REGLEMENTĂRI din 27 martie 2007aeronautice civile Române RACR-CCO AUN
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 19 aprilie 2007  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 265 din 19 aprilie 2007.

  Cerințele de certificare și operaționale
  pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate
  Ediția 1/2007
   +  Capitolul 1 Generalități  +  RACR-CCO AUN. 1005 - Introducere(1) Având în vedere diversitatea de cerințe, diferite în lume, privind admiterea la zbor a aeronavelor ultraușoare nemotorizate (AUN) și că majoritatea aeronavelor AUN din România sunt din import, prezenta reglementare își propune să acopere din punct de vedere al certificării (al emiterii certificatelor de identificare - Ci) sau anexe la Ci și al operării/utilizării, toate categoriile de aeronavele AUN, de diferite clase și tipuri/modele.(2) Definiția aeronavelor ultraușoare nemotorizate se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.(3) În acest moment gama cerințelor de admitere la zbor a aeronavelor AUN pleacă de la nivelul la care nu este necesară certificarea/autorizarea din punct de vedere al navigabilității acestor aeronave și nici înmatricularea/identificarea lor și până la nivelul la care aceste acțiuni sunt necesare, prezenta reglementare acoperind toate aceste situații.(4) Funcție de nivelul cerințelor privind emiterea Ci, aeronavele AUN pot fi restricționate operațional, conform prevederilor de la Capitolul 4.  +  RACR-CCO AUN. 1010 - Abrevieri și definiții  +  RACR-CCO AUN. 1010 (a) - Abrevieri(1) AUN - Aeronavă ultraușoară nemotorizată/aeronave ultraușoare nemotorizate;(2) PUU - Planor ultraușor/planoare ultraușoare;(3) BU - Balon ultraușor/baloane ultraușoare;(4) Ci - Certificat de identificare;(5) CO - Certificat de Omologare;(6) PV - Proces-verbal.  +  RACR-CCO AUN. 1010 (b) - Definiții(1) Cerințe procedurale - Cerințele prevăzute în prezenta reglementare referitoare la modul de tratare a solicitărilor privind eliberarea certificatelor de identificare și a omologării, pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate.(2) Norme tehnice - Cerințele prevăzute în prezenta reglementare referitoare la condițiile pe care o aeronavă ultraușoară nemotorizată trebuie să le îndeplinească din punct de vedere al navigabilității.(3) Certificat de identificare - Documentul emis/eliberat de autoritatea de certificare în legătură cu o aeronavă care certifică faptul că aceasta a fost identificată.(4) Identificarea unei aeronave - Pentru giroplanoare, înregistrarea acesteia în registrul unic de identificare a aeronavelor ultraușoare nemotorizate, aflat la autoritatea de certificare, și eliberarea certificatului de identificare. Pentru planoarele ultraușoare (formula clasică) și baloanele ultraușoare, inscripționarea pe corpul acestora a însemnului de naționalitate și a mărcii de ordine, înregistrarea acesteia în registrul de identificare a aeronavelor ultraușoare nemotorizate, aflat la autoritatea de certificare, și eliberarea certificatului de identificare.(5) Dosar tehnic - Ansamblul de documente asociate unei aeronave, construită în serie sau nu, construită în România sau importată, care, dacă nu este specificat altfel în cuprinsul prezentei reglementări, cuprinde următoarele documente:(i) un opis cu conținutul acestui dosar;(ii) un desen de ansamblu al aeronavei în trei vederi, desenele de ansamblu și desenele părților cu pondere hotărâtoare în siguranța în utilizare a aeronavei, precum și specificățiile, necesare pentru definirea configurației aeronavei și a caracteristicilor de proiectare, care demonstrează conformarea cu cerințele aplicabile din prezenta reglementare. În cadrul opisului dosarele vor avea o listă distinctă;(iii) informații despre dimensiuni, materiale și procese de construcție, necesare pentru definirea rezistenței structurale a aeronavei;(iv) un raport privind modul de conformare a aeronavei cu normele tehnice aplicabile și, după caz, conform cerințelor din prezenta reglementare, un program privind modul de efectuare a calculelor, un raport de calcul, un program de probe statice, un raport de probe statice, un program de probe în zbor, un raport de probe în zbor;(v) o fișă de date;(vi) alte documente (informații) care demonstrează conformarea aeronavei de tipul/modelul respectiv cu cerințele aplicabile din prezenta reglementare, inclusiv instrucțiuni de asamblare, date despre sisteme, instalații, echipamente, instrumente și aparate de bord, fotografii, precum și despre modul de asigurare a calității în procesul de construcție etc.Notă:Informațiile cuprinse în dosarul tehnic definesc tipul/modelul aeronavei respective.(6) Dosarul tehnic aprobat - dosarul tehnic, definit mai sus, se consideră aprobat în urma completării și semnării procesului-verbal de omologare și a emiterii de către autoritatea de certificare a certificatului de omologare (CO), aceste documente devenind astfel părți componente ale dosarului tehnic (aprobat).(7) Aeronave construite în serie - sunt acele tipuri/modele de aeronave construite complet într-un număr de cel puțin două exemplare, de către aceiași constructori, în conformitate cu dosarul tehnic aprobat.(8) Aeronave unicat - sunt acele tipuri/modele de aeronave care nu sunt construite în serie, indiferent de numărul de bucăți de același tip/model construite, inclusiv aeronavele construite din kit.(9) Omologarea unui tip/model de AUN - ansamblul de verificări, controale și/sau inspecții prin care se constată că tipul/modelul respectiv de AUN se conformează cu cerințele din prezenta reglementare privind omologarea. Un tip/model de AUN, construit în serie sau nu (unicat), din import sau nu, se consideră a fi omologat numai dacă pentru acesta a fost emis/eliberat un certificat de omologare (CO).(10) Echivalarea documentelor emise de alte state/autorități - ansamblul de verificări, controale și/sau inspecții prin care se constată că documentele respective au fost eliberate în baza unor cerințe situate cel puțin la nivelul cerințelor impuse de prezenta reglementare, efectuate în vederea eliberării de către autoritatea de certificare a documentelor echivalente (Ci, și/sau CO).(11) Recunoașterea documentelor emise de alte state/autorități - ansamblul de verificări, controale și/sau inspecții prin care se constată că documentele respective au fost eliberate în baza unor cerințe situate cel puțin la nivelul cerințelor impuse de prezenta reglementare, efectuate în vederea acordării dreptului ca aeronava ale căror documente sunt recunoscute, în baza emiterii de către autoritatea de certificare a unui certificat de recunoaștere, să fie utilizată în condițiile permise de prezenta reglementare. Valabilitatea certificatului de recunoaștere nu poate fi mai mare decât cea care se acordă unui document românesc de aceeași natură.(12) Kit - o aeronavă de un tip/model proiectată și construită parțial și a cărei construcție este finalizată de către alte persoane decât constructorii kitului pe baza instrucțiunilor furnizate împreună cu aceasta.(13) Aeronavele AUN primare sunt în general clase de aeronave care nu sunt construite în conformitate cu normele tehnice prevăzute la Capitolul 6.(14) Aeronavele AUN avansate sunt clasele de aeronave construite în conformitate cu normele tehnice prevăzute la Capitolul 6.Notă:(1) În cazul aeronavelor construite din kit, în sensul prezentei reglementări, se consideră constructori, atât constructorii kitului cât și persoanele care asamblează aceste kituri, altele decât constructorii kitului.(2) În cuprinsul prezentei reglementări noțiunea de "aeronavă" se referă la orice produs AUN construit sau care va fi construit în conformitate cu cerințele aplicabile din prezenta reglementare.(3) În cazul aeronavelor AUN neomologate, noțiunea de tip/model poate fi folosită doar cu scopul de a individualiza aeronava (prin alocarea, de către solicitanți/constructori, a unui nume). Același lucru este valabil inclusiv în cazul aeronavelor AUN neomologate construite în baza unui tip/model omologat.(4) În cuprinsul prezentei reglementări noțiunea de "verificare" va fi considerată ca ansamblul de verificări, controale și/sau inspecții efectuate în vederea eliberării Ci și/sau CO, după caz.  +  RACR-CCO AUN. 1015 - Principii generale(1) Pentru a fi admisă (utilizată/operată), o aeronavă ultraușoară nemotorizată neomologată trebuie să posede un certificat de identificare, cu excepția parapantelor și deltaplanelor. Condițiile de utilizare/operare a acesteia în baza acestui certificat se regăsesc în anexa la certificatul de identificare, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.(2) Aeronavele AUN primare pot fi omologate dacă solicitantul omologării demonstrează că, din punct de vedere al navigabilității, cerințele în baza cărora se solicită a fi omologate se situează cel puțin la nivelul celor prevăzute în prezenta reglementare.  +  RACR-CCO AUN. 1020 - Aplicabilitate și aplicare(1) Prezenta reglementare stabilește cerințele procedurale și tehnice aplicabile, necesare eliberării certificatelor de identificare, pentru aeronavele AUN, construite în serie sau nu, construite în România sau importate, precum și cerințele privitoare la operarea/utilizarea acestor categorii de aeronave.(2) Aplicarea prezentei reglementări se face de către autoritatea de certificare, prin compartimentul de specialitate.(3) În cuprinsul prezentei reglementări compartimentul de specialitate prin care se aplică această reglementare va fi denumit în continuare "birou".  +  RACR-CCO AUN. 1025 - Solicitanți în vederea eliberării Ci(1) Solicitările în vederea eliberării/prelungirii valabilității/certificatelor de identificare/anexei la certificatul de identificare, precum și cele în vederea, după caz, recunoașterii sau echivalării documentelor similare Ci, emise de alte state/autorități, pentru aeronavele AUN, pot fi făcute numai de către proprietarii acestor aeronave, persoane fizice și/sau juridice, direct sau prin împuterniciții/reprezentanții legali ai acestora, pe baza cererilor tip al căror model se află în Anexa 1.(2) Proprietarii aeronavelor vor fi și titularii (deținătorii) legali ai acestor documente (Ci), odată cu eliberarea acestora, dacă nu se specifică altfel în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.  +  RACR-CCO AUN. 1030 - Solicitanți în vederea eliberării CO(1) În cazul aeronavelor construite în România, solicitările în vederea omologării aeronavelor AUN (eliberării CO), respectiv în vederea eliberării/prelungirii valabilității certificatului de omologare și, prin excepție de la cele prevăzute mai sus, pentru eliberarea/prelungirea valabilității certificatului de identificare/anexei la certificatul de identificare, necesare efectuării zborurilor tehnice în vederea omologării, pot fi făcute numai de către constructorii acestor aeronave, persoane fizice și/sau juridice, direct sau prin împuterniciții/reprezentanții legali ai acestora.(2) În cazul aeronavelor din import, solicitările de omologare, precum și cele în vederea, după caz, recunoașterii sau echivalării documentelor similare CO, emise de alte state/autorități, pot fi făcute numai de către constructorii și/sau de către proprietarii acestor aeronave, direct sau prin împuterniciții/reprezentanții legali ai acestora.(3) În cazurile de mai sus, constructorii și/sau proprietarii aeronavelor respective vor fi și titularii (deținătorii) legali ai acestor documente (Ci și/sau CO), odată cu eliberarea acestora și, implicit, a dosarelor tehnice aprobate, dacă nu se specifică altfel în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.(4) Modelul cererii de omologare este cel prevăzut în Anexa 1.  +  RACR-CCO AUN. 1035 - Depunerea cererilor și a altor documente(1) Cererile în vederea eliberării/prelungirii valabilității/Ci/anexei la Ci/CO se depun de către solicitanți, direct sau prin împuterniciții/reprezentanții legali ai acestora, la registratura autorității de certificare, în original.Cererile vor fi însoțite de toate documentele necesare în conformitate cu cele precizate în prezenta reglementare.Depunerea ulterioară cererilor solicitanților a oricăror documente legate de soluționarea acestor cereri se face prin registratura autorității de certificare, direct de către solicitanți sau prin împuterniciții/reprezentanții legali ai acestora.(2) În situația în care o aeronavă are mai mult de doi proprietari și/sau constructori, după caz, aceștia vor stabili împuterniciți/reprezentanți legali (dintre aceștia sau alții) în vederea, după caz, efectuării solicitărilor/depunerii cererilor, depunerii documentelor însoțitoare acestora și a documentelor depuse ulterior cererilor.(3) Documentele depuse la autoritatea de certificare prin împuterniciți/reprezentanți, conform celor specificate, vor fi depuse, înregistrate și luate în considerare la soluționarea cererilor, numai dacă acestea sunt însoțite de documentele doveditoare ale calității de împuterniciți/reprezentanți pentru scopul precizat (după caz), acestea devenind componente ale dosarului tehnic sau, după caz, ale dosarului aeronavei.(4) În cazul depunerii cererilor însoțite de documente, precum și a documentelor depuse ulterior cererilor, solicitanții vor întocmi un opis al acestora, fie ca anexă la cerere, fie ca anexă a documentului prin care se înaintează documentele depuse ulterior. Pe cereri, la rubrica "mențiuni", sau, după caz, pe documentele de înaintare precizate anterior, se specifică faptul că acestea sunt însoțite de opisul cu documentele depuse/înaintate.(5) În cazul în care, pe cereri, la rubrica "mențiuni", sau pe documentul de înaintare este suficient spațiu pentru precizarea documentelor depuse/înaintate, opisul poate fi înscris pe acestea, după caz.Notă:În situații deosebite, documentele însoțitoare pot fi depuse la autoritatea de certificare și în copie, dacă, la propunerea biroului, acest fapt a fost aprobat de conducătorul autorității de certificare, cu condiția ca în perioada înscrisă de către solicitant, pe cerere (cu menționarea datei înscrierii și sub semnătura acestuia, nu mai mare de 45 de zile de la data depunerii și acceptat de către birou) să fie înaintate și documentele originale. Documentele depuse în copie nu vor fi luate în considerare în vederea soluționării cererilor, dacă până la data stabilită nu au fost depuse originalele. Emiterea Ci, CO, anexei la Ci, după caz, va fi făcută numai dacă au fost depuse documentele originale.  +  RACR-CCO AUN. 1040 - Responsabilități(1) Solicitanții precum și titularii (deținătorii) Ci și CO după caz, poartă întreaga responsabilitate ce decurge din aceste calități, în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) În situația în care o aeronavă are mai mulți proprietari și/sau constructori, după caz, responsabilitățile ce decurg din prezenta reglementare revin corespunzător tuturor acestora, conform legislației în vigoare.  +  RACR-CCO AUN. 1045 - Soluționarea cererilor(1) Termenele de soluționare a cererilor sunt prevăzute de lege, respectiv 30 de zile de la data înregistrării acestora, sau, în cazurile în care este necesară o cercetare mai amănunțită, 45 de zile, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nu.Soluționarea favorabilă nu presupune eliberarea/prelungirea valabilității/Ci/anexei la Ci/CO, după caz, ci demararea activităților necesare acestui scop, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. Aceste documente se vor emite numai după ce solicitanții au îndeplinit toate cerințele prevăzute de prezenta reglementare și numai după finalizarea verificărilor necesare în conformitate cu această reglementare.Dacă eliberarea/prelungirea valabilității documentelor de mai înainte nu se poate efectua în termenul legal, solicitantul va fi informat în scris, ca răspuns la cererea sa.(2) În vederea soluționării cererilor, solicitanții asigură și demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor aplicabile impuse în conformitate cu prezenta reglementare și ca urmare a solicitărilor adresate prin cererile respective, în părțile care îi privesc.