METODOLOGIE din 28 februarie 2007de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 20 martie 2007  Notă
  Aprobată de ORDINUL nr. 65 din 28 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 20 martie 2007.
  (la 13-05-2022, Titlul metodologiei a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Prezenta metodologie are ca scop reglementarea economică a prețurilor și tarifelor prevăzute la art. 35 alin. (4) teza I, alin. (8)-(10), art. 36 alin. (4) și art. 37^5 alin. (4) lit. h) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-05-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 2(1) Prezenta metodologie stabilește modul de calcul al prețurilor și tarifelor pentru serviciile/activitățile publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de către operatorii/operatorii regionali, precum și al tarifului pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, prestat de către operatorii/operatorii regionali, prin intermediul sistemelor publice realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale acestora. (la 13-05-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) (2) Prețurile și tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce privește suportabilitatea acestora, precum și protecția mediului privind conservarea resurselor de apă.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 3(1) Prezenta metodologie se aplică la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile/activitățile publice de alimentare cu apă și de canalizare, furnizate/prestate de următoarele categorii de operatori:a) operatori de tip servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, care furnizează/prestează, în gestiune directă, servicii/activități prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate integral de la bugetul local;b) operatori/operatori regionali de tip societăți, cu capital social integral public, care furnizează/prestează, în gestiune directă, servicii/activități prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate integral de la bugetul local;c) operatori de tip societăți, cu capital social privat sau mixt, care furnizează/prestează, în gestiune delegată, servicii/activități prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale acestora.(2) Stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor furnizate/prestate de operatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și b), precum și ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor furnizate/prestate de operatorii prevăzuți la alin. (1) lit. c) se avizează de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) și se aprobă de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot aproba prețuri și tarife diferite de cele avizate de A.N.R.S.C., cu condiția asigurării autonomiei financiare, a rentabilității și eficienței economice a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de alimentare cu apă și de canalizare. (la 13-05-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 3^1(1) Prezenta metodologie se mai aplică la:a) stabilirea, ajustarea sau modificarea prețului pentru apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă și/sau la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului pentru apa uzată preluată din alt sistem de canalizare, de către operatori/operatorii regionali, prin intermediul sistemelor publice realizate/dezvoltate din fonduri publice asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale acestora, precum și de către operatorii economici, prin intermediul sistemelor private aflate în proprietatea acestora;b) stabilirea prețului/tarifului inițial aferent strategiei de tarifare, în cazul în care nivelul acestuia nu a fost avizat de către A.N.R.S.C., pentru operatorii/operatorii regionali care furnizează/prestează servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare prin intermediul sistemelor publice realizate/ dezvoltate, integral sau parțial, din fonduri europene nerambursabile și/sau din fonduri publice asigurate de la bugetul de stat;c) stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate prestat de către operatori/operatorii regionali prin intermediul sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate realizat/dezvoltat din fonduri publice asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale acestora;d) stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de natura serviciilor/activităților publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de către operatorii economici de tip societăți, cu capital social privat, prin intermediul sistemelor aflate în proprietatea acestora.(2) Prețurile și tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă de către A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (9) și (10) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prețurile/Tarifele inițiale prevăzute la alin. (1) lit. b) se avizează de către A.N.R.S.C. și se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin hotărâre a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) teza I din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Tariful prevăzut la alin. (1) lit. c) se aprobă de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, fără avizul A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile art. 37^5 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prețurile și tarifele prevăzute la alin. (1) lit. d) se aprobă de către A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-05-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 3^2Prezenta metodologie nu se aplică la ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de către operatori/operatorii regionali prin intermediul sistemelor publice realizate/dezvoltate, integral sau parțial, din fonduri publice asigurate de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile. (la 13-05-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Capitolul III Definiții și abrevieri  +  Articolul 4Termenii folosiți în cadrul prezentei metodologii au semnificațiile următoare:a) avizarea de prețuri și tarife - activitatea de analiză și verificare a elementelor de cheltuieli componente ale prețurilor și tarifelor, desfășurată de autoritatea de reglementare competentă, cu respectarea procedurii de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor, concretizată prin emiterea unui aviz de specialitate;b) stabilirea prețurilor și tarifelor - operațiunea de stabilire a structurii pe elemente de cheltuieli și a nivelurilor prețurilor și tarifelor inițiale, pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și/sau pentru serviciul inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, după caz, pe baza calculației din prezenta metodologie; (la 13-05-2022, Litera b) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) c) ajustarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și tarifelor aprobate anterior cu evoluția indicelui prețurilor de consum total pe economie comunicat de către Institutul Național de Statistică, pe baza calculației din prezenta metodologie; (la 13-05-2022, Litera c) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) d) modificarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de analiză și verificare a nivelurilor prețurilor și tarifelor aprobate anterior, aplicabilă în situațiile în care intervin schimbări în structura costurilor și/sau modificări ale nivelului elementelor de cheltuieli care conduc la recalcularea prețurilor și tarifelor existente, determinate de modificări legislative, modificări ale cantităților programate și/sau creșteri ale elementelor de cheltuieli peste nivelul rezultat din aplicarea parametrului de ajustare, pe baza calculației din prezenta metodologie; (la 13-05-2022, Litera d) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) e) producție pentru servicii publice de alimentare cu apă - activitatea de extragere/prelucrare a apei din surse de suprafață și/sau subterane, respectiv deznisiparea, decantarea, filtrarea și dezinfectarea acesteia;f) transport pentru servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare - transmiterea apei de la captare până la rezervoarele de înmagazinare prin intermediul unor aducțiuni/apeducte, respectiv între 2 operatori, sau prin intermediul unor branșamente direct către utilizatori, precum și transportul apelor uzate și meteorice de la utilizatori la canalele de serviciu și de la acestea la colectoare prin sisteme de tuburi de canalizare;g) distribuție pentru servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare - livrarea apei la consumatori, utilizându-se rețelele de distribuție a apei și de preluare a apelor uzate și meteorice de la utilizatori în rețelele de canalizare;h) operator de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea recunoscute prin licență de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de alimentare cu apă și de canalizare și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia;i) operator economic - conform prevederilor art. 3 lit. ah) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă furnizor/prestator de servicii de alimentare cu apă și de canalizare care exploatează un sistem privat; (la 13-05-2022, Litera i) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) j) operator regional - conform prevederilor art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activității pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației; (la 13-05-2022, Litera j) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) k) autorități de reglementare competente - conform prevederilor art. 2 lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă A.N.R.S.C., autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, după caz; (la 13-05-2022, Litera k) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) l) parametru de ajustare - indicator la modificarea căruia se pot ajusta periodic prețurile și tarifele. Pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și pentru serviciul inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, parametrul de ajustare este indicele prețurilor de consum total pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică. (la 13-05-2022, Litera l) din Articolul 4 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) m) interval de timp - perioada calendaristică anterioară datei stabilirii nivelului prețurilor și tarifelor sau perioada de timp luată în calcul la determinarea parametrului de ajustare;n) tarif compus - tarif cu două componente: fixă și variabilă.  +  Capitolul IVAbrogat. (la 13-05-2022, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 13-05-2022, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Capitolul V Dispoziții generale  +  Articolul 6(1) Prețurile și tarifele se fundamentează, cu respectarea prezentei metodologii, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii sau, după caz, din hotărârea de dare în administrare a serviciului, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, fondul de solidaritate, precum și o cotă de profit.(2) Pe baza solicitărilor operatorilor/operatorilor regionali sau operatorilor economici, A.N.R.S.C. avizează stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor prin emiterea unui aviz de specialitate și/sau aprobă, conform competențelor conferite de legea specială, stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor prin emiterea unei decizii de aprobare a nivelului acestora.(3) A.N.R.S.C. nu emite aviz sau, după caz, decizie de aprobare a prețurilor și tarifelor dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situații:a) nu completează formularul de consimțământ privind acordul ca A.N.R.S.C. să solicite documentele emise de către instituțiile sau autoritățile administrației publice centrale necesare avizării/aprobării prețurilor, în cazul în care acestea nu sunt prezentate în documentația de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor;b) nu poate avea calitatea de operator, fiind o persoană fizică sau un compartiment/serviciu fără personalitate juridică;c) nu deține autorizația sanitară pentru producerea și distribuția apei potabile, ca urmare a caracterului nepotabil al apei furnizate utilizatorilor;d) nu deține autorizația de gospodărire a apelor sau nu a solicitat transferul acesteia pe numele său;e) nu are încheiat pe numele său abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă, costurile respective fiind suportate de autoritatea administrației publice locale de la bugetul local;f) nu are încheiat pe numele său contractul de furnizare a energiei electrice și/sau alte contracte a căror valoare se reflectă în nivelul prețului/tarifului solicitat, costurile respective fiind suportate de autoritatea administrației publice locale de la bugetul local;g) nu prezintă hotărârea de aprobare a cotei de pierderi de apă, în cazul în care solicită stabilirea nivelului prețului la apă;h) redevența nu este inclusă în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii, conform dispozițiilor art. 28 alin. (5) și art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) furnizează informații neconforme cu realitatea în vederea obținerii avizului A.N.R.S.C. sau, după caz, a deciziei de aprobare a prețului și/sau tarifului;j) se află în litigiu, pe rolul instanței de judecată, cu autoritatea administrației publice locale sau, după caz, cu asociația de dezvoltare intercomunitară cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor;k) se află în procedura de faliment.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), A.N.R.S.C. radiază cererea de avizare sau, după caz, de aprobare a prețurilor și/sau tarifelor și comunică acest lucru solicitantului. (la 13-05-2022, Articolul 6 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 7(1) Cota corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă se include în structura prețului apei numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, adoptată de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza balanței apei, elaborată în conformitate cu prevederile pct. 1.9 și 5.5 din Normativul NP 133/1-2013 privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, dacă pierderile totale de apă de la captare și până la utilizatori sunt mai mici de 20%, sau pe baza bilanțului apei, în situația în care pierderile de apă sunt mai mari de 20%, realizat pe bază de măsurători de debite și presiuni pe tronsoane/secțiuni de control, în conformitate cu prevederile art. 91-93 și art. 125-130 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007. Pentru sistemele noi de alimentare cu apă, cota de pierderi de apă se aprobă pe baza datelor de proiect și normativelor tehnice în vigoare. În cazul operatorilor economici de tip societăți pe acțiuni, cota de pierderi de apă se aprobă de către consiliul de administrație al societății.(2) Nivelul cotei de pierderi de apă se aprobă anual pentru fiecare sistem de alimentare cu apă, inclusiv pe activitățile componente ale serviciului. În situația în care pierderile de apă sunt mai mari de 20%, autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară are obligația să aprobe programul de lucrări de reabilitare și investiții pentru reducerea pierderilor de apă, precum și ținte pentru reducerea anuală a pierderilor de apă. În cazul în care pierderile de apă din sistem nu se aprobă anual, A.N.R.S.C. va lua în calcul nivelul cotei stabilite și aprobate pentru anul anterior.(3) Autoritatea administrației publice locale va stabili necesitatea aplicării unei cote de dezvoltare de către operatori. Cota de dezvoltare aprobată de autoritățile administrației publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice din care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției, precum și creșterea calității serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.(4) Cota de dezvoltare reprezintă o cotă procentuală din cheltuielile totale și se include în structura prețurilor și tarifelor numai după aprobarea acesteia prin hotărâre, adoptată de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale. Cota de dezvoltare nu se aprobă și nu se include în nivelul prețurilor și tarifelor, în cazul operatorilor regionali și operatorilor economici.(5) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează cu avizul autorității administrației publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost creat.(6) Autoritățile administrației publice locale implicate sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară adoptă măsuri de protecție socială pentru categoriile defavorizate de utilizatori, pentru a asigura suportabilitatea tuturor utilizatorilor casnici, inclusiv prin aprobarea și includerea în structura prețului/tarifului a fondului de solidaritate, la nivelul de maximum 1% din valoarea cheltuielilor de exploatare, dacă rata de suportabilitate pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare este cuprinsă între 2,5 și 3% inclusiv, și obligatoriu de 1%, dacă se depășește 3%, în conformitate cu prevederile art. 12^1 alin. (8) și art. 36^4 alin. (4) și (5) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care nu sunt aprobate măsuri de protecție socială, operatorul/operatorul regional va prezenta la A.N.R.S.C. acordul scris al autorității administrației publice locale sau, după caz, al asociației de dezvoltare intercomunitară, pentru avizarea prețului/tarifului la nivelul solicitat.(7) Fondul de solidaritate se include în nivelul prețurilor și tarifelor numai după aprobarea acestuia, prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară.(8) Sumele încasate de către operatori/operatorii regionali corespunzătoare fondului de solidaritate se constituie într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o unitate a Trezoreriei Statului, iar fondul rezultat se utilizează exclusiv pentru scopul în care a fost creat, respectiv la acordarea ajutoarelor lunare către populația beneficiară, cu avizul unității administrativ-teritoriale implicate/asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz. (la 13-05-2022, Articolul 7 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 8(1) Operatorul și unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligația, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare, să constituie și să alimenteze Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare ca un fond de rezervă, denumit Fondul IID, pe întreaga perioadă de viață a investiției.(2) În determinarea Fondului IID cuprins în prețuri și tarife, autoritățile administrației publice locale trebuie să țină cont și de gradul de suportabilitate al consumatorilor.  +  Articolul 9(1) Prețurile și tarifele se avizează și/sau se aprobă de către autoritatea de reglementare competentă, la solicitarea operatorului, operatorului regional sau operatorului economic, după caz.(2) Operatorul/Operatorul regional, respectiv operatorul economic care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor transmite la autoritatea de reglementare competentă o documentație, cu opisul documentelor pe care le conține, care cuprinde:a) cererea de avizare sau, după caz, cererea de aprobare a stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și/sau tarifelor, potrivit operațiunii aplicate;b) formularul de consimțământ al acestuia cu privire la solicitarea de către A.N.R.S.C. a documentelor emise de alte instituții și autorități ale administrației publice centrale necesare avizării/aprobării prețurilor și tarifelor, în cazul în care solicitantul optează ca respectivele documente să nu le prezinte în documentația de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor, conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta metodologie;c) fișa de fundamentare a nivelului fiecărui preț/tarif solicitat, pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea prețului/tarifului, după caz;d) memoriu tehnico-economic prin care se justifică modul de determinare a nivelului fiecărui element de cheltuieli din fișa de fundamentare a prețului/tarifului solicitat.