GHID SPECIFIC din 10 mai 2022privind Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 bis din 10 mai 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 999 din 10 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 10 mai 2022.

  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE
  AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10
  COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL
   +  PREAMBULAcest document se aplică apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), https://investitii. mdlpa. ro. Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelurile de proiecte mai sus-menționate. Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), va fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu solicitarea opiniei Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național PNRR și a Comisiei Europene privind decizia Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare. Acestea se realizează cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică. IMPORTANT Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelurile de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR. Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultați periodic pagina de internet https://investitii.mdlpa.ro, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.1. DESCRIEREA COMPONENTEI 10 - FONDUL LOCAL Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU^1), în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții. ^1) https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro Date generale privind Programul Național de Redresare și Reziliență se regăsesc la adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr/, iar Decizia Consiliului UE de punere în aplicare a PNRR este publicată la adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=12319%2F21 DocumentLanguage=EN OrderBy=DOCUMENT DATE+ DESC.1.1. Pilon, componentă, obiective generale Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială Pilonul IV sprijină consolidarea coeziunii, ținând seama de disparitățile locale, regionale și naționale, inclusiv de decalajele rurale/urbane, de atenuarea disparităților teritoriale, de promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate, încurajând incluziunea și integrarea grupurilor defavorizate, în conformitate cu principiile Pilonului european al drepturilor sociale. Reformele și investițiile respective ar trebui să conducă la crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate, să permită consolidarea dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor, precum și a sistemelor de protecție și bunăstare socială. "Coeziune socială și teritorială" vizează implementarea politicilor teritoriale, inclusiv a mobilității urbane, punând accentul pe investițiile verzi și digitale și pe reducerea disparităților regionale. Acesta vizează, de asemenea, dezvoltarea sectorului turismului și sprijinirea tranziției digitale a sectorului cultural și a celui creativ. COMPONENTA 10 - Fondul Local Fondul local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale. Bugetul total aferent reformelor și investițiilor din cadrul componentei C10-Fondul Local este de 2,1 miliarde euro. În conformitate cu Art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, este autorizat să încheie contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiție din acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. în acest sens, vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiție în parte. Valorile bugetelor disponibile pe investiții vor conține marja de supracontractare valorică de 30%, adică în total 2,73 miliarde euro. Investițiile vor fi implementate și finalizate până la data de 30 iunie 2026. În cadrul componentei sunt prevăzute patru (4) investiții susținute de cinci reforme. Precizăm că prima investiție are 4 subinvestiții dedicate mobilității urbane durabile. Reformele sunt menite de a sprijini investițiile care urmează a fi detaliate în cadrul prezentului Ghid. Obiectivele generale: O1 - Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intraregional și intra-județean. O2 - Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.1.2 Obiectiv specific, axe de investiții și ținte ale componentei COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde patru (4) investiții, sintetizate după cum urmează: I.1 - Mobilitate urbană durabilă, care conține patru subinvestiții: I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC; I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice; I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan; I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ. I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale. I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.I.1 - Mobilitatea urbană durabilă Obiectivul specific:– Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;– Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport. Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, construind 13.200 de stații suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice și 1.091 km de piste pentru bicicliști la nivel local/metropolitan. Investițiile vor consta, de asemenea, în sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC pentru a spori securitatea rutieră, a reduce timpul de călătorie și congestiile traficului. Investițiile vor contribui la creșterea ponderii călătoriilor cu transportul public local cu vehicule cu emisii zero (autobuze cu emisii zero, troleibuze, inclusiv cele cu baterii, tramvaie, nave asimiliate autobuzelor pentru transportul public de călători pe apă) la 60 % în 2025, comparativ cu 45,4 % în 2019. De asemenea, în urma punerii în aplicare a investițiilor în stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, România ar dispune în total de cel puțin 30 000 de stații de încărcare, finanțate din diverse surse, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență. Investițiile se vor baza, în egală măsură, pe alinierea obligatorie la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare, asigurând acoperirea cu servicii de mobilitate în zona funcțională și periurbană, prioritizarea și promovarea transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferențiale și a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, precum și pe încheierea unui contract de servicii publice cu operatorii economici în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. Obiectivul primordial este de a teritorializa acordarea finanțărilor, în acest fel asigurând o acoperire la nivel național și oferind acces tuturor UAT-urilor la multiple investiții, în funcție de criteriile de eligibilitate. Plecând de la premisa teritorializării, fiecărui UAT i se alocă un buget de care poate dispune prin intermediul platformei de investiții al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro, care va permite accesul fiecărui UAT doar la investițiile la care este eligibil și va afișa în permanență suma disponibilă în bugetul propriu.I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) - cod 074 - Material rulant de transport urban curat (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag) Investiția permite achiziționarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze electrice/hidrogen, inclusiv nave asimilate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă, tramvaie, troleibuze, microbuze electrice/hidrogen utilizate, inclusiv stații de reîncărcare pentru microbuze și autobuzele electrice (stații de reîncărcare rapidă -pe traseu- și stații de încărcare lentă -la autobază-, incluse în costul autobuzelor).Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II 1.1.I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC - cod 076 - digitalizarea transportului urban, respectiv - cod 021ter - dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi (100% Digital Tag) Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local. Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.1.2.I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice - cod 077 - Infrastructura de combustibili alternativi (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag) Investiția permite achiziționarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, fiind eligibile toate categoriile de UAT (cu excepția județelor). Stațiile de reîncărcare pot fi amplasate în condițiile prevăzute prin proiectul tip elaborat de către MDLPA, prin care sunt specificate modalitățile de amplasare și prevederile tehnice necesare implementării investiției. Amplasarea acestor stații de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - în zonele rezidențiale sau în zonele în care aceștia lucrează pentru limitarea nevoilor de deplasare, sau în zonele de tranzit inter-urban). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetiștii să își lase autovehiculele personale în aceste puncte și să își continue deplasarea utilizând transportul public. Pentru a susține investiția, MDLPA a elaborat schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 - Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial. Ajutorul pentru stațiile de reîncărcare se va acorda în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie ("OACME"), printr-o procedură competitivă și condițiile de achiziție sunt aliniate cu recomandările Forumului Transportului Durabil pentru achiziții de puncte de reîncărcare. Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.1.3 și secțiunea IV.I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan - cod 075 - Infrastructura pentru biciclete (100% Climate Tag și 100% Digital Tag). Investiția finanțează realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul și extravilanul localităților (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete). Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.1.4.I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ - cod 025b - Construirea de noi clădiri eficiente energetic (40% Climate Tag și 40% Environmental Tag), respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori și alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență energetică (100% Digital Tag). Investiția contribuie la implementarea prevederilor Strategiei Naționale a Locuirii, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului în trimestrul II, 2022. Ambele tipuri de unități de locuit (atât pentru tineri cât și pentru specialiști) trebuie să respecte cerințele nZEB plus (clădirile vor respecta obiectivul de a atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ cu cel puțin 20% față de cerința de construcție a clădirilor nZEB^2), în conformitate cu liniile directoare naționale. Investițiile se pot realiza și pe baza proiectului tip elaborat de către MDLPA. ^2) O clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB - nearly Zero-Energy Building) este clădirea cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere Se vor finanța unități de locuit pentru tineri care provin din grupuri sau comunități marginalizate și pentru specialiști în sănătate și educație raportat la cererile și necesitățile de la nivel local. Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.2.I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale - 026bis - Renovarea eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficiență energetică (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag) Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției. Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.3.I.4. - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană - cod 4 - 011 - Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicații (100% Digital Tag) Obiectivul acestei investiții este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism. Investiția are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea următoarelor documente de planificare: Plan Urbanistic General/PUG, Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD. Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.4.2. INFORMAȚII PRIVIND APELUL DE PROIECTE2.1. Tipul apelului de proiecte Pentru COMPONENTA 10 - Fondul local se lansează apel comun destinat unităților administrativ- teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe tot teritoriul României, care cuprinde toate investițiile aferente componentei, etapizat în două runde: → Prima rundă de atragere de fonduri va fi apel deschis tuturor UAT-urilor, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de UAT pentru investițiile 1, 2 și 3, respectiv în limita bugetului alocat pe investiția 4 (la Investiția 4 va fi utilizat principiul "primul venit/primul servit"). Cererea de finanțare se efectuează pentru fiecare investiție/subinvestiție în parte. În cazul în care cererea de finanțare respectă cerințele prevăzute în prezentul ghid și în limita bugetului prealocat beneficiarului, respectiv bugetul stabilit pentru fiecare investiție, se va proceda la semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și solicitant. În cazul în care documentația transmisă de către solicitant necesită completări/modificări, MDLPA poate solicita clarificări. În acest caz, semnarea contractului de finanțare va avea loc doar după furnizarea tuturor informațiilor solicitate și numai dacă informațiile furnizare sunt corespunzătoare, în limita bugetului disponibil pentru fiecare categorie de investiție. În situația în care bugetul unei categorii de investiții va fi epuizat, vor mai putea fi depuse cereri de finanțare doar pentru investițiile care vor avea buget disponibil. Bugetul și indicatorii aferenți fiecărei categorii de investiții vor fi blocați imediat după transmiterea cererii de finanțare de către beneficiar și primirea numărului de înregistrare.A doua rundă de atragere de fonduri În a doua rundă se redistribuie fondurile rămase neutilizate după încheierea primei runde. Apelul va fi deschis tuturor unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București, în limita fondurilor alocate pentru fiecare investiție, pe baza principiului «primul venit/primul servit», ținându-se cont de condițiile de aplicare, respectiv de criteriile de eligibilitate ale solicitanților și de tipuri de lucrări/categorii de cheltuieli eligibile pentru investiții, conform anexei nr. 1 la prezentul ghid specific. Cererea de finanțare se depune pentru fiecare investiție/ subinvestiție în parte. În cazul în care cererea de finanțare respectă cerințele prevăzute în Ghidul specific și se încadrează în fondurile disponibile pentru investiția respectivă se va proceda la semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și solicitant. În cazul în care documentația transmisă de către solicitant necesită clarificări, MDLPA le poate solicita. În acest caz, semnarea contractului de finanțare va avea loc doar după furnizarea tuturor informațiilor solicitate și numai dacă informațiile furnizare sunt corespunzătoare, în limita fondurilor disponibile pentru fiecare categorie de investiție. (la 07-10-2022, Subsecțiunea A doua rundă de atragere de fonduri, Secțiunea 2.1. din Punctul 2. a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.615 din 5 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 07 octombrie 2022 ) 2.2. Solicitanți de finanțare eligibili Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:a. Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:– municipii reședință de județ, municipiul București,– alte municipii,– orașe,– comune,– județe.b. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;c. Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale, pentru participarea la una sau mai multe investiții din cadrul prezentei componente.2.3. Perioada de depunere a cererilor de finanțare Calendarul depunerii cererilor de finanțare: Prima rundă de atragere de fonduri– Începerea depunerii de proiecte: 16 mai 2022, ora 10:00– Închiderea depunerii de proiecte: 30 iunie 2022, ora 23:59A doua rundă de atragere de fonduri