(3) Depunerea de documente neconform cu prevederile prezentei reglementări atrage soluționarea nefavorabilă a cererilor.  +  RACR-CCO AUN. 1050 - Recunoașterea calităților de proprietar și/sau constructor(1) Calitatea de proprietar și/sau constructor trebuie să fie demonstrată de către solicitant prin înscrisuri legale.(2) În vederea omologării aeronavelor din import, kituri sau nu, calitatea de constructori ai acestora este recunoscută de autoritatea de certificare dacă solicitanții depun împreună cu cererea și un document cu confirmarea autorității competente a statului exportator privind calitatea de constructor, sub o formă acceptată de către birou.Acceptarea de către birou se face direct pe document, sub semnătura celui care a efectuat-o.  +  RACR-CCO AUN. 1055 - Alte prevederiÎn situația prelungirii valabilității documentelor (Ci, anexa la Ci și/sau CO), precum și în situația oricăror modificări în conținutul acestora, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, se vor emite noi documente pe formularele tipizate respective, vechile tipizate pierzându-și valabilitatea.  +  Capitolul 2 Emiterea certificatelor de identificare și a anexelor la acestea  +  RACR-CCO AUN. 1060 - Condiții preliminare(1) O aeronavă AUN se identifică numai dacă nu este înregistrată în alt stat (pentru planoarele ultraușoare - formula clasică și aerostatele ultraușoare).(2) Aparține unei persoane fizice sau juridice române ori unui cetățean străin cu domiciliul sau reședința în România sau unei persoane juridice străine, constituită în mod legal, care desfășoară activități economice în conformitate cu legislația română, iar aeronava civilă respectivă își are baza și este utilizată, în principal, în România.  +  RACR-CCO AUN. 1065 - Documente depuse de solicitanți în vederea identificării(1) Pentru emiterea Ci solicitanții trebuie să depună la registratura autorității de certificare, următoarele documente:(i) cerere tip (original), conform modelului din Anexa 1, însoțită, după caz, de copii ale documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute la punctul RACR-CCO AUN 1060;(ii) un opis cu documentele înaintate (denumire document, număr de pagini);(iii) copie (traducere legalizată pentru cele din import) după actul/actele de proprietate/declarație de proprietate (original), după caz;(iv) fotografii ale aeronavei, după caz, a sistemelor, echipamentelor, instalațiilor, instrumentelor și aparatelor de bord cu care este prevăzută și va fi utilizată aeronava (echipamente radio, dispozitive de remorcaj etc.), efectuate cu acestea montate pe aeronavă astfel încât aeronava să poată fi ușor identificată și definită pe baza acestora.(2) Documentele menționate la punctele RACR-CCO AUN 1065 (1) (îi), (iii) și (iv) se vor depune împreună cu cererea și vor fi autentificate individual, de către solicitanți, prin semnătura acestora, menționarea datei și precizarea că aparțin aeronavei respective (tip/model, serie, după caz, data depunerii și înregistrării la autoritatea de certificare), înscrise, de mână, pe acestea.(3) Odată cu certificatul de identificare, se va emite și anexa inițială a acestuia.  +  RACR-CCO AUN. 1070 - Aeronavele din import(1) În vederea emiterii Ci, pentru aeronavele din import din clasele planoare ultraușoare (formula clasică), giroplanoare și baloane ultraușoare, este necesar a fi depuse de către solicitant, în plus față de cele prevăzute în RACR-CCO AUN 1065 și un certificat de deregistrare/neînregistrare emis de autoritatea competentă a statului exportator (original).  +  RACR-CCO AUN. 1075 - Verificări în vederea emiterii certificatului de identificare și a anexei la acesta(1) În urma cererilor depuse, un inspector, desemnat de către birou, va verifica dacă documentele depuse sunt întocmite în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare și dacă sunt conforme cu originalele.(2) În urma rezultatelor favorabile ale verificării documentelor, inspectorul trece la verificarea vizuală a aeronavei din punct de vedere al integrității constructive, putând utiliza ca ghid elementele prezentate în Anexa 2.În urma efectuării acestor verificări va completa procesul-verbal al cărui model se află în Anexa 3 și, dacă rezultatul verificărilor este favorabil, va aloca însemnele de identificare (în cazul emiterii inițiale a Ci), pentru planoarele ultraușoare (formula clasică) și aerostatele ultraușoare, prin înscrierea acestora pe procesul-verbal, prin care se propune eliberarea certificatului de identificare.(3) Solicitantul furnizează toate datele, legate de aeronavă, pe care inspectorul le solicită și care au legătură cu siguranța în zbor, în maniera solicitată de către acesta, de asemenea, va asigura toate condițiile necesare efectuării verificărilor.(4) Scopul acestor verificări nu este de a garanta siguranța în zbor a aeronavei, ci de a constata respectarea cerințelor aplicabile necesare admiterii la zbor a acesteia.  +  RACR-CCO AUN. 1080 Certificatul de identificare(1) Modelul certificatului de identificare (inclusiv anexa acestuia) se află în Anexa 4.(2) Certificatul de identificare va fi emis și eliberat/transmis solicitantului împreună cu anexa inițială a acestuia.În cazul planoarelor ultraușoare (formula clasică) și a baloanelor ultraușoare, acesta va fi eliberat/transmis numai după ce solicitantul depune la autoritatea de certificare, în termen de 45 de zile de la data semnării procesului-verbal (de la RACR-CCO AUN 1075(2), două fotografii color, față și lateral, astfel încât să se observe însemnele de identificare (în cazul emiterii inițiale a anexei Ci).Certificatul de identificare se emite în dublu exemplar, unul se transmite solicitantului iar celălalt se păstrează la autoritatea de certificare.Pe fotografii se menționează, de către solicitant, "anexă la cererea" (numărul și data înregistrării la autoritatea de certificare).Dacă în termenul prevăzut mai sus nu depune fotografiile, solicitantul depune o nouă cerere, procesul de verificări în vederea eliberării Ci reluându-se, vechea cerere își pierde valabilitatea.(3) Certificatul de identificare este un document care nu atestă, în niciun fel, navigabilitatea aeronavei în cauză.  +  RACR-CCO AUN. 1085 - Anexa la Certificatul de identificare(1) Înscrierea categoriilor de zboruri pe care aeronava este autorizată să le efectueze se face în anexa la certificatul de identificare, conform prevederilor de la Capitolul 4.(2) Anexa la certificatul de identificare este documentul care atestă navigabilitatea aeronavei, constatată conform cerințelor prezentei reglementări.(3) În situația aeronavelor neomologate, inclusiv cele aflate în curs de omologare, anexa la certificatul de identificare va avea înscrisă la rubrica "Mențiuni" precizarea "Această aeronavă este neomologată".(4) În cazul aeronavelor aflate în proces de omologare, acestea pot efectua activitate de zbor numai pe baza certificatului de identificare și a unei anexe la acesta care acordă dreptul aeronavei de a efectua zboruri tehnice în vederea omologării.(5) Pentru aeronavele de un tip/model omologat, construite în serie, în vederea efectuării de către constructor a zborurilor tehnice de verificare a produsului respectiv (zboruri de casă), se poate emite un singur certificat de identificare și anexa la acesta, valabil pentru o serie de aeronave, conform prevederilor prezentei reglementări. În acest caz, la rubrica "nr. de serie" din cerere și din certificatul de identificare, se vor preciza numerele de serie de la care și până la care se solicită eliberarea Ci și, respectiv, va fi acordat de către autoritatea de certificare, ca fiind valabil, certificatul respectiv.În situația de mai sus se va completa și aproba procesul-verbal de verificare prevăzut în Anexa 3, în vederea emiterii Ci și anexei acestuia, prevăzute la RACR-CCO AUN 1085(5), pentru prima aeronavă din seria respectivă.Pentru celelalte aeronave, având numerele de serie precizate în Ci, se va completa și aproba individual procesul-verbal de verificare menționat anterior, pentru ca aeronava să poată efectua zborurile înscrise în anexa la Ci.O singură aeronavă (produs) din seria respectivă va putea desfășura, la un moment dat, categoria de zboruri precizată mai înainte, inscripționată cu însemnul de identificare alocat prin certificatul de identificare respectiv.  +  RACR-CCO AUN. 1090 - Alocarea însemnelor de identificare pentru planoarele ultraușoare (formula clasică) și baloanele ultraușoare(1) Mărcile de ordine alocate aeronavelor AUN sunt cuprinse între numerele 4000 și 4999.(2) Mărcile alocate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei reglementări se mențin până când aeronavele în cauză vor fi radiate din registrul de identificare.(3) Alocarea mărcilor se va face în ordine crescătoare, nepreferențial și în ordinea solicitărilor.(4) Însemnele de identificare se aplică de către solicitanți pe corpul aeronavei, în conformitate cu prevederile RACR-47.  +  RACR-CCO AUN. 1095 - Valabilitatea certificatelor de identificare(1) Valabilitatea certificatului de identificare este:(i) trei ani calendaristici, de la data emiterii, pentru aeronavele prototip;(ii) un an calendaristic, de la data emiterii, pentru aeronavele de serie nou-construite, în vederea efectuării zborurilor de casă;(iii) nelimitată, începând cu data emiterii, pentru celelalte categorii de aeronave.(2) Certificatul de identificare poate fi revocat sau suspendat atunci când autoritatea de certificare constată, prin birou și/sau inspectori, că utilizatorii aeronavei nu mai respectă condițiile din prezenta reglementare.(3) Pentru planoarele ultraușoare (formula clasică) și baloanele ultraușoare, în cazul în care biroul constată că, în decursul a doi ani calendaristici, de la data expirării valabilității certificatului de identificare sau, după caz, a anexei la Ci, nu a fost înaintată o nouă solicitare de prelungire a valabilității acestora, aeronava respectivă poate fi radiată din oficiu din registrul unic de identificare a aeronavelor AUN, însemnele acesteia putând fi realocate.Această radiere se poate efectua numai după ce autoritatea de certificare va notifica în scris titularul Ci asupra necesității de a efectua, în termenul precizat în notificare (de cel puțin 60 de zile calendaristice), demersurile necesare, conform prevederilor prezentei reglementări, astfel încât să fie efectuată prelungirea valabilității Ci sau, după caz, a anexei la Ci.Dacă în termenul de mai sus nu a fost prelungită valabilitatea Ci sau, după caz, a anexei la Ci, din motive imputabile solicitantului, aeronava respectivă poate fi radiată.(4) În cazul certificatelor de identificare vechi, emise pentru aeronavele AUN înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, dacă în decursul a patru ani înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări nu au fost efectuate solicitări în vederea prelungirii valabilității Ci, aeronavele respective pot fi radiate din registrul unic de identificare a aeronavelor ultraușoare nemotorizate, cu notificarea prealabilă a titularului și conform aceleiași proceduri ca cea prezentată la punctul RACR-CCO AUN 1095 (3), însemnele respective ale acestor aeronave putând fi realocate.(5) În cazul aeronavelor radiate pentru care se dorește identificarea conform prevederilor prezentei reglementări, sunt necesare depunerea unei noi cereri și efectuarea de noi verificări ale documentelor asociate aeronavei, precum și ale acesteia, în conformitate cu cerințele prezentei reglementări.  +  RACR-CCO AUN. 1100 - Valabilitatea anexelor la certificatele de identificare(1) Valabilitatea anexelor la certificatele de identificare este:(i) un an calendaristic, de la data emiterii, pentru aeronavele prototip;(ii) un an calendaristic, de la data emiterii, pentru aeronavele de serie nou-construite, în vederea efectuării zborurilor de casă;(iii) doi ani calendaristici, începând cu data emiterii, pentru celelalte categorii de aeronave.(2) În vederea prelungirii valabilității anexei la certificatul de identificare, sunt necesare depunerea unei noi cereri și efectuarea de noi verificări ale documentelor asociate aeronavei, precum și ale acesteia, în conformitate cu cerințele prezentei reglementări.  +  RACR-CCO AUN. 1105 - Responsabilități(1) Titularii Ci au obligația să informeze utilizatorii/operatorii aeronavelor respective asupra riscurilor și responsabilităților asumate.Titularii Ci poartă întreaga responsabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare, în cazul nefurnizării informațiilor precizate mai înainte ori al furnizării false sau incomplete a acestora, dacă, în acest fel, utilizatorii/operatorii nu au cunoscut riscurile și responsabilitățile pe care și le asumă.Titularii vor pune la dispoziția utilizatorilor/operatorilor informațiile respective prin manualul de utilizare și întreținere sau sub oricare altă formă. Aceste informații vor trebui să se regăsească și în dosarul aprobat al aeronavei.Informațiile respective nu vor trebui să fie în niciun fel contrare prevederilor prezentei reglementări.Aceste informații au rolul de a proteja utilizatorii/operatorii în calitate de consumatori ai bunurilor și/sau serviciilor furnizate de către titularii Ci, în conformitate cu legislația în vigoare.Aceste informații pot fi furnizate sub forma stabilită prin ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului de aprobare a prezentei reglementări.(2) Solicitanții au obligația să păstreze un exemplar al documentelor prevăzute la acest capitol, componente ale dosarului aeronavei, care va fi pus la dispoziția inspectorilor autorității de certificare, atunci când aceștia solicită, în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei reglementări.(3) Lipsa dosarelor aeronavelor aflate la solicitanți sau refuzul acestora de a le pune la dispoziția inspectorilor în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei reglementări poate duce, după caz, la neemiterea, suspendarea sau retragerea Ci.  +  RACR-CCO AUN. 1110 - Documentele emise de alte state/autorități(1) Documentele emise de alte state/autorități pot fi echivalate cu certificatul de identificare (prin emiterea unui Ci), la cerere, numai dacă cerințele în baza cărora acestea au fost emise sunt cel puțin la nivelul celor precizate în prezenta reglementare.(2) Documentele emise de alte state/autorități pot fi de asemenea recunoscute în vederea utilizării/operării aeronavei.(3) Perioada de valabilitate a documentelor echivalate sau, după caz, recunoscute nu poate fi mai mare de doi ani și nici nu poate depăși durata de valabilitate înscrisă în acestea de către emitentul acestora.(4) Categoriile de zboruri pentru care va fi autorizată aeronava ale cărei documente se echivalează sau, după caz, se recunosc, precum și opțiunile de echipare cu care aceasta va fi autorizată pot fi cel mult cele prevăzute în prezenta reglementare, dar nu altele decât cele stabilite de către emitentul documentelor echivalate sau, după caz, recunoscute.  +  Capitolul 3 OMOLOGAREA UNUI TIP/MODEL DE AUN  +  RACR-CCO AUN. 1115 - Documente depuse de solicitanți în vederea omologării(1) Pentru omologarea unui tip/model de AUN este necesar ca solicitanții să depună, la registratura autorității de certificare, direct sau prin împuterniciții/reprezentanții legali, o cerere în acest sens, conform modelului din Anexa 1, și, ca anexă la cerere, dosarul tehnic al aeronavei pentru care solicită omologarea, de unde vor fi direcționate către birou.(2) Documentele componente ale dosarului tehnic, incluzând cererea, vor fi identificate și autentificate ca fiind cele întocmite și depuse de către solicitant și ca aparținând aeronavei pentru care se solicită omologarea, prin înscrierea, de către acesta, pe fiecare pagină, sub semnătură, a datei depunerii/înregistrării la autoritatea de certificare și a precizării tipului/modelului, seriei (după caz) aeronavei respective.