(3) Pentru stabilirea nivelului prețurilor și tarifelor, documentația mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), și următoarele documente:a) hotărârea de dare în administrare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare și/sau, după caz, hotărârea de dare în administrare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, în cazul operatorilor de tip servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică;b) contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare atribuit direct, inclusiv actele adiționale încheiate la acesta, și/sau, după caz, contractul de delegare a gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, în cazul operatorilor/operatorilor regionali de tip societăți, cu capital social integral public;c) hotărârea de aprobare a cotei corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă, în cazul solicitărilor de stabilire a prețului la apă. Pentru operatorii regionali, cota de pierderi de apă se aprobă de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară la nivelul întregii arii de operare;d) hotărârea de aprobare a cotei procentuale din apa livrată utilizatorilor casnici pentru determinarea cantității de apă uzată evacuate la rețeaua de canalizare, în conformitate cu prevederile art. 177 alin. (1) din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007, în cazul solicitărilor de stabilire a tarifului de canalizare;e) calculul ratei de suportabilitate, în conformitate cu pct. 6 subpct. 6.3.5 din Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2006;f) hotărârea autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale de aprobare a cotei de dezvoltare, după caz;g) hotărârea de aprobare a măsurilor de protecție socială, inclusiv cu privire la includerea fondului de solidaritate în structura prețului/tarifului, în cazul în care rata de suportabilitate depășește 3%, sau, în lipsa acesteia, acordul scris al autorității administrației publice locale/asociației de dezvoltare intercomunitară privind avizarea nivelului prețurilor și tarifelor solicitate de operator/operatorul regional;h) abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă, încheiat cu administrația bazinală de apă a Administrației Naționale «Apele Române», inclusiv anexele aferente, sau dovada depunerii cererii;i) tabelul centralizator cu facturile emise de către administrația bazinală de apă a Administrației Naționale «Apele Române» și/sau de către alți furnizori, pentru apa brută cumpărată în ultimele 12 luni anterioare solicitării, cu specificarea volumului de apă facturat, prețului aplicat și valorii facturii, cu și fără TVA, sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nou-înființați, modul de calcul al cheltuielilor anuale estimate cu apa brută;j) tabelul centralizator cu cantitățile de apă livrate/facturate în ultimele 12 luni anterioare solicitării sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nou-înființați, modul de calcul al cantității estimate de apă livrată, la solicitarea de avizare/aprobare a prețului la apă;k) tabelul centralizator cu cantitățile de apă uzată preluate la rețeaua de canalizare în ultimele 12 luni anterioare solicitării sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nou-înființați, modul de calcul al cantității estimate de apă livrată, la solicitarea de avizare/aprobare a tarifului de canalizare;l) tabelul centralizator cu facturile emise de către administrația bazinală de apă a Administrației Naționale «Apele Române» privind plata contribuției pentru primirea apelor uzate în resursele de apă în ultimele 12 luni anterioare solicitării, cu și fără TVA, sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nouînființați, modul de calcul al cheltuielilor anuale estimate cu această contribuție, la solicitarea de avizare/aprobare a tarifului de canalizare și epurare;m) autorizația sanitară pentru producerea și distribuția apei potabile, în cazul în care se solicită avizarea/aprobarea prețului la apa potabilă;n) contractul încheiat pentru efectuarea analizelor bacteriologice și fizico-chimice ale apei în laboratoare acreditate, în cazul în care operatorul respectiv nu deține laboratoare proprii înregistrate la Ministerul Sănătății, la solicitarea de avizare/aprobare a prețului la apa potabilă;o) schema tehnologică succintă a sistemului exploatat din care să reiasă locul de branșare/racordare la sistemul administrat de alți operatori, în cazul în care se solicită aprobarea prețului pentru apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă și/sau aprobarea tarifului pentru apa uzată preluată din alt sistem de canalizare;p) autorizația de gospodărire a apelor emisă de administrația bazinală de apă a Administrației Naționale «Apele Române» sau dovada depunerii cererii ori solicitării transferului acesteia;q) contractul de furnizare a energiei electrice încheiat pe numele operatorului;r) tabelul centralizator cu facturile emise de către furnizorul/ furnizorii de energie electrică în ultimele 12 luni anterioare solicitării, defalcat pe servicii/activități, cu specificarea consumului lunar de energie electrică, a prețului energiei active și a valorii lunare totale a facturii/facturilor, cu și fără TVA, sau, în cazul operatorilor/operatorilor regionali nou-înființați, modul de calcul al cheltuielilor anuale estimate cu energia electrică;s) fișele mijloacelor fixe și/sau planul de amortizare aferent ultimei luni anterioare solicitării, care să cuprindă: codul de clasificare, denumirea mijlocului fix, data punerii în funcțiune, durata normală de funcționare, durata consumată, durata rămasă, valoarea de intrare, valoarea amortizată, amortizarea lunară, valoarea rămasă de amortizat, precum și modul de calcul al valorii amortizării propuse, defalcat pe servicii/activități, în cazul în care solicitantul a realizat investiții din fondurile proprii ale acestuia;t) documente justificative, precum: centralizatoare de facturi, fișe de cont, contracte, după caz, pentru justificarea cheltuielilor cu tratarea apei, cu materialele tehnologice și materiale, cu protecția mediului, reparații în regie, reparații cu terții, studii și cercetări, alte servicii executate cu terții, din ultimele 12 luni anterioare solicitării, pe fiecare element de cheltuială în parte și defalcat pe servicii/activități, sau, în cazul operatorilor/ operatorilor regionali nou-înființați, propuse la nivelul sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;u) organigrama și statul de funcții aprobate, împreună cu ultimul stat de plată, precum și prezentarea modului de calcul pentru justificarea cheltuielilor de natură salarială. Pentru justificarea cheltuielilor indirecte cu salariile se prezintă o situație centralizatoare din care să rezulte numărul de salariați direct productivi și indirect productivi, defalcat pe servicii/activități, precum și fondul de salarii, precizând cheia de repartizare a acestora pe fiecare serviciu/activitate în parte;v) contractul/contractele de împrumut pentru finanțarea investițiilor în infrastructura de apă, cu anexarea unei situații centralizatoare care să cuprindă valoarea ratei împrumutului, dobânda aferentă, eșalonate pe ani de rambursare, comisioanele percepute, precum și fișa de cont aferentă, pentru justificarea cheltuielilor financiare;w) modul de constituire a Fondului IID și de defalcare a acestuia pe fiecare serviciu/activitate prestată, în cazul operatorilor regionali care solicită avizarea prețului/tarifului inițial aferent strategiei de tarifare prin care se implementează proiectele de investiții în infrastructura de apă finanțate din fonduri nerambursabile și din fondurile proprii ale acestora;x) bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.(4) Pentru ajustarea nivelului prețurilor și tarifelor, documentația mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), și următoarele documente:a) balanța/bilanțul apei, în cazul solicitării de ajustare a prețului la apă;b) necesarul de investiții, fizic și valoric, pentru reducerea pierderilor de apă, precum și programul de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, pe perioada următorilor 5 ani sau pe durata contractului de delegare, cu specificarea surselor de finanțare, aprobat de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în situația în care pierderile totale de apă în sistem sunt mai mari de 20%, în cazul solicitării de ajustare a prețului la apă;c) necesarul de investiții, fizic și valoric, pentru conformarea la țintele asumate de România prin directivele europene privind apa și apa uzată transpuse în legislația națională, în corelare cu strategia locală și/sau master-planul județean/zonal, precum și planul de investiții pentru conformare, pe perioada următorilor 5 ani sau pe durata contractului de delegare, cu specificarea surselor de finanțare, aprobat de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în situația în care nu sunt atinse țintele de conformare la nivelul ariei de operare.(5) Pentru modificarea nivelului prețurilor și tarifelor, documentația mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), și următoarele documente:a) opisul cu documentele justificative pentru fundamentarea nivelului fiecărui element de cheltuieli, precum: centralizatoare de facturi, de cantități de apă brută cumpărate și/sau preluate, de cantități de apă livrate, de cantități de apă uzată preluate la rețeaua de canalizare, de consumuri de energie electrică și de materiale tehnologice din ultimele 12 luni anterioare solicitării, copii de pe ultimele facturi cu prețurile în vigoare luate în considerare la calculul cheltuielilor cu apa brută, energia electrică, materiale tehnologice și al altor cheltuieli cu pondere mare în nivelul prețului/tarifului, fișe de cont, copii ale contractelor încheiate cu furnizorii și prestatorii de servicii, fără a se limita la acestea;b) fișele mijloacelor fixe și/sau planul de amortizare, în cazul în care se modifică cheltuielile cu amortizarea, care să cuprindă: codul de clasificare, denumirea mijlocului fix, data punerii în funcțiune, durata normală de funcționare, durata consumată, durata rămasă, valoarea de intrare, valoarea amortizată, amortizarea lunară, valoarea rămasă de amortizat, precum și modul de calcul al valorii amortizării propuse, defalcat pe servicii/activități;c) hotărârea de aprobare privind modificarea nivelului redevenței plătite de către operatorii de tip servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, sau, după caz, actul adițional încheiat la contractul de delegare pentru modificarea nivelului redevenței plătite de către operatorii/operatorii regionali de tip societăți, în situația în care se modifică cheltuielile cu redevența;d) ultimul stat de plată, precum și prezentarea modului de calcul pentru justificarea cheltuielilor de natură salarială, în cazul în care se modifică cheltuielile cu salariile. Pentru justificarea cheltuielilor indirecte cu salariile se prezintă o situație centralizatoare din care să rezulte numărul de salariați direct productivi și indirect productivi, defalcat pe servicii/activități, precum și fondul de salarii, precizând cheia de repartizare a acestora pe fiecare serviciu/activitate în parte;e) balanța/bilanțul apei, în cazul solicitării de modificare a prețului la apă;f) raportul privind stadiul, fizic și valoric, al investițiilor realizate pentru reducerea pierderilor de apă, pe perioada cuprinsă între data avizării/aprobării anterioare și data solicitării modificării prețului la apă, în situația în care pierderile totale de apă în sistem sunt mai mari de 20%;g) raportul privind stadiul, fizic și valoric, al investițiilor realizate pentru conformarea la țintele din directivele europene privind apa și apa uzată transpuse în legislația națională, pe perioada cuprinsă între data avizării/aprobării anterioare și data solicitării modificării prețului și/sau tarifului.