ORDIN nr. 65 din 28 februarie 2007privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 20 martie 2007  (la 13-05-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 ) Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale art. 16 alin. (2) lit. e) și ale art. 34 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,în temeiul art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 13-05-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 323 din 3 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022 )  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare pentru
  Serviciile Publice
  de Gospodărie Comunală,
  Jeanina Preda
  București, 28 februarie 2007.Nr. 65.  +  AnexaMETODOLOGIEde stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice dealimentare cu apă și de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemelepublice de alimentare cu apă și de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetullocal și/sau din fondurile proprii ale operatorilor