PROCEDURĂ DE LUCRU din 29 aprilie 2022a Comisiei tehnice comune
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 13 mai 2022    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 674/4.008/I.G./2022, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 478 din 13 mai 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta procedură stabilește atribuțiile și funcționarea Comisiei tehnice comune (denumită în continuare CTC) constituite la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (denumit în continuare MDLPA) și la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (denumit în continuare IGSU), în conformitate cu prevederile art. 12^1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2CTC are ca scop principal emiterea de îndrumări privind modul de interpretare și aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare, a metodologiilor și a celorlalte prescripții tehnice în construcții care conțin măsuri de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, realizarea, utilizarea și postutilizarea construcțiilor.  +  Articolul 3CTC este un organism tehnic, cu activitate temporară, fără personalitate juridică, format din funcționari publici ai MDLPA, cadre IGSU și specialiști cu competență în arhitectură și inginerie, cu experiență de expertizare, verificare, proiectare sau execuție de lucrări în privința securității la incendiu.  +  Capitolul II Obligațiile membrilor  +  Articolul 4(1) Membrii CTC au obligația să respecte următoarele reguli de conduită:a) să acționeze în interesul CTC, în concordanță cu rolul și obiectivele stabilite;b) să acționeze în interes public, și nu în scopul obținerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alții;c) să declare președintelui CTC, la începutul oricărei reuniuni sau pe parcursul acesteia, orice situație de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut;d) să informeze, după încheierea reuniunilor, autoritatea publică, instituția sau organizația pe care o reprezintă în legătură cu principalele chestiuni discutate și deciziile luate;e) să păstreze confidențialitatea acelor informații, expres menționate ca atare, prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituții, organizații sau persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;f) să acționeze în conformitate cu deciziile CTC;g) să respecte libertatea opiniilor și să nu se lase influențați de considerente personale;h) să manifeste o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.(2) Calitatea de membru încetează în momentul în care persoana nominalizată în CTC se află în una dintre următoarele situații:a) conducătorul autorității din care face parte îi retrage nominalizarea în CTC. În acest caz, nominalizarea unei alte persoane ca membru este comunicată, în scris, președintelui CTC, în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii nominalizării;b) organizația profesională retrage nominalizarea expertului cooptat în CTC. Nominalizarea unei alte persoane ca expert cooptat se face la solicitarea scrisă a MDLPA, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia;c) când membrul sau expertul cooptat solicită retragerea din motive personale.  +  Capitolul III Atribuții  +  Articolul 5CTC are următoarele atribuții:a) analizează solicitările și spețele puse la dispoziție de MDLPA și IGSU;b) stabilește modul de interpretare a unor aspecte tehnice ale reglementărilor tehnice de proiectare, a metodologiilor și a prescripțiilor tehnice pentru care se solicită clarificarea;c) formulează îndrumări privind modul de aplicare și interpretare a reglementărilor tehnice de proiectare privind cerința fundamentală securitate la incendiu, în baza solicitărilor MDLPA sau IGSU;d) formulează, după caz, propuneri de modificare punctuală a reglementărilor tehnice specifice de proiectare;e) asigură, prin grija personalului MDLPA și IGSU, publicarea pe pagina de internet a MDLPA, respectiv IGSU a îndrumărilor stabilite în cadrul ședințelor de lucru;f) elaborează rapoarte de activitate anuale.  +  Articolul 6Președintele CTC are următoarele atribuții:a) convoacă reuniunile CTC;b) aprobă agenda reuniunilor CTC;c) aprobă lista invitaților la reuniunile CTC în baza propunerilor primite de la membrii comisiei;d) semnează adresele de invitare pentru invitații la reuniunile CTC;e) prezidează reuniunile CTC;f) aprobă raportul anual de activitate al CTC;g) reprezintă CTC în relațiile cu terții.  +  Articolul 7(1) Secretarul CTC asigură fluxul informațional între membrii grupului de lucru.(2) Secretarul are următoarele atribuții:a) transmite către membri și invitați adresele de convocare la ședințele CTC;b) propune președintelui CTC structura și conținutul agendei de lucru, în baza propunerilor făcute de către membrii CTC și/sau a solicitărilor primite;c) primește și pregătește materialele pentru ședințele CTC și le prezintă membrilor acesteia;d) gestionează documentele la nivelul CTC;e) realizează schimbul de informații între membrii CTC;f) asigură activitățile de secretariat în timpul desfășurării ședințelor;g) întocmește minutele reuniunilor și le transmite în format electronic tuturor membrilor;h) asigură redactarea îndrumărilor convenite în cadrul ședințelor CTC;i) elaborează proiectul de raport anual de activitate al CTC și îl transmite membrilor acesteia pentru completare și/sau modificare;j) asigură diseminarea documentelor emise de CTC către toți factorii interesați.  +  Capitolul IV Funcționarea CTC  +  Articolul 8Ședințele CTC se desfășoară în baza convocării și agendei transmise tuturor membrilor, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței, la inițiativa președintelui CTC. Ședințele se pot desfășura cu participarea fizică a membrilor săi, în format exclusiv online sau în format hibrid.  +  Articolul 9La întâlnirile de lucru ale CTC pot participa, cu statut de invitați, reprezentanți ai autorităților publice centrale sau locale, ai institutelor de cercetare, ai mediului academic, ai organizațiilor profesionale cu expertiză relevantă.  +  Articolul 10CTC se întrunește ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 11CTC se consideră întrunită dacă sunt prezenți minimum 2/3 din membri.  +  Articolul 12Convocarea ședințelor CTC se face în scris, invitațiile către membri fiind transmise prin poștă/curier sau email.  +  Articolul 13(1) Îndrumările privind modul tehnic de interpretare al CTC se stabilesc prin consensul membrilor prezenți.(2) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele propune aprobarea formei finale a îndrumărilor prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.(4) Secretarul și invitații care participă la ședințele CTC nu au drept de vot.(5) În minutele ședințelor CTC se consemnează rezultatul votului pentru aprobarea formei finale a îndrumărilor CTC.  +  Articolul 14(1) Îndrumările aprobate în cadrul ședinței CTC sunt redactate în formă scrisă de către secretariat, semnate de către președinte și se transmit tuturor membrilor CTC, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței.(2) După aprobarea formei finale a îndrumărilor CTC, acestea se anexează la minutele ședințelor în cadrul cărora sau aprobat.(3) După aprobare, îndrumările CTC se publică pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu prevederile art. 12^1 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Punctele aflate în agendă care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare.  +  Articolul 16Ședințele CTC nu au caracter public.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 17Componența nominală a CTC se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe baza propunerilor de reprezentare formulate de MDLPA și IGSU.----