(6) În cazul în care din documentele prevăzute la alin. (2)-(5) nu rezultă toate aspectele necesare avizării/aprobării prețurilor și tarifelor, autoritatea de reglementare competentă poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia sau a mai multor documente. (la 13-05-2022, Articolul 9 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 10(1) În cazul operatorilor cuprinși în programe de dezvoltare și reabilitare a utilităților, pentru care Guvernul a stabilit pentru perioade determinate reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute de prezenta metodologie, nivelurile concrete ale prețurilor și tarifelor se stabilesc de A.N.R.S.C. pe baza regulilor respective.(2) Abrogat. (la 13-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 11(1) A.N.R.S.C., prin direcția de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant și emite avizul de specialitate sau, după caz, decizia de aprobare a prețurilor și tarifelor, în termen de:a) 30 de zile de la înregistrarea documentației de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor, dacă documentația este completă;b) 30 de zile de la transmiterea tuturor completărilor solicitate de A.N.R.S.C.;c) 30 de zile de la primirea tuturor documentelor necesare avizării/aprobării prețurilor și tarifelor emise de alte instituții și autorități ale administrației publice locale, în cazul în care solicitatul și-a dat consimțământul ca respectivele documente să fie solicitate de către A.N.R.S.C., conform formularului din anexa nr. 4.(2) În funcție de modul de prezentare și de complexitatea informațiilor conținute în documentația depusă de solicitant, A.N.R.S.C. poate decide:a) transmiterea unei adrese de solicitare completări prin care i se aduce la cunoștință solicitantului obligația de a face completări, corecturi sau clarificări cu referire la cererea și documentele depuse;b) convocarea, la sediul A.N.R.S.C., a reprezentanților autorizați ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziție; aspectele relevante rezultate în cadrul convocării se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între A.N.R.S.C. și reprezentantul autorizat al solicitantului.(3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare completări, operatorul/operatorul regional sau, după caz, operatorul economic nu furnizează toate documentele solicitate, A.N.R.S.C. radiază cererea respectivă din procedura de avizare/aprobare a stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor. (la 13-05-2022, Articolul 11 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 12În cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor se poate face și pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autoritățile administrației publice locale sau, după caz, între asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și operator/operatorul regional și avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustării propuse de operator, după caz, conform competențelor prevăzute la art. 35 alin. (4) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-05-2022, Articolul 12 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 13Operatorul sau operatorul regional are dreptul de a propune prețuri și tarife compuse, stabilite conform prezentei metodologii, care cuprind o componentă fixă, proporțională cu cheltuielile necesare pentru menținerea în stare de funcționare și exploatare în condiții de siguranță și eficiență a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, și una variabilă, în funcție de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate evacuate, înregistrată la utilizatori. (la 13-05-2022, Articolul 13 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 14Monitorizarea și controlul practicării prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se vor face potrivit procedurilor elaborate de A.N.R.S.C.  +  Capitolul VI Stabilirea prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare  +  Articolul 15(1) Prețurile și tarifele pentru serviciile/activitățile de alimentare cu apă și de canalizare se stabilesc:a) în cazul gestiunii directe, la nivelul aprobat de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza avizului de specialitate al A.N.R.S.C.;b) în cazul gestiunii delegate, la nivelul prețurilor și/sau tarifelor ofertate/negociate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului/activităților specifice serviciului, organizate, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pe baza fișelor de fundamentare întocmite de către operatorul desemnat câștigător al procedurii de atribuire, prevăzute în anexele nr. 1 a) și 1 b) la prezenta metodologie.(2) Tariful pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate se stabilește, fără avizul A.N.R.S.C., după cum urmează:a) în cazul gestiunii directe, la nivelul aprobat de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza documentației prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3) și a fișei de fundamentare întocmite de către operator/operatorul regional, conform modelului din anexa nr. 1 b) la prezenta metodologie;b) în cazul gestiunii delegate, la nivelul tarifului ofertat/ negociat în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, organizată, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pe baza fișei de fundamentare întocmite de către operatorul desemnat câștigător al procedurii de atribuire, prevăzută în anexa nr. 1 b) la prezenta metodologie.(3) În situația de la alin. (1) lit. b) și/sau de la alin (2) lit. b), oferta este considerată inacceptabilă de către autoritățile contractante dacă prețurile/tarifele ofertate nu sunt însoțite de fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli. Aceste prețuri/tarife se includ în contractul de delegare la nivelul din oferta financiară acceptată, fără a mai fi supuse aprobării autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale sau aprobării adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz.(4) A.N.R.S.C. aprobă stabilirea prețului la apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă și/sau stabilirea tarifului de preluare ape uzate din alt sistem de canalizare pentru operatori/operatorii regionali, indiferent de modalitatea de gestiune în care aceștia furnizează/prestează serviciul, pe baza unei documentații întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) și (3).(5) Prețurile și tarifele pentru operatorii economici care furnizează/prestează servicii de natura serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se aprobă de către A.N.R.S.C. pe baza unei documentații întocmite potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) și (3).(6) Fundamentarea prețurilor și tarifelor se face pe baza consumurilor de materii prime, materiale și energie, calculate pe baza prețurilor în vigoare, a cheltuielilor de natură salarială, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1a) și 1b) la prezenta metodologie. Structura pe elemente de cheltuieli din fișele de fundamentare este orientativă și se adaptează corespunzător, pentru a fi luate în calcul toate cheltuielile eligibile aferente serviciului/activității.(7) Cheltuielile cu redevența anuală se includ obligatoriu în structura prețului/tarifului în cazul în care unitatea administrativ-teritorială predă operatorului/operatorului regional bunuri publice, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, anexă la actul de atribuire a serviciului/activității. Nivelul redevenței se stabilește la valoarea calculată similar amortizării mijloacelor fixe aflate în proprietate publică și date în administrare/concesionate operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice, ținând cont de gradul de suportabilitate al populației, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Cheltuielile cu amortizarea anuală se iau în considerare la nivelul rezultat din fișele mijloacelor fixe și/sau din planul de amortizare aferent mijloacelor fixe aflate în proprietatea operatorului/operatorului regional și utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului. Operatorii și operatorii economici au obligația să evidențieze pozițiile din planul de amortizare care s-au luat în calcul la fundamentarea amortizării anuale, inclusiv să precizeze, în situația în care anumite mijloace fixe sunt utilizate în mai multe servicii/activități, cheia de repartizare a amortizării în prețurile și tarifele activităților respective.(9) În situația în care operatorul/operatorul regional sau operatorul economic desfășoară mai multe servicii/activități, nivelul prețurilor și/sau tarifelor se fundamentează prin luarea în considerare a cheltuielilor directe și a cheltuielilor generale și indirecte aferente fiecărui/fiecărei serviciu/activități desfășurate, calculate ca pondere din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate contabil sau bugetate la nivel de operator.