ORDONANȚĂ nr. 9 din 30 august 2021privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță instituie unele măsuri privind utilizarea informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, după cum urmează:a) facilitarea accesului autorităților competente prevăzute la art. 3 alin. (1) la informațiile financiare, analizele financiare și la informațiile privind conturile bancare și a accesului autorității competente prevăzute la art. 3 alin. (3) la informațiile privind conturile bancare, precum și utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave prevăzute la art. 2 lit. f);b) facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor, denumit în continuare Oficiul, la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;c) facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, astfel cum acestea sunt instituite potrivit art. 32 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;d) schimbul de informații financiare și analize financiare dintre autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene;e) condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) registru centralizat de conturi bancare - registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, prevăzut la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;b) informații financiare - informații sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relațiile de afaceri financiare, deținute deja de către Oficiu sau de către unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii, depistării și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;c) informații din domeniul aplicării legii - informații sau date deținute deja de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor ori deținute de către autoritățile publice sau entitățile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor și care sunt accesibile autorităților competente, pentru care nu este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile;d) informații privind conturile bancare - informațiile prevăzute la art. 61^1 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;e) analiză financiară - rezultatul analizei operaționale și strategice care a fost deja efectuată de către Oficiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau de către o unitate de informații financiare din alt stat membru al Uniunii Europene;f) infracțiuni grave - infracțiuni de competența Europol, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol).  +  Capitolul II Autoritățile competente  +  Articolul 3(1) Autoritățile competente să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare în condițiile art. 5, respectiv să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare potrivit art. 7 sunt următoarele: a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, parchetele de pe lângă curțile de apel și tribunale; (la 09-06-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 169 din 3 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 06 iunie 2022 ) c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă.(2) Accesul celorlalte unități de parchet la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la informații financiare și analize financiare oferite de Oficiu se face prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică. (3) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției este autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare în condițiile art. 5.(4) Prin ordine sau dispoziții ale conducătorilor autorităților competente prevăzute la alin. (1) și (3), se stabilesc:a) departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorități competente abilitate să acceseze, să consulte și să prelucreze informații privind conturile bancare;b) persoanele din cadrul departamentelor/structurilor abilitate potrivit lit. a);c) limitele concrete în exercitarea atribuțiilor de prelucrare a informațiilor privind conturile bancare de către persoanele prevăzute la lit. b).(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. b) trebuie să beneficieze de un înalt grad de integritate și să fie instruite cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la informațiile privind conturile bancare și, ulterior, cel puțin o dată la doi ani.(6) În aplicarea alin. (4) lit. c), conducătorii autorităților competente prevăzute la alin. (1) și (3) au în vedere următoarele:a) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să fie necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (4) lit. b);b) informațiile privind conturile bancare să fie prelucrate potrivit procedurilor și prin mijloacele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;c) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să respecte dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.(7) La solicitarea unui birou sau a unei autorități competente pentru recuperarea activelor, înființată sau desemnată de către celelalte state membre ale Uniunii Europene în temeiul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate accesează și consultă registrul centralizat de conturi bancare și pune la dispoziția autorităților solicitante informațiile astfel obținute.(8) Dispozițiile Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, a confiscării speciale sau a confiscării extinse.  +  Capitolul III Accesul autorităților competente la informațiile privind conturile bancare  +  Articolul 4(1) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) accesează registrul centralizat de conturi bancare și consultă informațiile privind conturile bancare, în mod direct și fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea și indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigație.(2) Accesul și consultarea prevăzute la alin. (1) se fac prin intermediul sistemului informatic prevăzut la art. 70^1 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de protocol încheiat între autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) și Agenția Națională de Administrare Fiscală.(3) Informațiile cu privire la încheierea protocoalelor prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina proprie de internet a autorităților respective, precum și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 5(1) Accesarea și consultarea informațiilor privind conturile bancare prevăzute la art. 4 se efectuează în baza unei analize de la caz la caz efectuate de către persoanele desemnate potrivit art. 3 alin. (4) lit. b).(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) adoptă măsuri tehnice și organizatorice care să asigure securitatea datelor conținute de registrul centralizat de conturi bancare în scopul exercitării dreptului de accesare și consultare a informațiilor privind conturile bancare, cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile.  +  Articolul 6(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală păstrează evidența accesărilor și consultărilor realizate de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3).(2) Evidențele prevăzute la alin. (1) includ cel puțin următoarele:a) numărul dosarului;b) data și ora accesării sau a consultării;c) tipul de date utilizate pentru accesare sau consultare;d) datele unice de identificare ale rezultatelor;e) denumirea autorității competente care a consultat registrul centralizat de conturi bancare;f) identificatorul de utilizator unic al reprezentantului autorității competente care a efectuat accesarea sau consultarea și, după caz, al reprezentantului autorității competente care a solicitat interogarea sau consultarea, precum și identificatorul de utilizator unic al destinatarului rezultatelor interogării sau consultării. (la 09-06-2022, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 169 din 3 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 06 iunie 2022 ) (3) Responsabilii cu protecția datelor ai registrului centralizat de conturi bancare verifică trimestrial evidența accesărilor. Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal evidența accesărilor, la cerere.(4) Evidența prevăzută la alin. (1) este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecției datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informații și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru asigurarea securității datelor.(5) Informațiile conținute de evidența prevăzută la alin. (1) se șterg după o perioadă de cinci ani de la introducerea acestora, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.(6) Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează sau asigură participarea personalului propriu care gestionează registrul centralizat de conturi bancare la programe specializate de formare cu privire la dispozițiile prezentei ordonanțe și în domeniul protecției datelor cu caracter personal.  +  Capitolul IV Schimbul de informații  +  Articolul 7(1) Oficiul cooperează cu autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informații financiare sau de analize financiare formulate de către acestea.(2) Solicitările motivate de informații financiare și analize financiare prevăzute la alin. (1), formulate în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave se analizează individual de către Oficiu.(3) Oficiul poate refuza, motivat, să răspundă solicitărilor prevăzute la alin. (1) în următoarele cazuri:a) există motive obiective de a presupune că furnizarea informațiilor financiare sau analizelor financiare solicitate ar avea un impact negativ asupra investigațiilor sau analizelor în curs de desfășurare;b) în circumstanțe excepționale, dacă divulgarea informațiilor ar fi, în mod clar, disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce privește scopurile pentru care a fost solicitată.(4) Orice utilizare a informațiilor financiare sau a analizelor financiare comunicate de către Oficiu în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (2) este condiționată de aprobarea prealabilă din partea acestuia. Oficiul transmite aprobarea sau refuzul său motivat, după caz.(5) Solicitarea prevăzută la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele: faptele relevante, contextul, motivele solicitării, scopul solicitării și modul în care se utilizează informațiile și analizele furnizate.(6) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligația de a comunica Oficiului modul în care au fost utilizate informațiile transmise de acesta potrivit alin. (1).(7) Diseminarea către orice alte autorități, agenții sau departamente a informațiilor financiare sau a analizelor financiare obținute de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1), precum și orice utilizare a acestor informații financiare sau analize financiare în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise inițial se realizează cu aprobarea prealabilă a Oficiului. Dispozițiile alin. (2), (3), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) au obligația de a răspunde de îndată solicitărilor motivate de informații din domeniul aplicării legii formulate și adresate de către Oficiu atunci când solicitările de informații sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor sau de finanțare a terorismului, potrivit dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) În cazuri excepționale și urgente, Oficiul poate face schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.(2) Schimbul de informații prevăzut la alin. (1) se realizează de îndată, cu respectarea competențelor legale.  +  Articolul 10(1) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) pot transmite, la cerere, informații financiare sau analize financiare, obținute în condițiile art. 7 alin. (1), unei autorități competente desemnate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene și pot solicita informații financiare sau analize financiare unei autorități competente desemnate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, atunci când informațiile financiare sau analizele financiare ce fac obiectul schimbului de informații sunt necesare pentru prevenirea, depistarea și combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului.(2) Schimbul de informații financiare sau analize financiare prevăzut la alin. (1) se realizează prin mijloace de comunicare electronice securizate, pe baza unei analize de la caz la caz.(3) Informațiile financiare sau analizele financiare primite în cadrul schimbului de informații prevăzut la alin. (1) sunt utilizate de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) numai în scopul pentru care au fost solicitate sau furnizate, după caz.(4) Diseminarea către orice alte autorități, agenții sau departamente a informațiilor financiare sau a analizelor financiare obținute de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1), precum și orice utilizare a acestor informații financiare sau analize financiare în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise inițial se realizează cu aprobarea prealabilă a unității de informații financiare din statul membru al Uniunii Europene care le-a furnizat.(5) Aprobarea prealabilă prevăzută la alin. (4) se solicită prin intermediul autorității competente desemnate a statului membru al Uniunii Europene care a furnizat informațiile, prin mijloace de comunicare electronice securizate.  +  Articolul 11(1) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și alin. (3) comunică Europol informații privind conturile bancare pe baza unor solicitări justificate corespunzător, în urma unei analize de la caz la caz.(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau prin Unitatea Națională Europol constituită potrivit Legii nr. 56/2018, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau prin utilizarea unui alt mijloc de comunicare electronică securizat.