(3) Dosarul tehnic începe cu opisul ce privește conținutul acestuia, cuprinzând denumirea documentului și numărul de pagini.(4) Până la emiterea certificatului de omologare dosarul tehnic are caracter de proiect. Pe parcursul procesului de omologare acesta poate fi completat și/sau modificat în funcție de rezultatele probelor și verificărilor efectuate, după caz, de către inspectorii desemnați și de asemenea ca urmare a solicitărilor din partea constructorului.  +  RACR-CCO AUN. 1120 - Verificări efectuate în vederea omologării(1) Aceste verificări au ca scop constatarea conformării aeronavei cu cerințele prevăzute în prezenta reglementare.(2) Cererea și dosarul tehnic sunt verificate de către inspectorii desemnați de către birou.(3) Dacă dosarul tehnic este întocmit corespunzător cerințelor din prezenta reglementare și asigură demonstrarea îndeplinirii cerințelor prevăzute în acestea, inspectorii vor efectua verificările la sol, conform elementelor prezentate în Anexa 2, și în zbor ale aeronavei, conform fișei C, anexă la procesul-verbal de omologare.(4) Dacă rezultatele verificărilor la sol și în zbor ale aeronavei sunt corespunzătoare cerințelor din prezenta reglementare, se aprobă dosarul tehnic prin completarea și semnarea/emiterea procesului-verbal de omologare și a certificatului de omologare (incluzând fișa de date), acestea devenind astfel componente ale dosarului tehnic.(5) Consemnarea rezultatelor verificărilor se face în fișele A, B, C, anexe ale procesului verbal de omologare.(6) Pe parcursul omologării, petenții vor solicita autorității de certificare verificarea aeronavei, din punct de vedere al conformității cu desenele, atunci când, în procesul de construcție, urmează să fie acoperite porțiunile care astfel nu ar mai putea fi verificate ulterior, pe baza cererii al cărei model se află în Anexa 1, având menționat pe scurt la rubrica "mențiuni" motivul pentru care se solicită inspecția.Imposibilitatea efectuării verificării atrage după sine neemiterea certificatului de omologare. Inspectorii pot efectua și alte verificări pe care le consideră necesare în vederea omologării.(7) Inspectorii pot solicita constructorului pe parcursul omologării și alte documente care stau la baza întocmirii dosarului tehnic.(8) Procesul-verbal de omologare și certificatul de omologare se emit în dublu exemplar, câte un exemplar din fiecare fiind transmis solicitantului, iar celelalte exemplare sunt păstrate în dosarul tehnic aflat la autoritatea de certificare.(9) În Anexa 5 se află modelul procesului-verbal de omologare, iar în Anexa 6 modelul certificatului de omologare.  +  RACR-CCO AUN. 1125 - Fișa de date(1) Fișa de date poate să conțină și valori variabile, cuprinse între anumite limite, în funcție de elementele care determină această variație.Numărul fișei de date va fi același cu cel al CO, putând avea mai multe ediții, în funcție de modificările apărute.Ediția nouă va fi aprobată, prin semnătura și ștampila autorității de certificare, în urma întocmirii și aprobării unui nou proces-verbal de omologare.Data ediției este aceea de înregistrare și aprobare a procesului-verbal de omologare respectiv.Un model nou al aceluiași tip de aeronavă necesită o ediție nouă a fișei, acest fapt constituind modificarea CO (prin fișa de date).(2) Înscrierea categoriilor de zboruri pe care aeronava este autorizată să le efectueze se face în fișa de date, conform prevederilor de la Capitolul 4.  +  RACR-CCO AUN. 1130 - Demonstrarea conformării cu normele tehnice(1) Solicitantul trebuie să demonstreze conformarea tipului/modelului de AUN pentru care solicită omologarea cu normele tehnice aplicabile precizate la Capitolul 6.Această se face fie prin calcule sigure urmate de probe în zbor, fie prin probe statice urmate de probe în zbor, fie direct prin probe în zbor, sau printr-o combinație corespunzătoare a acestora. Această demonstrare se va regăsi documentată în dosarul tehnic.Notă: Prin calcul sigur se înțelege acel model de calcul care a fost verificat prin probe statice și/sau în zbor, pe un tip/model de aeronavă similară cu cea de tipul/modelul supus omologării, din punct de vedere al efectului sarcinilor aerodinamice asupra caracteristicilor și performanțelor de zbor, precum și asupra caracteristicilor de rezistență structurală.(2) Probele statice se efectuează prin grija solicitanților, numai în prezența inspectorilor desemnați de către birou, într-o manieră propusă de către solicitanți, printr-un document program de probe statice acceptat de către birou.Acceptarea programului de probe statice se face direct pe documentul respectiv sub semnătura inspectorului desemnat, cu menționarea numelui acestuia și a datei acceptării.Inspectorii confirmă rezultatele probelor sub semnătură proprie, cu menționarea numelor și a datei/perioadei efectuării probelor, pe documentele care constituie raportul de probe statice efectuate conform programului.(3) Inspectorii confirmă rezultatele probelor sub semnătura proprie, cu menționarea numelor acestora și a datei/perioadei efectuării probelor, pe documentele care constituie raportul de probe în zbor efectuate conform programului de probe în zbor (în cazul în care acesta este altul decât fișa C).(4) Zborurile tehnice se efectuează numai de către inspectori din cadrul listei aprobate de autoritatea de certificare, numai determinările efectuate de către aceștia sunt luate în considerare în vederea omologării.(5) Solicitarea prezenței inspectorilor se va face pe baza cererii (al cărei model se află în Anexa 1) având solicitarea respectivă precizată la rubrica "mențiuni".  +  RACR-CCO AUN. 1135 - Valabilitatea certificatului de omologare(1) Certificatul de omologare are perioada de valabilitate nelimitată, însă poate fi suspendat sau retras atunci când autoritatea de certificare constată, prin birou și/sau inspectori, că nu mai sunt îndeplinite cerințele din prezenta reglementare în baza cărora acesta a fost emis.(2) Certificatul de omologare eliberat este valabil pentru orice produs AUN construit sub supravegherea autorității de certificare în conformitate cu dosarul tehnic aprobat al aeronavei respective.În sensul prezentei reglementări, noțiunea de supraveghere se referă la produsele AUN care au fost supuse verificărilor în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.  +  RACR-CCO AUN. 1140 - Responsabilități(1) În vederea omologării unui tip/model de AUN, solicitantul trebuie să asigure și să demonstreze îndeplinirea cerințelor procedurale și tehnice din prezenta reglementare.(2) Sarcinile legate de efectuarea zborurilor tehnice în vederea omologării/probelor în zbor revin solicitantului, care va propune biroului, spre acceptare sau nu, inspectorul care va efectua aceste zboruri, odată cu propunerea programului de probe în zbor.(3) Probele în zbor se efectuează prin grija solicitantului, într-o manieră propusă de către acesta, pe baza programului de probe în zbor acceptat de către birou.(4) În vederea aprobării dosarului tehnic, respectiv a emiterii certificatului de omologare, solicitantul omologării va furniza biroului, în maniera solicitată de acesta, toate datele necesare efectuării verificărilor în acest sens și va asigura toate condițiile de efectuare a acestor verificări.(5) Solicitantul omologării are obligația să păstreze un exemplar al dosarului tehnic, care se pune la dispoziția inspectorilor autorității de certificare, atunci când aceștia solicită, în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei reglementări.Lipsa dosarului tehnic, dosarul incomplet, precum și refuzul de a-l pune la dispoziția inspectorilor atrag suspendarea sau retragerea certificatului de omologare.  +  RACR-CCO AUN. 1145 - Documentele emise de alte state/autorități(1) Documentele de omologare emise de alte state/autorități pot fi echivalate, la cerere, cu certificatul de omologare (prin emiterea unui CO) numai dacă cerințele în baza cărora acestea au fost emise sunt cel puțin la nivelul celor precizate în prezenta reglementare.(2) Documentele de omologare emise de alte state/autorități pot fi de asemenea recunoscute.(3) Perioada de valabilitate a documentelor echivalente sau, după caz, a documentelor de recunoaștere nu poate fi mai mare decât perioada de valabilitate acordată documentelor emise de către statul/autoritatea respectivă.(4) Categoriile de zboruri pe care aeronava ale cărei documente se echivalează sau, după caz, se recunosc este autorizată să le efectueze pot fi cel mult cele prevăzute de prezenta reglementare, dar nu altele decât cele stabilite de către emitentul documentelor echivalate sau, după caz, recunoscute.(5) Conținutul dosarului tehnic poate fi limitat doar la documentele de omologare emise de statele respective și la cele care, în statul respectiv, sunt obligatoriu a fi furnizate beneficiarului împreună cu aeronava. Aprobarea dosarului tehnic se face în baza acestor documente.Biroul poate solicita și alte documente dacă acesta consideră necesar.  +  RACR-CCO AUN. 1150 - Alte prevederi(1) Aeronavele care au efectuat activitate de zbor ca aeronave neomologate, conform prevederilor prezentei reglementări, pot fi omologate dacă pentru activitatea respectivă există o evidență corespunzătoare privind condițiile în care aceasta a fost efectuată și care poate sta la baza verificărilor necesare pe parcursul omologării.(2) Documentele din dosarul tehnic aprobat al unei aeronave AUN de un tip/model omologat pot fi luate în considerare la omologarea unui alt tip/model de aeronavă, dacă există acordul scris, în acest sens, al titularului (deținătorului) CO. Acest acord va face parte din dosarul tehnic.(3) Pentru aeronavele construite în baza unui model/tip omologat, dar având modificări față de acesta, sunt necesare completarea de către constructor a dosarului tehnic corespunzător modificărilor efectuate și aprobarea acestora de către autoritatea de certificare, prin birou, în urma cererilor depuse în acest sens.În cazul în care aceste modificări sunt de natură a determina modificarea informațiilor cuprinse în fișa de date, se emite o nouă fișă de date (o nouă ediție). Întrucât fișa de date face parte din CO, o nouă ediție a acesteia se consideră ca fiind o modificare a CO.(4) Aeronavele construite din kit sunt omologate în conformitate cu prevederile din prezenta reglementare.(5) Un CO se va putea emite, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, numai dacă a fost realizat practic, de către solicitant, cel puțin un produs de tipul/modelul de aeronavă pentru care se solicită acest certificat.(6) În cazul aeronavelor din import, ale căror documente urmează să fie echivalate sau recunoscute, este necesar ca, după caz, constructorul sau proprietarul să fie realizatorul practic, respectiv să fie proprietarul a cel puțin unei aeronave de tipul/modelul respectiv.(7) În vederea prelungirii valabilității CO, în cazul încetării valabilității ca urmare a suspendării, sunt necesare depunerea unei noi cereri și efectuarea de noi verificări ale documentelor componente ale dosarului tehnic, precum și ale aeronavei, în conformitate cu cerințele prevăzute în prezenta reglementare.  +  Capitolul 4 CERINȚE PRIVITOARE LA OPERAREA/UTILIZAREA AERONAVELOR AUN  +  RACR-CCO AUN. 1155 - Reguli de zborOperarea aeronavelor AUN se poate face numai după regulile de zbor la vedere (VFR) pe timpul zilei, cu respectarea prevederilor RACR-RA (Regulile aerului), Codului aerian și a tuturor celorlalte reglementări specifice aplicabile domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare nemotorizate.  +  RACR-CCO AUN. 1160 - Aeronavele AUN neomologateCu excepția parapantelor și deltaplanelor, aeronavele AUN neomologate pot fi utilizate numai dacă posedă un Ci, având înscrise în anexă, după caz, categoriile de zboruri pentru care sunt autorizate.Aeronavele AUN neomologate vor putea efectua următoarele categorii de zboruri:(1) zboruri în interes propriu;(2) zboruri particulare;(3) zboruri tehnice în vederea omologării;(4) prin excepție de la cele prevăzute mai sus, o aeronavă AUN neomologată poate fi utilizată pentru instruire în vederea calificării pentru clasa respectivă de aeronave, dar numai în situația în care cel instruit este și proprietarul acesteia.Notă:(1) Aeronavele neomologate vor putea fi utilizate numai de către piloții calificați pentru clasa respectivă de aeronave.(2) Transportul de pasageri este interzis.(3) Oricare altă persoană, aflată la bordul aeronavei, în afară de pilotul calificat și elevul pilot pentru clasa respectivă de aeronavă, este considerată, în sensul prezentei reglementări, pasager și atunci se aplică Nota (2).(4) Aeronava neomologată va purta o inscripție cu mențiunea "Această aeronavă este neomologată", care va fi plasată la loc vizibil astfel încât să poată fi citită de către utilizatori.(5) Parapantele și deltaplanele neomologate vor fi utilizate fără a avea certificat de identificare și anexa la acesta.  +  RACR-CCO AUN. 1165 - Aeronavele AUN omologateAeronavele AUN omologate pot fi utilizate numai dacă posedă Ci și CO, cu excepția parapantelor și deltaplanelor.Aceste aeronave vor putea efectua următoarele categorii de zboruri:(1) zboruri în interes propriu;(2) zboruri particulare;(3) zboruri de instruire (inițiere, pregătire, instruire și perfecționare);(4) zboruri tehnice de verificare (de casă);(5) lansare de parașutiști;(6) remorcaj de banderolă și largarea acesteia;(7) lansare de încărcături (cum ar fi fluturași publicitari, mingi de fotbal, parașutări de bunuri nepericuloase);(8) filmare/fotografiere aeriană.Notă:(1) În cadrul categoriilor de zboruri precizate la punctele de mai sus, zborul cu o altă persoană la bord, alta decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot, este permis cu aeronavele prevăzute cu două locuri.(2) Parapantele și deltaplanele nu vor avea Ci și CO, dar vor avea ștampila sau eticheta fabricantului sau orice alt document de omologare.  +  RACR-CCO AUN. 1170 - Aeronavele AUN care posedă documente emise de alte state/autoritățiOperarea aeronavelor AUN care posedă documente emise de alte state/autorități, sub supravegherea, controlul și inspecția, din punct de vedere operațional, ale autorității de certificare, se face numai dacă documentele respective sunt recunoscute de către autoritatea de certificare, având înscrise în certificatele de recunoaștere categoriile de zboruri pentru care vor fi autorizate aeronavele, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.  +  RACR-CCO AUN. 1175 - Documente obligatorii a se afla asupra utilizatorilor unei aeronave AUNCertificatul de identificare și anexa la acesta sunt documente obligatoriu a se afla asupra utilizatorilor.În cazul în care acesta nu se află asupra utilizatorilor, aeronava respectivă nu va putea fi utilizată până la remedierea situației. În caz contrar, autoritatea de certificare poate să suspende sau să retragă Ci la propunerea biroului și/sau a inspectorilor.  +  RACR-CCO AUN. 1180 - Alte prevederi(1) Pentru efectuarea zborurilor prevăzute la RACR-CCO AUN 1160 (3) și la RACR-CCO AUN 1165 (4) de la prezenta secțiune, se vor elibera anexe la certificatele de identificare special pentru fiecare scop de la punctele respective, conform celor prevăzute în prezenta reglementare.Pentru toate celelalte categorii de zboruri, aceeași anexă a certificatului de identificare va avea înscrise toate categoriile de zboruri pentru care poate fi utilizată aeronava, conform celor prevăzute în prezentul capitol.(2) Operarea aeronavelor pentru care autoritatea de certificare a eliberat Ci se face sub supravegherea, controlul și inspecția, din punct de vedere operațional, ale acesteia.(3) Utilizarea aeronavelor AUN fară Ci și anexa la Ci, în termen de valabilitate, se sancționează, de către organele abilitate, conform prevederilor legale în vigoare privind aeronavele civile.  +  Capitolul 5 CESIUNEA  +  RACR-CCO AUN. 1185 - Documente necesareÎn cazul cesiunii unui AUN, identificat în România, noul proprietar trebuie să dispună de următoarele documente transmise de proprietarul anterior, în cazul în care dorește utilizarea aeronavei în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, astfel:(1) actul prin care a fost transferată asupra acestuia proprietatea aeronavei - original;(2) certificatul de identificare - original, cu excepția deltaplanelor și parapantelor;(3) o declarație a vânzătorului (vechiului proprietar), privind starea de navigabilitate a aeronavei - original, din care să reiasă dacă aeronava îndeplinește sau nu, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, cerințele în vederea admiterii la zbor, de asemenea, privind activitatea de zbor (în număr de decolări și ore pentru celulă);(4) dosarul aeronavei (exemplarul aflat la vechiul proprietar), după caz.  +  RACR-CCO AUN. 1190 - Responsabilități(1) Proprietarul anterior va informa autoritatea de certificare asupra cesiunii, printr-o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii actului prin care a fost transferată proprietatea, în vederea încetării temporare a dreptului aeronavei de a fi utilizată, până la emiterea unui nou certificat de identificare, conform prevederilor prezentei reglementări, având înscris pe acesta noile date care decurg ca urmare a schimbării proprietarului.(2) După efectuarea acestei informări de la RACR-CCO AUN 1190 (1) de mai sus, precum și în momentul în care documentul de la RACR-CCO AUN 1185 (1) a fost întocmit, vechiul Ci își pierde valabilitatea.(3) În cazul neinformării la termenul prevăzut, se mențin responsabilitățile ce revin vechiului proprietar, legate de utilizarea AUN-ului respectiv, până la efectuarea acesteia.  +  RACR-CCO AUN. 1195 - Acordarea noului proprietar a dreptului de a utiliza aeronava(1) În vederea utilizării aeronavei, noul proprietar va solicita eliberarea unui nou certificat de identificare, prin depunerea la registratura autorității de certificare a unei noi cereri în acest sens, conform prevederilor prezentei reglementări.Cererile vor fi însoțite de documentele de la punctul RACR-CCO AUN 1185, (1), (2) și (3) (documentul de la (1) în copie).(2) Inspectorii desemnați de către birou vor verifica documentele de la punctul RACR-CCO AUN 1185 (1), (2) și (3), atât pe cele care vor rămâne la autoritatea de certificare, cât și cele aflate la noul proprietar, după care se vor efectua, din nou, verificările necesare în vederea eliberării de noi documente (Ci și anexe la Ci) având ca titular pe noul proprietar, în conformitate cu cele solicitate și cu prevederile prezentei reglementări.(3) O copie a documentului de la RACR-CCO AUN 1185 (1) și originalele de la RACR-CCO AUN 1185 (2) și (3) vor rămâne la autoritatea de certificare, iar copii ale acestora la noul proprietar. Documentul de la punctul RACR-CCO AUN 1185 (1) va fi păstrat de noul proprietar.  +  Capitolul 6 NORMELE TEHNICE APLICABILE  +  RACR-CCO AUN. 1200 - Planoare ultraușoare (formula clasică), giroplanoare și baloane ultraușoare(1) Întrucât pe plan internațional nu există norme tehnice aplicabile pentru aceste categorii de aeronave, în scopul omologării se pot folosi norme care să acopere cerințele respective, cum ar fi JAR 22, pentru planoare ultraușoare (formula clasică), BCAR/RACR/FAR 31, pentru baloane ultraușoare.(2) Solicitanții pot propune cerințe tehnice, care vor fi analizate, de la caz la caz, de către birou care le va propune spre aprobare, de către conducătorul autorității de certificare, pentru a fi utilizate în vederea omologării.(3) Autoritatea de certificare va întocmi și va face publică lista cu parapantele și deltaplanele omologate pe plan internațional.Notă:Normele originale actualizate (netraduse) prevalează față de cele traduse în limba română în ceea ce privește informațiile furnizate de către acestea.  +  Capitolul 7 REGISTRE  +  RACR-CCO AUN. 1205 - Evidența Ci și a CO eliberate(1) Evidența Ci eliberate/emise și, după caz, a însemnelor de identificare alocate de către autoritatea de certificare se ține în registrul unic de identificare a aeronavelor ultraușoare nemotorizate, având paginile și conținutul conform modelului prezentat în Anexa 7.(2) Evidența proceselor-verbale de eliberare/prelungire valabilitate/certificate de identificare/anexe la certificatele de identificare se ține în registrul de procese-verbale de eliberare/prelungire valabilitate/certificate de identificare/anexe la certificatele de identificare pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate, având paginile și conținutul conform modelului prezentat în Anexa 8.(3) Evidența CO eliberate/emise se va face în registrul de eliberare certificate de omologare pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate, având paginile și conținutul conform modelului prezentat în Anexa 9.Notă:(1) Lista aeronavelor AUN omologate poate fi solicitată de către cei interesați la autoritatea de certificare/birou.(2) Registrele se pot întocmi pe secțiuni corespunzătoare claselor de aeronave, planoare ultraușoare (formula clasică), giroplanoare ultraușoare, baloane ultraușoare.  +  RACR-CCO AUN. 1210 - Alte prevederi(1) Registrele se completează de către birou după ce documentele au fost finalizate (după caz, aprobate și/sau emise) și se păstrează de către birou.(2) Vechile registre se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare.(3) În cazul planoarelor ultraușoare (formula clasică) și al baloanelor ultraușoare, pentru aceeași marcă de identificare alocată unei aeronave, se acordă alt număr al Ci, în cazul schimbării titularilor (deținătorilor).  +  Capitolul 8 DISPOZIȚII FINALE  +  RACR-CCO AUN. 1215 - Activități efectuate și documente emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări(1) Activitățile de omologare efectuate în baza normelor procedurale și tehnice de emitere a certificatelor de identificare pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate NPT-AUN, ediția 1/Februarie 2003, aprobată de către AACR prin decizia D.G. AACR nr. D 396 din 05.05.2003, își mențin valabilitatea, având în vedere cerințele tehnice în baza cărora au fost efectuate acele activități de omologare, care sunt echivalente cu cele impuse de prezenta reglementare, cu condiția ca, în decurs de trei ani calendaristici de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, dosarele tehnice să fie completate cu documentele care rezultă din cerințele procedurale prezente.(2) Aeronavele în curs de omologare în baza NPT-AUN, ediția 1/Februarie 2003 vor continua procesul prin conformarea la cerințele prezentei reglementări, luând în considerare cerințele echivalente îndeplinite până la data intrării în vigoare a acestora.  +  RACR-CCO AUN. 1220 - Inspectorii(1) Lista inspectorilor care vor efectua verificări în conformitate cu prevederile prezentei reglementări va fi propusă de birou și înaintată spre aprobare conducătorului autorității de certificare.(2) Pentru ca inspectorii din cadrul listelor să-și poată exercita atribuțiunile prevăzute în prezenta reglementare vor trebui să-și dea acordul scris pe baza unei declarații tip, conform modelului din Anexa 10.(3) Aceste persoane pot fi sau nu angajați ai autorității de certificare și vor fi selectate, în urma unei examinări teoretice susținute în fața unei comisii numite de autoritatea de certificare, din rândul persoanelor calificate ca instructori de zbor pe aeronave AUN, cu activitate în domeniul construcției de aeronave AUN, în funcție de experiența și pregătirea teoretică și practică a acestora, precum și de alte elemente cum ar fi rigoarea în respectarea reglementărilor și disponibilitatea de a îndeplini atribuțiunile respective.(4) Verificările necesare, după caz, omologării, identificării și autorizării vor fi efectuate, de regulă, de un singur inspector.(5) Funcție de gradul de complexitate al verificărilor și al volumului de muncă aferent acestora, se pot desemna, de către birou, mai mulți inspectori în scopul aplicării prevederilor prezentei reglementări.(6) Constatările înscrise, de către inspectorii menționați, în procesele-verbale prevăzute în prezenta reglementare și care privesc o aeronavă ca produs fizic verificat în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, sunt valabile doar la data semnării acestora.  +  RACR-CCO AUN. 1225 - Limba utilizată(1) Documentele care constituie dosarul tehnic și/sau dosarul aeronavei vor fi în limba română, iar pentru aeronavele din import, vor fi traduse prin grija solicitanților în limba română și însoțite de cele în limba străină respectivă.(2) Pentru aeronavele din import documentele pot fi în limba engleză.(3) În situația în care documentele constituente ale dosarului tehnic și/sau ale dosarului aeronavei sunt în limba engleză, solicitanții vor da o declarație privind cunoașterea limbii engleze la un nivel suficient ca să le permită utilizarea/operarea aeronavelor respective pe baza informațiilor cuprinse în aceste documente și care va include și asumarea de către solicitanți a responsabilităților în cazul în care aeronava este astfel utilizată/operată de către alte persoane decât solicitantul. Declarația va fi inclusă, după caz, în dosarul tehnic sau în dosarul aeronavei.(4) Ci, anexa la Ci, CO, precum și certificatele de deregistrare/neînregistrare vor fi emise de către autoritatea de certificare, în română și engleză.  +  RACR-CCO AUN. 1230 - Eliberarea de duplicate în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Ci (inclusiv a anexei la acesta) și CO(1) În cazul furtului, pierderii sau distrugerii Ci și CO aflate în termen de valabilitate, titularii vor anunța acest fapt într-o publicație de largă circulație, în vederea emiterii de duplicate sau ca Ci să nu fie necesar în cazul cesiunii conform RACR-CCO 1185 (2), dovada acestui anunț fiind înaintată la autoritatea de certificare/birou împreună cu cererea în acest sens (modelul din Anexa 1 în cazul Ci și CO).(2) Ci sau CO deteriorate vor fi din nou emise, la cerere (modelul din Anexa 1), vechiul document fiind depus la autoritatea de certificare/birou (împreună cu cererea) pentru distrugere.  +  RACR-CCO AUN. 1235 - Păstrarea dosarelor tehnice și a celorlalte documente asociate aeronavelor(1) Un exemplar al dosarului tehnic și/sau, după caz, al dosarului aeronavei va fi păstrat de către titularii documentelor care au fost eliberate în baza acestor dosare (Ci, CO).(2) Lipsa dosarelor sau refuzul titularilor de a le pune la dispoziția inspectorilor cu ocazia verificărilor efectuate poate atrage neemiterea, suspendarea sau retragerea Ci și CO, după caz, la propunerea biroului sau a inspectorilor respectivi.(3) Dosarele tehnice și/sau dosarele aeronavei se păstrează, în cadrul biroului, cel puțin atâta timp cât documentele emise în baza acestora (Ci, CO) sunt în termene de valabilitate și, în cazul în care aceste documente nu mai sunt valabile, cel puțin până la termenul legal la care acestea pot fi arhivate.(4) Dosarele tehnice și dosarele aeronavelor, inclusiv dosarele întocmite pentru aeronavele AUN înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, vor fi arhivate în conformitate cu reglementările în vigoare.(5) Dosarele tehnice și dosarele aeronavelor pot conține și alte documente, care au legătură cu aeronava, față de cele prevăzute în prezenta reglementare.  +  RACR-CCO AUN. 1240 - Alte prevederi(1) În situațiile în care nu este posibil altfel, autoritatea de certificare poate stabili o planificare anuală, cuprinzând locul și perioada, în care se vor efectua verificări necesare eliberării/prelungirii valabilității/certificatelor de identificare/anexelor la Ci. Documentul privind această planificare va fi pus la dispoziția celor interesați, la cerere.(2) Eventualele observații, constatate cu ocazia verificărilor efectuate, se înscriu de către inspectori în fișa cu observații al cărei model se află în Anexa 11, în fiecare situație ce decurge ca urmare a verificărilor respective, ca urmare a soluției date la cerere, inclusiv atunci când rubricile din fișele A, B, C destinate acestui scop nu sunt suficiente.Conducătorul autorității de certificare și biroul pot utiliza fișe cu observații inclusiv atunci când pe cereri nu există spațiu suficient.(3) În situația în care au fost efectuate înscrisuri greșite, se pot face corecturi prin înscrisuri de mână cu menționarea numelui celui care a efectuat corectura, a semnăturii acestuia și a datei efectuării corecturii.(4) Solicitanții pot utiliza partea verso a cererii pentru precizări suplimentare, cu înscrierea numelui și a semnăturii persoanei care le-a efectuat și a datei efectuării.(5) Documentele depuse de către solicitanți la autoritatea de certificare în copie vor fi autentificate, pentru conformare cu originalul, prin mențiunea "conform cu originalul", înscrisă de mână de către inspectorii care verifică aceste documente, înscrierea numelor și semnăturii acestora și a datei efectuării înscrisului în acest sens.(6) Valabilitatea Ci și anexei la Ci începe de la data semnării de către inspectorul care semnează procesul-verbal, prevăzut în Anexa 3, de eliberare/prelungire a valabilității Ci/anexei la Ci.Aeronava va putea fi utilizată cu acordul și sub responsabilitatea inspectorului de mai sus, până la eliberarea Ci și anexei la Ci, cu condiția ca în termen de 10 zile lucrătoare acesta să efectueze demersurile necesare, în parțile care îl privesc, necesare eliberării documentelor respective (Ci și anexa la Ci).Inspectorul își va da acordul direct pe procesul-verbal, eventual la rubrica "mențiuni", pentru ca aeronava să fie utilizată maximum 10 zile lucrătoare.(7) Certificatul de identificare, precum și certificatele de omologare pot fi suspendate sau retrase în cazul în care autoritatea de certificare, prin inspectori, constată că aeronava pentru care acestea au fost eliberate nu mai îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta reglementare.(8) Documentele se eliberează/transmit titularilor de către autoritatea de certificare pe bază de semnătură înscrisă pe exemplarele care rămân la autoritatea de certificare, cu precizarea datei eliberării/transmiterii. În cazul în care există mai mulți titulari ai acestor documente este suficient ca unul dintre aceștia să efectueze înscrisurile de mai înainte.(9) Tipizatele prevăzute în prezenta reglementare care se vor elibera titularilor vor fi realizate pe hârtie/carton de culoare albă; Ci și anexa la Ci se emit de către autoritatea de certificare sub formă de carnet de dimensiunile 120 x 85 mm.(10) Ci și/sau CO nu constituie dovada deținerii legale sau proprietății asupra aeronavei în nicio acțiune juridică în care deținerea sau proprietatea (inclusiv privind dreptul de autor) sunt în litigiu.(11) Solicitanții au obligația de a furniza documente relevante emise în statele exportatoare și care sunt necesare soluționării favorabile a cererilor depuse în vederea, după caz, eliberării Ci și anexei la Ci, pentru planoarele ultraușoare (formula clasică) și baloanele ultraușoare din import, echivalării sau recunoașterii documentelor emise de alte state/autorități.În sensul prezentei reglementări, noțiunea de "documente relevante" se referă, după caz, la documente referitoare la aeronavele respective din care să reiasă care sunt cerințele din statele exportatoare necesare admiterii la zbor, categoriile de zboruri pentru care aeronavele sunt autorizate, limitele de operare sau restricțiile impuse.Documentele relevante pot fi de genul:(i) copii ale documentelor normative specifice;(ii) adeverințe emise de autoritățile competente sau de către constructori;(iii) declarații notariale ale vânzătorului;(iv) documente de certificare/omologare/identificare sau similare;(v) alte documente acceptate de către birou.(12) Neconformarea solicitanților la prevederile prezentei reglementări atrage corespunzător soluționarea nefavorabilă a solicitărilor acestora.(13) Anexele 1-11 fac parte din prezenta reglementare.  +  Anexa nr. 1la RACR-CCO AUNNr. de înregistrare laAutoritatea de certificare...........................