(10) Cheltuielile rezultate din aplicarea cotei de cheltuieli indirecte și generale, calculată conform prevederilor alin. (9), se repartizează pe fiecare serviciu/activitate în parte proporțional pe fiecare element de cheltuieli de exploatare, pe baza unei chei de repartizare stabilite de operator. Pentru aceste cheltuieli se precizează modul de calcul al cotei de cheltuieli indirecte și generale pe fiecare serviciu/activitate în parte, precum și cheia de repartizare pe elementele de cheltuieli.(11) Cota de profit rezonabil a operatorilor/operatorilor regionali care furnizează/prestează serviciul/activitățile specifice serviciului, în gestiune directă, se stabilește astfel încât să nu depășească nivelul ratei swap relevante pentru serviciile de interes economic general, publicată pe site-ul Consiliului Concurenței, corespunzătoare duratei actului de atribuire și monedei naționale, la care se adaugă 100 de puncte procentuale (1%), în cazul în care operatorul/operatorul regional nu are asumate prin contractul de delegare sau, după caz, prin hotărârea de dare în administrare realizarea de investiții în infrastructura de apă și apă uzată din fondurile proprii ale acestuia. Pe toată durata actului de atribuire, cota de profit rezonabil nu va depăși rata swap pentru România, plus 1%.(12) Operatorii/Operatorii regionali care realizează investiții în infrastructura de apă din fondurile proprii ale acestora au dreptul să solicite o cotă de profit rezonabil mai mare față de nivelul prevăzut la alin. (9), ținând seama de riscul comercial suportat ca urmare a finanțării din fonduri proprii a proiectelor de investiții asumate prin actul de atribuire al serviciului, prin raportare la rata rentabilității investițiilor pe întreaga durată de valabilitate a actului de atribuire, determinată pe baza unor indicatori economici, precum rata internă de rentabilitate sau rentabilitatea capitalului angajat.(13) Cota de profit a operatorilor/operatorilor regionali care furnizează/prestează serviciul/activitățile specifice serviciului, în gestiune delegată, este la nivelul celei din fișa de fundamentare a tarifului ofertat și rămâne neschimbată pe toată durata contractului de delegare.(14) Pentru operatorii și operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul prețurile de achiziție ale acestora, inclusiv TVA. (la 13-05-2022, Articolul 15 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 16(1) Stabilirea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se face potrivit formulei: V P = -, unde: QP = prețul sau tariful stabilit;V = valoarea programată a activității la nivelul anului în care se face propunerea;Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.(2) La stabilirea prețurilor și tarifelor se au în vedere următoarele criterii:a) cheltuielile cu apa brută, energia electrică și materialele se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și cantitățile anuale propuse spre consum;b) consumurile specifice de energie și materiale vor fi luate în calcul la nivelurile ce reflectă situația reală de exploatare și funcționare;c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;d) cheltuielile cu amortizarea și/sau redevența se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;e) în prețul de livrare al apei se vor include pierderile de apă din sistemul de producere, transport și distribuție, aprobate de autoritățile administrației publice locale;f) cantitățile de apă livrate și de ape reziduale procesate se vor programa la nivel anual;g) în nivelul prețurilor și tarifelor se vor include o cotă de profit și Fondul IID determinat potrivit prevederilor legale în vigoare.h) în nivelul prețurilor și tarifelor se include de către operatori și operatorii regionali fondul de solidaritate, determinat potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 13-05-2022, Articolul 16 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) (3) În avizul de specialitate emis de A.N.R.S.C. se va menționa intervalul de timp anterior datei stabilirii, față de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare.  +  Capitolul VII Ajustarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare  +  Articolul 17(1) Prețurile și tarifele reglementate de prezenta metodologie se pot ajusta, la un interval de minimum 3 luni, pe baza cererilor de ajustare, numai cu influența reală primită în costuri de evoluția indicelui prețurilor de consum total pe economie (IPC_total), fără a se modifica cantitatea programată avută în vedere la fundamentarea anterioară.(2) În cazul în care se modifică cantitatea față de cea prevăzută în fundamentarea anterioară, avizarea sau, după caz, aprobarea prețurilor și tarifelor recalculate face obiectul unei cereri de modificare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) și (4), indiferent de influența primită în costuri.(3) Nivelul ajustat al prețurilor și tarifelor nu poate depăși nivelul prețului/tarifului în vigoare ajustat cu rata inflației calculată pe perioada cuprinsă între luna de referință aferentă fundamentării anterioare și luna corespunzătoare celui mai recent IPC_total publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării ajustării.(4) Ajustarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile/activitățile de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de către operator/operatorul regional se aprobă de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza avizului de specialitate al A.N.R.S.C.(5) Ajustarea tarifului pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate se aprobă de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, fără avizul A.N.R.S.C., pe baza documentației întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) și (4).(6) Ajustarea prețului la apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă și/sau ajustarea tarifului de preluare ape uzate din alt sistem de canalizare pentru operatori/operatorii regionali se aprobă de către A.N.R.S.C. pe baza documentației întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) și (4).(7) Ajustarea prețurilor și tarifelor pentru operatorii economici care furnizează/prestează servicii de natura serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se aprobă de către A.N.R.S.C. pe baza unei documentații întocmite potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) și (4).(8) Ajustarea nivelului prețurilor și tarifelor se fundamentează de către operatori/operatorii regionali și operatorii economici potrivit anexelor nr. 2a) și 2b) la prezenta metodologie. (la 13-05-2022, Articolul 17 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 18(1) Ajustarea prețurilor și tarifelor se face potrivit formulei:P(1) = V(1)/Q(1), unde:P(1) = prețul sau tariful ajustat;Q(1) = cantitatea programată, egală cu Q(0) din fundamentarea anterioară avizată/aprobată;V(1) = valoarea totală ajustată, determinată de influențele primite în cheltuielile de exploatare de evoluția parametrului de ajustare IPC_total, calculată potrivit formulei:V(1) = CT(1) + CT(1) x r% + CT(1) x d% + CE(1) x s% + Fond IID,unde:CT(1) = CE(1) + CF(1)CE(1) = CE(0) x INF = CE(0) x IPC_total/100CE(0) = cheltuielile de exploatare, din fundamentarea anterioară avizată/aprobată;INF = inflația, calculată pe perioada cuprinsă între luna de referință aferentă fundamentării anterioare și luna corespunzătoare celui mai recent IPC_total publicat de Institutul Național de Statistică la data solicitării ajustării;CE(1) = cheltuielile de exploatare ajustate cu inflația;CF(1) = cheltuielile financiare, la același nivel cu cheltuielile financiare CF(0) din fundamentarea anterioară avizată/aprobată;r% = cota de profit;d% = cota de dezvoltare;s% = fond de solidaritate;Fond IID = Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, constituit în conformitate cu prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.(2) În avizul de specialitate sau, după caz, în decizia de aprobare emisă de A.N.R.S.C. se menționează nivelul prețurilor și tarifelor ajustate, precum și luna până la care se calculează ajustarea, față de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare. (la 13-05-2022, Articolul 18 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Capitolul VIII Modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare  +  Articolul 19(1) Prețurile și tarifele reglementate de prezenta metodologie pot fi modificate în cazul în care nivelul solicitat este mai mare decât influența primită în costuri de aplicarea parametrului de ajustare și/sau cantitatea programată se modifică față de cea luată în calcul la fundamentarea anterioară.(2) Prețurile și tarifele pot fi modificate, pe baza documentației întocmite conform prevederilor art. 9 alin. (2) și (5), în următoarele situații:a) la modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, determinată de modificarea prețurilor de achiziție din piață, a condițiilor de exploatare sau a obligațiilor de serviciu public, care au o influență în modificarea nivelului prețului/tarifului mai mare decât cea rezultată din aplicarea parametrului de ajustare;b) la modificarea cheltuielilor cu amortizarea/redevența, ca urmare a punerii în funcțiune a unor mijloace fixe rezultate din investițiile realizate în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare și numai după înregistrarea acestora în contabilitate;c) la modificarea structurii prețului/tarifului ori a nivelului unor elemente de cheltuieli, ca urmare a modificărilor legislative, inclusiv prin actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale, care vizează introducerea unor noi elemente de cheltuieli ori eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli, precum instituirea sau modificarea de taxe, impozite și contribuții obligatorii datorate către bugetul de stat, bugetul local sau altor organisme publice;d) la modificarea cantității livrate/preluate față de cantitatea programată prevăzută în fundamentarea anterioară cu mai mult de ±10% față de cantitatea medie din ultimele 12 luni anterioare solicitării.(3) În situația de la alin. (2) lit. c), modificarea tarifelor se aprobă operativ de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, astfel încât tarifele modificate să fie aplicabile începând cu data stabilită în actele emise de autoritățile și instituțiile publice competente.(4) În cazul modificării taxei pe valoarea adăugată, prețurile și tarifele se modifică prin efectul legii, fără a fi necesară avizarea/aprobarea acestora.