  - Data deschidere platformă digitală (test):12 octombrie 2022
  - Începerea depunerii de proiecte:14 octombrie 2022, ora 10.00
  - Închiderea depunerii de proiecte27 octombrie 2022, ora 23.59
  Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022. (la 07-10-2022, Paragraful A doua rundă de atragere de fonduri, Secțiunea 2.3. din Punctul 2. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.615 din 5 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 07 octombrie 2022 )
  2.4. Modalitatea de depunere a proiectelor În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, toate cererile de finanțare, solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea se vor depune exclusiv prin platforma electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro, doar în intervalele de depunere menționate la secțiunea de mai sus. Nu se pot transmite cereri de finanțare în afara perioadei de depunere, aplicația blocând înregistrarea acestora. Data depunerii Cererii de finanțare este considerată data transmiterii solicitării prin platforma electronică preluată din registratura MDLPA de către platforma electronică în timp real în momentul depunerii. Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc, se vor transmite sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al UAT-ului, al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicația de investiții PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro= 4,9227 lei. Pentru sumele aferente ajutorului de stat, a se vedea cursul de schimb din Ordinul nr. 649/26.04.2022 privind Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice". La transmitere, fiecare cerere de finanțare va primi un număr de înregistrare, conținând data și ora înregistrării, comunicat solicitantului în mod automat, prin platforma electronică. Orice corespondență ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanțare generat și transmis în mod automat de platforma electronică. Solicitanții vor putea retrage/modifica o cerere de finanțare în termen de 3 zile lucrătoare de la data și ora înregistrării inițiale a depunerii primei solicitări. În acest caz, solicitanții vor avea posibilitatea de a modifica și retransmite cererea de finanțare, urmând aceleași reguli și în limita bugetului disponibil fiecărei investiții. Detalii privind procedura de depunere și modul de completare a cererilor de finanțare sunt prezentate în Secțiunea 4 din prezentul ghid.2.5. Sumele alocate pentru apelul de proiecteBugetul total alocat pentru investițiile incluse în COMPONENTA 10 - Fondul local este echivalentul în lei, la cursul valutar de 1 euro= 4,9227, a sumei de 2.100 milioane euro, la care se adaugă o suprafinanțare de 30% în valoare de 630 milioane euro, totalizând 2.730 milioane euro, împărțit pe categorii de investiții, după cum urmează:
  Denumirea investițieiValoare eligibilă PNRRValoare suplimentară cf. OUG 124/2021^3)Valoare totală eligibilă
  I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)580,00 milioane euro174,00 milioane euro754,00 milioane euro
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)275,00 milioane euro100,50 milioane euro375,50 milioane euro
  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice165,00 milioane euro49,50 milioane euro214,50 milioane euro
  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan180,00 milioane euro54,00 milioane euro234,00 milioane euro
  I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ285,00 milioane euro85,50 milioane euro370,50 milioane euro
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale575,00 milioane euro172,50 milioane euro747,50 milioane euro
  I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană40,00 milioane euro12,00 milioane euro52,00 milioane euro
  Valorile sus-menționate sunt fără TVA. ^3) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin. (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
  Pentru încadrarea în aceste sume, prima rundă de atragere de fonduri se va derula având în vedere buget prealocat pentru fiecare unitate administrativ- teritorială (care cuprinde Investițiile I.1.1, I.1.2, I.1.4, I.2, I.3), pe categorii, conform tabelului de mai jos.
  Categoria de unitate administrativ-teritorială/ subdiviziune a UATSuma prealocată eligibilă prin PNRR(euro/UAT)Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro/UAT)Suma prealocată totală(euro/UAT)
  Municipii reședință de județ (exceptând municipiile reședință care nu gestionează serviciul de transport public de călători)9.610.0002.883.00012.493.000
  Municipiul București9.500.0002.850.00012.350.000
  Sectoarele municipiului București9.350.0002.805.00012.155.000
  Alte municipii3.225.806967.7444.193.550
  Orașe2.453.704736.1113.189.815
  Comune249.82574.945324.770
  Județe care gestionează serviciul de transport public de călători (în parteneriat cu municipiul reședință de județ)6.772.0002.031.6008.803.600
  Municipii reședință de județ care nu gestionează serviciul de transport public de călători2.838.000851.4003.689.400
  Valorile sus-menționate sunt fără TVA. Sumele prealocate NU cuprind:– investițiile aferente achiziției de puncte de reîncărcare vehicule electrice (Investiția I.1.3), respectiv– investițiile de elaborare și actualizare în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și planificare urbană (Investiția I.4). Sumele aferente acestor categorii de investiții (I.1.3 și I.4) se vor accesa suplimentar celor prealocate, conform solicitărilor înregistrate. Proiectele pot fi depuse spre finanțare de către UAT-uri în mod individual sau în parteneriat (la sub- investiția I.1.1 este obligatoriu ca cererile de finanțare să se depună în parteneriat sau de către o UAT care demonstrează apartenența la un ADI de transport public). Notă: În cazul proiectelor depuse în parteneriat, suma prealocată se va constitui prin alocările stabilite de fiecare membru al parteneriatului în etapa înscrierii parteneriatelor în aplicația electronică disponibilă pe https://investitii.mdlpa.ro. Astfel, fiecare UAT va avea posibilitatea de a aloca o parte din bugetul prealocat (inclusiv întreaga sumă prealocată) către parteneriatul din care face parte, urmând următoarele etape:1. Liderul parteneriatului înregistrează în platformă parteneriatul, alegând din lista derulantă fiecare UAT, membru al parteneriatului.2. Reprezentantul fiecărui UAT (inclusiv liderul parteneriatului) se va loga în platformă, va confirma apartenența la parteneriat și va aloca o sumă de bani din bugetul prealocat către parteneriat. Astfel, în cazul proiectelor depuse în parteneriat, se va crea un buget al parteneriatului care poate cumula alocările bugetare stabilite de UAT-urile asociate. Bunurile rezultate în urma unor investiții realizate în parteneriat vor aparține proprietății publice sau private, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale parteneriatului și se vor înregistra în inventarul acestora, în condițiile art. 289, respectiv art. 