  APROB
  (conducătorul autorității de certificare)
  Subsemnatul (a) ......, născut (a) la data de ......., în localitatea ........, domiciliat (a) în ....., str. ......, nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judet/sector ......, cod postal ......, telefon/fax .........., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ......., eliberat de ..........., la data de ........., în calitate de ............./ (se va menționa, după caz, calitatea de proprietar sau de constructor al aeronavei descrise mai jos, ori de imputernicit/reprezentant al acestora)..........de cetățenie ......., rog a dispune efectuarea verificărilor la sol și în zbor în vederea ............/(se va menționa, după caz, eliberării/prelungirii valabilității/certificatului de identificare/anexei la certificatul de identificare/certificatului de omologare).....................pentru aeronava ultraușoară nemotorizată (AUN): tip/model ............, nr. de serie......, an de construcție ........, clasa ......../(se va menționa, după caz, planor ultraușor-formula clasică, giroplanor, balon ultraușor), însemnele de identificare YR ............... (numai pentru planoarele ultraușoare-formula clasică și baloanele ultraușoare, care sunt deja identificate)......Constructorul aeronavei ...............................................,proprietarul aeronavei .................................................Aeronava va fi prezentată în perioada .................................,la (locul) .............................................................Declar că imi asum toată responsabilitatea, în conformitate cu legislatia română în vigoare, asupra: exactității datelor înscrise în prezenta cerere și a celor din documentația depusă în baza acesteia, păstrării conformității aeronavei cu dosarul aprobat al acesteia, precum și pentru menținerea stării de navigabilitate a aeronavei respective. În cazul modificării situației aeronavei mă oblig să informez imediat autoritatea de certificare.Mențiuni: ...............................................................Semnătura .............. Data ..........................Notă: Prezenta cerere va fi completată de către solicitant cu scris de mână și este adresată autorității de certificare.
   +  Anexa nr. 2la RACR-CCO AUN
  RECOMANDĂRI PRIVIND EFECTUAREA VERIFICĂRILOR
  DOCUMENTELOR ASOCIATE AERONAVELOR ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATE,
  PRECUM ȘI ALE ACESTORA LA SOL, ÎN VEDEREA OMOLOGĂRII
  1. VERIFICAREA DOCUMENTELOR AERONAVEI1.1. Se verifică întreaga documentație conținută în dosarul tehnic al aeronavei, conform fișei A, anexă la procesul-verbal de omologare, după cum urmează:a) Se face o primă verificare și identificare prin analizarea datelor furnizate de către solicitant în baza dosarului tehnic;b) Se analizează desenele de ansamblu și desenele părților cu pondere hotărâtoare în siguranța în utilizare a aeronavei. Prin intermediul acestora se identifică elementele componente, soluțiile constructive utilizate, materialele utilizate și dimensiunile acestora și dacă corespund caracteristicilor tehnice ale materialelor (se analizează rezultatele încercărilor materialelor sau certificatele de calitate ale acestora etc.);c) Se stabilește oportunitatea metodelor de calcul aerodinamic, de calcul al performanțelor de zbor, de verificare de rezistență, corectitudinea aplicării și interpretării rezultatelor obținute. Se verifică dacă valorile caracteristicilor materialelor folosite, precum și valorile coeficienților utilizați sunt cele prescrise;d) Se analizează metodele de probă la sarcini statice alese, valorile sarcinilor alese, distribuția de sarcini utilizată în probe, precum și implicația rezultatelor obținute asupra rezistenței structurii aeronavei;e) Se verifică întocmirea raportului de probe statice cu privire la efectuarea încercărilor statice și rezultatele acestora, precum și existența semnăturilor solicitanților și a inspectorului de navigabilitate care a asistat la aceste probe;f) Se verifică documentația referitoare la principalele procese și tehnologii utilizate, la principalele operații de construire, asamblare și control și se verifică dacă procedeele utilizate sunt conforme cu procedeele recunoscute aplicabile clasei de aeronave;g) Se analizează fișa de date și se stabilește dacă aceasta conține date relevante despre aeronavă;h) În cazul în care există modificări ale aeronavei față de documentația înaintată la dosarul tehnic, se vor analiza documentația de modificare și implicația modificărilor efectuate;i) În cazul existenței și a altor documente decât cele de mai înainte, care demonstrează conformarea tipului/modelului de aeronavă cu cerințele aplicabile din prezentele norme, se vor analiza conținutul și necesitatea acestora. Aceste documente pot fi conținute în dosarul tehnic sau pot fi documente interne ale solicitantului (dosare de fabricație, tehnologii etc.);j) Se vor verifica documentele din punct de vedere al conformării acestora cu cerințele procedurale (semnături, autentificări, identificări, înregistrări etc);k) Pentru aeronavele ultraușoare care au drept de zbor în alte state, vor fi verificate documentele care atestă acest fapt (certificate sau acceptări de tip sau individuale, fișe de referință ale dosarului tehnic al aeronavei, înmatriculări/identificări și certificări/autorizări de navigabilitate ale aeronavelor de același tip/model etc.);În cazul în care se poate ajunge la concluzia că o aeronavă de un tip/model are drept de zbor recunoscut de statul constructor sau unul din statele importatoare ale aeronavei, punctele a), b), c), d) și e) vor fi considerate satisfăcute, de asemenea și punctele corespondente 2.1- 2.10 din fișa A de verificare a documentației aeronavei.1.2. După efectuarea verificării documentației și completarea fișei A de verificare a documentației aeronavei, în cazul în care se constată îndeplinirea prevederilor pct. 2 din această fișă, se va efectua verificarea aeronavei ultraușoare la sol și apoi în zbor.Verificările la sol și în zbor se vor efectua aeronavelor desemnate de către solicitant în acest sens, respectiv aeronavelor desemnate ca prototip.În cazul efectuării verificărilor în zbor pe aeronave diferite, dar de același tip/model, se vor completa fișe C de verificare pentru fiecare aeronavă în parte.2. VERIFICAREA LA SOL A AERONAVEI2.1. Verificarea conformării aeronavei cu definiția tipului/modelului acesteiaSe identifică aeronava pe baza documentației conținute în dosarul tehnic al acesteia, prin verificarea corespondenței și a configurației reperelor (prin sondaj).Pe baza desenelor din dosarul tehnic se face o verificare, cât mai amănunțit posibil, a aeronavei din punct de vedere dimensional și al configurației acesteia/ansamblelor/subansamblelor/reperelor.2.2. Verificarea tehnică a aeronavei (vizual și prin punere în funcțiune, după caz)Se verifică părțile componente ale aeronavei, pe ansamble și subansamble, vizual din punct de vedere al integrității și prin punere în funcțiune, după cum urmează:2.2.1. Verificare aripă/rotor/anvelopă (după caz)– stare tehnică voalură/înveliș (după caz)1) Se verifică vizual ca materialul (după caz, textil, metalic sau compozit) să nu aibă defecte cum ar fi: arsuri, rupturi, sfâșieri, destrămări, uzură mare, pete de ulei sau de alți ingredienți, fisuri, coroziuni etc.;2) Se verifică întinderea sau așezarea voalurii sau învelișului pe structura de rezistență primară. Acestea trebuie să nu prezinte cute sau falduri și să urmărească forma profilului pe care sunt așezate. Pentru materialele metalice sau compozite se va verifica, suplimentar, absența fisurilor, niturilor slăbite, precum și integritatea și rigiditatea îmbinărilor;3) Se verifică prinderea voalurii sau învelișului pe structură:– pe tuburile laterale/lonjeroane, după caz: se verifică modul de întărire al bordului de atac și, după caz, de fugă, prin dublarea pânzei, pentru a nu permite întinderea și fluturarea în zbor a acesteia. Pentru aripa de construcție metalică sau compozită, se verifică, detaliat, fiecare element de îmbinare între lonjeroane, nervuri (sau cheson cu umplutură expandată) și înveliș;– pe lateuri/nervuri, după caz: se verifică buna poziționare a lateurilor/nervurilor și a dispozitivelor lor de fixare, cât și starea corzilor de fixare pe voalură. Pentru aripa de construcție metalică sau compozită, se verifică, detaliat, fiecare element de îmbinare între nervuri și lonjeroane (sau cheson cu umplutură expandată) și îmbinarea acestora cu învelișul. Buzunarele pentru lateuri trebuie să fie construite astfel încât să se evite deteriorarea cusăturilor sau a voalurii prin introducerea acestora;– se verifică modul de efectuare a cusăturilor: acestea trebuie să aibă capetele aței fixate astfel încât să nu se permită descoaserea acesteia;– prinderea voalurii/învelișului nu trebuie să creeze tensiuni obiecționabile în structura primară sau în aceasta și trebuie să fie stabilă la aplicarea sarcinilor admise ce pot să apară în zbor.4) Se verifică felul și modul de realizare a cusăturilor solicitate în zbor, după caz: cusătura trebuie să fie în dublu zigzag, neîntrerupt și să nu se oprească în unghi drept, ața să fie din material compatibil cu voalura, iar găurile să permită ușor trecerea aței fără să fi fost făcute cu un ac lovit sau necorespunzător;5) Se verifică ca învelișul/voalura să nu vină în contact neprotejat cu piese metalice care în timpul utilizării ar putea duce la rupturi, sfâșieri etc.;6) În cazul deteriorărilor mici pentru care s-au făcut reparații prin aplicarea de petice se verifică ca acestea să nu se afle în zone supuse unor eforturi importante, în caz contrar zona trebuind să prezinte o modalitate compatibilă de întărire sau ranforsare.– stare tehnică structură de rezistență primară1) Se verifică vizual integritatea structurii. Această nu trebuie să prezinte deformații, jocuri excesive, fisuri sau rupturi și să fie protejată corespunzător împotriva coroziunii sau degradării datorită expunerii la soare;2) Se verifică modul de efectuare a îmbinărilor și de siguranțare a elementelor de legătură din cadrul structurii.– stare tehnică comenzi de control ale aeronavei1) În funcție de soluția constructivă, se verifică: integritatea structurală a suprafețelor de comandă, a ferurilor, a tijelor de comandă, a cablurilor, lipsa jocurilor excesive în articulațiile lanțului de comandă, lipsa gripajelor și a frecărilor excesive. În cazul îmbinărilor nituite se va verifica să nu existe nituri mișcate sau slăbite. Va fi, de asemenea, verificată corespondența bracajelor cu cele precizate de constructor;2) Se verifică rigiditatea și distanța de gardă față de elementele din cadrul structurii pe parcursul întregului lanț cinematic.2.2.2. Verificare fuselaj– stare tehnică structură de rezistență primară1) Se verifică vizual integritatea structurii. Această nu trebuie să prezinte deformații, fisuri, jocuri excesive sau rupturi și să fie protejată corespunzător împotriva coroziunii sau degradării datorită expunerii la soare;2) Se verifică modul de efectuare a îmbinărilor și de siguranțare a elementelor de legătură din cadrul structurii;3) Se verifică fixarea scaunelor, precum și sistemul centurilor de siguranță pentru ocupanți, de asemenea din punct de vedere al ergonomiei acestora.– stare tehnică tren de aterizare (după caz)1) În funcție de soluția constructivă, se verifică: integritatea structurală, a părților componente, a ferurilor, lipsa jocurilor excesive în articulații, lipsa gripajelor și a frecărilor excesive. În cazul îmbinărilor nituite se va verifica să nu existe nituri mișcate sau slăbite;2) Se verifică modul de efectuare a îmbinărilor și de siguranțare a elementelor de legătură.2.2.3. Verificare ampenaje (după caz)Se verifică integritatea structurală a suprafețelor fixe, lipsa deformărilor, jocurilor, fisurilor, a jocurilor pentru părțile fixe sau a jocurilor exagerate pentru cele mobile. Se verifică geometria și rigiditatea îmbinării pe fuselaj. În funcție de soluția constructivă, se verifică: integritatea structurală a suprafețelor fixe, felurile de prindere ale tijelor de comandă, lipsa jocului excesiv în cuplajul tijelor de comandă, lipsa jocului excesiv în cuplajul de atașare la felurile fuselajului (după caz), lipsa gripajelor, integritatea structurală și lipsa jocului la felurile fuselajului (după caz). În cazul îmbinărilor nituite, se va verifica să nu existe nituri mișcate sau slăbite. Va fi, de asemenea, verificată corespondența bracajelor suprafețelor mobile cu cele precizate de constructor.2.2.4. Verificare sisteme, instalații, echipamente, aparate și instrumente de bordAcestea se verifică din punct de vedere al integrității, al configurației și funcțional.2.2.5. Verificare stare tehnică generală (ținând cont de aspectele tehnice constatate ca fiind nefavorabile din punct de vedere al navigabilității aeronavei)Pe lângă verificările efectuate până la punctul 2.2.5 vor fi avute în vedere și alte aspecte tehnice care se constată că pot fi nefavorabile din punct de vedere al navigabilității aeronavei, care, dacă există, se vor nota la rubricile de mai jos din fișa B, astfel:– stare tehnică îmbinări/siguranțări;– jocuri/deformări;– alte aspecte ale stării tehnice.2.2.6. Verificarea sistemului de acroșare a piloților (baloane ultraușoare)Se verifică sistemul de acroșare și carabinierele. Nu se admit niciun fel de defecțiuni și nici carabiniere fără siguranțare.3. ALTE RECOMANDĂRI3.1. NervurileSe verifică geometria nervurilor, modul de prindere pe elementele aripii și lonjeroane, iar pentru învelișul textil, să nu prezinte risc de sfâșiere a voalurii.3.2. Șuruburi/buloane1) Se verifică dacă șuruburile/buloanele au dimensiunile menționate în documentația tehnică. Se verifică, vizual, dacă acestea prezintă teșituri, deformări sau fisuri datorate exploatării sau prelucrării mecanice defectuoase;2) Se verifică șuruburile/buloanele