(5) Modificarea nivelului prețurilor și tarifelor se fundamentează de către operatori/operatorii regionali și operatorii economici, potrivit anexelor nr. 3a) și 3b) la prezenta metodologie. (la 13-05-2022, Articolul 19 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 20(1) Modificarea prețurilor și tarifelor se face potrivit formulei:Pm = Vm/Qm, unde:Pm = prețul sau tariful modificat;Vm = valoarea totală a serviciului/activității respectiv/ respective, determinată pe baza influențelor primite în costuri de modificarea prețurilor de achiziție a produselor și serviciilor față de fundamentarea anterioară și/sau de noile condiții de prestare a serviciului/activității;Qm = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea, calculată la nivelul cantității totale de apă livrate sau, după caz, al cantității totale de apă uzată și meteorică procesate, în ultimele 12 luni anterioare solicitării, ori la nivelul rezultat din preluarea unor noi utilizatori, ca urmare a punerii în funcțiune a unor instalații și/sau extinderii ariei de operare.(2) Modificarea de preț sau de tarif se determină avându-se în vedere următoarele criterii:a) pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică și materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea prețurilor de aprovizionare față de precedenta avizare, în limita prețurilor de piață;b) consumurile specifice de energie și materiale vor fi luate în calcul la nivelul celor avute în vedere la avizarea precedentă sau la nivelul rezultat ca urmare a intrării în exploatare a unor instalații și utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice;c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;d) cheltuielile cu amortizarea și/sau redevența se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;e) în prețul de livrare al apei se vor include pierderile de apă din sistemul de producere, transport și distribuție, aprobate de autoritățile administrației publice locale;f) cantitățile de apă livrate și de ape reziduale procesate se vor lua în calcul la nivelul la care se face propunerea sau la nivelul rezultat ca urmare a punerii în funcțiune a unor instalații și utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice;g) o cotă de profit, iar Fondul IID se va determina potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Operatorii/Operatorii regionali și operatorii economici au obligația să justifice nivelul fiecărui element de cheltuieli din fișa de fundamentare a prețului/tarifului propus, prin prezentarea, în documentația de modificare a prețurilor și tarifelor, a opisului cu documentele justificative pentru fiecare element de cheltuieli în parte, precum: centralizatoare de facturi, de cantități de apă brută cumpărate și/sau preluate din alt sistem, de cantități de apă livrate/facturate, de cantități de apă uzată preluate la rețeaua de canalizare, de consumuri de energie electrică și de materiale tehnologice, din ultimele 12 luni anterioare solicitării, copii de pe ultimele facturi cu prețurile în vigoare luate în considerare la calculul cheltuielilor cu apa brută, energia electrică, materiale tehnologice și al altor cheltuieli cu pondere mare în nivelul prețului/tarifului, fișe de cont, copii ale contractelor încheiate cu furnizorii și prestatorii de servicii, fără a se limita la acestea.(4) Operatorul/Operatorul regional are obligația să întocmească fișe de fundamentare și să solicite modificarea prețurilor și tarifelor pentru toate prețurile și tarifele prevăzute în contractul de delegare sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare a serviciului, inclusiv în situația în care se solicită modificarea prețului pentru apa livrată în alt sistem de alimentare cu apă și/sau a tarifului pentru apa uzată preluată din alt sistem de canalizare. (la 13-05-2022, Articolul 20 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Capitolul IX Stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare  +  Articolul 21Prețurile și tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pot fi propuse de operatori sau operatori economici pentru stabilire, ajustare sau modificare, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:a) existența contorizării la utilizatorii finali;b) analiza și acordul autorităților administrației publice locale implicate pentru aplicarea prețurilor și tarifelor compuse.  +  Articolul 22Prețurile și tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare au două componente;a) o componentă fixă, proporțională cu cheltuielile necesare pentru menținerea în exploatare și în funcțiune, în condiții de eficiență, a sistemului public de alimentare cu apă, respectiv de canalizare;b) o componentă variabilă în funcție de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate preluate de la utilizatori.  +  Articolul 23(1) Prețurile și tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se pot stabili la inițiativa operatorilor sau a autorităților administrației publice locale implicate, după realizarea unui studiu din care să rezulte oportunitatea acestora.(2) Prețurile și tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se fundamentează de operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 2a) și 2b).  +  Articolul 24(1) Prețurile și tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se stabilesc potrivit formulei:P = a + b, unde:a - (lei/consumator) reprezintă partea fixă a prețului/tarifului și se calculează potrivit formulei: (C(f) + C(f) x r% + C(f) x d %) a = ------------------------------- x Q(medie/cs), unde: QC(f) = cheltuieli fixe;r% = cota de profit a operatorului sau a operatorului economic;d% = cota de dezvoltare;Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea;Q(medie/cs) = cantitatea medie lunară pe consumator.Q(medie/cs casnici) se determină ca raport între cantitatea medie lunară livrată consumatorilor casnici și numărul mediu al consumatorilor.Q(medie/cs rest utilizatori) se va determina în două sau mai multe tranșe, în funcție de cantitățile contractate.Q(medie/cs rest utilizatori) se va determina astfel încât să reflecte cât mai fidel cantitatea de apă contractată de utilizator;b - preț/tarif pe mc reprezintă partea variabilă a prețului/tarifului și se determină potrivit formulei: (C(v) + C(v) x r% + C(v) x d%) b = ------------------------------, unde: QC(v) = cheltuieli variabile;r% = cota de profit a operatorului sau a operatorului economic;d% = cota de dezvoltare;Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.(2) În situația în care operatorul constituie Fondul IID, formulele pentru determinarea prețurilor și tarifelor compuse se adaptează în mod corespunzător.(3) În situația în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică față de cel prevăzut în prețurile ori tarifele actuale, formulele pentru determinarea prețurilor și tarifelor compuse se adaptează în mod corespunzător.  +  Articolul 25Ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor compuse la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se face potrivit metodologiei și criteriilor prevăzute la cap. VII și VIII.  +  Articolul 26Anexele nr. 1a), 1b), 2a), 2b), 3a), 3b) și 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie. (la 13-05-2022, Articolul 26 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Anexa nr. 1a)la metodologie
  FIȘA DE FUNDAMENTARE
  pentru stabilirea prețurilor la apă
  (Se întocmește pentru fiecare preț aplicat, corespunzător serviciului/activităților furnizat/prestate.)
  Nr. crt.SpecificațieU.M.Programat anualPondere în preț (%)
  IApă brută cumpărată și/sau apă preluată din alt sistemmii mc-
  IIApă livrată, din care:mii mc-
  II.1- populație-
  II.2- rest consumatori, inclusiv consum propriu-
  IIIPierderi totale aprobate de apă, din care: (%)mii mc-
  III.1- pierderi de apă tehnologice (%)-
  III.2- pierderi de apă în rețeaua de transport și/sau distribuție (%)-
  IVPierderi totale reale de apă, din care: (%)mii mc-
  IV.1- pierderi de apă tehnologice (%)-
  IV.2- pierderi de apă în rețeaua de transport și/sau distribuție (%)-
  VEnergie consumatăMWh-
  VINumăr salariați/serviciu sau activitatenr. personal-
  VIISalariu mediu brut/salariatlei-
  1Cheltuieli variabile, din care:lei
  - cheltuieli eligibile cu apa brută și/sau apa preluată din alt sistem, cantitatea cu preț în vigoare (numai la fundamentarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă și/sau a prețului pentru producția de apă)
  - pierderi totale aprobate de apă (numai la fundamentarea prețului pentru activitatea de distribuție a apei)
  - energie electrică tehnologică; cantitatea cu preț în vigoare
  - materiale tehnologice pentru tratarea apei
  - alte cheltuieli materiale specifice
  2Cheltuieli fixe, din care:lei
  2.1Cheltuieli materiale:lei
  - materiale
  - energie electrică sediu administrativ; cantitatea cu preț în vigoare
  - cheltuieli cu protecția mediului
  - amortizare anuală
  - redevență anuală
  - reparații în regie
  - reparații cu terții
  2.2Alte servicii executate de terți, din care:lei
  - colaborări
  - taxe și licențe
  - comisioane și onorarii
  - protocol, reclamă, publicitate
  - poștă, telecomunicații
  2.3Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizărilei
  2.4Cheltuieli de natură salarială, din care:lei
  - salarii
  - contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%)
  - contribuție la fondul pentru handicap
  - alte drepturi asimilate salariilor
  2.5Cheltuieli financiare (CF)lei
  3Cheltuieli de exploatare (CE = 1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)lei
  4Cheltuieli totale (CT = 3 + 2.5)lei
  5Profit (CT x r%)lei
  6Cota de dezvoltare (CT x d%)lei
  7Fond de solidaritate (CE x s%)lei
  8Fond IID, exclusiv componentele din structura prețului evidențiate distinctlei
  9Valoare totală (V = 4 + 5 + 6 + 7 + 8)lei100%
  10Cantitate livrată programată, inclusiv consum propriu (Q)mii mc-
  11Preț (P = 9/10)lei/mcP = V/Q-
  (la 13-05-2022, Anexa 1a) a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )
   +  Anexa nr. 1b)la metodologie
  FIȘA DE FUNDAMENTARE
  pentru stabilirea tarifelor la canalizare
  (Se întocmește pentru fiecare tarif aplicat, corespunzător serviciului/activităților prestat/prestate.)