(3) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și alin. (3) pot refuza motivat să răspundă solicitărilor Europol prevăzute la alin. (1) în condițiile art. 7 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului.  +  Articolul 12(1) Oficiul comunică Europol informațiile financiare și analizele financiare pe baza unor solicitări justificate corespunzător. Solicitările formulate de către Europol sunt soluționate ca și cum ar proveni de la o unitate de informații financiare dintr-un stat membru al Uniunii Europene.(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează, de îndată, direct către Europol sau prin Unitatea Națională Europol, utilizând aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații SIENA sau rețeaua FIU.net. (3) Oficiul poate refuza motivat să răspundă solicitărilor Europol prevăzute la alin. (1) în condițiile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Capitolul V Prelucrarea datelor cu caracter personal  +  Articolul 13(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică a unei persoane, opiniile sale politice, convingerile sale religioase sau filozofice ori apartenența la un sindicat sau a datelor privind starea de sănătate, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane este permisă numai cu condiția respectării unor garanții adecvate privind drepturile și libertățile persoanei vizate, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.(2) Categoriile de date menționate la alin. (1) pot fi accesate și prelucrate de către personalul autorităților competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) și de către personalul Oficiului, numai în următoarele condiții:a) a beneficiat de instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;b) a fost autorizat de către operatorul de date cu caracter personal în vederea accesării și prelucrării datelor prevăzute la alin. (1);c) accesarea și prelucrarea se realizează sub îndrumarea responsabilului de date cu caracter personal.  +  Articolul 14(1) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) și Oficiul întocmesc și păstrează registre cu solicitările de informații prevăzute de prezenta ordonanță.(2) Registrele prevăzute la alin. (1) conțin cel puțin următoarele elemente:a) denumirea și datele de contact ale autorității, numele și datele de contact ale personalului din cadrul acesteia care formulează solicitarea de informații și, pe cât posibil, ale destinatarului rezultatelor accesării sau consultării;b) numărul dosarului cu privire la care sunt solicitate informațiile;c) obiectul solicitărilor;d) orice măsuri de executare a acestor solicitări.(3) Registrele prevăzute la alin. (1) se păstrează în format letric sau electronic.(4) Registrele prevăzute la alin. (1) se păstrează pentru o perioadă de 5 ani de la data întocmirii și sunt utilizate exclusiv în scopul verificării legalității prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. (5) Autoritățile prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) pun la dispoziția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la cerere, registrele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 15Exercitarea drepturilor de către persoana vizată se realizează în condițiile și limitele stabilite de Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.  +  Articolul 16(1) În vederea evaluării eficacității combaterii infracțiunilor grave, autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) și Oficiul elaborează statistici, conform atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe.(2) Statisticile prevăzute la alin. (1) cuprind următoarele informații:a) numărul de consultări efectuate în registrul centralizat de conturi bancare, de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3);b) date privind volumul de solicitări adresate în temeiul prezentei ordonanțe de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) și de către Oficiu, măsurile luate în baza solicitărilor, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal și numărul de persoane condamnate pentru infracțiuni grave în cazul în care aceste informații sunt disponibile;c) date din care rezultă timpul necesar pentru a răspunde unei solicitări după primirea acesteia;d) date privind costul resurselor umane sau informatice alocate pentru soluționarea solicitărilor naționale sau internaționale, care intră sub incidența prezentei ordonanțe, în cazul în care aceste informații sunt disponibile.(3) Oficiul, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și Ministerului Public, asigură, anual, colectarea statisticilor prevăzute la alin. (1) și transmiterea acestora Comisiei Europene.(4) Oficiul, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și Ministerului Public, comunică Comisiei Europene datele necesare în vederea efectuării monitorizării realizărilor, rezultatelor și a impactului prezentei ordonanțe, potrivit programului de monitorizare stabilit de către aceasta.  +  Articolul 17Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei ordonanțe se realizează în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2018.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 18(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală exercită următoarele atribuții:a) transmite Comisiei Europene notificări privind inițierea unor negocieri de încheiere a unor acorduri cu state membre ale Spațiului Economic European, în baza solicitărilor instituțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) care inițiază aceste negocieri, referitoare la accesul la informațiile din registrul centralizat de conturi bancare, precum și de a încheia astfel de acorduri;b) informează periodic Comisia Europeană cu privire la negocierile prevăzute la lit. a) și, după caz, o invită să participe în calitate de observator.(2) Acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi aplicate cu titlu provizoriu sau încheiate, dacă Comisia Europeană a adoptat o decizie de autorizare în acest sens.  +  Articolul 19(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Oficiul transmite Comisiei Europene o notificare scrisă privind desemnarea autorităților competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3).(2) Orice modificare intervenită în ceea ce privește desemnarea autorităților competente este notificată Comisiei Europene de către Oficiu, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 20Prezenta ordonanță nu aduce atingere dreptului organelor judiciare de a solicita și de a obține date din registrul centralizat de conturi bancare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta ordonanță transpune Directiva (UE) 2019/1.153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 30 august 2021.Nr. 9.----