astfel încât să nu fie supuse, în zona filetului, la eforturi de forfecare.3.3. Piulițe1) Se verifică, vizual, ca acestea să nu prezinte deformații sau fisuri datorate exploatării sau prelucrării mecanice defectuoase;2) Piulițele să fie confecționate din material compatibil cu șuruburile, cu rezistență egală cu a acestora, iar la cele cu sistem de siguranțare, se verifică integritatea acestuia;3) Se verifică ca piulițele să fie montate pe toată lungimea filetului;4) În cazul piulițelor autoblocante, se verifică ca șurubul să depășească cu cel puțin un pas și jumătate capătul filetului;5) Se verifică să nu se fi folosit piulițe autoblocante în cazul șuruburilor care prezintă mișcări de rotație în exploatare.3.4. Nituri1) Se verifică compatibilitatea materialului nitului cu cel al pieselor de asamblat;2) Se verifică să nu existe defecte de nituire;3) Se va verifica cu atenție dacă există nituri mișcate.3.5. SiguranțăriSe verifică siguranțările tuturor elementelor de legătură din cadrul structurii și comenzilor.3.6. Hobanaje1) Se verifică identitatea cablurilor cu cele indicate în documentația tehnică;2) Se verifică integritatea protecției cablurilor împotriva agenților corozivi, în zonele unde acestea sunt expuse acțiunii acestora;3) Se alunecă cu mâna pe cabluri, cu mare atenție pe cele inferioare, pentru a se putea detecta cel mai mic indiciu de uzură sau toroane deteriorate;4) Se verifică să nu existe cabluri care să aibă frecare sau să treacă peste alte piese, să nu existe cabluri cu tensionare excesivă sau insuficientă;5) Se verifică dacă modul de sertizare a cablurilor este corespunzător normelor recunoscute, cablurile inferioare trebuie să prezinte sertizarea cu două manșoane confecționate din cupru sau alt material cu rezistență superioară;6) Dacă pe cabluri există tendori, se verifică modul de asigurare împotriva dereglărilor;7) Se verifică compatibilitatea coselor cu materialul și lungimea cablului utilizat și dacă acestea prezintă ovalizări. Se verifică dopurile sau scripeții destinați a împiedica deformarea coselor;8) Se verifică eclisele sau piesele de capăt ale cablurilor, acestea nu trebuie să prezinte deformații, striviri sau concentratori de eforturi care ar putea duce la cedarea lor datorită uzurii;9) Pentru hobanajul rigid, se verifică integritatea acestuia, atașarea la restul celulei, zonele de atașare și siguranțările. Nu se admit nituri slăbite sau bolțuri deformate. Suplimentar, se verifică și felurile de prindere adiacente.În urma efectuării verificării la sol a aeronavei se va proceda la completarea și analizarea Fișei B de verificare la sol a aeronavei ultraușoare nemotorizate. În cazul în care se constată că rezultatul verificărilor la sol este favorabil se va continua cu efectuarea verificării aeronavei ultraușoare nemotorizate în zbor, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.Notă: Fișele A și B sunt documente cu caracter de ghid și nu exclud efectuarea de către inspectori și a altor verificări, dacă aceștia constată că sunt necesare.
   +  Anexa nr. 3la RACR-CCO AUNNr. de înregistrare laAutoritatea de certificare..........................
  APROB
  (conducătorul autorității de certificare)
  De acord, rog aprobațiȘef birou
  PROCES VERBAL nr. ........... din .....................
  (numărul și data înregistrării în registrul de procese-verbale)
  De eliberare/prelungire valabilitate/certificat de identificare/anexa la certificatul de identificare, pentru aeronava ultraușoară nemotorizată (AUN): tip/model ........., nr. de serie ...., an de construcție ...., clasa ......., insemnele de identificare YR - ........, constructorul aeronavei ........., proprietarul aeronavei ...................................Data ........ și locul .......... incheierii procesului-verbal (data la care au fost finalizate de către inspectori verificările în scopul incheierii procesului-verbal)Verificarea aeronavei s-a făcut conform reglementărilor specifice în vigoare, ca urmare a cererii nr. ........... din ..................Observații (ale inspectorilor): ................................................................................................................Deoarece aeronava indeplineste cerințele de navigabilitate aplicabile în vigoare, noi subsemnatii, inspectori de navigabilitate, propunem eliberarea/prelungirea valabilității/certificatului de identificare/anexei la certificatul de identificare, anexat/anexate, conform procesului-verbal și a fișei cu rezultatul verificărilor, care este anexa și parte integrantă a acestuia, de la ..................... până la .............., cu condiția ca aeronava AUN să fie exploatata în conformitate cu instrucțiunile constructorului și cu reglementările specifice în vigoare.Categoriile de zboruri pentru care aeronava va fi autorizata sunt următoarele:...................................................................
  Inspector(i) ................... (nume și semnătura) Proprietar(i) ...................... Constructor(i) ..................... (nume și semnătura)
  Notă privind prezentul proces-verbal, inclusiv anexa: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările. Proprietarul și, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoștință asupra datelor înscrise în procesul-verbal și vor menționa, cu scris de mână, data semnării. Procesul-verbal va fi completat, de mână, de către un singur inspector. Procesul-verbal va fi întocmit și va fi introdus în dosarul aeronavei sau, după caz, va constitui document asociat aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele și semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care acesta a fost completat. Conducătorul autorității de certificare și șeful biroului pot efectua, pe procesul-verbal, înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul întâlnirii, în cadrul procesului-verbal, a simbolului '/', se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate și pentru care acesta va fi întocmit.
  FIȘA CU REZULTATUL VERIFICĂRILOR
  Anexă la procesul-verbal nr. ...... din ...........
  1. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ................... corespunzător/necorespunzător efectuată în perioada/data de ...............................................– dosarul tehnic al aeronavei (după caz) .............................. DA/NU– documente asociate aeronavei ........................................ DA/NU2. VERIFICAREA LA SOL ..................... corespunzătoare/necorespunzătoare efectuată în perioada/data de ................, la (locul) ..................2.1. Verificarea conformării aeronavei cu definitia tipului/modelului prevăzută în dosarul tehnic al acesteia (după caz) .................... DA/NU2.2. Verificarea tehnica aeronava (vizual și prin punere în functiune, după caz)2.2.1. Verificare aripa/rotor/anvelopa– stare tehnica voalura/invelis ....................................... DA/NU– stare tehnica structura de rezistenta primara ....................... DA/NU– stare tehnica comenzi de control ale aeronavei ...................... DA/NU2.2.2. Verificare fuselaj/triciclu/ham/seleta– stare tehnica structura de rezistenta primara ....................... DA/NU– stare tehnica comenzi de control ale aeronavei ...................... DA/NU– stare tehnica tren de aterizare (după caz) .......................... DA/NU2.2.3. Verificare ampenaje (după caz) ................................. DA/NU2.2.4. Verificare sisteme, instalații, echipamente, instrumente și aparate de bord (după caz) .................................................... DA/NU2.2.5. Verificare starea tehnica generală (ținând cont de aspectele tehnice constatate ca fiind nefavorabile din punct de vedere al navigabilității aeronavei) ............................................................ DA/NU– stare tehnica îmbinări/siguranțări .................................. DA/NU– jocuri/deformări .................................................... DA/NU– alte aspecte tehnice (se vor menționa la punctul 4, după caz) ....... DA/NU3. VERIFICAREA în ZBOR .................... corespunzătoare/necorespunzătoareInspectorii de navigabilitate vor cere efectuarea, prin grija solicitantilor, a unei verificări în zbor. Această se poate efectua de către solicitant, dacă acesta este atestat (licentiat) ca pilot pentru clasa respectiva de aeronave sau de către un pilot aflat pe lista celor abilitati pentru efectuarea de zboruri tehnice în vederea omologării planoarelor ultraușoare.– mase: masa maximă gol ..... kg, masa pilotului .... kg, masa totala .... kg– gama maselor admise pentru piloti .......... kg– comportarea în zbor a aeronavei ..................................... DA/NU– viteza minimă de zbor ............. km/h4. CONCLUZII (privind rezultatul verificărilor) ............................. corespunzător/necorespunzător .........../(se vor menționa aspectele stării tehnice, precum și ale comportarii în zbor, constatate ca fiind nefavorabile din punct de vedere al navigabilității aeronavei) ...............
  Inspector(i) ................... (nume și semnătura) Proprietar(i) ...................... Constructor(i) ..................... (nume și semnătura)
   +  Anexa nr. 4la RACR-CCO AUN
  ROMÂNIA Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Ministry of Transport, Constructions and Tourism CERTIFICAT DE IDENTIFICARE CERTIFICATE OF IDENTIFICATION Nr.
  Nr. de înregistrare la autoritatea de certificare: Registration No: Categoria/Clasa aeronavei: Category/Class of the aircraft Aeronava ultraușoară motorizată/ 5. Adresa titularului (deținătorului): Address of the holder: Adresa proprietarului: Address of the owner:
  6. Se certifică prin prezentul document că aeronava mai sus menționată a fost inregistrată în Registrul Unic de Identificare a Aeronavelor ultraușoare Nemotorizate din România, în conformitate cu reglementările române în vigoare. It is hereby certified that the above described aircraft has been registred within the Unique Romanian Unpowered Ultralight Aircraft Register, în accordance with the Romanian regulations în force.
  1. Insemnele de identificare: Identification marks:
  2. Constructorul aeronavei Manufacturer of the aircraft: Tipul aeronavei Manufacturer's designation:
  Data emiterii: Date of issue: Emis de Issued by: Semnătura: Signature:
  3. numărul de serie al aeronavei: Aircraft Serial Number: Anul construcției: Year of manufacture:
  Valabil până la: Valid until:
  Conform: According to:
  4. Numele și naționalitatea titularului (deținătorului):Name and naționality of the holder: Numele și naționalitatea proprietarului: Name and naționality of the owner:
  Mențiuni: Aeronava poate fi utilizată în baza prezentuluicertificat numai dacă este însoțit de anexa acestuia aflată în termen de valabilitate Remarks:
  Nr. de înregistrare la autoritatea de certificare: Registration No: Anexa la Certificatul de identificare nr.: Annex to the Certificate of Identification No: Emis în data de: Issued at:
  Categorii de zboruri pentru carși poate fi utilizată: Flight categories for which theand may be used: aeronava este autorizată aircraft is authorised
  Mențiuni: Această aeronavă este neomologată Remarks:
  Data finalizării verificărilor:Check date: Rezultatul verificărilor: Check result:
  Anexa este valabilă până la: This annex is valid until: Semnătura: Signature:
  Data emiterii: Date of issue: Emis de: Issued by: Semnătura: Signature:
  Conform: According to:
   +  Anexa nr. 5la RACR-CCO AUNNr. de înregistrare laAutoritatea de certificare..........................
  APROB
  (conducătorul autorității de certificare)
  De acord, rog aprobațiȘef birou
  PROCES-VERBAL DE OMOLOGARE
  Încheiat astăzi ....../(data la care au fost finalizate verificările).... cu ocazia finalizării verificărilor efectuate de comisia de omologare a aeronavei ultraușoare nemotorizate de tipul/modelul .........., clasa .............Noi, membrii comisiei de omologare a aeronavelor ultraușoare nemotorizate, am efectuat verificările tehnice în conformitate cu RACR-CCO AUN, aprobate de către MTCT, conform ............................În baza verificărilor efectuate în perioada .........., ale căror rezultate sunt consemnate în fișele A - C, anexe la prezentul proces-verbal, comisia a constatat că sunt îndeplinite cerințele specifice, prevăzute în prezenta reglementare, privind navigabilitatea și declara că aeronava ultraușoară nemotorizată de tipul/modelul ............., clasa ......................, poate fi utilizata conform instructiunilor constructorului și în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, propunand, totodata, eliberarea/modificarea CERTIFICATULUI DE OMOLOGARE și aprobarea fișei de date, ediția .........., care este parte componenta a acestui certificat.COMISIA DE OMOLOGARE(constituită din inspectorii care au semnat fișele A, B și C)
  .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... (nume și semnătura) Proprietar ....................... .................................. Constructor: ..................... .................................. (nume și semnătura)
  Notă privind prezentul proces-verbal: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările. Proprietarul și, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoștință asupra datelor înscrise în procesul-verbal și vor menționa, cu scris de mână, data semnării. Procesul-verbal va fi completat, de mână, de către un singur inspector. Procesul-verbal va fi întocmit și va fi introdus în dosarul tehnic, prin grija inspectorilor, având înscrise datele și certificare și semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care acesta a fost completat. Conducătorul autorității de certificare și șeful biroului pot efectua, pe procesul-verbal, înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul întâlnirii, în cadrul procesului-verbal, a simbolului '/', se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate și pentru care acesta va fi întocmit.