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În cazul Sub-investiției I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), nu este obligatoriu ca toți membrii parteneriatului să contribuie financiar din sumele prealocate acestora. Exemple de constituire buget în cazul în care toți partenerii contribuie financiar: În cazul unui parteneriat format dintr-un municipiu reședință de județ și 3 comune– suma maximă totală ce poate fi solicitată se compune din suma prealocată pentru municipiul reședință de județ (12.493.000 euro) și 3 x suma prealocată pentru comune (324.770 euro), însumând 13.467.310 euro.– dacă cele trei comune alocă parteneriatului doar câte 100.000 euro fiecare, suma totală ce poate fi solicitată la nivel de parteneriat se compune din suma prealocată pentru municipiul reședință de județ (12.493.000 euro) și 3 x suma alocată de fiecare comună (100.000 euro), însumând = 12.793.000 euro. În acest caz, comunele vor putea depune individual proiecte în limita valorii rămase disponibile, adică 224.770 euro/comună.3. După finalizarea de către toți membrii a confirmării apartenenței la parteneriat, liderul parteneriatului poate depune în numele parteneriatului proiecte în limita bugetului creat în etapa anterioară (în exemplul dat 13.467.310 euro).4. În cazul în care în pașii 1 și 2 a intervenit vreo eroare (ex: eroare privind suma alocată de un UAT, eroare în definirea parteneriatului - UAT introduse în plus sau UAT neincluse în parteneriat), aplicația va oferi posibilitatea de editare a structurii de parteneriat sau a sumei alocate către parteneriat. Aceste modificări nu se vor mai putea efectua după depunerea proiectelor de către parteneriat și blocarea sumei constituite. Notă: Orice membru al parteneriatului poate accesa alte proiecte, în limita sumelor rămase disponibile.În cadrul rundei a doua de atragere de fonduri pentru investițiile incluse în componenta 10 - Fondul local, alocarea financiară estimată este de:Investiția 1 - Mobilitate urbană durabilă:I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); buget disponibil: 238.140.000 euro, din care:– microbuze: 32.930.000 euro – tramvaie: 93.510.000 euro– troleibuze: 4.460.000 euro– autobuze 10 m: 107.240.000 euroI.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); buget disponibil: 74.720.000 euro, din care:• ITS: 70.520.000 euro• alte infrastructuri TIC: 4.200.000 euroI.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice; buget disponibil: 27.900.000 euro.I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan; buget disponibil: 31.450.000 euro.Investiția I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ. buget disponibil: 117.480.000 euro. Investiția I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, buget disponibil: 370.000.000 euro. (la 07-10-2022, Secțiunea 2.5. , Punctul 2. a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.615 din 5 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 07 octombrie 2022 ) În cadrul rundei a doua nu există sume prealocate pe categorie de unitate administrativ-teritorială/subdiviziune a UAT, apelul fiind destinat tuturor unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe întreg teritoriul României, cu respectarea condițiilor de aplicare, respectiv a criteriilor de eligibilitate ale solicitanților și tipurilor de lucrări/categorii de cheltuieli eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ghid specific. (la 07-10-2022, Secțiunea 2.5. , Punctul 2. a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.615 din 5 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 07 octombrie 2022 )
  2.6. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect Solicitările de fonduri nerambursabile vor fi efectuate în limita bugetului prealocat fiecărei categorii de beneficiar și a bugetului disponibil pentru fiecare investiție, respectiv în conformitate cu criteriile de eligibilitate descrise în anexe la prezentul Ghid. Costurile unitare aferente fiecărei categorii de investiții trebuie să se încadreze în cele stabilite în cadrul COMPONENTEI 10 - Fondul local, astfel:I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată
  Achiziția de tramvaie2.000.000 euro /bucată
  Achiziția de troleibuze cu emisii zero, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii)510.200 euro /bucată
  Achiziția de autobuze nepoluante 10 m^x486.000 euro /bucată
  Achiziția de autobuze nepoluante m^x551.000 euro /bucată
  Achiziția de autobuze nepoluante 18 m^x (inclusiv nave asimilate autobuzelor pentru transport public de călători pe apă)691.000 euro /bucată
  Achiziția de microbuze nepoluante250.000 euro /bucată
  Valorile sus-menționate sunt fără TVA. ^x - Dimensiunile autobuzelor sunt orientative, fiind eligibile vehicule cu lungimi de +/- 1 m față de cele precizate. Costul stațiilor de reîncărcare pentru autobuzele și microbuzele electrice va fi cuprins în costul vehiculelor: 1 stație de reîncărcare lentă pentru fiecare microbuz, 1 stație de reîncărcare lentă (la autobază) pentru fiecare autobuz, respectiv 1 stație de reîncărcare rapidă (pe traseu) la 1- 3 autobuze achiziționate.
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
  SolicitantSuma maximă eligibilă ce poate fi accesată de un UATSuma minimă eligibilă ce poate fi accesată de un UAT
  Municipii reședință de județ1.075.000 euro75.000 euro
  Municipiul București1.000.000 euro75.000 euro
  Sectoarele municipiului București1.000.000 euro75.000 euro
  Municipii altele decât reședințele de județ500.000 euro50.000 euro
  Orașe500.000 euro25.000 euro
  Comune324.770 euro15.000 euro
  Valorile sus-menționate sunt fără TVA.
  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice Beneficiarul poate solicita un număr de stații de reîncărcare vehicule electrice, conform condițiilor din Anexa 1 - Criterii de eligibilitate. Suma aferentă acestei investiții nu va fi scăzută din suma prealocată pentru UAT-ul beneficiar.
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru această investiție
  o stație cu minim 2 puncte de reîncărcare25.000 euro
  Achiziția de puncte de reîncărcare va fi realizată centralizat de către MDLPA^4) ^4) Sub rezerva existenței cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziții centralizate. MDLPA va pune la dispoziția beneficiarilor un proiect tip privind condițiile de amplasare și de funcționare a acestor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.
  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată
  a). în mediul urbanPistă pentru biciclete cu o lățime de minim 2,4 m.Pista poate fi organizată si în dublu sens (în cadrul Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete se recomandă o lățime de minimum 3 m pentru asigurarea siguranței circulației bicicliștilor și posibilitatea utilizării de categorii diferite de biciclete/utilizatori), respectiv include elemente de siguranță si semnalizare.200.000 euro/km
  b). în mediul rural, inclusiv în extravilanPistă pentru biciclete cu o lățime de minim 2 m.Pista poate fi organizată si în dublu sens, respectiv poate fi amenajată si în două piste de lățime de minim 1 m, câte una pentru fiecare sens de circulație.100.000 euro/km
  c). atât pentru mediul urban cât și ruralPistă/Culoar pentru biciclete cu o lățime a benzii de 1,5 m, inclusiv marcajul de delimitare (un sens de circulație).În cazul în care se amenajează o pistă/un culoar pentru biciclete pe o bandă de circulație deja marcată, se admite o lățime de 1,2 metri între marcajele de delimitare. Dacă traficul motorizat este foarte scăzut, lățimea unui culoar pentru biciclete poate să fie de minimum 1,0 m lățime, exclusiv marcajul de delimitare.50.000 euro/km
  Valorile sus-menționate sunt fără TVA.
