REGULAMENT din 12 august 1993 de organizare și funcționare a Autorității Aeronautice Civile Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 august 1993    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 405 din 12 august 1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 207 din 27 august 1993.
     +   +  Articolul 1(1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română funcționează ca regie autonomă de interes național, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, cu finanțare integrală din venituri proprii și surse atrase potrivit legii, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile. (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română funcționează independent de agenții aeronautici civili și celelalte entități supuse supervizării siguranței aviației civile și/sau controlului calității de securitate a aviației civile și își exercită în mod independent atribuțiile de natură tehnică stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul aerian.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautică Civilă Română își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare și prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 3Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organism tehnic specializat cu personalitate juridică, care exercită, în mod independent:a) funcția de supervizare a siguranței în aviația civilă la nivel național;b) atribuțiile de autoritate competentă în domeniul aviației civile, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Codul aerian; c) atribuțiile de autoritate competentă în domeniul aviației civile, exercitate în conformitate cu competențele delegate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Codul aerian;d) atribuțiile de autoritate competentă în domeniul securității aviației civile, pentru care i-au fost delegate competențe de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, potrivit dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Codul aerian și ale art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;e) atribuțiile de autoritate în domeniul aviației civile stabilite, altele decât cele prevăzute la lit. b), c) și d), stabilite prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4În calitate de autoritate națională de supervizare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită următoarele atribuții: a) elaborarea și monitorizarea implementării Programului național de siguranță în aviația civilă;b) coordonarea elaborării și monitorizarea implementării cerințelor Planului local de implementare a Cerului unic (LSSIP) la nivel național;c) supravegherea continuă, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (1) din Codul aerian, potrivit reglementărilor specifice naționale și/sau, după caz, europene, a:1. operatorilor aeronavelor civile, corespunzător cu operațiunile aeriene civile pe care le desfășoară;2. agenților aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea, fabricația, întreținerea și reparația aeronavelor, motoarelor, elicelor, pieselor și echipamentelor asociate;3. agenților aeronautici civili care asigură administrarea aerodromurilor civile;4. agenților aeronautici civili care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de management al traficului aerian/de navigație aeriană (ATM/ANS), precum și a serviciilor aferente gestionării activităților și deplasării aeronavelor și vehiculelor pe platforma unui aerodrom;5. agenților aeronautici civili care se ocupă cu pregătirea personalului aeronautic civil, inclusiv a echipamentelor de pregătire sintetică;6. agenților aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea procedurilor de zbor;7. altor categorii de agenți aeronautici civili, potrivit reglementărilor specifice aplicabile;d) supravegherea menținerii condițiilor asociate certificării personalului aeronautic civil și a tehnicii de aviație; e) supravegherea menținerii condițiilor asociate documentelor de certificare a aerodromurilor;f) supravegherea menținerii condițiilor asociate certificării examinatorilor aeromedicali și a centrelor de medicină aeronautică, în conformitate cu dispozițiile reglementărilor europene specifice; g) monitorizarea implementării Programului național de facilități aeronautice în domeniul transportului aerian; h) supravegherea facilităților pe aerodromurile civile;i) supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian în Regiunea de informare a zborurilor - FIR București, precum și în spațiile aeriene în care României i-au fost delegate competențe în baza unor tratate internaționale;j) supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor pe aerodromurile certificate pentru operarea aeronavelor civile; k) aprobarea procedurilor de zbor în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;l) avizarea modificărilor la regulamentul local de urbanism, precum și a oricărei lucrări sau schimbări a destinației și/sau utilizării unui teren, în zonele supuse servituților aeronautice civile, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;m) avizarea, din punctul de vedere al respectării standardelor și practicilor recomandate de Organizația Aviației Civile Internaționale, prevăzute în anexa nr. 14 - Aerodromuri la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, denumită în continuare Convenția de la Chicago, a studiilor de fezabilitate și a documentațiilor tehnice pentru obiectivele de investiții aferente suprafețelor de mișcare a aeronavelor de pe aerodromuri, inclusiv pentru construcția suprafețelor de mișcare; n) avizarea limitelor zonelor supuse servituților aeronautice civile și a restricțiilor asociate acestor zone, determinate potrivit dispozițiilor Codului aerian;o) supervizarea respectării cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor de la sol, de la bordul aeronavelor și din aer, a componentelor și procedurilor aferente acestora, în conformitate cu reglementările europene specifice; p) inspecția din zbor, având ca scop verificarea, monitorizarea/evaluarea parametrilor mijloacelor de navigație aeriană, a sistemelor de comunicație și a sistemelor de supraveghere și validarea procedurilor de zbor;q) coordonarea la nivel național a proceselor aferente gestionării resurselor, limitate în aviația civilă, a indicativelor pentru rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice și a codurilor dispozitivelor de localizare tip transponder, în condițiile legii; r) evaluarea siguranței aeronavelor civile străine care utilizează aerodromurile din România; s) avizarea demonstrațiilor aeriene, a mitingurilor și manifestațiilor sportive aeriene civile; ș) aprobarea conținutului Publicației de Informare Aeronautică din România - AIP România, pentru conformarea cu standardele și practicile recomandate de Organizația Aviației Civile Internaționale, prevăzute în anexa nr. 15 - Servicii de informații aeronautice la Convenția de la Chicago; t) autorizarea și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate autorizării transportului aerian al bunurilor periculoase, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile;ț) supravegherea menținerii condițiilor asociate documentelor de admisibilitate la salt, pentru parașutele utilizate de personalul aeronautic civil, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile; u) interzicerea temporară sau restricționarea efectuării de zboruri în spațiul aerian național de către aeronavele civile despre care sunt deținute informații că operarea ori întreținerea acestora nu corespunde standardelor minime de siguranță stabilite în baza prevederilor Convenției de la Chicago;v) fundamentarea și transmiterea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a propunerilor de decizii privind restricționarea sau interzicerea temporară a traficului aerian general într-o porțiune sau în întreg spațiul aerian național, atunci când constată că siguranța zborului este în pericol;w) efectuarea inspecțiilor la sol pe aerodromurile și pe alte terenuri de zbor din România în vederea evaluării respectării standardelor de siguranță a aviației civile de către operatorii aerieni români și străini, conform reglementărilor specifice aplicabile; x) îndeplinirea altor funcții și sarcini specifice de supraveghere a siguranței în aviația civilă, ce revin unei autorități competente și care rezultă din reglementările europene aplicabile, în condițiile desemnării și delegării de competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Codul aerian.  +  Articolul 5Alte atribuții specifice ale Autorității Aeronautice Civile Române sunt:a) cooperarea cu autoritățile de aviație civilă din alte state, precum și cu organizații și organisme europene și internaționale de aviație civilă în domeniile în care are atribuții și competențe; b) participarea la activitățile forurilor europene și internaționale de aviație civilă; c) acordarea de consultanță în domeniul său de activitate; d) colaborarea cu organismele specializate din cadrul autorității de stat în domeniul aviației civile, autorității aeronautice militare din România și Ministerului Afacerilor Externe pentru aprobarea, potrivit legii, a cererilor de survol și/sau aterizare în spațiul aerian al României, precum și pentru monitorizarea respectării sancțiunilor internaționale din domeniul aviației civile, în limita atribuțiilor și competențelor delegate prin reglementări specifice; e) elaborarea planurilor de performanță pentru serviciile de navigație aeriană, potrivit reglementărilor specifice în vigoare; f) supervizarea performanței economice a serviciilor de navigație aeriană, în conformitate cu reglementările în vigoare;g) verificarea încheierii și menținerii de către operatorii aeronavelor civile, administratorii aerodromurilor, furnizorii de servicii de navigație aeriană și, după caz, alți agenți aeronautici civili a contractelor de asigurare care să le acopere răspunderea pentru prejudiciile pe care le pot produce, în conformitate cu cerințele reglementărilor europene și ale actelor normative naționale în vigoare;h) colaborarea cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică pe probleme specifice de securitate cibernetică la nivelul aviației civile, în conformitate cu dispozițiile art. 34 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare;i) colaborarea cu autoritatea aeronautică militară din România în domeniul serviciilor de navigație aeriană/ managementului spațiului aerian, în activitățile privind utilizarea flexibilă a spațiului aerian, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian și reglementările naționale specifice; j) furnizarea de expertiză și asistență tehnică, la solicitarea Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, în procesul de investigație tehnică a evenimentelor de aviație civilă;k) exercitarea atribuțiilor în domeniul protecției mediului ce revin în sarcina Autorității Aeronautice Civile Române potrivit actelor normative în vigoare;l) exercitarea atribuțiilor în domeniul situațiilor de urgență prevăzute la art. VI pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.234/2021 privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă și responsabilitățile instituțiilor care desfășoară aceste misiuni, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul aviației civile; m) operarea și întreținerea aeronavei și echipamentelor specifice pentru validarea din zbor a procedurilor de zbor și inspecția din zbor a funcționării mijloacelor de navigație, comunicații și supraveghere aeriană;n) participarea la proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul său de activitate; o) producerea și valorificarea unor produse din activități proprii și conexe, închirieri, prestații editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri, prestări de servicii și altele asemenea;p) elaborarea reglementărilor specifice și a procedurilor de aplicare în domeniile în care are competențe și atribuții;q) constatarea abaterilor de la reglementările din domeniul aviației civile și aplicarea de sancțiuni contravenționale potrivit competențelor sale stabilite prin acte normative în vigoare.  +  Articolul 6Patrimoniul Autorității Aeronautice Civile Române este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 7Structura organizatorică a Autorității Aeronautice Civile Române se aprobă de către consiliul de administrație și cuprinde, în funcție de necesități și volumul de activitate, direcții, servicii, birouri și compartimente.  +  Articolul 8(1) Conducerea Autorității Aeronautice Civile Române este asigurată de directorul general și de consiliul de administrație compus din 7 membri, numiți în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. (2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile consiliului de administrație se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și ale contractelor de mandat încheiate de membrii consiliului de administrație cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Membrii consiliului de administrație trebuie să asigure respectarea principiului funcționării independente a Autorității Aeronautice Civile Române față de agenții aeronautici civili și celelalte entități supuse supervizării siguranței aviației civile și/sau controlului calității de securitate a aviației civile, conform prevederilor art. 1 alin. (2) din prezentul regulament și ale reglementărilor europene în vigoare.  +  Articolul 9(1) Directorul general asigură implementarea unui sistem de management la nivelul Autorității Aeronautice Civile Române, în conformitate cu cerințele specifice prevăzute de regulamentele europene în vigoare. (2) Atribuțiile directorului general se stabilesc prin contractul de mandat încheiat cu consiliul de administrație, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română stabilește bugete de venituri și cheltuieli, în conformitate cu regulamentele europene și legislația națională aplicabile. (2) Prin bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Aeronautice Civile Române se asigură condițiile economico-financiare necesare pentru exercitarea neîntreruptă a atribuțiilor și competențelor prevăzute în prezentul regulament.(3) Bugetul de venituri și cheltuieli se avizează de către consiliul de administrație al Autorității Aeronautice Civile Române și se aprobă în condițiile legii.  +  Articolul 11Autoritatea Aeronautică Civilă Română realizează venituri și cheltuieli în lei și în valută, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Personalul Autorității Aeronautice Civile Române se încadrează potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură condiții pentru pregătirea și perfecționarea continuă a personalului propriu, în scopul asigurării îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. (3) Personalului Autorității Aeronautice Civile Române îi sunt aplicabile prevederile legislației naționale și ale regulamentelor europene corespunzător categoriei profesionale din care face parte. (4) Atribuțiile individuale ale personalului Autorității Aeronautice Civile Române, precum și cerințele de încadrare se prevăd în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă. (la 02-06-2022, Regulamentul din anexă a fost înlocuit de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 689 din 25 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 02 iunie 2022 )