  FIȘA A
  de verificare a documentației
  Anexă la procesul-verbal de omologare
  1. Pentru aeronava ultraușoară nemotorizată (AUN): tip/model ..... nr. de serie ......., an de construcție ......., clasa ......, insemnele de identificare YR - ......, constructorul aeronavei ........., proprietarul aeronavei ................Perioada/data ............. și locul ................. efectuării verificărilor.Notă: Prezenta fișă constituie un document de verificare finală la sol și poate fi însoțită de fișe cu observații, model Anexa 11, privind verificările efectuate pe parcursul omologării.2. Verificare documentație de proiectare, construcție, utilizare și întreținere ................................................... corespunzătoare/necorespunzătoare2.1. Desene de ansamblu .......................................... DA/NU2.2. Desene de ansamblu și desene ale parților cu pondere hotărâtoare în siguranța în utilizare a aeronavei ............................................. DA/NU2.3. Specificatii ................................................ DA/NU2.4. Informații despre materialele utilizate ..................... DA/NU2.5. Informații despre procese ................................... DA/NU2.6. Raportul de conformare cu normele tehnice aplicabile ........ DA/NU2.7. Program/raport de calcul aerodinamic/performante de zbor .... DA/NU2.8. Program/raport de calcul de rezistenta ...................... DA/NU2.9. Program/raport de probe statice ............................. DA/NU2.10. Program/raport de incercare în zbor ........................ DA/NU2.11. Fișa de date ............................................... DA/NU2.12. Lista modificarilor documentației aeronavei și documentele de modificare (după caz) ........................................................... DA/NU2.13. Certificat/declaratie de calitate a construcției sau a componentelor aeronavei ............................................................ DA/NU2.14. Alte documente (dacă exista se vor menționa la punctul 4.) ....... DA/NUNotă: În toate cazurile este obligatorie prezenta desenelor de ansamblu, care să asigure o identificare sigura a aeronavei.3. Precizări asupra admiterii de către comisie a aeronavei la controlul tehnic la sol și în zbor:3.1. Punctul 2.9. are caracter facultativ în momentul verificării documentației asociate a aeronavei, dar satisfacerea să permite considerarea unora dintre elementele documentației asociate ca fiind satisfăcute. Punctul 2.10 are caracter facultativ în momentul executării verificării, dar satisfacerea să constituie un element ajutător important.3.2. În baza probelor statice efectuate, partea de documentație aferentă se va considera rezolvată satisfăcator și se va consemna prezenta programului și a raportului de probe statice sau a actului care autentifica existența acestora, la punctul 4. În toate cazurile rezultatele probelor statice vor prevala asupra punctelor corespondente din documentația tehnica asociata aeronavei.3.3. În baza probelor în zbor efectuate, partea de documentație aferentă se va considera rezolvată satisfăcator și se va consemna prezenta programului și a raportului de probe în zbor sau a actului care autentifică existența acestora, la punctul 4. În toate cazurile rezultatele probelor în zbor vor prevala asupra punctelor corespondente din documentația tehnica asociata aeronavei.3.4. Dacă aeronava a fost construita în baza unui proiect certificat sau acceptat/ca replica a unei aeronave omologate/acceptate, punctele 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.7., 2.8. se considera echivalate și se va consemna numai aeronava în baza careia aceasta a fost construita, la rubrica observații.4. Observații ................................................................................................................................5. Concluzia comisiei în urma verificării documentațieiDocumentația tehnică asociată aeronavei este/nu este corespunzătoare ........ DA/NU.........................................................
  Inspector(i) ................. .............................. (nume și semnătura) .............................. Proprietar(i) .................................................... Constructor(i) ................................. (nume și semnătura)
  Nota privind prezenta fișa, inclusiv a documentelor anexate: Data la care semneaza fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările și va fi înscrisă odata cu semnătura. Proprietarul și, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoștință asupra datelor înscrise în fișa și vor menționa, cu scris de mână, data semnării. Fișa va fi completata, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fișa va fi întocmită și va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele și semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completata. Conducatorul autorității de certificare și șeful biroului pot efectua, pe fișa, înscrisuri de mână privitoare la aeronava. În cazul întalnirii, în cadrul fișei, a simbolului '/', se va lasă nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate și pentru care aceasta va fi întocmită.

  FIȘA B
  de verificare la sol
  Anexă la procesul-verbal de omologare
  1. Pentru aeronave ultraușoară nemotorizată (AUN): tip/model ............................... nr. de serie ..................................., an de construcție .........................., clasa ......................., insemnele de identificare YR - ................................, constructorul aeronavei ............................., proprietarul aeronavei .................Perioada/data .......................... și locul ............................... efectuării zborurilor de verificare.Notă: Prezenta fișa constituie un document de verificare finală la sol și poate fi însoțită de fișe cu observații, model Anexa 11, privind verificările efectuate pe parcursul omologării.2. Verificarea conformării aeronavei cu definitia tipului/modelului acesteia– aeronava corespunde definitiei tipului/modelului, prevăzută în dosarul tehnic ............................................................................. DA/NU3. Verificare tehnica aeronava (vizual și prin punere în functiune, după caz) .............. ....................................................... corespunzătoare/necorespunzătoare3.1 Verificare aripa/rotor/anvelopa– stare tehnica voalura/invelis ................................. DA/NU– stare tehnica structura de rezistenta primara ................. DA/NU– stare tehnica comenzi de control ale aeronavei ................ DA/NU3.2. Verificare fuselaj/triciclu/ham/seleta– stare tehnica structura de rezistenta primara ................. DA/NU– stare tehnica comenzi de control ale aeronavei ................ DA/NU– stare tehnica tren aterizare (după caz) ....................... DA/NU3.3. Verificare ampenaje (după caz) ............................. DA/NU3.4. Verificare sisteme, instalații, echipamente, instrumente și aparate de bord (după caz) .......................................................... DA/NU3.5. Verificare starea tehnica generală (ținând cont de aspectele tehnice DA/NU constatate ca fiind nefavorabile din punctul de vedere al navigabilității aeronavei)– stare tehnica imbinari/siguranțări ............................ DA/NU– jocuri/deformari ............................................. DA/NU– alte aspecte tehnice (se vor menționa la punctul 4, după caz) ...... DA/NU4. Observații ..............................................................................................................................5. Concluzia în urma verificării în zborAeronava se admite/nu se admite la zbor ......................... DA/NU
  Inspector(i) ................. .............................. (nume și semnătura) .............................. Proprietar(i) .................................................... Constructor(i) ................................. (nume și semnătura)

  FIȘA C nr. .................. (conform punctului 5 de mai jos)
  de verificare în zbor - planoare ultraușoare
  Anexă la procesul-verbal de omologare
  1. Pentru planorul ultraușor nemotorizată (PUU): tip/model ................................. nr. de serie ..........................., an de construcție .................................., clasa ................, insemnele de identificare YR - ......................................., constructorul aeronavei ............................., proprietarul aeronavei .................Perioada/data ..................... și locul ............................ efectuării zborurilor de verificare.2. Condiții de verificare în zborSe vor nota în dreptul fiecărei secțiuni din prezenta fișa condițiile în care au fost efectuate verificările respective și data finalizării acestora. Aceste condiții sunt:QFE (mb), QNH (mb), temperatura exterioară aeronavei, la nivelul pistei (grade Celsius).Efectuarea fiecărei verificări poate fi justificată prin fișe de verificare în zbor amanuntite, (conform modelului stabilit de constructor) care vor fi anexate și devin parte integrantă la prezenta fișa, atunci când utilizarea să nu este suficientă pentru determinarea și înscrierea în aceasta, în mod corect, a elementelor la care aceasta face referire. Prezenta fișa C devine astfel raportul de probe în zbor în care se vor înscrie valorile medii determinate.În situația în care utilizarea prezentei fișe este suficientă pentru efectuarea verificărilor necesare omologării, aceasta constituie și programul de probe în zbor, precum și raportul de probe în zbor.3. Echipament de bord utilizat
  aparatultipuldomeniul de măsura
  - vitezometru ........................................ km/h
  - altimetru .......................................... m
  - variometru ......................................... km/h
  - accelerometru ................+ ......... - ........ g
  4. Demonstrare a conformitățiiFiecare dintre cerințele următoare vor fi satisfăcute la combinațiile de mase și centraje cele mai defavorabile (pentru fiecare caz întocmindu-se câte o fișă C, care vor fi numerotate începând cu cifra 1, la rubrica "nr." de la începutul acestora) și, în afara unei mențiuni contrare, la o viteză cuprinsa între viteza de angajare (VS) și viteza maximă admisă (VNE). Pe fișele nou-întocmite, începând cu punctul 3, se vor nota numai elementele care diferă față de fișă nr. 1. În cazul în care se va schimba și aeronava, fișele A, B și C vor fi refăcute integral.5. Masa și centrajul utilizat în probe– masa maximă gol - ................ kg– masa echipamentului - ................ kg– masa aparatului gol echipat - ................ kg– masa maximă în zbor - M = .............. kg– masa minimă în zbor - m = .............. kg– pozitie punct acrosare - .............. mm– punct acrosare marcat de constructor - .............. DA/NU6. Date asupra echipajuluia. Pilot ..................... masa echipat ......... kgb. Pilot ..................... masa echipat ......... kg7. Controlul efectuat aeronavei inaintea zborului tehnic
  Nr. crt.Data și loculNumele proprietarului PUU și al pilotului care efectuează zbor tehnicConcluzii
  1.apt/inapt
  2.apt/inapt
  3.apt/inapt
  4.apt/inapt
  8. Decolarea și aterizareaSe pot efectua decolari și aterizari, în condiții normale și cu vant, fără a necesita o îndemânare deosebită pilotului .............................. DA/NU– comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de minimum 9 km/h ................................................................... DA/NU– comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de maximum ......... km/h, recomandate ca limitări de constructor ................. DA/NU9. Domeniul de vitezeAeronava având masa minimă admisă în zbor m = ......... kg poate fi accelerata constant de la viteza V = .......... km/h (corespunzătoare vitezei minime de infundare) la o viteză nu mai mica de ............... km/h ....... DA/NUAeronava având masa maximă admisă la decolare M= ........... kg poate fi decelerată constant până în apropierea vitezei limita sau a vitezei minime de control ..... DA/NU10. Stabilitate de picaj, compensare și comandaAeronava poate fi zburată, fără acționarea comenzilor, la o viteză constantă în aer calm cel puțin 8 secunde ............................... DA/NUViteza la care se efectueaza zborul V = ..... km/h este de cca 1,3 Vs ........ = .... km/h DA/NUCresterea sau scaderea constanta a vitezei de zbor, peste sau sub viteza normala de planare fără efort pe comenzi, corespunde cresterii în modul a forței necesare de actionare a acestora ............................................ DA/NUViteza revine la viteza normală de planare (fără efort pe comenzi) când efortul pe comenzi este redus progresiv, la orice viteza, sub și peste viteza normală de planare ................................. DA/NUÎn cazul zborului la viteza 2Vs = ....... km/h, dacă comenzile sunt lasate libere, aeronava revine la zborul normal, fără picaj excesiv, oscilatii excesive sau caracteristici de angajare nedorite ............................. DA/NU11. Caracteristici de virajAeronava poate executa viraje de 360 de grade în fiecare sens ........................ DA/NUAeronava poate executa succesiuni de câte doua viraje de 90 de grade în sensuri opuse ........................................................... DA/NU12. Caracteristici de angajareAeronava poate zbura rectiliniu și orizontal la viteza V = ..... km/h (corespunzător vitezei minime de infundare), cu pilotul având masa minimă admisă m = ...... kg ....................................................... DA/NUDacă viteza este redusa constant, până la cea de angajare, în momentul angajarii apar caracteristici violente de cadere sau tendinte de vrie ................ DA/NUÎn cazul zborurilor la incidente mari, după angajare și în cazul intrarii în vrie pentru aeronavele la care aceasta este permisa, se poate reveni la zborul normal, după maximum 1,5 ture de vrie, în cazul intrarii în vrie, prin utilizarea normala a comenzilor ...................................................... DA/NU13. Caracteristici la viteze mariCu aeronava la masa maximă admisă la decolare M = ... kg, viteza poate fi crescuta la V = 2,5 Vs (Vs = ... km/h) ................................... DA/NU14. Polara vitezelor
  102030405060708090100V(Km/h)
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  w(m/s)
  15. Stare aeronava după zbor (corespunzătoare/necorespunzătoare) ......... DA/NU16. Observații .....................................................................................................................................17. Concluzia în urma verificării în zbor ................................ DA/NUAeronava se admite/nu se admite la zbor .................................. DA/NU
  Inspector(i) (nume și semnătura) .......................... ......................... (nume și semnătura) Proprietar(i) .............. ............................ Constructor(i) ........................................................ (nume și semnătura)
  Notă privind prezenta fișă, inclusiv a documentelor anexate: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările și va fi înscrisă odată cu semnătura. Proprietarul și, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoștință asupra datelor înscrise în fișă și vor menționa, cu scris de mână, data semnării. Fișa va fi completată, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fișa va fi întocmită și va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele și semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completată. Conducătorul autorității de certificare și șeful biroului pot efectua pe fișă înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul întâlnirii, în cadrul fișei, a simbolului '/', se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate și pentru care aceasta va fi întocmită.