  I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată (mp suprafață construită)794 euro/mp, fără TVA
  Construcția de locuințe se poate realiza în baza proiectului tip pus la dispoziție de către MDLPA, care trebuie adaptat de beneficiar.
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale?
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată440 euro/mp, fără TVA
  I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Ținta finală are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea a 262 de documentații PUG (180 pentru comune, 50 pentru orașe, 22 pentru municipii și 10 pentru municipiile reședință de județ, inclusiv municipiul București); 5 documentații PATJ; 1 documentație PATZM; 60 de documentații PUZ; și 50 de PMUD. Toate documentațiile vor fi publicate în platforma Observatorul Teritorial.
  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru fiecare din documentații
  Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ237.000 euro
  Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM112.000 euro
  Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD55.000 euro
  Plan Urbanistic General/PUG
  Municipii reședință de județ (și municipiul București)647.000 euro
  Municipii, altele decât reședințe de județ157.000 euro
  Orașe104.000 euro
  Comune90.000 euro
  Plan Urbanistic Zonal/PUZ7S.000 euro
  Valorile sus-menționate sunt fără TVA. Cu excepția Investiției I1.2, la depunerea cererii de finanțare vor fi acceptate prețuri unitare ce se încadrează între 75% și 100% din valorile sus-menționate pe categorie de investiție. La Investiția 4, în cazul în care este vizată doar transpunerea în format GIS, valoarea maximă eligibilă va fi de cel mult 50% din valorile sus-menționate.
  2.7 Finanțarea acordată în cadrul apelului de proiecte Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT- uri. În cazul proiectelor depuse în cadrul acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru COMPONENTA 10 - Fondul local - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare. În afara cheltuielilor eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar. În cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat. Solicitanții care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanțare, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri. Toate proiectele finanțate prin intermediul COMPONENTEI 10 - Fondul local trebuie să contribuie la tranziția verde și digitală a localităților din România precum și la reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale. Toate proiectele trebuie să respecte principiul DNSH ("Do no significant harm"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. Prevederile ce trebuie asumate de către UAT- urile solicitante sunt detaliate în Anexă, Model E.Toate proiectele trebuie să asigure măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență, definite în conformitatea cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală (MIV). Măsurile de informare și publicitate sunt obligații stipulate în cadrul Acordului de Finanțare semnat între MIPE și MDLPA, în calitate de coordonator de reforme/investiții.
  3. AJUTOR DE STAT/ PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE3.1. Ajutor de stat Activitățile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidența ajutorului de stat, cu excepția înnoirii parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), a asigurării infrastructurii pentru transportul verde prin sisteme ITS (e-ticketing), cât și a stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice. În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:– să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;– să fie selectivă;– să asigure un avantaj agentului economic;– să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.3.2. Proiecte generatoare de venituri nete Proiectele finanțate în cadrul acestui apel pot fi proiecte generatoare de venituri nete dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Pe de altă parte, în conformitate cu art. 61, alin. 8, lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, "alineatele (1) - (6) ale art. 61 nu se aplică operațiunilor pentru care finanțarea acordată prin program constituie ajutor de stat compatibil, în cazul în care a fost efectuată o verificare individuală a necesităților de finanțare în conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat", respectiv sunt îndeplinite prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 cu privire la finanțarea serviciului de transport public.3.3. Aplicarea regulilor privind ajutorul de statI.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) Înnoirea parcului de vehicule implică revizuirea/ajustarea corespunzătoare a contractului de servicii de transport public local, atribuit conform celor de mai sus, în linie cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care serviciul de transport public local este încredințat unor operatori privați, selectați în urma organizării unor licitații publice, vehiculele vor fi date spre folosință ca bunuri de retur operatorului privat de transport. Costurile privind utilizarea vor fi suportate de către compania de transport public local. Totodată, aceste vehicule vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu.I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) În cazul investițiilor în infrastructura inteligentă pentru transportul public, care nu sunt utilizate economic/comercial și/sau la care accesul publicului larg este asigurat pe baze nediscriminatorii, nu sunt întrunite elementele constitutive ale ajutorului de stat. Aceeași situație se întâlnește și atunci când statul acționează în baza prerogativelor de autoritate publică (spre exemplu, pentru asigurarea siguranței traficului, managementul și controlul traficului). Pentru investițiile prevăzute prin contract ca fiind în sarcina operatorilor infrastructurii (de exemplu - infrastructura pentru e-ticketing), măsura de finanțare reprezintă ajutor de stat, care se va acorda numai cu respectarea dispozițiilor relevante în materie (de exemplu includerea investiției respective în calculul compensației pentru prestarea serviciului public, care reprezintă ajutor de stat și va fi acordat în baza contractului de servicii publice atribuit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice Punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice vor fi în proprietatea autorităților publice locale. Aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost care va acoperi o fracție modică din costurile de întreținere și mentenanță pentru a asigura funcționarea lor și nu vor fi generatoare de profit. Dacă se intenționează exploatarea economică a acestor puncte de către autoritatea publică locală, atunci investițiile în stații/puncte de încărcare vor reprezenta ajutor de stat. În acest sens, MDLPA a elaborat schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul nr. 649/26.04.2022Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute la art. 36a "Investițiile în infrastructura de reîncărcare sau accesibilă publicului pentru vehicule rutiere cu emisii zero sau cu emisii scăzute" din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014, și a cu prevederilor e Ordonanței de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014. Ajutoarele de stat se acordă numai în condițiile și potrivit criteriilor prevăzute în schema de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil și se aplică pe întreg teritoriul României, indiferent de regiunea de dezvoltare. De asemenea, ajutorul pentru stațiile de reîncărcare ține cont de Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie ("OACME"), printr-o procedură de licitație competitivă și condițiile de achiziție sunt aliniate cu recomandările Forumului Transportului Durabil pentru achiziții de puncte de reîncărcare. Beneficiarii/Solicitanții declarați eligibili care vor să beneficieze de ajutor de stat în baza ordinului de schemă vor accesa procedura competitivă detaliată în schemă și în anexa 5 la ghidul solicitantului. Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurențială se aplică numai ajutoarelor acordate pentru implementarea infrastructurilor de reîncărcare care furnizează vehiculelor energie electrică în scopuri de transport. Costurile eligibile sunt reprezentate de achiziția și montajul stațiilor de reîncărcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice. Este eligibil proiectul care îndeplinește următoarele condiții: ● alinierea obligatorie a investițiilor la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare; ● asigurarea acoperirii cu servicii de mobilitate în zona funcțională și periurbană; ● asigurarea prioritizării și promovării transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferențiale și a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate; ● stațiile cu putere înaltă în curent alternativ vor fi echipate cel puțin cu prize sau conectori de tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2; ● stațiile cu putere înaltă în curent continuu vor fi echipate cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3; ● stațiile de reîncărcare propuse vor asigura accesul permanent și nediscriminatoriu publicului (24 de ore/zi, 7 zile/săptămână). ● prin implementarea proiectelor se va asigura un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice; ● aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis; ● transparent și nediscriminatoriu; ● beneficiarul este obligat să asigure funcționarea infrastructurii cel puțin 5 ani de la finalizarea investiției, chiar dacă operațiunile sunt transferate unui terț; ● respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului tip, care va fi pus de către MDLPA la dispoziția beneficiarilor la adresa https://investitii.mdlpa.ro, înainte de perioada de contractare. ● solicitantul va respecta obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe toată perioada de implementare a proiectului solicitantul va include măsuri sau instrumente prin care să se asigure de respectarea principiului "Do no significant harm" (DNSH) la nivelul proiectelor. Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de ofertare concurențială pentru selecția proiectelor ce vor beneficia de finanțare. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru construirea și instalarea stațiilor de reîncărcare pentru autovehiculele electrice în cadrul procedurii de ofertare concurențială va fi anunțată pe www.mdlpa.ro/investiții/PNRR. Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, solicitanții vor încărca în platforma informatică dedicată PNRR cererea de finanțare nerambursabilă, anexele acesteia și alte documente solicitate prin ghidul specific. Furnizorul de ajutor de stat, în baza condițiilor de eligibilitate și de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială stabilește pe bază de punctaj proiectele ce urmează a fi finanțate și semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de ajutor de stat, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:a) Verificarea conformității administrative și a eligibilității documentației: ( ) Comisia de selecție constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat va verifica conformitatea administrativă a ofertei. După finalizarea procesului de verificare administrativă și a eligibilității tuturor documentațiilor depuse pentru finanțarea proiectelor în cadrul procedurii concurențiale, furnizorul va publica lista cu UAT-urile acceptate, respectiv cele respinse.b) Evaluarea tehnico-economică a proiectelor. Evaluarea tehnico-economică a proiectelor va fi realizată de Comisia de selecție constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat în conformitate cu criteriile stabilite în Grila de evaluare tehnico- economică, care va fi pusă la dispoziția beneficiarilor în cadrul ghidului Solicitantului Componenta 10 - Fondul Local.I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan Investițiile în acest tip de infrastructură publică nu vor fi utilizate economic/comercial, iar accesul este asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Prin urmare, nu este cazul implicării ajutorului de stat. Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ Lucrările de construcție a obiectivelor de investiții sunt încredințate prin licitație deschisă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată. Autoritățile publice locale vor pune la dispoziția utilizatorilor interesați locuințele în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal, care va acoperi doar o fracție din costurile de întreținere (maxim 40%) pentru a asigura funcționarea lor. Beneficiarii vor asigura costurile de întreținere a clădirilor/locuințelor.I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Realizarea acestor investiții nu implică un avantaj la nivelul constructorului, execuția lucrărilor urmând a fi atribuită prin licitație. Clădirile reabilitate/renovate/modernizate nu vor fi utilizate pentru desfășurarea unor activități economice și vor fi puse la dispoziția tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu.I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Măsurile aferente acestei reforme vizează adoptarea unui cadru de elaborare/actualizare documentații urbanistice și de amenajare a teritoriului în format digital pentru a fi utilizate în scopuri publice, care nu reprezintă activitate economică. Pentru realizarea investițiilor la nivelul unităților administrative teritoriale se vor derula proceduri de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.4. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE4.1. Formatul cererii de finanțare Cererea de finanțare este compusă din:– Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică.– Anexe la cererea de finanțare - set de documente completate electronic sau, după caz, scanate și salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică. Documentele încărcate în aplicația electronică, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.4.2. Anexele cererii de finanțare, solicitate în mod obligatoriu la depunere Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu în aplicația electronică disponibilă la adresa https://investitii.mdlpa.ro. În lista de documente sunt specificate documentele care:– se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare,– se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar semnare electronică și încărcare în platforma electronică,– se încarcă în format exclusiv pdf.Atenție! În cazul în care nu va fi transmis unul dintre documentele enumerate mai jos sau se va transmite un alt document, cererea de finanțare va fi automat respinsă. (la 07-10-2022, Secțiunea 4.2. din Punctul 4. a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.615 din 5 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 07 octombrie 2022 ) 4.2.1. Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Pentru autorități publice locale, vor fi prezentate, după caz:– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare),– Hotărârea de constituire a Consiliului local,– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Președintelui Consiliului județean (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare),– Hotărârea de constituire a Consiliului județean, În cazul parteneriatelor, față de documentele menționate mai sus se va prezenta:– Acordul de parteneriat al proiectului (Model B din Anexa la prezentul ghid), însoțit de Hotărârile de aprobare a proiectului ale fiecărui partener.4.2.2. Documente privind identificarea reprezentanților legali^5) ai solicitantului ^5) Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept; [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se va prezenta o copie a cărții de identitate a reprezentantului legal al solicitantului și a persoanei împuternicite, dacă e cazul, respectiv, în cazul parteneriatelor, a reprezentantului legal a liderului de parteneriat și al fiecărui partener și persoanelor împuternicite, după caz.4.2.3. Declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică] Această declarație (Model C la ghid) se completează de către reprezentanții legali ai solicitantului, (solicitant individual/lider de parteneriat și parteneri) sau de persoana împuternicită, acolo unde este cazul și se semnează conform prevederilor din secțiunea 4.3.4.2.4. Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul) [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] În cazul în care Cererea de finanțare și anexele la cererea de finanțare sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, respectiv al liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Observație: Dacă la depunere cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuternicește o altă persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secțiunea 4.