REGLEMENTĂRI din 27 martie 2007aeronautice civile Române RACR-LPAN ULM
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 19 aprilie 2007  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 265 din 19 aprilie 2007.
  Notă
  Articolele II-IV din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 prevăd:Articolul II(1) Orice certificat de identificare emis anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România, cu modificările și completările ulterioare, rămâne valabil și este asimilat cu un certificat de înmatriculare până la data expirării perioadei de valabilitate a anexei acestuia sau, după caz, a autorizației de zbor.(2) La data expirării perioadei de valabilitate prevăzută la alin. (1), certificatul de identificare este radiat din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultraușoare motorizate.(3) În cazul în care se depune o cerere pentru prelungirea valabilității anexei la un certificat de identificare sau, după caz, a autorizației de zbor pentru o aeronavă care deține certificat de identificare, iar acesta nu a făcut obiectul unei radieri din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultraușoare motorizate, se va emite de către autoritatea de certificare, împreună cu documentele solicitate, și un certificat de înmatriculare în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de înmatriculare.(4) În momentul emiterii unui certificat de înmatriculare pentru o aeronavă ultraușoară motorizată, certificatul de identificare emis pentru aceeași aeronavă își pierde valabilitatea.Articolul IIIDocumentele de certificare, altele decât certificatele de identificare prevăzute la art. II, emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la data expirării. Perioada de valabilitate a acestora poate fi prelungită în condițiile îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute în respectivele anexe.Articolul IV(1) Condițiile de operare cu aeronave ultraușoare în România se publică în Publicația de informare aeronautică/AIP România prin grija Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“.(2) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va asigura și, după caz, va supraveghea punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, precum și ale Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  Reglementări Aeronautice Civile Române
  RACR - LPAN ULM
  Licențierea personalului aeronautic civil
  navigant - aeronave ultraușoare motorizate
  Ediția 2/2020
   +  Capitolul 1 GENERALITĂȚI  +  RACR-LPAN ULM. 1000 Definiții și abrevieri(a) Definiții Atunci când următorii termeni sunt folosiți în prezenta reglementare referitoare la licențierea personalului aeronautic civil aeronave ultraușoare motorizate, ei au următorul înțeles:
  Aprobat corespunzător Revalidare Reînnoire Certificat medical corespunzător Aprobat de autoritatea de certificare. Procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei calificări sau autorizații, prin care se permite deținătorului de a continua exercitarea privilegiilor calificării sau autorizației respective, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor din prezenta reglementare. Procedeu administrativ, efectuat după ce o calificare sau autorizație a expirat, prin care se reînnoiesc privilegiile calificării sau autorizației respective, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor din prezenta reglementate. Fișă medicală tip, conform modelului prezentat în Anexa 3, pe care s-au consemnat rezultatele unei vizite medicale efectuată la unitățile sanitare teritoriale, cu precizarea aptitudinii de zbor.
  Notă: Sunt acceptate ca certificat medical corespunzător următoarele documente: un Certificat Medical Clasa I-a sau Clasa a II-a emis în conformitate cu standardele și practicile OACI, un Certificat Medical Clasa I-a sau Clasa a II-a sau Clasa LAPL emis în conformitate cu standardele și practicile EASA, precum și certificate medicale echivalate.
  (b) Abrevieri Atunci când sunt utilizate în prezenta reglementare, abrevierile de mai jos au următorul înțeles:
  TPMO CMO OACI/ICAO AIP NOTAM VFR OPD Timp de pregătire minim obligatoriu Conținut minim obligatoriu Organizația Aviației Civile Internaționale/Internațional Civil Aviation Organization Publicația de Informare Aeronautică (Aeronautical Information Publication). O publicație emisă de/sau cu autoritatea unui stat și care conține informații aeronautice cu caracter de durată, esențiale pentru navigația aeriană Mesaj cuprinzând informații privind instalarea, starea sau schimbarea oricărui mijloc, serviciu, procedură aeronautică sau un pericol pentru navigația aeriană, informații a căror comunicare la timp este esențială pentru personalul ce asigurexecutarea eficientă și în siguranță a zborurilor Reguli de zbor la vedere (Visual Flight Rules) Organizație de pregătire declarată
   +  RACR-LPAN ULM.1005 Aplicabilitate și aplicare Această reglementare stabilește cerințele specifice aplicabile pentru:a) obținerea, revalidarea și reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate;b) obținerea, revalidarea și reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultraușoare motorizate;c) autorizarea ca examinatori a persoanelor care organizează și efectuează examinările teoretice și practice, la sol și în zbor, în vederea obținerii, revalidării, reînnoirii și recunoașterii licențelor de pilot de aeronave ultraușoare motorizate a calificărilor/autorizațiilor specifice;d) obținerea altor calificări/autorizații/certificate/atestate specifice licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate;e) recunoașterea licențelor de pilot de aeronave ultraușoare motorizate emise de autorități competente din alte state și a calificărilor/autorizațiilor specifice acestora;f) obținerea licențelor de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și a calificărilor/autorizațiilor specifice prin echivalarea licențelor emise de alte state/autorități competente. Aplicarea prezentei reglementări se face de către autoritatea de certificare, prin compartimentul de specialitate.
   +  Capitolul 2 LICENȚIEREA PILOTULUI DE AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE  +  RACR-LPAN ULM.2010 Condiții de conformare Toate activitățile menționate la RACR-LPAN ULM.1005 se desfășoară numai cu respectarea strictă a cerințelor specifice aplicabile cuprinse în prezenta reglementare.  +  RACR-LPAN ULM.2015 Calitatea de membru al echipajului de conducere - Licențe naționalea) O persoană este autorizată să acționeze ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultraușoară motorizată, identificată/înmatriculată sau care operează în România, numai dacă deține o licență, emisă/echivalată/recunoscută de autoritatea de certificare, în termen de valabilitate, care demonstrează conformarea cu cerințele specificate în prezenta reglementare și care este corespunzătoare atribuțiilor pe care persoana în cauză trebuie să le îndeplinească la bord; șib) Deținătorul unei licențe de pilot de aeronave ultraușoare motorizate este obligat să poarte asupra sa licența și certificatul medical corespunzător, ori de câte ori se află la bordul unei aeronave ultraușoare motorizate, identificată/înmatriculată sau care operează în România, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care-i revin în calitate de membru al echipajului de conducere.  +  RACR-LPAN ULM.2020 Calitatea de membru al echipajului de conducere - Licențe străine emise de autoritățile competente din alte statea) O persoană, deținătoare a unei licențe de pilot de aeronave ultraușoare motorizate emisă, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, de către autoritatea competentă dintr-un alt stat, este autorizată să acționeze ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultraușoară motorizată identificată/înmatriculată sau care operează în România, numai dacă deține un certificat de recunoaștere, emis de autoritatea de certificare, în termen de valabilitate, care demonstrează conformarea cu cerințele specificate în prezenta reglementare și care este corespunzătoare atribuțiilor pe care persoana în cauză trebuie să le îndeplinească la bord; șib) Deținătorul certificatului de recunoaștere, emis de autoritatea de certificare, pentru o licență de pilot aeronave ultraușoare motorizate este obligat să poarte asupra sa certificatul de recunoaștere, licența corespunzătoare, precum și certificatul medical corespunzător, ori de câte ori se află la bordul unei aeronave ultraușoare motorizate, identificată/înmatriculată sau care operează în România, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care-i revin în calitate de membru al echipajului de conducere.c) Modelul certificatului de recunoaștere este prezentat în Anexa 3.d) Licența corespunzătoare certificatului de recunoaștere este cea emisă de autoritatea competentă a statului respectiv.e) Numărul certificatului de recunoaștere se înscrie la capitolul III al acestuia corespunzător poziției din registrul de certificate de recunoaștere.f) Registrul pentru certificatele de recunoaștere constă în copii ale acestora introduse și numerotate în ordinea eliberării lor.g) Numărul licenței corespunzătoare certificatului de recunoaștere și emitentul se înscriu la capitolul III din cadrul formularului certificatului.h) Eliberarea certificatelor de recunoaștere se face numai pe baza semnăturii titularului (deținătorului) sau a unui împuternicit legal al acestuia înscrisă pc copia din registru. Documentul de împuternicire se atașează copiei certificatului de recunoaștere.i) În cazul în care o persoană deținătoare a unei licențe de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, emisă în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, de către autoritatea competentă din alt stat, desfășoară activitate de zbor în spațiul aerian al României într-un cadru organizat sub controlul, inspecția și supravegherea unei persoane autorizată ca examinator/inspector, existența certificatului de recunoaștere nu este necesară. Pentru a putea desfășura activitatea precizată anterior este necesar ca licența străină respectivă să fie în termen de valabilitate, fapt care se constată prin verificarea de către un examinator/inspector a licenței străine respective. Examinatorul/inspectorul menționat înmânează celui verificat un înscris de mână având precizate pe acesta următoarele date: mențiunea "verificat licență nr. ...., emisă la data de ......., de către .......", data și locul verificării, numele și semnătura examinatorului/inspectorului. Înscrisul de mână și licența străină corespunzătoare sunt purtate asupra titularului pe toată perioada cât acesta desfășoară activitatea de zbor respectivă.j) Autoritatea de certificare poate elibera un certificat de recunoaștere general, pentru toate licențele de pilot aeronave ultraușoare motorizate emise de o autoritate competentă din alt stat, dacă se constată că cerințele specifice în baza cărora acestea au fost emise se situează cel puțin la nivelul celor prevăzute în RACP-LPAN ULM. Posesorii de licențe de pilot aeronave ultraușoare emise de autorități competente din alte state care își desfășoară activitatea în baza unui certificat de recunoaștere general nu se supun prevederilor RACR-LPAN ULM.2020 lit. (h), RACR-LPAN ULM.2175 lit. (b) și (c) și RACR-LPAN ULM. 3015. Un certificat de recunoaștere general se emite printr-o decizie a conducătorului autorității de certificare. Lista certificatelor de recunoaștere emise se publică pe pagina de internet a autorității de certificare.  +  RACR-LPAN ULM.2025 Valabilitatea) Valabilitatea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate este de 24 luni de la data examinării teoretice sau, în lipsa examinării teoretice, de la data înregistrării cererii la autoritatea de certificare sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:(i) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate; și(ii) dacă titularul licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate desfășoară activități de zbor în clase de spațiu aerian în care legătura radio este obligatorie, el trebuie să dețină un certificat general de operator radiotelefonist eliberat/echivalat/validat de autoritatea competentă în domeniu în condițiile legii.b) Valabilitatea certificatului de recunoaștere, emis de autoritatea de certificare, pentru licența de pilot de aeronave ultraușoare motorizate emisă, în conformitate cu prevederile specificate în prezenta reglementare, de către o autoritate competentă dintr-un alt stat, nu trebuie să depășească termenul de valabilitate al licenței de bază.  +  RACR-LPAN ULM.2030 Privilegiia) Deținătorul (titularul) licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate sau al certificatului de recunoaștere emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare are dreptul să exercite funcția de pilot comandant și de personal tehnic de întreținere și reparație al oricărei aeronave ultraușoare motorizate, în limita calificărilor/autorizațiilor deținute.b) Licența de pilot de aeronave ultraușoare motorizate acordă dreptul deținătorului (titularului) de a efectua următoarele categorii de zboruri, astfel:(i) zboruri în interes propriu;(ii) zboruri particulare; Notă: Privilegiile de personal tehnic aeronautic, prevăzute în RACR-LPAN ULM.2030, se pot exercita de către persoanele care dețin licența de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, de posesorii de licențe naționale de personal tehnic aeronautic, de posesorii de licențe PART 66, precum și de persoanele autorizate de producătorii aeronavelor, echipamentelor sau subansamblelor.  +  RACR-LPAN ULM.2035 Coerciție Autoritatea de certificare poate refuza să acorde o licență sau poate, în orice moment, să limiteze privilegiile acordate, să suspende sau să retragă orice licență de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, orice calificare/autorizație specifică sau certificat de recunoaștere emis în conformitate cu prevederile prezentei reglementări dacă solicitantul sau deținătorul nu a îndeplinit sau nu mai îndeplinește condițiile specificate în prezenta reglementare sau dacă se constată că, titularul acesteia, a încălcat prevederile legale specifice aplicabile sau a fost implicat în acțiuni de natură a afecta siguranța sau securitatea zborului.I. Obținerea, revalidarea și reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizateA. Obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate  +  RACR-LPAN ULM.2040 Condiții generale Pentru obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:a) să aibă vârsta de 16 ani împliniți; șib) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare.  +  RACR-LPAN ULM.2045 Condiții specifice Pentru obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, suplimentar față de condițiile generale specificate în RACR-LPAN ULM.2040 de mai sus, solicitantul trebuie să:a) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare; șib) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) specific de pregătire practică, la sol și în zbor, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare; șic) să obțină minim 75 % la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN ULM.2055 (a); șid) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol și în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V.e) Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică și un curs (program) specific de pregătire practică, la sol și în zbor, desfășurate conform prevederilor RACR-LPAN ULM.2045 (a), respectiv (b), printr-o fișă de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor completată și semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic și/sau practic). Modelul fișei de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor este prezentat în Anexa 4.f) Solicitantul demonstrează examinatorului autorizat că a absolvit un curs (program) specific de pregătire practică în zbor prin carnetul de zbor în care a fost consemnată, sub semnătura pilotului instructor care l-a instruit, activitatea de zbor necesară pregătirii conform RACR-LPAN ULM. 2045 (b), precum și prin fișa prevăzută în Anexa 4.g) Conținutul cursului (programului) de pregătire teoretică specifică se stabilește (aplică specific) de către pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară, având incluse disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055.  +  RACR-LPAN ULM.2050 Examinarea teoreticăa) Examinarea teoretică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate este organizată de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V.b) Examinarea teoretică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate se desfășoară înaintea examinării practice, la sol și în zbor.c) Promovarea examinării teoretice condiționează desfășurarea examinării practice, la sol și în zbor.  +  RACR-LPAN ULM.2055 Pregătirea teoretică specificăa) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate trebuie să cuprindă următoarele discipline, care se aplică specific fiecărei clase de aeronave:(i) Legislație aeronautică și Reglementări CMO:1) reguli și reglementări relevante pentru deținătorul unei licențe de pilot de aeronave ultraușoare motorizate;2) regulile aerului;3) proceduri și practici de servicii de trafic aerian aplicabile; TPMO: 8 ore;(ii) Cunoașterea aeronavei ultraușoare motorizate CMO:4) principii de operare a grupului motopropulsor, a sistemelor, instalațiilor, echipamentelor, instrumentelor și aparatelor de bord ale unei aeronave ultraușoare motorizate;5) limitări operaționale pentru aeronave ultraușoare motorizate și grupuri motopropulsoare;6) informații operaționale relevante din manuale de zbor (utilizare și întreținere) sau alte documente specifice;7) pentru dirijabile ultraușoare: proprietăți fizice și aplicații practice ale gazelor utilizate în dirijabile ultraușoare;8) operațiuni de verificare, întreținere și reparații curente, periodice și generale ale unei aeronave ultraușoare motorizate (structură, grup motopropulsor, sisteme, instalații, echipamente, instrumente și aparate de bord), inclusiv reparații capitale; TPMO: 12 ore;(iii) Performanțe de zbor și planificarea zborului CMO:9) efectele încărcăturii și ale distribuției maselor asupra manevrării, caracteristicilor de zbor și performanțelor unei aeronave ultraușoare motorizate;10) calculele masei și centrajului;11) utilizarea și aplicarea practică a datelor privind decolarea, aterizarea și a altor performanțe; pentru dirijabile ultraușoare, inclusiv efectul temperaturii;12) planificarea zborului înainte de zbor și pe rută în condiții de operare VFR; pregătirea și completarea planurilor de zbor;13) proceduri de servicii de trafic aerian relevante;14) proceduri de raportare a poziției;15) proceduri de calare a altimetrului;16) operațiuni în zone cu trafic intens; TPMO: 6 ore;(iv) Performanțe umane CMO:17) performanțe umane relevante pentru pilotul de aeronave ultraușoare motorizate;18) noțiuni de acordare a primului ajutor; TPR: 2 ore; Notă: Pentru tratarea acestui subiect se poate utiliza, ca material de ghidare documentul ICAO Doc. 9683 - Human Factors Training Manual;(v) Meteorologie CMO:19) aplicarea meteorologiei aeronautice elementare;20) utilizarea și proceduri de obținere a informațiilor meteorologice;21) altimetrie; TPMO: 6 ore;(vi) Navigație CMO:22) aspecte practice privind navigația aeriană și estimată;23) utilizarea hărților aeronautice; TPMO: 6 ore;(vii) Proceduri operaționale CMO:24) utilizarea documentației aeronautice (AIP, NOTAM, coduri aeronautice, abrevieri);25) proceduri preventive și de urgență, inclusiv măsuri ce trebuie luate pentru a evita condițiile meteorologice defavorabile, zonele cu turbulență, precum și ale situații de hazard operațional; TPMO: 4 ore;(viii) Principii de zbor CMO:26) principii de zbor aplicabile aeronavelor ultraușoare motorizate. TPMO: 4 ore;(ix) Radiotelefonie CMO:27) proceduri de radiotelefonie și frazeologie aplicabile operațiunilor VFR;28) acțiuni care trebuie întreprinse în cazul întreruperii comunicației; TPMO: 2 ore.(b) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate are o durată minimă obligatorie de 50 de ore și se poate desfășură numai sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare.(c) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate, deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare. Notă: Certificatele/atestatele corespunzătoare agreate de autoritatea de certificare pentru pregătirea teoretică, prevăzute în prezenta reglementare, constau în fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor, prevăzută în Anexa 4, completată corespunzător de către semnatarii acesteia.  +  RACR-LPAN ULM.2060 Pregătirea practică, la sol și în zbora) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol și în zbor, are o durată minimă, pe clase de aeronave ultraușoare motorizate, după cum urmează:(i) pentru parașute cu motor: minimum 15 de ore de zbor, incluzând minimum 3 ore de zbor în simplă comandă și 3 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare;(ii) pentru deltaplane cu motor: minimum 25 de ore de zbor, incluzând minimum 5 ore de zbor în simplă comandă și 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare;(iii) pentru avioane ultraușoare, autogire sau elicoptere: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă și 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare;(iv) pentru dirijabile ultraușoare: minimum 20 de ore de zbor, incluzând minimum 5 ore de zbor în simplă comandă și 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare;(v) cu excepția parașutelor cu motor de tip rucsac, toate cursurile (programele) de pregătire practică în zbor vor conține un număr minim de ore de zbor în dublă comandă după cum urmează: deltaplane cu motor - 5 ore, avioane, girocoptere și elicoptere - 10 ore.(vi) procedurile de urgență simulate, efectuate în cadrul cursurilor (programelor) de pregătire practică în zbor se vor efectua în dublă comandă.b) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol și în zbor, trebuie să se desfășoare numai sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare.c) Pe parcursul desfășurării cursului (programului), solicitantul trebuie să acumuleze experiență în verificarea, întreținerea, reparația și operarea unei aeronave ultraușoare motorizate cel puțin în următoarele domenii, aplicate specific fiecărei clase de aeronave:(i) operațiuni de verificare, întreținere și reparații curente, periodice și generale ale unei aeronave ultraușoare motorizate, inclusiv reparații capitale;(ii) operațiuni înainte de zbor, inclusiv determinarea masei și centrajului, montarea/demontarea și verificarea unei aeronave ultraușoare motorizate;(iii) proceduri de operare în trafic aerian, proceduri și precauții pentru evitarea coliziunilor aeriene;(iv) pilotarea aeronavei folosind repere vizuale externe;(v) zbor în întreaga anvelopă de zbor;(vi) recunoașterea și recuperarea din coborâri rapide, angajări și vrii (după caz);(vii) decolări, apropieri și aterizări normale și cu vânt lateral;(viii) decolări și aterizări la performanțele maxime ale aeronavei (pe și de pe terenuri scurte) și evitarea obstacolelor;(ix) raiduri și navigație estimată folosind repere vizuale și mijloace de radionavigație acolo unde acest lucru este posibil;(x) proceduri de urgență, incluzând simularea defecțiunii echipamentelor aeronavei;(xi) operațiuni către, dinspre și traversând aerodromuri controlate; conformarea cu procedurile de servicii de trafic aerian; proceduri de radiotelefonie și frazeologie;d) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire practică la sol și în zbor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare. Notă: Certificatele/atestatele corespunzătoare agreate de autoritatea de certificare pentru pregătirea practică la sol și în zbor, menționate în prezenta reglementare, constau în fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor, prevăzută în Anexa 4, completată corespunzător de către semnatarii acesteia.  +  RACR-LPAN ULM.2065 Credite acordatea) Pregătirea teoretică Pentru un solicitant care deține o licență de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor, autoritatea de certificare creditează 100% din pregătirea teoretică specifică pe care acesta a efectuat-o la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055 pentru obținerea acestei licențe. În cazul în care solicitantul nu deține pregătirea la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN ULM.2045 (a). Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2055. Un solicitant, care deține o licență de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menționate la RACR-LPAN ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75 %, pentru fiecare disciplină.b) Pregătirea practică la sol și în zbor Un solicitant care deține o licență de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor similare din punct de vedere constructiv și al modului de pilotaj, trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol și în zbor cu un pilot instructor de aeronave ultraușoare motorizate de cel puțin 3 ore de zbor ca pilot de aeronavă ultraușoară motorizată din clasa pentru care solicită obținerea calificării, dintre care:(i) minimum 2 ore de zbor în dublă comandă, care include proceduri de urgență simulate, specifice tipului de aeronavă;(ii) minimum 5 decolări și 5 aterizări în simplă comandă. Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060.B. Revalidarea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate  +  RACR-LPAN ULM.2070 Condiții generale Pentru revalidarea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:a) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate.  +  RACR-LPAN ULM.2075 Condiții specifice Revalidarea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate se face pentru o perioadă de 24 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN ULM.2070, de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilității licenței, minimum 6 ore de zbor în calitate de pilot comandant pe clasa de aeronave ultraușoare motorizate pentru care solicită revalidarea, incluzând 12 aterizări; șib) a promovat, în ultimele 6 luni înainte de data expirării valabilității licenței, un test de verificare a competenței în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V.c) demonstrarea de către solicitant, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, a îndeplinirii condițiilor specifice prevăzute în RACR-LPAN ULM.2075 (a) se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenței în zbor.  +  RACR-LPAN ULM.2080 Condiții echivalente de revalidarea) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condiția privind experiența de zbor conform prevederilor RACR-LPAN ULM.2075 (a), el este obligat să parcurgă un curs (program) de reantrenare în zbor, pe aeronave ultraușoare motorizate din clasa pentru care solicită revalidarea.b) Cursul (programul) de reantrenare în zbor se desfășoară sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare și cuprinde minimum 2 ore de zbor, incluzând 5 decolări și 5 aterizări; șic) După parcurgerea programului de reantrenare în zbor, solicitantul trebuie să promoveze un test de verificare a competenței în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V.d) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.e) Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2080 (e), este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.C. Reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate  +  RACR-LPAN ULM.2085 Condiții generale Pentru reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:a) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate.  +  RACR-LPAN ULM.2090 Condiții specifice Reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate se face pentru o perioadă de 24 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN ULM.2085 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenței, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare; șib) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) specific de reantrenare practică, la sol și în zbor, pe aeronave ultraușoare motorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea licenței, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare. Durata și conținutul cursului (programului) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pentru reînnoirea licenței (inclusiv numărul de decolări și aterizări) este stabilită de pilotul instructor, în funcție de perioada de întrerupere și de clasa de aeronave ultraușoare motorizate pentru care se solicită reînnoirea și cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 decolări și 10 aterizări; șic) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V, la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină; șid) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol și în zbor, un test de verificare a competenței în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V.e) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenței, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.f) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) specific de reantrenare practică, la sol și în zbor, pe aeronave ultraușoare motorizate din clasa pentru care se solicită reînnoirea licenței, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.g) Durata totală a cursului (programului) o reantrenare practică la sol și în zbor, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2090 (b), este proporțională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilității licenței, astfel:(i) 3 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de de 2 ani;(ii) 5 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 5 ani;(iii) 7 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.h) Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică și un curs (program) specifică de reantrenare practică la sol și în zbor, desfășurate conform prevederilor RACR-LPAN ULM.2090 (a), respectiv (b), printr-o fișă de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor, completată și semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic și/sau practic).i) Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2090 (e), este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2055.j) Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2090 (f), este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.  +  RACR-LPAN ULM.2095 Cursul (programul) de pregătire teoretică pentru reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate - Durată și conținuta) Durata și conținutul cursului (programului) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate sunt stabilite în funcție de perioada de întrerupere și de clasa de aeronave ultraușoare motorizate pentru care se solicită reînnoirea, fără a depăși însă durata și conținutul cursului (programului) de pregătire teoretică pentru obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, conform celor specificate la RACR-LPAN ULM.2055.b) Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică este proporțională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilității licenței, astfel:(i) 10 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;(ii) 15 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;(iii) 25 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.c) Conținutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară.  +  RACR-LPAN ULM.2100 Ordinea examinărilor Testul de verificare a competenței în zbor pentru reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate se desfășoară numai după promovarea examinării teoretice în conformitate cu prevederile RACR-LPAN ULM.2090 (c).II. Obținerea, revalidarea și reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultraușoare motorizateA. Obținerea calificării de instructor  +  RACR-LPAN ULM.2105 Condiții generale Pentru obținerea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:a) să aibă vârsta de 18 ani împliniți; șib) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare.  +  RACR-LPAN ULM.2110 Condiții specifice Pentru obținerea calificării de instructor, suplimentar față de condițiile generale specificate în RACR-LPAN ULM.2105. solicitantul trebuie:a) să dețină licență de pilot de aeronave ultraușoare motorizate din clasa pentru care solicită calificarea, în termen de valabilitate; șib) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de instructor, care trebuie să cuprindă disciplina "Metodologia instruirii la sol și în zbor", organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care desfășoară activități de zbor cu aeronave ultraușoare motorizate și efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv; șic) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de instruire practică, la sol și în zbor, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de instructor, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care desfășoară activități de zbor cu aeronave ultraușoare motorizate și efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv. Durata minimă a cursului (programului) de instruire practică, la sol și în zbor, este de 12 ore; șid) să obțină minim 75 % la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN ULM.2050 (a) și la disciplina "Metodologia instruirii la sol și în zbor"; șie) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol și în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V; șif) să aibă o experiență minimă după cum urmează:(i) pentru parașute cu motor: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe parașute cu motor;(ii) pentru deltaplane cu motor: 120 de ore de zbor în entitate de pilot comandant pe deltaplane cu motor;(iii) pentru avioane, girocoptere sau elicoptere ultraușoare: 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe avioane respectiv girocoptere sau elicoptere ultraușoare;(iv) pentru dirijabile ultraușoare: 60 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe dirijabile ultraușoare.k) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specific pentru calificarea de instructor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.l) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de instruire practică, la sol și în zbor, specific pentru calificarea de instructor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.m) Toate persoanele care au obținut calificarea de instructor aeronave ultraușoare motorizate după data de 01.04.2020 vor avea privilegiile restricționate până vor acumula o experiență de 100 de ore de instruire pe aeronave ultraușoare motorizate. Un instructor cu privilegii restricționate își va desfășura activitatea sub supravegherea unui instructor fără privilegii restricționate și nu va putea elibera autorizații de zbor în simplă comandă. Notă: Examinatorii autorizați conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V cu care se susțin examinările teoretice și practice de la RACR-LPAN ULM.2110 (d) și (e), de mai sus, sunt stabiliți prin documentele de aprobare a cursului respectiv.  +  RACR-LPAN ULM.2115 Cursurile (programele) de pregătire teoretică și practică pentru obținerea calificării de instructora) Organizatorul elaborează și prezintă spre aprobare autorității de certificare cursul (programul) de pregătire teoretică și practică, prevăzut în RACR LPAN ULM.2110 (b) și (c), sub forma unui document de aprobare a cursului (programului) care conține cel puțin următoarele date:– numele organizatorului;– locul și perioada desfășurării;– lista cursanților;– lista lectorilor (instructori);– numele instructorului care supraveghează desfășurarea cursului (progresului);– programa de pregătire cu specificarea numărului de ore de pregătire pe discipline;– locul și perioada examinării teoretice de absolvire;– numele examinatorilor;– conținutul cursului (programului) de pregătire practică. Notă: Autoritatea de certificare poate efectua controale și inspecții asupra organizării, desfășurării cursului (programului) și susținerii examinărilor aferente, prin intermediul persoanelor autorizate ca examinatori conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2 V, altele decât cele aprobate ca examinatori în cadrul cursului (programului).b) Cursurile (programele) de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor, prevăzute în RACR-LPAN ULM.2110 (b) și (c), trebuie să aibă ca scop pregătirea cursantului pentru a fi capabil să organizeze și să desfășoare instruirea la sol și în zbor a personalului navigant (elevilor) în vederea obținerii/revalidării/reînoirii/recunoașterii licențelor/calificărilor până la nivelul deținut de el însuși.c) Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2110 (g), este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2055.d) Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2110 (h), este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.  +  RACR-LPAN ULM.2120 Examinarea teoretică - calificarea de instructora) Examinarea teoretică în vederea obținerii calificării de instructor este organizată și efectuată de organizatorul cursului (programului), prin examinatori autorizați conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V, sub supravegherea instructorului stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv.b) Examinarea teoretică în vederea obținerii calificării de instructor se desfășoară înaintea examinării practice, la sol și în zbor.c) Promovarea examinării teoretice condiționează desfășurarea examinării practice, la sol și în zbor.  +  RACR-LPAN ULM.2125 Abilităția) Solicitantul pentru obținerea calificării de instructor trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza și desfășură instruirea teoretică și practică, la sol și în zbor, în toate etapele acesteia.b) Solicitantul pentru obținerea calificării de instructor trebuie să demonstreze abilitatea de a efectua verificările (probele), la sol și în zbor, aeronavelor ultraușoare motorizate, din clasa pentru care solicită calificarea, în toate etapele acestora, cu excepția celor necesare în procesul de omologare al acestor aeronave.  +  RACR-LPAN ULM.2130 Privilegii(a) Deținătorul calificării de instructor are dreptul de a organiza și desfășura instruirea teoretică și practică, la sol și în zbor, a personalului navigant în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/recunoașterii licențelor/calificărilor/autorizațiilor până la nivelul deținut de el însuși.(b) În urma desemnării/abilitării de către autoritatea de certificare deținătorul calificării de instructor are dreptul de a efectua operațiunile de verificare (probe), la sol și în zbor, a aeronavelor ultraușoare motorizate, din clasa pentru care deține calificarea, în vederea omologării/eliberării/prelungirii valabilității/validării/recunoașterii documentelor legate de admisibilitatea la zbor/navigabilitatea/certificarea acestor aeronave. Notă: Autoritatea de certificare poate desemna/abilita, în funcție de necesități, piloți de aeronave ultraușoare motorizate cu experiență și pregătire suficientă, deținători ai calificării de pilot, pentru a exercita operațiuni de verificare (probe) de genul celor menționate mai înainte.  +  RACR-LPAN ULM.2135 Valabilitate Valabilitatea calificării de instructor este de 24 de luni de la data examinării teoretice cu condiția ca licența de pilot de aeronave ultraușoare motorizate din clasa respectivă să fie în termen de valabilitate.  +  RACR-LPAN ULM.2140 Credite acordatea) Pregătirea teoretică Pentru un solicitant care deține o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor, autoritatea de certificare creditează 100% din pregătirea teoretică specifică pe care acesta a efectuat-o la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055 și RACR-LPAN ULM.2110 (b) pentru obținerea acestei calificări/autorizări. În cazul în care solicitantul nu deține pregătirea la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN ULM.2045 (a). Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2055. Un solicitant, care deține o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor, trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menționate la RACR-LPAN ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină.b) Pregătirea practică la sol și în zbor Un solicitant care deține o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol și în zbor cu un pilot instructor de aeronave ultraușoare motorizate cu un conținut și o durată minimă stabilite de către acesta (instructorul), fără însă, ca aceasta să fie mai mică de 8 ore pe aeronave ultraușoare motorizate din clasa pentru care solicită obținerea calificării de instructor, dintre care:(i) minimum 20 decolări și 20 aterizări.c) Pentru un solicitant care deține o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor, autoritatea de certificare poate credita 90% din experiența minimă prevăzută în RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) dacă se constată că solicitantul deține o experiență cel puțin egală cu cea solicitată pentru RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) efectuată pe alte clase/categorii de aeronave cu motor similare din punct de vedere constructiv și al modului de pilotaj cu aeronava din clasa/categoria pentru care solicită calificarea de instructor. Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060.B. Revalidarea calificării de instructor  +  RACR-LPAN ULM.2145 Condiții generale Pentru revalidarea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:a) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.  +  RACR-LPAN ULM.2150 Condiții specifice Revalidarea calificării de instructor se face pentru o perioadă de maximum 24 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN ULM.2145, de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilității licenței, minimum 6 ore de zbor în calitate de instructor pe clasa de aeronave pentru care solicită revalidarea; șib) a promovat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilității licenței, un test de verificare a competenței în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM Capitolul 2, V. Demonstrarea de către solicitant, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare a îndeplinirii condițiilor specifice prevăzute în RACR-LPAN ULM.2150 (a) se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenței în zbor prevăzut în acest caz.  +  RACR-LPAN ULM.2155 Condiții echivalente de revalidare a calificării de instructora) Dacă solicitantul nu îndeplinește condiția specificată în RACR-LPAN ULM.2150 (a), pentru revalidarea calificării de instructor, este necesar să efectueze un curs (program) de reantrenare în zbor, care include cel puțin 2 ore de zbor cu aeronave ultraușoare motorizate din clasa pentru care solicită revalidarea cuprinzând minimum 5 decolări și 5 aterizări.b) Testul de verificare a competenței în zbor specificat în RACR-LPAN U.2150 (c), se desfășoară numai după finalizarea cursului (programului) de reantrenare în zbor.c) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor pentru revalidarea calificării de instructor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.d) Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2155 (c), este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.C. Reînnoirea calificării de instructor  +  RACR-LPAN ULM.2160 Condiții generale Pentru reînnoirea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:a) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.  +  RACR-LPAN ULM.2165 Condiții specifice Reînnoirea calificării de instructor se face pentru o perioadă de maximum 24 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN ULM.2160 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoștințelor, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare; șib) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pe aeronave ultraușoare motorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea calificării de instructor, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare. Durata programului de reantrenare practică, la sol și în zbor, pentru reînnoirea calificării de instructor (inclusiv numărul de decolări și aterizări) este stabilită de către instructor în funcție de perioada de întrerupere și de clasa de aeronave ultraușoare motorizate pentru care solicită reînnoirea calificării și cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 decolări și 10 aterizări; șic) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V, la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină; șid) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol și în zbor, un test de verificare a competenței cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM Capitolul 2, V.e) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoștințelor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.f) Pilotul de aeronave ultraușoare motorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pentru reînnoirea calificării de instructor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare;g) Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2165 (a), este proporțională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilității calificării, astfel:(i) 5 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;(ii) 7 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;(iii) 12 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani. Conținutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară.h) Durata totală a cursului (programului) de reantrenare practică la sol și în zbor, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2165 (b), este proporțională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilității calificării, astfel:(i) 3 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 2 ani;(ii) 5 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 5 ani;(iii) 7 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani. Conținutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară.i) Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică și un curs (program) specific de reantrenare practică la sol și în zbor, desfășurate conform prevederilor RACR-LPAN ULM.2165 (a), respectiv (b), printr-o fișă de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor completată și semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic și/sau practic).j) Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2165 (e), este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2055.k) Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2165 (f), este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.III. Obținerea altor calificări/autorizații/certificate/atestate specifice licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate  +  RACR-LPAN ULM.2170 Alte calificări/autorizații/certificate/atestatea) Autoritatea de certificare poate acorda, în cadrul fiecărei calificări de clasă (avioane ultraușoare, motodeltaplane, motoparapante/motoparașute, elicoptere ultraușoare, autogire ultraușoare, dirijabile ultraușoare), alte autorizații specifice aferente licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, pe lângă cele de pilot și instructor, cum ar fi: zbor cu flotoare, zbor cu schiuri, lansări de parașutiști, remorcaje, pulverizare de substanțe, zbor cu o altă persoană la bord, alta decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot (permis cu aeronavele prevăzute cu două locuri), etc.b) Autorizațiile precizate mai sus, cu excepția zborului cu flotoare, zborului cu schiuri și al zborului cu alte persoane, care se pot acorda și deținătorilor de licențe de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, se acordă numai piloților de aeronave ultraușoare motorizate deținători ai calificării de instructor.c) Autorizațiile speciale se acordă în urma efectuării unei pregătiri practice la sol și în zbor cu un instructor de aeronave ultraușoare motorizate.d) Durata și conținutul acestei pregătiri sunt stabilite de către instructorul respectiv.e) Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a efectuat pregătirea specificată la RACR-LPAN ULM.2170 (c) de mai sus eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060.f) Autorizația specială pentru zborul cu alte persoane decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot se poate acorda deținătorilor de licență de pilot de aeronave ultraușoare motorizate numai dacă aceștia posedă jumătate din experiența minimă de zbor prevăzută în RACR-LPAN ULM.2110 lit. (f) corespunzătoare instructorilor. Autoritatea de certificare poate credita cu maximum 50% experiența necesară pentru obținerea autorizației speciale pentru zborul cu alte persoane decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot dacă se constată că solicitantul deține o calificare de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor similare din punct de vedere constructiv și din punctul de vedere al modului de pilotaj pentru care deține și dreptul de zbor cu pasageri la bord, iar experiența acumulată pe aceste aeronave este cel puțin egală cu experiența creditată.g) Deținătorii calificării de instructor au dreptul și dețin implicit și autorizația specială pentru zborul cu alte persoane.h) Activitățile de zbor efectuate pe baze comerciale pot fi efectuate numai de către piloții de aeronave ultraușoare motorizate deținători ai calificării de instructor.IV. Recunoașterea licențelor pilot de aeronave ultraușoare motorizate emise de autorități competente din alte state și a calificărilor specifice acestora  +  RACR-LPAN ULM.2175 Condiții de recunoaștere Autoritatea de certificare poate recunoaște o licență de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și o calificare/autorizație specifică emisă, în conformitate cu cerințele specifice aplicabile, de către o autoritate competentă dintr-un alt stat, dacă solicitantul demonstrează că:a) licența de bază deținută este în termen de valabilitate; șib) a promovat examinarea teoretică scrisă organizată de un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V. Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină. Disciplinele de examinare sunt stabilite de autoritatea de certificare, de la caz la caz, funcție de documentele privind pregătirea teoretică și practică deținută, prezentate de solicitant; șic) a promovat examinarea practică, la sol și în zbor, desfășurată cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V; șid) este deținător al unui certificat medical corespunzător, aflat în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare; șie) este deținător al unui certificat general de operator radiotelefonist eliberat/validat/echivalat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aflat în termen de valabilitate, sau al unui certificat echivalent emis de alt stat. Legislație aeronautică și reglementări este disciplina la care se susține în mod obligatoriu examinare teoretică în vederea eliberării certificatului de recunoaștere. Dacă examinarea teoretică se efectuează la toate disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM corespunzător licenței și calificărilor/autorizațiilor solicitate a fi recunoscute autoritatea de certificare consideră disciplinele respective ca fiind cele stabilite conform RACR-LPAN ULM.2175 (b).  +  RACR-LPAN ULM.2180 Valabilitatea certificatului de recunoaștere Valabilitatea certificatului de recunoaștere, emis de autoritatea de certificare, pentru licența de pilot de aeronave ultraușoare motorizate sau a unei calificări/autorizații specifice emisă în conformitate cu cerințele specifice, de către o autoritate competentă a unui stat, nu trebuie să depășească termenul de valabilitate al licenței/calificării/autorizației de bazăV. Autorizarea ca examinatori a persoanelor care organizează și efectuează examinările teoretice și practice, la sol și în zbor, în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/recunoașterii licențelor de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și a calificărilor/autorizațiilor specifice  +  RACR-LPAN ULM.2185 Condiții generale Pentru autorizarea ca examinator, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:a) să aibă vârsta de cel puțin 21 ani împliniți; șib) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare.  +  RACR-LPAN ULM.2190 Condiții specifice Pentru autorizarea ca examinator, suplimentar față de condițiile generale specificate în RACR- LPAN ULM.2185, solicitante trebuie:a) să dețină licență de pilot aeronave ultraușoare motorizate, din clasa pentru care solicită autorizarea, aflată în termen de valabilitate; șib) să dețină calificarea de instructor, din clasa pentru care solicită autorizarea, în termen de valabilitate și să-și fi exercitat privilegiile aferente acestei calificări în ultimele 24 de luni, fără întrerupere; șic) să fie stabilit de autoritatea de certificare ca examinator autorizat. Stabilirea examinatorilor se efectuează în funcție de experiență și pregătirea teoretică și practică a acestora, precum și de alte elemente cum ar fi gradul de respectare al reglementărilor aeronautice și disponibilitatea de a îndeplini atribuțiunile respective. Lista cu examinatori este stabilită de autoritatea de certificare, aceștia putând să fie sau să nu fie angajați ai acesteia. Această listă se reactualizează în funcție de necesități.d) Exercitarea privilegiilor aferente calificării de instructor în ultimele 24 de luni se demonstrează prin prezentarea carnetului de zbor compartimentului de specialitate al autorității de certificare spre a verifica existența în acesta a evidenței cu această activitate.e) Compartimentul cu atribuțiuni specifice de autoritate în domeniul certificării aeronavelor ultraușoare motorizate întocmesc și înaintează conducerii autorității de certificare lista cu persoanele propuse a fi autorizate ca examinatori.  +  RACR-LPAN ULM.2195 Abilităția) Solicitantul pentru autorizarea ca examinator trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza și desfășură examinarea teoretică și practică, la sol și în zbor, în toate etapele acesteia.b) Pe baza unei probe teoretice și practice desfășurate în fața unei comisii formată din doi instructori/examinatori autorizați pentru aeronave ultraușoare motorizate, din cadrul compartimentului cu atribuțiuni specifice de autoritate în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate, solicitanții (pe baza unei cereri scrise adresată priorității de certificare) trebuie să prezinte modul de organizare și desfășurare a examinării teoretice și practice, la sol și în zbor, în toate etapele acesteia, în limita prevederilor cuprinse în RACR-LPAN ULM.c) Solicitantul folosește ca documentație de lucru în cadrul acestei probe reglementarea RACR-LPAN ULM.  +  RACR-LPAN ULM.2200 Privilegiia) Persoana autorizată ca examinator are dreptul de a organiza și efectua examinarea teoretică și practică, la sol și în zbor, a personalului navigant în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/recunoașterii licențelor/calificărilor/autorizațiilor, numai până la nivelul deținut de el însuși, cu excepția cazului în care este deținătorul unei împuterniciri speciale, eliberată de autoritatea de certificare.b) Pentru ca examinatorii autorizați să-și poată exercita privilegiile, aceștia trebuie să-și dea acordul scris pe baza unei decorații tip, conform modelului din Anexa 5. Această declarație se păstrează în dosarul pilotului respectiv, dosar definit conform prezentelor proceduri.  +  RACR-LPAN ULM.2205 Valabilitatea autorizării ca examinatora) Autorizarea ca examinator este valabilă de la data aprobării, de autoritatea de certificare, a listei cu examinatori cu condiția ca licența de pilot și calificarea de instructor pentru aeronave ultraușoare motorizate din clasa pentru care se efectuează autorizarea, să fie în termen de valabilitate, dar numai după ce titularul autorizării respective și-a dat acordul în scris, pe baza unei declarații tip.b) O persoană se considera autorizată ca examinator în urma aprobării de către autoritatea de certificare, a listei cu examinatori.  +  RACR-LPAN ULM.2210 Restricționarea privilegiilora) Persoana autorizată ca examinator nu poate, de regulă, efectua examinarea teoretică sau practică, la sol sau în zbor, a unui solicitant cu care a efectuat instruirea.b) În situația în care pregătirea practică la sol și în zbor a unui elev se efectuează cu o aeronavă pentru care nu sunt disponibili examinatori care să aibă experiență de zbor suficientă pe această (minimum 25 ore de zbor), persoana autorizată ca examinator poate să fie instructorul cu care elevul a efectuat pregătirea teoretică și practică la sol și în zbor.c) În cazul de mai sus examinatorul demonstrează experiența de zbor prin prezentarea proprietarului aeronavei spre verificare a carnetului de zbor și confirmarea de către acesta (proprietarul) a existenței experienței necesare.VI. Obținerea licențelor de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și a calificărilor/autorizațiilor specifice prin echivalarea licențelor emise de alte state/autorități competente  +  RACR-LPAN ULM.2215 Condiții generalea) Autoritatea de certificare poate elibera licențe de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și calificări/autorizații specifice prin echivalarea licențelor și a calificărilor/autorizațiilor specifice emise de alte state/autorități competente, dacă cerințele specifice în baza cărora acestea au fost emise se situează, cel puțin, la nivelul celor din prezenta reglementare.b) Licențele de pilot aeronave ultraușoare motorizate eliberate de alte state/autorități competente se pot echivala, prin eliberarea de licențe și anexe la acestea, conform RACR-LPAN ULM, dacă solicitantul demonstrează autorității de certificare, prin documente relevante, că cerințele în baza cărora acestea au fost emise se situează cel puțin la nivelul celor prevăzute în RACR-LPAN ULM. Documente relevante pot fi de genul:(i) copii ale actelor normative specifice;(ii) adeverințe emise de autoritățile competente;(iii) alte documente acceptate de către autoritatea de certificare.VII. Formularele specifice pentru licențele de pilot de aeronave ultraușoare motorizate  +  RACR-LPAN ULM.2220 Condiții generalea) Licențele de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și anexele la acestea se emit pe hârtie/carton, conform modelului din Anexa 1.b) Calificările/autorizațiile deținute de solicitant se înscriu, în spațiile delimitate de dreptunghiuri, una după alta în următoarea ordine: pilot, instructor, urmate de cele specificate la RACR-LPAN ULM.2170 (a).c) Eliberarea licențelor, respectiv a anexelor la acestea, se face numai pe baza semnăturii titularului (deținătorului) sau a unui împuternicit legal al acestuia, înscrisă pe copiile din registre. Documentul de împuternicire se atașează copiei licenței respectiv a anexei la aceasta.VIII. Alte prevederi  +  RACR-LPAN ULM.2225 Punerea la dispoziție a listelor cu instructorii și cu persoanele autorizate ca examinatori Listele cu instructorii și persoanele autorizate ca examinatori sunt puse la dispoziția celor interesați, la cerere, de către autoritatea de certificare.  +  RACR-LPAN ULM.2230 Valabilitatea examinărilor Valabilitatea examinărilor teoretice și a testelor de îndemânare și competență în zbor este de 12 luni de la data susținerii acestora, dacă nu este specificat altfel în cuprinsul prezentei reglementări.  +  Capitolul 3 CERINȚELE PROCEDURALE DE LICENȚIERE A PILOTULUI DE AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE  +  RACR-LPAN ULM.3000 Obținerea, revalidarea sau reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate În vederea, după caz, obținerii, revalidării sau reînnoirii, licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, solicitantul trebuie să depună la registratura autorității de certificare prin intermediul instructorului sub a cărui supraveghere a finalizat pregătirea practică la sol și în zbor un dosar (dosarul pilotului) care trebuie să cuprindă următoarele documente:– cerere tip (Anexa 6);– procesul verbal de examinare (Anexa 7);– chestionarele de examinare;– după caz, conform RACR-LPAN ULM, fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor (Anexa 4);– certificatul medical corespunzător însoțit de o copie a acestuia;– după caz, declarație notarială conform celor precizate la RACR-LPAN ULM.4060 (e);– autorizație de zbor în simplă comandă, în cazul obținerii licenței;– dovada achitării obligațiilor financiare corespunzătoare obținerii, revalidării sau reînnoirii licenței respective (copie chitanță achitare tarif etc.). Notă: În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN ULM, se completează și eliberează licența/anexa la licență solicitată, însoțită de certificatul medical corespunzător [conform RACR-LPAN ULM. 1000 (a)]. Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător. Cererea este vizată, după caz, de instructorul sub supravegherea căruia s-a efectuat cursul (programul) de pregătire practică la sol și în zbor. Licența/anexa la aceasta se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului. În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformități se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.  +  RACR-LPAN ULM.3005 Obținerea, revalidarea sau reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultraușoare motorizate În vederea, după caz, obținerii, revalidării sau reînnoirii, calificării de instructor pentru aeronave ultraușoare motorizate, organizatorul cursului (programului) de pregătire teoretică trebuie să depună la registratura autorității de certificare, prin intermediul instructorului sub a cărui supraveghere a fost efectuat cursul (programul), un dosar (dosarul pilotului) care trebuie să cuprindă următoarele documente:– cerere tip (Anexa 6);– procesul verbal de examinare (Anexa 7);– chestionarele de examinare;– după caz, conform RACR-LPAN ULM, fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor (Anexa 4);– dovada achitării obligațiilor financiare corespunzătoare obținerii, revalidării sau reînnoirii calificării respective (copie chitanță achitare tarif etc.). Notă: În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN ULM, se completează și eliberează anexa la licență având înscrisă calificarea solicitată, însoțită de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN ULM.1000 (a)). Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător. Cererea este vizată, după caz, de instructorul sub supravegherea căruia s-a efectuat cursul (programul) de pregătire practică la sol și în zbor. Anexa la licență se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului. În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformități se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.  +  RACR-LPAN ULM.3015 Obținerea certificatului de recunoaștere În vederea obținerii certificatului de recunoaștere, solicitantul trebuie să depună la registratura autorității de certificare, prin intermediul examinatorului cu care acesta a promovat examinarea practică la sol și în zbor, conform RACR-LPAN ULM.2175, un dosar (dosarul pilotului) care trebuie să cuprindă următoarele documente:– o cerere în vederea obținerii certificatului de recunoaștere;– procesul verbal de examinare (Anexa 7);– chestionarele de examinare;– certificatul medical corespunzător însoțit de o copie a acestuia;– o copie a licenței corespunzătoare certificatului de recunoaștere, având menționată pe ea de către examinator "conform cu originalul", cu data și sub semnătura acestuia.– dovada achitării obligațiilor financiare corespunzătoare obținerii certificatului de recunoaștere respectiv (copie chitanță achitare tarif etc.). Notă: În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN ULM, se completează și eliberează certificatul de recunoaștere, însoțit de certificatul medical corespunzător [conform RACR-LPAN ULM.1000(a)]. Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător. Certificatul de recunoaștere se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului. În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformități se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.  +  RACR-LPAN ULM.3020 Obținerea prin echivalare a licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, a anexei la aceasta și a calificărilor/autorizațiilor specifice În vederea obținerii prin echivalare a licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, a anexei la aceasta și a calificărilor/autorizațiilor specifice, solicitantul trebuie să depună la registratura autorității de certificare, un dosar (dosarul pilotului) care trebuie să cuprindă următoarele documente:– o cerere în vederea obținerii prin echivalare a documentelor respective,– certificatul medical corespunzător însoțit de o copie a acestuia;– o copie a licenței emisă de statul/autoritatea competentă respectivă, având menționată pe ea de către examinator "conform cu originalul", cu data și sub semnătura acestuia;– documente relevante conform RACR-LPAN ULM.2215;– dovada achitării obligațiilor financiare corespunzătoare ținerii licenței respective (copie chitanță achitare tarif etc.). Notă: În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN ULM, se completează și eliberează licența, însoțită de certificatul medical corespunzător [conform RACR-LPAN ULM.1000(a)]. Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător. În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformități se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.  +  Capitolul 4 D DISPOZIȚII FINALE  +  RACR-LPAN ULM.4005 Privilegiia) Privilegiile conferite de calificarea de instructor pentru aeronave ultraușoare motorizate includ și pe cele ale pilotului pentru clasa de aeronave ultraușoare motorizate pentru care le deține.  +  RACR-LPAN ULM.4010 Examinărilea) Examinările teoretice prevăzute în prezenta reglementare se efectuează pe bază de grile test pentru fiecare materie, fiecare conținând minimum 10 întrebări. Baza de date cu întrebările folosite în cadrul examinărilor se întocmește de către autoritatea de certificare prin intermediul examinatorilor.b) Prin excepție de la prevederile RACR-LPAN ULM.4010 (a) de mai sus, examinările teoretice la disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol și în zbor), în cazul obținerii calificării de instructor, se vor efectua pe bază de grile test, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, fiecare conținând minimum 50 de întrebări.c) În situațiile în care nu este posibil altfel, autoritatea de certificare poate stabili o planificare anuală, cuprinzând locul și perioada, în care se vor organiza sesiuni de examinare teoretică și practică în vederea obținerii licențelor de pilot și a calificărilor/autorizațiilor aferente acesteia. Documentul privind această planificare va fi pus la dispoziția celor interesați, la cerere, sau se va face public.  +  RACR-LPAN ULM.4015 Procesul verbala) Rezultatele examinărilor teoretice și a testelor de verificare a competenței în zbor prevăzute în RACR-LPAN ULM se consemnează în procesul verbal de examinare al cărui model este prezentat în Anexa 7.b) Procesul verbal încheiat este documentul prin care se demonstrează promovarea examinărilor teoretice și a testelor practice de verificare a competenței prevăzute în RACR-LPAN ULM.c) Procesul verbal se întocmește în două exemplare, unul se introduce în dosarul pilotului iar celălalt în registrul de procese verbale.d) Registrul de procese verbale constă într-un dosar compus din exemplarele care se introduc în acest registru, introduse și numerotate în ordinea primirii dosarelor piloților (înregistrării cererilor) de către autoritatea de certificare. Numărul procesului verbal se înscrie pe acesta de către autoritatea de certificare, după încheierea acestuia de către examinatori Notă: Procesele verbale din dosarele neconforme cu prevederile prezentei reglementări nu se introduc în registru. Dacă neconformitățile se remediază, introducerea în registru și numerotarea proceselor verbale respective se face corespunzător datei la care remedierea este efectuată.  +  RACR-LPAN ULM.4020 Carnetul de zbora) Piloții de aeronave ultraușoare motorizate (inclusiv elevii piloți) trebuie să posede un carnet de zbor pe care aceștia îl completează pentru ținerea evidenței activității lor de zbor.b) Activitatea de zbor efectuată ca pregătire în conformitate cu prevederile RACR-LPAN ULM este certificată de către instructorii de zbor cu care aceasta a fost efectuată, prin înscrierea numelui și a semnăturii acelora la rubrica "Observații" a carnetului de zbor.c) Instructorii înscriu în carnetul de zbor al persoanelor aflate în proces de pregătire activitatea de zbor efectuată, cu mențiunea "instruire", la rubrica "Scopul zboruluid) Modelul carnetului de zbor este prezentat în Anexa 8.  +  RACR-LPAN ULM.4025 Obligații ale solicitanților în vederea licențieriia) Solicitanții în vederea licențierii ca pilot de aeronave ultraușoare motorizate efectuează demersurile necesare în vederea instruirii teoretice și practice la sol și în zbor precum și a examinărilor aferente.b) Solicitanții în vederea licențierii ca pilot de aeronave ultraușoare contactează persoanele autorizate ca examinatori, prin intermediul instructorului cu care a fost finalizat cursul (programul) de pregătire practică în zbor, în vederea susținerii examinărilor și testelor prevăzute în RACR-LPAN ULM.c) Solicitanții în vederea obținerii calificării de instructor contactează organizatorii cursurilor (programelor) specifice pentru instructor, în vederea parcurgerii acestora.d) Organizarea cursurilor (programelor) în vederea obținerii calificării de instructor se face publică de către organizator.  +  RACR-LPAN ULM.4030 Dosarul pilotuluia) Toate documentele legate de licențierea unei persoane se introduc într-un singur dosar, adică în dosarul pilotului.b) Verificarea documentelor din dosarelor piloților, în vederea licențierii în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate, se face numai de către persoane autorizate ca examinatori, conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2 V. Această verificare se face din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor procedurale prevăzute în prezenta reglementare.c) Dosarele piloților se păstrează de către autoritatea de certificare, cel puțin atât timp cât documentele emise în baza acestora sunt în termene de valabilitate și, în cazul în care aceste documente nu mai sunt valabile, cel puțin până la termenul legal la care acestea pot fi arhivate.d) Dosarele piloților, inclusiv cele întocmite înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare.e) Dosarele piloților pot conține și alte documente față de cele prevăzute în prezenta reglementare și care sunt legate de activitatea de zbor a pilotului respectiv.  +  RACR-LPAN ULM.4035 Eliberarea de duplicate în cazul pierderii, furtului sau distrugerii licenței (inclusiv a anexei la aceasta) sau a certificatului de recunoaștere În cazul furtului, pierderii sau distrugerii licenței (inclusiv a anexei la aceasta) aflate în termen de valabilitate sau a certificatului de recunoaștere, titularii vor anunța acest fapt într-o publicație (ziar) de largă circulație, în vederea emiterii de duplicate, dovada acestui anunț fiind înaintată autorității de certificare împreună cu o cerere în acest sens.  +  RACR-LPAN ULM.4040 Diplome Atunci când există solicitări, autoritatea de certificare eliberează diplome de absolvire a cursurilor (programelor) de pregătire ca pilot sau instructor pentru aeronavele ultraușoare motorizate. Acestea se eliberează numai după obținerea licenței și a anexei la aceasta, respectiv a calificării de instructor.  +  RACR-LPAN ULM.4045 Controlul, inspecția și supravegherea activității de zbor a piloților de aeronave ultraușoare motorizatea) Controlul, inspecția și supravegherea activității de zbor a piloților de aeronave ultraușoare motorizate se realizează de către autoritatea de certificare, prin persoane autorizate în acest sens de către aceasta, în baza unei proceduri interne. Persoanele autorizate trebuie să dețină calificare de instructor, inspector sau examinator pentru aeronave ultraușoare motorizate.b) În procesul de control, inspecție și supraveghere, inspectorii verifică modul de respectare a reglementărilor și verifică documentele piloților de aeronave ultraușoare motorizate.c) Refuzul de a se supune controlului, inspecției și supravegherii din partea inspectorilor poate atrage suspendarea sau retragerea licenței de pilot a celor vinovați.d) În cazul constatării de nereguli privind activitatea de zbor, inspectorii pot emite recomandări, pot impune oprirea activității de zbor a persoanelor implicate în neregulile respective, și pot, de asemenea, propune autorității de certificare luarea de măsuri corective.e) Autorizarea ca examinator/inspector se poate certifica prin înscrierea acestor calități în anexa la licența de pilot aeronave ultraușoare motorizate a persoanei respective.  +  RACR-LPAN ULM.4050 Anexe În Anexele 1 la 11, care fac parte din prezenta reglementare, se află modelele formularelor tipizate prevăzute în prezenta reglementare, respectiv: licența de pilot aeronave ultraușoare motorizate, anexa la licența de pilot aeronave ultraușoare motorizate, fișa medicală, certificatul de recunoaștere, fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor, declarația examinatorului, cererea, procesul verbal de examinare, carnetul de zbor, declarația elevului pilot și autorizația de zbor în simplă comandă, declarație organizație de pregătire declarată.  +  RACR-LPAN ULM.4060 Alte dispozițiia) Persoanele care se află în proces de pregătire practică în zbor, de reantrenare sau de susținere a testelor de îndemânare practică în zbor vederea obținerii, revalidării, reînoirii sau recunoașterii licenței și a calificărilor/autorizărilor specifice de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, în conformitate cu prevederile RACR-LPAN ULM, se consideră personal aeronautic navigant având calitatea de elev pilot.b) Elevii piloți aflați în proces de pregătire practică în zbor în vederea obținerii licenței de pilot, la solicitarea instructorilor sau a examinatorilor sub a căror supraveghere, respectiv testare, au calitatea de elevi, completează declarație tip a cărei model se află prezentat în Anexa 9. Declarația se păstrează de care instructor sau examinator atât timp cât aceștia au sub supraveghere, respectiv testare, activitatea de zbor a elevilor piloți precizați.c) Elevul pilot nu se consideră a fi pasager.d) Vârsta minimă de la care o persoană poate avea calitatea de elev este de 15 ani împliniți.e) Pentru a putea desfășura activitate de zbor în calitate de personal navigant, până la împlinirea vârstei de 18 ani, o persoană are nevoie de acordul scris al părinților sau ai tutorelui legal, întocmit pe baza unei declarații notariale în acest sens. Până la obținerea licenței de pilot, un exemplar original al declarației se păstrează de către instructor, ulterior introducându-se în dosarul pilotului, prin grija instructorului respectiv.f) Existența unui certificat medical corespunzător și a unui carnet de zbor este obligatorie pentru elevul pilot și pe perioada în care acesta desfășoară activitate de zbor în dublă comandă cu un instructor.g) Până la obținerea licenței de pilot, elevul pilot poate desfășura activitate de zbor în simplă comandă sub supravegherea instructorului care autorizează elevul să efectueze activitate de zbor în simplă comandă, pe baza autorizației al cărei model este prezentat în Anexa 10. Supravegherea se efectuează vizual și prin intermediul legăturii radio bilaterale (dacă există) elev-instructor, în limita de audibilitate. Supravegherea se efectuează prin intermediul legăturii radio bilaterale (dacă există), în limita de audibilitate, în cazul în care activitatea de zbor se efectuează în afara razei vizuale a instructorului. În procesul de supraveghere instructorul dă indicații elevului, acesta având obligația de a le respecta.h) Lista instructorilor și a examinatorilor autorizați se face publică de către autoritatea de certificare.i) Autoritatea de certificare instruiește examinatorii autorizați privitor la atribuțiunile pe care aceștia le îndeplinesc în conformitate cu prevederile RACR-LPAN ULM.j) Pentru un solicitant care deține o licență de pilot sau instructor pentru alte clase/categorii de aeronave fără motor, similare din punct de vedere al modului de pilotaj cu cele pentru care se face solicitarea, autoritatea de certificare creditează 50% din numărul de ore de pregătire teoretică specifică pe care acesta a efectuat-o la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM pentru obținerea acestei licențe. Acesta își completează pregătirea la disciplinele prevăzine în RACR-LPAN ULM. În cazul în care solicitantul nu deține pregătirea la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN ULM acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN ULM. Pilotul instructor pentru aeronave ultraușoare motorizate sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2055.k) Un solicitant care deține o licență de pilot sau instructor pentru alte clase/categorii de aeronave fără motor, similare din punct de vedere al modului de pilotaj cu cele pentru cere se face solicitarea, trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol și în zbor cu un pilot instructor pentru aeronave ultraușoare motorizate cu un conținut și o durată minimă în cuantum de 50% față de necesarul corespunzător pilotului, respectiv instructorului, prevăzute în RACR-LPAN ULM. Pilotul instructor pentru aeronave ultraușoare motorizate sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060.  +  Capitolul 5 ORGANIZAȚII DE PREGĂTIRE DECLARATE  +  RACR-LPAN ULM.5005 - Aplicabilitate Privilegiile calificării de instructor, așa cum sunt prevăzute în RACR-LPAN ULM.2130 lit. (a), pot fi exercitate de către posesorii calificării de instructor doar în cadrul unei OPD.  +  RACR-LPAN ULM.5010 - Solicitări în vederea declarării unei organizații de pregătirea) În vederea declarării unei organizații de pregătire, un solicitant trebuie să depună la registratura autorității de certificare o declarație (Anexa 11);b) Solicitanții pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice;c) OPD își poate începe activitatea după depunerea la registratura autorității de certificare a declarației (Anexa 11);d) Modificarea sau completarea datelor dintr-o declarație a unei OPD se face prin întocmirea și depunerea uneia noi, cea veche pierzându-și valabilitatea.  +  RACR-LPAN ULM.5015 - Cerințe privind personalula) O organizație de pregătire declarată desemnează un reprezentant, care este responsabil să facă cel puțin următoarele:(i) asigură conformitatea activității OPD cu cerințele aplicabile reglementării RACR-LPAN ULM și cu declarația depusă;(ii) elaborează o politică de siguranță a activității OPD și sc asigură că aceasta este aplicată;(iii) asigură conformitatea pregătirii furnizate cu cursurile (programele) declarate.b) O OPD nu poate desemna o persoană în calitate de reprezentant dacă există indicii obiective că nu i se poate încredința acestei persoane îndeplinirea atribuțiilor enumerate la litera (a) într-un mod care să protejeze și să promoveze siguranța aviației. Nu poate fi desemnat reprezentant o persoană care în ultimii trei ani a făcut obiectul unei măsuri de suspendare a privilegiilor acordate de licența de pilot pentru aeronave ultraușoare sau a fost demonstrat faptul că nu și-a îndeplinit atribuțiile enumerate la litera (a);c) Instructorii care asigură pregătirea practică la sol și în zbor dețin calificările necesare, conform prezentei reglementări, în vederea efectuării cursurilor/programelor de pregătire.d) Reprezentantul unei OPD trebuie ca la momentul desemnării să aibă o experiență de minim doi ani ca instructor pe aeronave ultraușoare motorizate și să nu aibă privilegiile de instructor restricționate.e) Reprezentantul unei OPD nu poate ocupa această funcție simultan la mai multe organizații de pregătire constituite conform acestei reglementări.f) O persoană fizică poate constitui o OPD, fiind în același timp reprezentant și instructor.  +  RACR-LPAN ULM.5020 - Cerințe privind baza materialăa) O OPD trebuie să aibă dreptul să utilizeze minimum un aerodrom sau un teren/suprafață de apă de pe care se poate efectua activitate de zbor conform legislației în vigoare;b) O OPD trebuie să aibă dreptul să utilizeze minimum o aeronavă ultraușoară motorizată. Toate aeronavele utilizate pentru operațiuni de școlarizare trebuie înscrise în declarație (Anexa 11);c) În situația utilizării aeronavelor neomologate pentru zboruri școală, responsabilul OPD va completa în declarația prevăzută în Anexa 11 și numele persoanelor fizice care vor fi școlarizate pe aeronava/aeronavele respective conform prezentei reglementări.d) O OPD trebuie să aibă dreptul să utilizeze o sală de pregătire cu acces la minim următoarele facilități:(i) hărți de navigație aeriană actualizate;(ii) acces la servicii de informare aeriană;(iii) acces la informații meteorologice.  +  RACR-LPAN ULM.5025 - Cerințe privind programele de pregătire teoretice și practice Autoritatea de certificare va publica pe pagina de internet proprie cursuri/programe de pregătire teoretică și practică unice pentru toate cursurile oferite de OPD-uri. Acestea trebuie respectate obligatoriu de către toate OPD-urile.  +  RACR-LPAN ULM.5030 - Politica de siguranțăa) Reprezentantul OPD elaborează o politică de siguranță care să garanteze că activitățile OPD sunt efectuate în condiții de siguranță.b) Politica de siguranță este vizată de către autoritatea de certificare și este transmisă tuturor persoanelor implicate în activitățile OPD.c) Politica de siguranță tratează minimum următoarele aspecte:(i) identificarea riscurilor;(ii) metode de a minimiza riscurile;(iii) modalități de raportare a situațiilor periculoase.  +  RACR-LPAN ULM.5035 - Evidența datelor O OPD păstrează pentru fiecare elev următoarele evidențe pe întreaga durată a cursului/programului de pregătire și timp de trei ani de la data înregistrării cererilor în vederea eliberării licențelor, autorizațiilor sau calificărilor pentru care elevul a fost școlarizat:(i) fișa de pregătire teoretică și practică (Anexa 4), copii carnet de zbor - pagini relevante privind cursul/programul urmat;(ii) copii ale licențelor și calificărilor asociate relevante pregătirii furnizate, inclusiv ale certificatelor medicale. În situația în care o OPD își încetează activitatea, aceasta are obligația predării către autoritatea de certificare a documentelor pentru care are obligația păstrării conform cu prezentul articol.  +  RACR-LPAN ULM.5050 - Acces În scopul de a stabili dacă o OPD funcționează în conformitate cu declarația sa, o OPD este obligată să acorde acces persoanelor autorizate de autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate conform RACR-LPAN.4045, la orice unitate de lucru, aeronavă, documente, registre, date, proceduri sau alte materiale relevante pentru activitățile sale de pregătire care fac obiectul declarației.  +  RACR-LPAN ULM.5055 - Coerciție Autoritatea de certificare poate să limiteze tipurile de cursuri/programe de pregătire din cadrul unei OPD, sau să suspende activitatea acesteia, dacă se constată că aceasta nu mai îndeplinește condițiile specificate în prezenta reglementare sau dacă se constată că aceasta nu respectă declarația dată sau încalcă prevederile legale aplicabile. Programele de pregătire aflate în curs de desfășurare în cadrul unei organizații de pregătire căreia i-a fost suspendată activitatea pot fi recunoscute de către o altă organizație de pregătire, în baza unei evaluări, cu scopul continuării pregătirii cursantului.  +  RACR-LPAN ULM.5060 - Demonstrarea efectuării pregătirii unui cursant în cadrul unei OPD Demonstrarea efectuării pregătirii unui cursant în cadrul unei OPD se face prin vizarea fișei de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor (Anexa 4) de către reprezentantul OPD în care s-a desfășurat pregătirea.  +  RACR-LPAN ULM.5065 - Măsuri tranzitorii Cursurile/programele de pregătire teoretică și practică începute înaintea aplicării prevederilor prezentului capitol vor fi creditate de către o OPD în baza unei evaluări.  +  Anexa nr. 1la RACR-LPAN ULM  +  Anexa nr. 2la RACR-LPAN ULM
  FIȘA MEDICALĂ TIP
  de examinare a pilotului de aeronave ultraușoare motorizate (ULM) ............. născut la data de ............, CNP .........., domiciliat în ............ tel: ........
  Nr. crt.Felul examinării Rezultatul examinăriiSemnătura și parafa medicului
  1Talie, perimetru, Greutate
  2Examenul sângelui
  3Examen oftalmologie Simț cromatic Dioptrii
  4Examen ORL Timpan Echilibru vestibular
  5Examen neuropsihiatric Motivație aviație Echilibru psihic
  6Examen chirurgical Operații, fracturi
  7Examen de medicină internă: TA, puls și EKG
  Declar pe propria-mi răspundere că nu am suferit de sifilis sau de epilepsie. Semnătura candidatului ............
  CONCLUZIA MEDICULUI ȘEF: (medicul șef al unității sanitare) Data: ........... APT (clinic normal)/INAPT pentru zbor Semnătură și parafa ...........
  UNITATEA SANITARĂ .......... Data ...........
  Mod de completare a fișei medicale tip
  b) Fișa medicală tip este necesară piloților de aeronave ultraușoare motorizate în conformitate cu reglementarea aeronautică civilă română RACP-APAN ULM. Aceasta fișă medicală se completează la orice unitate sanitară din România.c) Fișa medicală tip se completează prin grija solicitantului licenței de pilot aeronave ultraușoare motorizate ULM, având consemnate pe aceasta, la fiecare rubrică, rezultatele vizitei (examinării) medicale efectuate de către un medic specialist.d) Precizarea aptitudinii de zbor se face de către medicul șef al unității (instituției) care încheie fișa medicală, prin completarea rubricii "CONCLUZIA MEDICULUI ȘEF", lăsându-se nebarat înscrisul de pe fișă "APT (clinic normal)/INAPT" care corespunde situației persoanei examinate.e) Valabilitatea aptitudinii medicale începe de la data semnării și parafării fișei de către medicul șef și este de:(i) 60 de luni pentru persoanele cu vârsta mai mică de 30 de ani;(ii) 24 de luni pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani;(iii) 12 de luni pentru persoanele cu vârsta mai mare de 50 de ani.
   +  Anexa nr. 3la RACR-LPAN ULM
  I. RomâniaRomâniaII. Certificat de recunoaștereCertificate of recongnitionValabil numai însoțit de licența corespunzătoare emisă de autoritatea competentă a statului de origine.Valid only in conection with an attached proper licence issued by the competent state authority.XIV. Acest certificat îndreptățește pe titular să exercite privilegiile conferite de licența pe care o deține dar în limita celor permise de reglementările românești în vigoare.This certificate entitles its holder to exercise the privileges conferred by the licence he owns but limite at those which are allowed by the Romanian regulations in force.
  III. Nr. .........Conform cu licența nr:According to licence nr:IV. Numele titularului (deținătorului):Name of the holder:..............................VII. Emis de:Issued by:XI. X. Locul/data eliberării:............../............. Semnătura: Signature
   +  Anexa nr. 4la RACR-LPAN ULM
  FIȘA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ și PRACTICĂ
  LA SOL ȘI ÎN ZBOR
  Întocmită în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și a calificărilor/autorizațiilor aferente, pentru domnul (doamna) ...................... născut (ă) la data de .............., în localitatea .............., domiciliat (ă) în ........., ........., tel. ............, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) .............., eliberat de ...............la data de ..........., CNP ..........., astfel: ............................... . (Se menționează după caz: pilot, instructor și alte calificări/autorizații, conform reglementării RACR-LPAN ULM, pentru: avioane ultraușoare, motodeltaplane, motoparapante, elicoptere ultraușoare, autogire ultraușoare, dirijabile ultraușoare.) PREGĂTIREA TEORETICĂ
  Nr.Poz.DisciplinaNr. ore depregătireefectuatDatafinalizăriipregătiriiNumele instructorului sub supravegherea căruia a fost efectuată pregătireaSemnătura
  (i)Legislație aeronautică și reglementări
  (ii)Cunoașterea aeronavei ultraușoare motorizate
  (iii)Performanțe de zbor și planificarea zborului
  (iv)Performanțe umane
  (v)Meteorologie
  (vi)Navigație
  (vii)Proceduri operaționale
  (viii)Principii de zbor
  (ix)Radiotelefonie
  (x)*
  (xi)**
  Subsemnatul, atest prin prezenta că domnul (doamna) ............. a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire teoretică specifică, conform celor specificate în prezenta fișă și reglementării RACR-LPAN ULM.Instructor: .......(Numele și semnătura instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul))....... Data: .............
  PREGĂTIREA PRACTICĂ LA SOL ȘI ÎN ZBOR
  Nr. Ore de pregătire la solNr. Ore de pregătire în zbor/nr. dec./at.DatafinalizăriipregătiriiNumele instructorului sub supravegherea căruia a fost finalizată pregătireaSemnătura
  DCSCRaid
  ***
  ****
  Subsemnatul, atest prin prezenta că domnul (doamna) .............. a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire practică la sol și în zbor, conform celor specificate în prezenta fișă și reglementării RACR-LPAN ULM.Instructor: .........(Numele și semnătura instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul)......... Data: ............................ Persoana instruită: ....(Semnătura persoanei instruite).... Data: ..........
  Notă: Prezenta fișă poate fi completată cu scris de mână și semnată de o singură persoană, sau, corespunzător poziției respective din fișă, de mai multe în cazul în care pregătirea nu a fost efectuată sub supravegherea unui singur instructor. Pentru fiecare clasă pentru care se solicită licențierea (după caz, obținere, revalidare, reînnoire) se completează separat câte o fișă. Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător reglementării RACR-LPAN ULM, se barează. Acolo unde la rubricile ce trebuiesc completate se întâlnește simbolul "/" se lasă nebarat cazul care corespunde persoanei care solicită licențierea. În cazul obținerii calificării/autorizației de instructor se specifică pe prezenta fișă, cu scris de mână, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfășoară cursul de instructori respectiv, numărul și data aprobării cursului. * Spațiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol și în zbor) în cazul obținerii calificării/autorizației de instructor. ** Spațiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizațiilor specifice (speciale), după caz, cu: zbor cu flotoare, zbor cu schiuri, lansări de parașutiști, remorcaj și zbor cu pasageri. *** Spațiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizațiilor specifice (speciale). **** Spațiu rezervat a se completa în cazul obținerii calificării/autorizației de instructor.
   +  Anexa nr. 5la RACR-LPAN ULM
  DECLARAȚIA EXAMINATORULUI
  Subsemnatul (a) ............. născut (ă) la data de ............... în localitatea , domiciliat (ă) în ............, ............, tel. .........., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ......................, eliberat de ..............., la data de ..........., CNP .........., având ca pregătire/calificare: ................................, declar prin prezenta că sunt de acord, prin libera mea voința, să îndeplinesc atribuțiunile de examinator/inspector în conformitate cu reglementarea aeronautică RACR-LPAN ULM, aprobată de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin:..................... asupra căreia am luat cunoștința și mi-am însușit-o, precum și în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare. Declar, de asemenea, că îmi asum întreaga responsabilitate ce decurge din îndeplinirea atribuțiunilor prevăzute în reglementările de mai sus, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  Dată în fața noastră,
  reprezentanți ai autorității de certificare/martori:
  (numele și semnătura)
  ........................
  Data ................. Semnătura ................. Notă: Declarația se completează, de către semnatar, cu scris de mână.
   +  Anexa nr. 6la RACR-LPAN ULM
  Viza instructorului sub supravegherea
  căruia s-a finalizat cursul (programul)
  Subsemnatul ............., născut (ă) la data de .................., în localitatea .............., domiciliat (ă) în ...................., tel: .........,posesor al actului de identitate (tip, serie, număr) .............., eliberat de ....................., la data de ............. CNP ............., cetățenie .......... email .............. elev pilot/pilot pe clasa/clasele de aeronave ULM ..........., vă rog prin prezenta a dispune efectuarea demersurilor necesare în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și a calificărilor/autorizațiilor aferente, astfel: ................................................. ................................................. Cunosc în totalitate reglementările aferente activității de zbor cu aeronave ultraușoare motorizate și mă angajez să le respect. Declar că practic zborul cu aeronave ultraușoare motorizate din proprie inițiativă și cunoscând riscurile și responsabilitățile aferente acestei activități mi le asum, activitatea de zbor desfășurată fiind strict pe propria răspundere. Posed carnet de zbor completat la zi având un număr total de ............. zboruri, totalizând ......... ore de zbor. Pe clase de aeronave am o experiență de zbor astfel:
  Clase Avion ULM: Motodeltaplan: Avion: Elicopter: Planor motorizat: starturi ........ ........ ........ ........ ........ ore ....... ....... ....... ....... ....... minute ....... ....... ....... ....... ........Alte clase:
  Pe verso prezenți cereri se află opisul cu documentele anexate prezentei cereri. Având în vedere prevederile Regulamentelor UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, îmi exprim în mod expres consimțământul ca autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate să îmi colecteze, prelucreze și stocheze datele cu caracter personal în vederea furnizării serviciilor și îndeplinirii activităților pe care le solicit. Semnătura: Data:
   +  Anexa nr. 7la RACR-LPAN ULM
  PROCES VERBAL NR. .......
  de examinare
  Încheiat astăzi ............... ca urmare a finalizării examinării teoretice și a susținerii testului de îndemânare practică efectuate în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și a calificărilor/autorizațiilor aferente, pentru domnul (doamna) ........, născut (ă) la data de ......................, în localitatea ............., tel. .............., domiciliat (ă) în ..................., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ..............., eliberat de ..................., la data de ......, CNP ..............., astfel: ........................................................ ........................................................ (Se menționează după caz: pilot, instructor și alte calificări/autorizații, conform reglementării RACR-LPAN ULM, pentru: avioane ultraușoare, motodeltaplane, motoparapante/motoparașute, elicoptere ultraușoare, autogire ultraușoare, dirijabile ultraușoare.)
  REZULTATUL EXAMINĂRII TEORETICE: (i) Legislație aeronautică și Reglementări (ii) Cunoașterea aeronavei ultraușoare motorizeze (iii) Performanțe de zbor și planificarea zborului (iv) Performanțe umane (v) Meteorologie (vi) Navigație (vii) Proceduri operaționale (viii) Principii de zbor (ix) Radiotelefonie (x) * Examinator: ............... (Numele și semnătura) (note/procente) ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... Media: ........ Data: ..........
  REZULTATUL TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE PRACTICĂ:
  ADMIS/RESPINS Examinator: ................. (Numele și semnătura) Persoana examinată: ............ (Semnătura persoanei examinate) Data: .............. Data: ..............
  Notă: Prezentul proces verbal poate fi completat, cu scris de mână, și semnat de o singură persoană, sau, corespunzător examinării efectuate, de mai multe în cazul în care examinarea nu a fost efectuată de către un singur examinator. Pentru fiecare clasă de aeronave pentru care se solicită licențierea (după caz, obținere, revalidare, reînnoire) se completează separat procese verbale, conform prevederilor RACR-LPAN ULM. Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător cerințelor reglementării RACR-LPAN ULM, se barează. Acolo unde la rubricile ce trebuiesc completate se întâlnește simbolul "/" se lasă nebarat cazul care corespunde persoanei care solicită licențierea. În cazul obținerii calificării/autorizației de instructor se specifică pe prezentul proces verbal, cu scris de mână, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfășoară cursul de instructori respectiv, numărul și data aprobării cursului. Prin semnătura instructorilor examinatori, înscrisă pe prezentul proces verbal, aceștia atestă că au verificat și se îndeplinesc cerințele prevăzute în RACR-LPAN ULM corespunzătoare cazului pentru care este întocmit procesul verbal. * Spațiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol și în zbor) în cazul obținerii calificării/autorizației de instructor.
   +  Anexa nr. 8la RACR-LPAN ULM
  12345 6
  DATA(zi / lună/an)DATEPLECAREDEPARTURESOSIREARRIVALAERONAVĂAIRCRAFTTIMP TOTAL DE ZBORTOTAL TIME FLIGHTNUME PILOT COMANDANTNAME OF PILOT IN COMMAND
  LOCPLACETIMPTIMELOCPLACETIMPTIMEFABRICAȚIE, MODEL, VARIANTĂ MAKE, MODEL VARIANTÎNMATRICULAREREGISTRATION
  TOTAL PAGINĂ / TOTAL THIS PAGE
  TOTALUL PAGINILOR ANTERIOARE / TOTAL FROM PREVIOUS PAGE
  TIMP TOTAL / TOTAL TIME
  7101112
  ATERIZĂRILANDINGSTIMP DE ZBOR CA PILOTPILOT FUNCTION TIMESCOPUL ZBORULUIFLIGHTCHARACTERISTICSOBSERVAȚII ȘI ANDORSĂRIREMARKS AND ENDORSEMENTS
  PILOTCOMANDANTDUALINSTRUCTOR
  Declar că cele înscrise în acest carnet de zbor sunt adevărate
  SEMNĂTURĂ PILOT
   +  Anexa nr. 9la RACR-LPAN ULM
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul ................., născut la data ............, în localitatea ............, jud. ......., fiul lui ............... și al ............, posesor al actului de identitate (tip, serie, număr) ................., eliberat de ............., la data de ................, CNP .........., domiciliul actual ............, tel. acasă ..........., tel. serviciu .............., mobil ..................., pilot de aeronave ultraușoare motorizate din anul ........, cunosc în totalitate reglementările aferente activității de zbor cu aeronave ultraușoare motorizate și mă angajez să le respect. Declar că practic zborul cu aeronave ultraușoare din proprie inițiativă și cunoscând riscurile și responsabilitățile aferente acestei activități mi le asum, activitatea de zbor desfășurată fiind strict pe propria răspundere. Pe clase de aeronave am o experiență de zbor astfel:
  Clase Avion ULM: Motodeltaplan: Avion: Elicopter: Planor motorizat: starturi ......... ......... ......... ......... ......... ore ........ ........ ........ ........ ........ minute ...... ...... ...... ...... ...... Alte clase:
  SEMNĂTURĂ ............. DATA ............ DATĂ ÎN FAȚA NOASTRĂ: MARTORI: ..............................
   +  Anexa nr. 10la RACR-LPAN ULM
  AUTORIZAȚIE DE ZBOR ÎN SIMPLA COMANDA
  PENTRU AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE
  clasa ............
  Prin prezenta autorizez pe domnul (doamna) ................., născut (ă) la data de ..........., în localitatea ..............., domiciliat în ..........., posesor al actului de identitate (tip, serie, număr) ........................., eliberat de ............., la data de ............, CNP ........., să efectueze activitate de zbor în simplă comandă cu aeronave ultraușoare din clasa ................., în conformitate cu reglementările în vigoare. Are la data eliberării prezentei autorizații un număr de ........ zboruri, care totalizează ..... ore și ....... minute, pe această clasă de aeronave ultraușoare. Pe alte clase de aeronave are o experiență de zbor astfel: ......................................................... ......................................................... ......................................................... Pe perioada de timp până la obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare motorizate acesta (aceasta) efectuează activitate de zbor sub supravegherea subsemnatului. Data: ......... Pilot instructor: .....(Numele și semnătură).......
   +  Anexa nr. 11la RACR-LPAN ULM Nr. de înregistrare la autoritatea de certificare .......................
  DECLARAȚIE
  ORGANIZAȚIE DE PREGĂTIRE DECLARATĂ
  1. Denumirea organizației de pregătire declarată ................................................ Cod: se completează de către autoritatea de certificare ......................2. Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale sediului principal al activității OPD: ................................................3. Sfera pregătirii Lista cu toate cursurile/programele de pregătire furnizate: (nominal sau prin menționarea paragrafelor din RACR-LPAN ULM unde acestea sunt reglementate) ................................................4. Aeronave utilizate Identificarea, clasa, tipul/modelul: ................................................5. Reprezentantul OPD Numele, prenumele și datele de contact (domiciliul legal, telefon și e-mail) ................................................ ................................................6. Instructori (numele și clasa de aeronave pe care poate efectua pregătire) ................................................ ................................................7. Valabilitate Valabilitatea prezentei declarații este de 5 ani calendaristici și începe de la data depunerii acesteia la registratura autorității de certificare și până la eventuala modificare/completare a datelor din aceasta.8. Semnături Reprezentant OPD ...................
  (la 11-05-2020, Actul a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 910 din 28 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 11 mai 2020 ) ------