  Nr. crt.SpecificațieU.M.Programat anualPondere în tarif (%)
  IApă livrată, din care:mii mc-
  I.1- populație-
  I.2- rest consumatori, inclusiv consum propriu-
  IIApă uzată și meteorică procesată, din care:mii mc-
  II.1- populație-
  II.2- rest consumatori, inclusiv din consum propriu-
  IIIEnergie consumatăMWh-
  IVNumăr salariați/serviciu sau activitatenr. personal-
  VSalariu mediu brut/salariatlei-
  1Cheltuieli variabile, din care:lei
  - energie electrică tehnologică; cantitatea cu preț în vigoare
  - materiale tehnologice
  - cheltuieli cu contribuția pentru primirea apelor uzate în resursele de apă (suspensii)
  - alte cheltuieli materiale specifice
  2Cheltuieli fixe, din care:lei
  2.1Cheltuieli materiale:lei
  - materiale
  - energie electrică sediu administrativ; cantitatea cu preț în vigoare
  - cheltuieli cu protecția mediului
  - amortizare anuală
  - redevență anuală
  - reparații în regie
  - reparații cu terții
  2.2Alte servicii executate de terți, din care:lei
  - colaborări
  - taxe și licențe
  - comisioane și onorarii
  - protocol, reclamă, publicitate
  - poștă, telecomunicații
  2.3Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizărilei
  2.4Cheltuieli de natură salarială, din care:lei
  - salarii
  - contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%)
  - contribuție la fondul pentru handicap
  - alte drepturi asimilate salariilor
  2.5Cheltuieli financiare (CF)lei
  3Cheltuieli de exploatare (CE = 1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)lei
  4Cheltuieli totale (CT = 3 + 2.5)lei
  5Profit (CT x r%)lei
  6Cota de dezvoltare (CT x d%)lei
  7Fond de solidaritate (CE x s%)lei
  8Fond IID, exclusiv componentele din structura tarifului evidențiate distinctlei
  9Valoare totală (V = 4 + 5 + 6 + 7 + 8)lei100%
  10Cantitate procesată programată, inclusiv din consum propriu (Q)mii mc-
  11Tarif (T = 9/10)lei/mcP = V/Q-
  (la 24-05-2022, Anexa nr. 1b) a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 323 din 3 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 mai 2022 )
   +  Anexa nr. 2a)la metodologie
  FIȘA DE FUNDAMENTARE
  pentru ajustarea prețurilor la apă (la 24-05-2022, sintagma: ajustarea sau modificarea prețurilor a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 323 din 3 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 mai 2022 )
  (Se întocmește pentru fiecare preț aplicat, corespunzător serviciului/activităților furnizat/prestate.)
  Nr. crt.SpecificațieU.M.Fundamentarea anterioară avizată/aprobatăPropus (lei)Pondere în preț ajustat (%)
  IApă brută cumpărată și/sau apă preluată din alt sistemmii mc--
  IIApă livrată, din care: mii mc--
  II.1- populație--
  II.2- rest consumatori, inclusiv consum propriu--
  IIIPierderi totale aprobate de apă, din care: (%)mii mc--
  III.1- pierderi de apă tehnologice (%)--
  III.2- pierderi de apă în rețeaua de transport și/sau distribuție (%)--
  IVPierderi totale reale de apă, din care: (%)mii mc--
  IV.1- pierderi de apă tehnologice (%)--
  IV.2- pierderi de apă în rețeaua de transport și/sau distribuție (%)--
  VEnergie consumatăMWh--
  VINumăr salariați/serviciu sau activitatenr. personal--
  VIISalariu mediu brut/salariatlei
  1Cheltuieli variabile, din care: lei
  - cheltuieli eligibile cu apa brută și/sau apa preluată din alt sistem, cantitatea cu preț în vigoare (numai la fundamentarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă și/sau a prețului pentru producția de apă)
  - pierderi totale aprobate de apă (numai la fundamentarea prețului pentru activitatea de distribuție a apei)
  - energie electrică tehnologică; cantitatea cu preț în vigoare
  - materiale tehnologice pentru tratarea apei
  - alte cheltuieli materiale specifice
  2Cheltuieli fixe, din care:lei
  2.1Cheltuieli materiale: lei
  - materiale
  - energie electrică sediu administrativ; cantitatea cu preț în vigoare
  - cheltuieli cu protecția mediului
  - amortizare anuală
  - redevență anuală
  - reparații în regie
  - reparații cu terții
  2.2Alte servicii executate de terți, din care:lei
  - colaborări
  - taxe și licențe
  - comisioane și onorarii
  - protocol, reclamă, publicitate
  - poștă, telecomunicații
  2.3Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități despăgubiri, donații și sponsorizărilei
  2.4Cheltuieli de natură salarială, din care:lei
  - salarii
  - contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%)
  - contribuție la fondul pentru handicap
  - alte drepturi asimilate salariilor
  2.5Cheltuieli financiare (CF)leiCF(0)CF(1) = CF(0)
  3Cheltuieli de exploatare (CE = 1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)leiCE(0)CE(1) = CE(0) x INF
  4Cheltuieli totale (CT = 3 + 2.5)leiCT(0)CT(1) = CE(1) + CF(1)
  5Profit (CT x r%)leiCT(1) x r%
  6Cota de dezvoltare (CT x d%)leiCT(1) x d%
  7Fond de solidaritate (CE x s%)leiCE(1) x s%
  8Fond IID, exclusiv componentele din structura prețului evidențiate distinctlei
  9Valoare totală (V = 4 + 5 + 6 + 7 + 8)leiV(1)100%
  10Cantitate livrată programată, inclusiv consum propriu (Q)mii mcQ(0)Q(1) = Q(0)-
  11Preț (P = 9/10) lei/mcP(0)P(1) = V(1)/Q(1)-
  (la 13-05-2022, Anexa nr. 2a) a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )
   +  Anexa nr. 2b)la metodologie
  FIȘA DE FUNDAMENTARE
  pentru ajustarea tarifelor la canalizare
  (Se întocmește pentru fiecare tarif aplicat, corespunzător serviciului/activităților prestat/prestate.)
  Nr. crt.SpecificațieU.M.Fundamentarea anterioară avizată/aprobatăPropus (lei)Pondere în tarif ajustat (%)
  IApă livrată, din care: mii mc--
  I.1- populație--
  I.2- rest consumatori, inclusiv consum propriu--
  IIApă uzată și meteorică procesată, din care: mii mc--
  II.1populație--
  II.2- rest consumatori, inclusiv din consum propriu--
  IIIEnergie consumatăMWh--
  IVNumăr salariați/serviciu sau activitatenr. personal--
  VSalariu mediu brut/salariatlei--
  1Cheltuieli variabile, din care: lei
  - energie electrică tehnologică; cantitatea cu preț în vigoare
  - materiale tehnologice
  - cheltuieli cu contribuția pentru primirea apelor uzate în resursele de apă (suspensii)
  - alte cheltuieli materiale specifice
  2Cheltuieli fixe, din care: lei
  2.1Cheltuieli materiale: lei
  - materiale
  - energie electrică sediu administrativ; cantitatea cu preț în vigoare
  - cheltuieli cu protecția mediului
  - amortizare anuală
  - redevență anuală
  - reparații în regie
  - reparații cu terții
  2.2Alte servicii executate de terți, din care: lei
  - colaborări
  - taxe și licențe
  - comisioane și onorarii
  - protocol, reclamă, publicitate
  - poștă, telecomunicații
  2.3Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități despăgubiri, donații și sponsorizărilei
  2.4Cheltuieli de natură salarială, din care: lei
  - salarii
  - contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%)
  - contribuție la fondul pentru handicap
  - alte drepturi asimilate salariilor
  2.5Cheltuieli financiare (CF)leiCF(0)CF(1) = CF(0)
  3Cheltuieli de exploatare (CE = 1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)leiCE(0)CE (1) = CE(0) x INF
  4Cheltuieli totale (CT = 3 + 2.5)leiCT(0)CT(1) = CE(1) + CF(1)
  5Profit (CT x r%)leiCT(1) x r%
  6Cota de dezvoltare (CT x d%)leiCT (1) x d%
  7Fond de solidaritate (CE x s%)leiCE (1) x s%
  8Fond IID, exclusiv componentele din structura tarifului evidențiate distinctlei
  9Valoare totală (V = 4 + 5 + 6 + 7 + 8)leiV(1)100%
  10Cantitate procesată programată, inclusiv din consum propriu (Q)mii mcQ(0)Q(1) = Q(0)-
  11Tarif (P = 9/10) lei/mcP(0)P(1) = V(1)/Q(1)-
  (la 13-05-2022, Anexa nr. 2b) a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )
   +  Anexa nr. 3a)la metodologie
  FIȘA DE FUNDAMENTARE
  pentru modificarea prețurilor la apă
  (Se întocmește pentru fiecare preț aplicat, corespunzător serviciului/activităților furnizat/prestate.)