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.4.2.5. Declarația de angajament ale solicitantului individual sau ale membrilor parteneriatului [se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare] Se va anexa Declarația/Declarațiile de angajament (Model A), ale solicitantului, respectiv pentru liderul de parteneriat și pentru fiecare partener.4.2.6. Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se va anexa Declarația privind eligibilitatea TVA (Model D) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare de către solicitant și, dacă este cazul, de parteneri.4.2.7. Declarația privind aplicarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm") [se generează automat și este înglobată în cererea de finanțare] Se va anexa Declarația privind aplicarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm", - "A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului (Modelul E, anexele E1-E7, aplicabile pentru fiecare tip de investiție).4.2.8. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiată între parteneri, conform Acordului de parteneriat (Model B).4.2.9. Hotărârea/hotărârile de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se va anexa Hotărârea de aprobare a proiectului, de către solicitant, respectiv în cazul parteneriatelor de către fiecare partener din proiect, conținând cel puțin următoarele:– aprobarea participării în cadrul proiectului,– aprobarea notei de fundamentare a investiției,– aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului– aprobarea acordului de parteneriat, dacă e cazul,– descrierea sumară a investiției.4.2.10. Nota de fundamentare, prin care se vor prezenta necesitatea și oportunitatea investiției [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Nota de fundamentare reprezintă un document prin care se demonstrează necesitatea și oportunitatea investiției (Model F, anexă la ghid). Nota de fundamentare va cuprinde condițiile stabilite pentru investiție precizate în Anexa 1.4.2.11. Dovada dreptului de proprietate sau administrare a obiectivului de investiții [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Pentru toate investițiile care presupun intervenții asupra domeniului public sau privat al statului/autorității publice locale, solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze existența dreptului invocat (proprietatea publică/privată sau dreptul de administrare asupra imobilelor - terenuri și clădiri - aflate în proprietate publică). Pentru I.1.2 și I.1.3 dovada dreptului de proprietate va fi transmisă în perioada de implementare a proiectului. Solicitantul va prezenta documente relevante pentru fiecare situație în parte după cum urmează:a. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică sau privată asupra imobilelor, la momentul depunerii cererii de finanțare se vor prezenta următoarele documente:a.1. Înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea). Extrasele de carte funciară trebuie să reflecte cu exactitate situația juridică a imobilelor în momentul depunerii cererii de finanțare și nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora^6). ^6) Cu excepția Investiției 1.4 pentru construirea pistelor de biciclete în extravilanul localităților. În cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral, aceste documente vor fi însoțite de un Tabel centralizator, care va cuprinde: numerele cadastrale și denumirea obiectelor sau obiectivelor de investiții.a.2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.b. Pentru dovedirea dreptului de administrare a imobilului aflat în proprietate publică a statului* vor fi prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare: * în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareb.1. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale;b.2. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiția (care să acopere perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv de 5 ani de la finalizarea proiectului);b.3. Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii)^7). ^7) Idem În cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral, aceste documente vor fi însoțite de un Tabel centralizator al numerelor cadastrale, în care se vor menționa obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente. Înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă. În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. Atenție: Din documentele privind drepturile de administrare asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de sustenabilitate a investiției.4.2.12. Declarația de eligibilitate [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Se vor completa în platformă/anexa Declarația de eligibilitate (Model G), semnată conform prevederilor din secțiunea 2.4.4.2.13. Documente specifice anumitor categorii de investițiiI.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) Pentru achiziția mijloacelor de transport aferente serviciului de transport public local (tramvaie, troleibuze, autobuze și nave asimilate autobuzelor pentru transport public pe apă) se va prezenta:1. Extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare În cazul municipiilor reședință de județ, a municipiilor, altele decât reședințele de județ și orașelor, se solicită ca nota de fundamentare aprobată prin hotărâre (precizată la punctul 4.2.10) să cuprindă un extras din documentele de planificare de la nivel local (PMUD/PUG/SIDU - aprobate, sau în curs de aprobare, caz în care vor fi prezentate documente justificative - ex. tema de proiectare/contract de servicii pentru elaborarea documentației) prin care să se exemplifice necesitatea înnoirii parcului de vehicule pentru transportul public de persoane și/sau să fie precizate măsuri pentru tranziția verde. În cazul în care PMUD se află în curs de elaborare, inițierea investițiilor va fi condiționată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistență tehnică stabilită la nivelul MDLPA și este obligatoriu ca documentația să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiții. În cazul comunelor este necesar ca solicitarea de finanțare să cuprindă extras din documentele de planificare de la nivel local sau nota de fundamentare aprobată prin HCL (precizată la punctul 4.2.10) să expună nevoia de microbuz în scop comunitar și asumarea modului de funcționare a vehiculului.2. Harta distribuției liniilor de transport public Municipiile și orașele care dețin serviciul de transport public vor prezenta harta distribuției liniilor de transport public, cu marcarea traseelor ce depășesc limita administrativă a UAT. Solicitanții care dețin străzi/bulevarde cu minimum două benzi pe sens vor face dovada modului în care asigură prioritizarea și promovarea transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate transportului public/autobuzelor pe arterele cele mai frecventate și congestionate și/sau prin sisteme inteligente de transport sau vor aduce documente justificative prin care vor demonstra inițierea acestor demersuri.3. Documente privind asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, dacă este cazul. La nivel de cerere de finanțare se vor depune documente aferente contractului de servicii publice, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, încheiat/ce va fi încheiat de solicitant, respectiv de fiecare partener cu operatorul de transport/transportatorul autorizat căruia îi sunt/vor fi puse la dispoziție mijloacele de transport achiziționate în cadrul cererii de finanțare. Pentru UAT care urmează să-și organizeze serviciul de transport public, documentele vor fi prezentate în faza de implementare a proiectului (conform punctului 5.5).4. Statutul ADI în cazul în care o UAT solicită finanțare și nu depune în parteneriat - demonstrând astfel apartenența la un ADI de transport public.I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)I. Nota de fundamentare (precizată la punctul 4.2.10) va cuprinde și un extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare (pentru cele în curs de elaborare/aprobare vor fi prezentate documente justificative: tema de proiectare și/sau contract de servicii pentru elaborarea documentației) prin care să se exemplifice necesitatea investiției privind ITS sau infrastructura TIC. De asemenea, nota de fundamentare va prezenta și modul de utilizare a infrastructurii aferente investiției. În cazul în care la nivel de zonă funcțională sau la nivelul UAT există o infrastructură de tip ITS sau TIC, este obligatoriu ca în cadrul notei de fundamentare să se prezinte modul de corelare/integrare a investiției propuse. În cazul municipiilor ce solicită finanțare pentru ITS la care PMUD se află în curs de elaborare, inițierea investițiilor va fi condiționată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistență tehnică stabilită la nivelul MDLPA și este obligatoriu ca documentația să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiții. Nota de fundamentare va cuprinde condițiile stabilite pentru investiție precizate în Anexa 1.I.1.4. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan1. Nota de fundamentare (precizată la punctul 4.2.10) va cuprinde și un extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare (pentru acestea vor fi prezentate documente justificative - tema de proiectare/contract de servicii pentru elaborarea documentației) prin care să se exemplifice necesitatea investiției precum și modul de implementare și funcționare (descrierea traseului, obiectivele/zonele conectate). În cazul municipiilor ce solicită finanțare la care PMUD se află în curs de elaborare, inițierea investițiilor va fi condiționată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistență tehnică stabilită la nivelul MDLPA și este obligatoriu ca documentația să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiții. Nota de fundamentare va cuprinde condițiile stabilite pentru investiție precizate în Anexa 1.2. Extras de CF pentru terenurile în intravilan. Pentru terenurile situate în extravilan este suficientă HCL de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum și un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local/județean, aprobat prin respectiva HCL.I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ1. Plan de amplasament vizat de OCPI2. Planul integrat de acțiune (conform Anexei 2.1, respectiv 2.2.)I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale1. Raport de expertiză tehnică a clădirii la acțiuni seismice (pentru fiecare componentă/clădire/în parte) Raport întocmit de către expert tehnic atestat, care conține o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informații care fundamentează decizia de încadrare a construcției în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare.2. Raport de audit energetic, inclusiv Fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv Certificatul de performanță energetică (pentru fiecare componentă/clădire în parte). Aceste documente vor fi elaborate conform legislației în vigoare. În cazul prezentului apel nu pot fi reabilitate termic clădiri din clasa I și II de risc seismic.4.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal a solicitantului, respectiv a liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format .pdf, sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. Declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel: [ ] Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului și electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită. [ ] sau [ ] Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului; Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. Sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.5. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR5.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității Cererile de finanțare se depun în sistemul informatic prin aplicația electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro, iar autoritatea responsabilă selectată este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. După depunerea cererii de finanțare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate (a se vedea Anexa 1 la ghid). Verificarea conformității administrative și a eligibilității va urmări în principal, existența secțiunilor din cererea de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate (cele care trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă). Toate achizițiile aferente investițiilor din Componenta 10 PNRR trebuie efectuate prin utilizarea unei proceduri competitive, transparente și nediscriminatorie.NOTĂ:În cadrul celei de a doua runde, după încheierea perioadei de depunere, cererile de finanțare vor intra în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pe principiul «primul venit, primul servit».Cererile de finanțare rămase după epuizarea fondurilor alocate fiecărui apel de proiecte vor fi incluse pe o listă de așteptare, iar în cazul suplimentării/disponibilizării fondurilor, acestea pot fi evaluate și incluse la finanțare. (la 07-10-2022, Secțiunea 5.1. din Punctul 5. a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.615 din 5 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 07 octombrie 2022 ) 5.2. Renunțarea la cererea de finanțare Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri a Consiliului local/Consiliului Județean de aprobare a retragerii solicitării de finanțare. Retragerea solicitării de finanțare se va realiza prin sistemul informatic în maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de finanțare. După acest termen, cererea de finanțare va intra automat în evaluare.5.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor În cazul în care solicitanții se consideră nemulțumiți de rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, solicitanții de finanțare pot depune contestație în termen de cel mult 30 zile de la momentul notificării rezultatului. Decizia MDLPA privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestație având același obiect.5.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente Pentru proiectele care au elaborată documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) și Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, înaintea depunerii cererii de finanțare, acestea se vor actualiza în scopul atingerii indicatorilor aferenți apelului de proiecte.5.5. Contractarea proiectelor După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității se va întocmi contractul de finanțare. În urma verificării documentațiilor de contractare, MDLPA își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformității administrative și eligibilității. În acest sens, MDLPA va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid. Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanțare.Modelul de contract de finanțare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.5.6. Documente de prezentat în etapa de implementare a proiectelor Monitorizarea implementării contractelor de finanțare din punct de vedere tehnic și financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului apel. Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic toate dosarele de achiziție încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. Pentru toate investițiile aferente prezentului ghid, vă rugăm să luați în considerare criteriile UE de Achiziție Publică Verde (GPP) care au fost dezvoltate pentru a facilita includerea cerințelor ecologice în documentele de achiziție. Acestea sunt disponibile pe domenii. Documentele sunt disponibile și în limba română - https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. Precizăm că România se află în proces de a introduce sisteme de monitorizare a implementării GPP la nivel național prin stabilirea unor proceduri specifice care vor fi urmate pentru a colecta informație. Acestea se vor realiza după revizuirea Legii nr 69/2016 privind achizițiile publice verzi.I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)– Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate și documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziție publică (conform celor precizate la 4.2.13 - punctul 3);– Raport privind asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate (pentru UAT care dețin străzi/bulevarde cu minim două benzi pe sens);– Documente care să ateste omologarea mijloacelor de transport;– Dovada funcționării mijloacelor de transport achiziționate (raport asumat de către beneficiar).– Raport privind numărul de pasageri care utilizează mijloacele de transport achiziționate și numărul total de pasageri care utilizează serviciul public local de transport.I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);– