HOTĂRÂRE nr. 947 din 13 octombrie 2000 (**republicată**)privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008  **) Republicată în temeiul art. VI pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 25 octombrie 2000.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de indicare a prețului de vânzare și a prețului pe unitatea de măsură la produsele existente în suprafețele de vânzare, oferite de operatorii economici consumatorilor, în scopul informării complete, corecte și precise a acestora și pentru a le permite compararea cu ușurință a prețurilor.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri termenii de mai jos se definesc astfel:a) preț de vânzare - prețul final pentru o unitate sau o cantitate determinată de produs, incluzând taxa pe valoarea adăugată și toate taxele suplimentare;b) preț pe unitatea de măsură - prețul final, incluzând taxa pe valoarea adăugată și toate taxele suplimentare, valabil pentru un kilogram, un litru, un metru, un metru pătrat, un metru cub, o bucată sau pentru altă unitate de măsură, atunci când este utilizată în mod obișnuit la comercializarea unor produse;c) produs preambalat - un produs ambalat în întregime sau parțial, înainte de a fi oferit spre vânzare consumatorului, astfel încât cantitatea de produs să nu poată fi modificată fără deschiderea sau modificarea ambalajului;d) produs comercializat în vrac - un produs care nu a fost supus operațiunii de preambalare și care este măsurat sau cântărit pentru vânzare în prezența consumatorului;e) suprafață de vânzare - suprafața destinată accesului consumatorilor pentru achiziționarea produselor, expunerii produselor oferite, plății acestora și circulației personalului angajat pentru derularea activității. Nu se consideră suprafețe de vânzare cele destinate depozitării și păstrării produselor, desfășurării activităților de producție, birourilor și anexelor.f) vânzări în regim de outlet - vânzările efectuate în structuri de vânzare în care se comercializează produse care poartă marca producătorului și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:1. produse care fac parte din colecții din sezoanele precedente;2. produse care sunt surplusuri de producție sau produse de la capătul liniei de producție sau produse de calitatea a doua;3. produse care fac parte din linii experimentale de produse;4. produse returnate și/sau surplusuri de stoc anulate;5. produse în stare de folosință și resigilate, comercializate la preț redus;6. produse cu mici defecte, indicate în mod expres în acest sens în oferta comerciantului, cu informarea în scris a consumatorului. (la 28-05-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 686 din 25 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 26 mai 2022 )  +  Articolul 3(1) Prețul de vânzare și prețul pe unitatea de măsură se exprimă în lei.(2) În cazul în care vânzătorii oferă informații privind prețurile în alte valute, acestea trebuie să fie clare și ușor de înțeles.(3) Cheltuielile privind serviciul de livrare - ambalare și transport - pot fi menționate separat, cu condiția ca acestea să fie clare, ușor de identificat și lizibile.(4) Responsabilitatea indicării prețului de vânzare și a prețului pe unitatea de măsură revine vânzătorului.  +  Articolul 4(1) Prețul de vânzare și prețul pe unitatea de măsură se indică într-o formă clară, lizibilă și ușor de identificat.(2) Indicarea prețurilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafața de vânzare să le poată vedea în locurile de prezentare fără a întreba vânzătorul.(3) Prețurile se indică pe produse sau lângă acestea ori pot fi cuprinse într-o listă sau într-un catalog, împreună cu prețurile altor produse, în imediata apropiere a acestora.(4) În cazul utilizării cataloagelor vânzătorul trebuie să asigure un număr suficient de exemplare la dispoziția consumatorilor.(5) În cazul în care prețurile se află în vitrinele exterioare, acestea se indică astfel încât consumatorul să le poată vedea cu ușurință fără a intră în suprafața de vânzare.  +  Articolul 4^1(1) Orice anunț de reducere a prețului indică prețul anterior aplicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare pentru o perioadă determinată, înainte de aplicarea reducerii de preț. Dovada practicării prețului anterior se va face prin documente prezentate de comerciant, în acest sens, la solicitarea personalului împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(2) Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț.(3) În cazul produselor susceptibile de a se deteriora sau a se perima rapid, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reducerii de preț.(4) În cazul produselor prezente la comercializare într-o perioadă mai mică de 30 de zile, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în această perioadă înainte de data aplicării reducerii de preț. Vânzătorul indică întrun mod clar, lizibil și ușor de identificat perioada în care prețul anterior a fost aplicat.(5) Dacă reducerea de preț este majorată treptat, pe perioada aceleiași campanii de reducere, prețul anterior este considerat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preț.(6) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul structurilor care practică vânzări în regim de outlet.(7) În cazul în care structurile care practică vânzări în regim de outlet compară prețurile de vânzare cu prețul de magazin de fabrică al producătorului sau cu prețul de catalog sau cu un alt preț de referință echivalent, acestea oferă în scris informații clare, lizibile și ușor de identificat cu privire la prețul de referință utilizat pentru comparație.(8) În cazul în care produsul nu a fost expus spre vânzare în perioada ultimelor 30 de zile în structurile care practică vânzări în regim de outlet, prețul anterior îl reprezintă prețul de magazin de fabrică al producătorului sau prețul de catalog, dovedit cu documente din partea producătorului/vânzătorului, din care să rezulte care este prețul cel mai mic. (la 28-05-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 686 din 25 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 26 mai 2022 )  +  Articolul 5(1) La produsele preambalate se indică prețul pe unitatea de măsură și prețul de vânzare corespunzător cantității preambalate.(2) În cazul în care prețul pe unitatea de măsură este identic cu prețul de vânzare se indică numai prețul de vânzare.(3) În cazul produselor preambalate pentru care reglementările în vigoare prevăd indicarea atât a cantității nominale, cât și a masei componentei solide, este suficient să se indice prețul pe unitatea de măsură al componentei solide.  +  Articolul 6Pentru produsele vândute în vrac prin cântărire sau măsurare este obligatorie indicarea numai a prețului pe unitatea de măsură.  +  Articolul 7(1) Indicarea prețului de vânzare și/sau a prețului pe unitatea de măsură este obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preț.(2) În cazul publicității destinate vânzării la distanță este obligatorie informarea asupra prețului de vânzare și asupra prețului pe unitatea de măsură.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul vânzărilor prin licitație, al vânzărilor de obiecte de artă sau de antichități și nici în cazul produselor furnizate cu ocazia unei prestări de serviciu.  +  Articolul 9Se exceptează de la indicarea prețului pe unitatea de măsură:a) alimentele care fac obiectul consumului pe loc în: unități de alimentație publică, structuri de primire turistice, cinematografe, teatre, instituții de învățământ, spitale, cămine și tabere pentru copii și tineret;b) produsele preambalate în cantități mai mici de 50 grame sau mililitri, precum și cele mai mari de 10 kilograme sau litri;c) produsele preambalate vândute de vânzătorii itineranți prin intermediul cărucioarelor, rulotelor, al tuturor tipurilor de mijloace de transport;d) produsele vândute prin distribuitor automat;e) în cazul în care informația asupra prețului pe unitatea de măsură nu ar folosi consumatorului sau ar crea confuzii, respectiv:– publicitatea cu timp scurt de expunere, în care informația poate crea confuzii;– ofertele promoționale în care prețul a fost redus datorită deteriorării produsului și/sau pericolului ca acesta să se deterioreze;– produsele asortate vândute într-un singur ambalaj, la care prețul pe unitatea de măsură al fiecărui produs ar crea confuzie, iar indicarea prețului unui singur produs ar fi înșelătoare.  +  Articolul 10Indicarea prețului pe unitatea de măsură este obligatorie la produsele alimentare preambalate pentru care reglementările specifice impun indicarea cantității nominale sau comercializarea în cantități prescrise.  +  Articolul 11Produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea prețului pe unitatea de măsură sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Neindicarea prețului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, art. 10 și 11 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei. (la 11-08-2011, Art. 12 a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 796 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 11 august 2011. )  +  Articolul 13Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și de reprezentanții împuterniciți ai altor organe ale administrației publice, potrivit competențelor.  +  Articolul 14Contravențiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-05-2022, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 686 din 25 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 26 mai 2022 )  +  Articolul 15Prezenta hotărâre intră în vigoare:a) la 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafețe de vânzare mai mici de 100 mp inclusiv;b) la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafețe de vânzare mai mari de 100 mp.*Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 98/6/CE din 16 februarie 1998 privind protecția consumatorilor în indicarea prețurilor pentru produsele destinate consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 80 din 18 martie 1998.  +  Anexă
  LISTA
  cuprinzând produsele nealimentare pentru care este
  obligatorie indicarea prețului pe unitatea de măsură
  A. Produse de uz curent și gospodăresc1. Cosmetice - produse de înfrumusețare și toaletă:1.1. Produse pentru îngrijirea pielii și igienă bucală, creme de bărbierit, creme și loțiuni de uz general, creme de mâini și loțiuni, produse de plajă1.2. Pastă de dinți1.3. Produse pentru îngrijirea părului (mai puțin produsele de colorat și de decolorat părul) și produse de baie: lacuri, șampoane, balsamuri, produse de clătire, fixative, briantine, spume de păr, spumante de baie și alte spumante pentru baie și duș1.4. Deodorante și produse de igienă personală1.5. Pudre de talc2. Produse pentru spălat:2.1. Săpunuri solide pentru toaletă și uz casnic2.2. Săpunuri fine2.3. Fulgi de săpun, detergenți, balsamuri2.4. Lichide pentru spălat, curățat, preparate auxiliare pentru spălat și preparate pe bază de hipoclorit2.5. Pudră de curățat2.6. Preparate de prespălare și înmuiere, sub formă de pudră3. Produse de lustruit pentru piele și încălțăminte, lemn și parchet, cuptoare și metale, inclusiv pentru autoturisme, ferestre și oglinzi:3.1. Soluții pentru îndepărtarea petelor, apret și vopsele de uz casnic3.2. Insecticide pentru uz casnic, detartranți, deodorante de uz casnic, dezinfectante nefarmaceutice4. Vopsele, lacuri și emailuri; se exceptează culorile și vopselele utilizate în artă și în învățământ5. Solvenți6. Produse de lipit și adezivi; se exceptează cele ambalate în tuburi7. Cabluri8. Cuie9. Geamuri și produse similare10. Diferite sortimente de ciment, var, ipsos, balast, beton, mortar, nisip11. Materiale textile și panouri pentru izolație.B. Materiale de grădinărit1. Produse de întreținere și amenajare a solului2. Turbă, pământ de răsadniță, compost și produse fitosanitare3. Diferite produse utilizate în agricultură (substanțe de fertilizare lichide sau granulate)4. Semințe, cu excepția celor ambalate în cantități mai mici de 100 g.C. Alte produse1. Diferiți combustibili/uleiuri și produse pentru autoturisme (combustibili lichizi, lubrifianți lichizi/solizi, amestecuri de combustibili/ulei, antigel)2. Diferiți combustibili solizi (lemn, cărbune, cocs și derivați ai acestora)3. Cerneluri4. Fire de tricotat constând în fibre naturale, sintetice și amestecuri ale acestora5. Produse de mercerie care se vând la metru6. Hrană pentru animale și păsări7. Folie de uz alimentar din aluminiu, polietilenă sau hârtie (metri/pachet)8. Tutun pentru pipe și pentru țigarete fabricate manual sau printr-un dispozitiv acționat numai manual9. Produse vândute sub formă de aerosoli.
  -------------