  FIȘA C nr. .............. (conform punctului 5 de mai jos)
  de verificare în zbor - baloane ultraușoare
  Anexă la procesul-verbal de omologare
  1. Pentru balonul ultraușor (BU): tip/model ................................................ nr. de serie ................................... an de construcție ..........................., clasa ......, insemnele de identificare YR - ................, constructorul aeronavei ........Perioada/data ........................ și locul ................................. efectuării zborurilor de verificare.2. Condiții de verificare în zborSe vor nota, în dreptul fiecărei secțiuni din prezenta fișă, condițiile în care au fost efectuate verificările respective și data finalizării acestora. Acestea sunt:QFE (mb), QNH (mb), temperatura exterioară aeronavei, la nivelul pistei (grade Celsius).Efectuarea fiecărei verificări poate fi justificată prin fișe de verificare în zbor amanuntite (conform modelului stabilit de constructor), care vor fi anexate și devin parte integrantă la prezenta fișă, atunci când utilizarea să nu este suficientă pentru determinarea și înscrierea în aceasta în mod corect a elementelor la care aceasta face referire. Prezenta fișă C devine astfel raportul de probe în zbor în care se vor înscrie valorile medii determinate.În situația în care utilizarea prezentei fișe este suficientă pentru efectuarea verificărilor necesare omologării, aceasta constituie și programul de probe în zbor, precum și raportul de probe în zbor.3. Echipament de bord utilizat
  aparatultipuldomeniul de măsura
  - altimetru .......................................... m
  - variometru ......................................... m/s
  4. Demonstrare a conformitatiiFiecare dintre cerințele următoare vor fi satisfăcute la combinațiile de mase și temperaturi cele mai defavorabile (pentru fiecare caz întocmindu-se câte o fișă C, care vor fi numerotate începând cu cifra 1, la rubrica "nr. ......" de la începutul acestora. Pe fișele nou-întocmite, începând cu punctul 3, se vor nota numai elementele care diferă față de fișă nr. 1. În cazul în care se va schimba și aeronava, fișele A, B și C vor fi refăcute integral.5. Limite de încărcare(a) Valorile următoare vor fi determinate cu ajutorul documentelor justificative complete (fișe de cântărire anexate, calcule etc.):Masa maximă gol = ........................... kgMasa maximă la decolare = ................... kgMasa maximă admisă în zbor = ................ kgSarcina specifică = ......................... kg/mc(b) Se permite utilizarea de lest fix și/sau amovibil dacă acesta este instalat convenabil și marcat.Masa lestului = ................ kg.Notă: Fișele de cântărire utilizate pentru intocmirea fișei C vor avea menționate pe ele numele ocupantilor, semnătura acestora și data întocmirii.6. Performanțe, generalitățiPerformanțele cerute sunt valabile în atmosfera ICAO și în aer calm. Vitezele vor fi date sub forma de viteza indicată (IAS) și de viteza corectată (CAS).Este necesară demonstrarea/determinarea performanțelor la masa maximă de decolare specificată în manualul utilizatorului, astfel:Temperatura de desprindere de sol = ..................... °CTemperatura de zbor orizontal = ......................... °CTimpul necesar pentru câștig de înălțime de 100 m plecând de la zbor orizontal = ......... sViteza maximă de imersiune = ........................... m/sPierderea de înălțime până la atingerea vitezei maxime de imersiune = .......... mTimpul necesar pentru redresarea până la zbor orizontal de la viteza maximă de imersiune = ....................................................................... sPierderea de înălțime până la redresarea de la viteza maximă de imersiune = .............. m7. Maniabilitate și stabilitateÎn gama de mase și temperaturi cele mai defavorabile, pentru domeniul de zbor demonstrat, în următoarele situații:7.1. Decolare, apropiere și aterizareSe poate pilota aeronava la decolare și aterizare fără a necesita o îndemânare și efort deosebite din partea pilotului .................................. DA/NULa decolare comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de maximum ......... m/s ................................................. DA/NULa aterizare comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de maximum ......... m/s ................................................. DA/NU7.2. Zbor în urcareSe poate pilota aeronava în urcare fără a necesita o îndemânare și un efort deosebite din partea pilotului .................................... DA/NU7.3. Zbor orizontalSe poate pilota aeronava în zbor orizontal fără a necesita o îndemânare și un efort deosebite din partea pilotului ........................................ DA/NU8. Stare aeronava după zbor (corespunzătoare/necorespunzătoare) ...... DA/NU9. Observații ................................................................................................................................10. Concluzia în urma verificării în zborAeronava se admite/nu se admite la zbor .......................... DA/NU
  Inspector(i) (nume și semnătura) ..................... ..................... Proprietar(i) ..............................................Constructor(i) .............. ............................ (nume și semnătura)
  Notă privind prezenta fișă, inclusiv documentele anexate: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările și va fi înscrisă odată cu semnătura. Proprietarul și, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoștință asupra datelor înscrise în fișă și vor menționa, cu scris de mână, data semnării. Fișa va fi completată, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fișa va fi întocmită și va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele și semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completată. Conducătorul autorității de certificare și șeful biroului pot efectua, pe fișă, înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul întâlnirii, în cadrul fișei, a simbolului '/' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate și pentru care aceasta va fi întocmită.
   +  Anexa nr. 6la RACR-CCO AUN
  ROMÂNIA Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Ministry of Transport, Constructions and Tourism
  CERTIFICAT DE OMOLOGARE TYPE ACCEPTANCE CERTIFICATE Nr.:
  1.La cererea .......................................................... (se înscriu numele și adresa titularului), în conformitate cu RACR - CCO AUN și cu reglementările române în vigoare, s-a emis prezentul Certificat de omologare pentru produsul descris mai jos. On application of ................................................. and in accordance with RACR - CCO AUN and the Romanian regulations in force, the present Certificate is issued for the product described below. 2. Tipul produsului: Type designation: Categoria/clasa produsului: Category/class of product: Constructorul: Manufacturer: 3. Fișa de date nr. .................... este parte componentă a 4. Acest Certificat poate fi revocat de autoritatea de certificare în conformitate cu reglementările privind omologarea aeronavelor ultraușoare, în vigoare în România. The present Certificate may be revoked by the Certifying Authority according to the Romanian ultralight certification regulations in force.
  Data eliberării:Date of issue: Emis de:Issued by: Semnătura: Signature:
  Conform: According to:
   +  Anexa nr. 7la RACR-CCO AUN
  PREZENTARE MODEL ȘI CONȚINUT REGISTRU UNIC DE IDENTIFICARE
  A AERONAVELOR ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATE
  1. Coperta și pagina 1
  REGISTRU UNIC DE IDENTIFICARE
  A AERONAVELOR ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATE
  (centrat în pagină)
  2. Pagina 2Notă privind registrul:Informații privind valabilitatea anexei la certificatul de identificare, precum și a anexei la acesta, se află în registrul de procese-verbale de eliberare/prelungire valabilitate/certificate de identificare/anexe la certificatele de identificare.La rubrica observații:– în cazul radierii unei aeronave și, după caz, al realocării mărcilor acesteia se va menționa "radiată" și, după caz "realocată", cu precizarea nr. crt. din registru la care se află realocată (marca de identificare); de asemenea, se va bara restul conținutului rândului;– în cazul constatării unor greșeli de înregistrare care nu mai pot fi remediate prin înscrisuri de mână, pe rândul pe care acestea au fost făcute se va menționa "greșit", cu culoare roșie, cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face, din nou, înregistrările respective. De asemenea, se va bara restul conținutului rândului, numărul Ci, înscris pe acesta, rămânând același și rubrica "nr. poz și clasa" completându-se cu datele inițiale;– în cazul schimbării unor date cum ar fi titularul (deținătorul) Ci, se va menționa "schimbat date", cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face noile înregistrări. De asemenea, se va bara restul conținutului rândului, numărul Ci, înscris pe acesta, rămânând același și rubrica "nr. poz și clasa" completându-se cu datele inițiale;– se pot înscrie și alte observații decât cele de mai înainte, cum ar fi, după caz: mențiunea "mai mulți titulari (deținători)", "însoțită de fișa cu observații", caz în care fișa respectivă se va introduce în registru după foaia din registru care conține mențiunea respectivă, "retras", în cazul retragerii Ci, situație în care mărcile de identificare se pot realoca, iar pentru aeronava respectivă este necesară eliberarea unui nou Ci, cu alt număr și cu alte mărci de identificare (dacă va exista o nouă solicitare în acest sens), precum și înscrierea datei remedierii greșelilor precizate mai sus și a semnăturii persoanei care le-a efectuat (în cazul în care nu există spațiu suficient în locul în care acestea au fost remediate) etc.Numărul Ci, înscris pe acesta, va fi, dacă nu se precizează altfel, același cu numărul poziției la care se află înregistrate date legate de acesta.În cazul unor rubrici care nu se pot completa, de exemplu în cazul aeronavelor care nu au serie de construcție, se va bara orizontal rubrica respectivă.Înscrisurile de la rubrica observații vor fi însoțite de numele și semnătura celui care le-a efectuat, precum și de data efectuării acestora.
  (centrat în pagină)
  Nr. poz. și clasaMarcade identificare Nr. și dataemiterii Ci,conform PV nr. Titular (deținător) certificat de identificare(Ci) Tipul/ modelul aeronavei Serie și anconstrucțieÎnregistratde (nume) la data de Observații
  Notă: La rubrica "Nr. poziție și clasa", după înscrierea poziției, după caz, se va specifică prescurtat clasa aeronavei AUN, astfel: PU = planor ultraușor, BU = balon ultraușor, G = giroplanor.
   +  Anexa nr. 8la RACR-CCO AUN
  PREZENTARE MODEL ȘI CONȚINUT
  REGISTRU DE PROCESE-VERBALE DE ELIBERARE/PRELUNGIRE
  VALABILITATE CERTIFICATE DE IDENTIFICARE/ANEXE LA CERTIFICATELE
  DE IDENTIFICARE PENTRU AERONAVELE ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATE
  2. Coperta și pagina 1
  REGISTRUL DE PROCESE-VERBALE DE ELIBERARE/PRELUNGIRE
  VALABILITATE CERTIFICATE DE IDENTIFICARE/ANEXE LA CERTIFICATELE
  DE IDENTIFICARE PENTRU AERONAVELE ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATE
  (centrat în pagină)
  2. Pagina 2Notă privind registrul:La rubrica observații:– în cazul constatării unor greșeli de înregistrare care nu mai pot fi remediate prin înscrisuri de mână, pe rândul pe care acestea au fost făcute se va menționa "greșit", cu culoare roșie, cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face, din nou, înregistrările respective. De asemenea, se va bara restul conținutului rândului, numărul PV, înscris pe acesta, rămânând același și rubrica "Nr. PV și clasa" completându-se cu datele inițiale;– în cazul în care rezultatul verificărilor efectuate în baza procesului-verbal sunt necorespunzătoare se va preciza acest fapt ("necorespunzător") la această rubrică;– se pot înscrie și alte observații decât cele de mai înainte, cum ar fi: înscrierea datei remedierii greșelilor precizate mai sus și a semnăturii persoanei care le-a remediat (în cazul în care nu există spațiu suficient în locul în care acestea au fost remediate) etc.Numărul PV înscris pe acesta va fi, dacă nu se precizează altfel, același cu numărul precizat în registru la rubrica "Nr. PV și clasa".În cazul unor rubrici care nu se pot completa, de exemplu în cazul aeronavelor care nu au serie de construcție și, de asemenea, în cazul în care nu sunt alocate mărcile de identificare, se vor bara orizontal rubricile respective.Înscrisurile de la rubrica "Observații" vor fi însoțite de numele și semnătura celui care le-a efectuat, precum și de data efectuării acestora.
  (centrat în pagină)
  Nr. PV și clasaMarcade identificare Tipul/modelul aeronavei Serie și anconstrucțieCi valabilde la:până la: Anexa la CI valabilăde la:până la:Înregistratde (nume) la data de Observații
  Notă: La rubrica "Nr. poziție și clasa", după înscrierea poziției, după caz, se va specifică prescurtat clasa aeronavei AUN, astfel: PU = planor ultraușor, BU = balon ultraușor, G = giroplanor.
   +  Anexa nr. 9la RACR-CCO AUN
  PREZENTARE MODEL ȘI CONȚINUT
  REGISTRU DE ELIBERARE CERTIFICATE DE OMOLOGARE (CO)
  PENTRU AERONAVELE ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATE
  3. Coperta și pagina 1
  REGISTRUL DE ELIBERARE CERTIFICATE DE OMOLOGARE (CO)
  PENTRU AERONAVELE ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATE
  (centrat în pagină)
  2. Pagina 2Notă privind registrul:La rubrica observații:– în cazul constatării unor greșeli de înregistrare care nu mai pot fi remediate, prin înscrisuri de mână, pe rândul pe care acestea au fost făcute se va menționa "greșit", cu culoare roșie, cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face, din nou, înregistrările respective. De asemenea, se va bara restul conținutului rândului, numărul PV înscris pe acesta rămânând același și rubrica "Nr. CO și clasa" completându-se cu datele inițiale;– se pot înscrie și alte observații decât cele de mai înainte, cum ar fi: înscrierea datei remedierii greșelilor precizate mai sus și a semnăturii persoanei care le-a remediat (în cazul în care nu există spațiu suficient în locul în care acestea au fost remediate) etc.Înscrisurile de la rubrica observații vor fi însoțite de numele și semnătura celui care le-a efectuat, precum și de data efectuării acestora.
  (centrat în pagină)
  Nr. CO și clasaTipul/modelul aeronavei Nr. PV CO și data emiteriiTitular (deținător) COÎnregistratde (nume) la data de Observații
  Notă: La rubrica "Nr. poziție și clasa", după înscrierea poziției, după caz, se va specifică prescurtat clasa aeronavei AUN, astfel:PU = planor ultraușor, BU = balon ultraușor, G = giroplanor.
   +  Anexa nr. 10la RACR-CCO AUN
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul (a) ......, născut (a) la data de ....... în localitatea ....., domiciliat (a) în ......, posesor (posesoare) al(a) actului de identitate (tip, serie, număr) ......, eliberat de ...... la data de ......., având ca pregătire/calificare: ................., declar prin prezenta că sunt de acord, prin libera mea voință, să îndeplinesc atribuțiunile de inspector în conformitate cu RACR-CCO AUN, aprobate de către MTCT conform .........., asupra cărora am luat cunoștință și mi le-am însușit, precum și în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare.Declar, de asemenea, că îmi asum întreaga responsabilitate ce decurge din îndeplinirea atribuțiunilor prevăzute în normele de mai sus (RACR-CCO AUN), în conformitate cu reglementările în vigoare.Dată în fața noastră,reprezentanți ai autorității de certificare/martori:(numele și semnătura)............................................................................................................Astăzi ...............................................Semnătura......................................................Notă: Declarația se va completa de către semnatar cu scris de mână.
   +  Anexa nr. 11la RACR-CCO AUN
  FIȘA de observații nr. ...............
  (se va trece numărul de fișe, față/verso, întocmite, cu observațiile
  găsite de inspectori la verificările efectuate cu ocazia
  eliberării/prelungirii valabilității documentelor de mai jos
  la care prezenta fișă va fi anexată)
  Anexă la cererea nr. ....................:
  (se va menționa numărul cererii depuse de solicitanți în vederea,
  după caz, eliberării/prelungirii valabilității/certificatului de
  identificare/anexei la certificatul de
  identificare/certificatului de omologare)
  Pentru aeronave ultraușoară (AUN): tip/model ..................... nr. de serie ......., an de construcție .........., clasa ..........., însemnele de identificare YR - ............, constructorul aeronavei ........., proprietarul aeronavei .....................Perioada/data ........... și locul ....................... efectuării observațiilor
  Inspector(i) (numele, data și semnătura) .......................... .......................... .......................... Inspector(i) ............ (numele, data și semnătura) ........................... ........................... ........................... Inspector(i) ................... (numele, data și semnătura) ........................... ........................... ........................... Proprietar(i) ............. ........................... Constructor(i) ............ Inspector(i) (numele, data și semnătura) ........................... ........................... ........................... Proprietar(i) ............. Constructor(i) ............
  Notă privind prezenta fișă, inclusiv documentele anexate: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările și va fi înscrisă odată cu semnătura. Proprietarul și/constructorul, după caz, vor semna pentru luare la cunoștință asupra datelor înscrise în fișă și vor menționa cu scris de mână data semnării. Fișa va fi completată de mână de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fișa va fi întocmită și va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, sau, după caz, va constitui document asociat aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele și semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completată. Conducătorul autorității de certificare și șeful biroului pot efectua pe fișe înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul întâlnirii, în cadrul fișei, a simbolului '/' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate și pentru care această fișă va fi întocmită.
  -----