  Nr. crt.SpecificațieU.M.Fundamentarea anterioară avizată/aprobată Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil(*)PropusPondere în preț modificat (%)
  IApă brută cumpărată și/sau apă preluată din alt sistemmii mc-
  IIApă livrată, din care: mii mc-
  II.1- populație-
  II.2- rest consumatori, inclusiv consum propriu-
  IIIPierderi totale aprobate de apă, din care: (%)mii mc-
  III.1- pierderi de apă tehnologice (%)-
  III.2- pierderi de apă în rețeaua de transport și/sau distribuție (%)-
  IVPierderi totale reale de apă, din care: (%)mii mc-
  IV.1- pierderi de apă tehnologice (%)-
  IV.2- pierderi de apă în rețeaua de transport și/sau distribuție (%)-
  VEnergie consumatăMWh-
  VINumăr salariați/serviciu sau activitatenr. personal-
  VIISalariu mediu brut/salariatlei-
  1Cheltuieli variabile, din care: lei
  - cheltuieli eligibile cu apa brută și/sau apa preluată din alt sistem, cantitatea cu preț în vigoare (numai la fundamentarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă și/sau a prețului pentru producția de apă)
  - pierderi totale aprobate de apă (numai la fundamentarea prețului pentru activitatea de distribuție a apei)
  - energie electrică tehnologică; cantitatea cu preț în vigoare
  - materiale tehnologice pentru tratarea apei
  - alte cheltuieli materiale specifice
  2Cheltuieli fixe, din care: lei
  2.1Cheltuieli materiale: lei
  - materiale
  - energie electrică sediu administrativ; cantitatea cu preț în vigoare
  - cheltuieli cu protecția mediului
  - amortizare anuală
  - redevență anuală
  - reparații în regie
  - reparații cu terții
  2.2Alte servicii executate de terți, din care: lei
  - colaborări
  - taxe și licențe
  - comisioane și onorarii
  - protocol, reclamă, publicitate
  - poștă, telecomunicații
  2.3Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizărilei
  2.4Cheltuieli de natură salarială, din care: lei
  - salarii
  - contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%)
  - contribuție la fondul pentru handicap
  - alte drepturi asimilate salariilor
  2.5Cheltuieli financiare (CF)lei
  3Cheltuieli de exploatare (CE = 1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)lei
  4Cheltuieli totale (CT = 3 + 2.5)lei
  5Profit (CT x r%)lei
  6Cota de dezvoltare (CT x d%)lei
  7Fond de solidaritate (CE x s%)lei
  8Fond IID, exclusiv componentele din structura prețului evidențiate distinctlei
  9Valoare totală (V = 4 + 5 + 6 + 7 + 8)leiVm100%
  10Cantitate livrată programată, inclusiv consum propriu (Q)mii mcQm-
  11Preț (P = 9/10) lei/mc-Pm = Vm/Qm-
  (*) În funcție de data la care se transmite solicitarea, perioada anterioară ultimelor 12 luni luată în calcul cheltuielilor trebuie să includă ultima lună pentru care este efectuată închiderea contabilă și este întocmită balanța de verificare, după cum urmează:– în cazul în care cererea de modificare a prețului/tarifului este transmisă înainte de data de 25 a lunii în curs, perioada ultimelor 12 luni se decalează cu cel mult 2 luni anterioare solicitării;– în cazul în care cererea de modificare a prețului/tarifului este transmisă după data de 25 a lunii inclusiv, dar nu mai târziu de data de 24 a lunii următoare, perioada ultimelor 12 luni cuprinde cheltuielile din ultima lună anterioară solicitării. (la 13-05-2022, Actul a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )
   +  Anexa nr. 3b)la metodologie
  FIȘA DE FUNDAMENTARE
  pentru modificarea tarifelor la canalizare
  (Se întocmește pentru fiecare preț aplicat, corespunzător serviciului/activităților prestat/prestate.)
  Nr. crt.SpecificațieU.M.Fundamentarea anterioară avizată/aprobată Realizat în perioada ultimelor 12 luni încheiate contabil (*)PropusPondere în tarif modificat (%)
  IApă livrată, din care:mii mc-
  I.1- populație-
  I.2- rest consumatori, inclusiv consum propriu-
  IIApă uzată și meteorică procesată, din care: mii mc-
  II.1- populație-
  II.2- rest consumatori, inclusiv din consum propriu-
  IIIEnergie consumatăMWh-
  IVNumăr salariați/serviciu sau activitatenr. personal-
  VSalariu mediu brut/salariatlei-
  1Cheltuieli variabile, din care: lei
  - energie electrică tehnologică; cantitatea cu preț în vigoare
  - materiale tehnologice
  - cheltuieli cu contribuția pentru primirea apelor uzate în resursele de apă (suspensii)
  - alte cheltuieli materiale specifice
  2Cheltuieli fixe, din care: lei
  2.1Cheltuieli materiale: lei
  - materiale
  - energie electrică sediu administrativ; cantitatea cu preț în vigoare
  - cheltuieli cu protecția mediului
  - amortizare anuală
  - redevență anuală
  - reparații în regie
  - reparații cu terții
  2.2Alte servicii executate de terți, din care: lei
  - colaborări
  - taxe și licențe
  - comisioane și onorarii
  - protocol, reclamă, publicitate
  - poștă, telecomunicații
  2.3Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități, despăgubiri, donații și sponsorizărilei
  2.4Cheltuieli de natură salarială, din care: lei
  - salarii
  - contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%)
  - contribuție la fondul pentru handicap
  - alte drepturi asimilate salariilor
  2.5Cheltuieli financiare (CF)lei
  3Cheltuieli de exploatare (CE = 1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)lei
  4Cheltuieli totale (CT = 3 + 2.5)lei
  5Profit (CT x r%)lei
  6Cota de dezvoltare (CT x d%)lei
  7Fond de solidaritate (CE x s%)lei
  8Fond IID, exclusiv componentele din structura tarifului evidențiate distinctlei
  9Valoare totală (V = 4 + 5 + 6 + 7 + 8)leiVm100%
  10Cantitate procesată programată, inclusiv consum propriu (Q)mii mcQm-
  11Tarif (P = 9/10)lei/mc-Pm = Vm/Qm-
  (*) În funcție de data la care se transmite solicitarea, perioada anterioară ultimelor 12 luni luată în calculul cheltuielilor trebuie să includă ultima lună pentru care este efectuată închiderea contabilă și este întocmită balanța de verificare, după cum urmează:– în cazul în care cererea de modificare a prețului/tarifului este transmisă înainte de data de 25 a lunii în curs, perioada ultimelor 12 luni se decalează cu cel mult 2 luni anterioare solicitării;– în cazul în care cererea de modificare a prețului/tarifului este transmisă după data de 25 a lunii inclusiv, dar nu mai târziu de data de 24 a lunii următoare, perioada ultimelor 12 luni cuprinde cheltuielile din ultima lună anterioară solicitării. (la 24-05-2022, Anexa nr. 3b) a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 323 din 3 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 mai 2022 )
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  FORMULAR^1
  de exprimare a consimțământului privind furnizarea unui serviciu public
  ^1 Exprimarea consimțământului conform prezentului formular nu îngrădește dreptul societății/serviciului de a transmite la A.N.R.S.C. orice document pe care îl consideră necesar, dintre cele emise de alte instituții și autorități publice centrale, în vederea soluționării cu celeritate a cererii de avizare/aprobare a prețurilor și/sau tarifelor depuse la A.N.R.S.C.Către:Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a), ........................, în calitate de ......................... la Societatea/Serviciul ......................., cu sediul în ..........................................., având CUI/CIF ................................., în temeiul legislației în vigoare, consimt ca Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. să solicite organelor abilitate, în vederea avizării/aprobării prețurilor și/sau tarifelor, următoarele documente: (Se vor menționa care sunt acestea și instituția emitentă.):1. ...................................2. ...................................3. ......................................Luând în considerare cele de mai sus, înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare, și că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta, beneficiind de toate drepturile care decurg din actul normativ anterior menționat.Consimțământul este valabil până la exercitarea dreptului de opoziție. Acest drept poate fi exercitat printr-o cerere datată, semnată și depusă sau transmisă în format hârtie la adresa: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, str. Lucian Blaga nr. 4, sectorul 3, București, cod poștal 031072, sau în format electronic la adresa de e-mail documentatii@anrsc.ro.
  Numele, prenumele ......................................................................
  (Se vor menționa numele și prenumele solicitantului.)
  Semnătura^2^2 Formularul poate fi semnat cu semnătură electronică sau cu semnătură olografă.Data: .....(zi)...../...(lună)../.....(an)...... (la 13-05-2022, Actul a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )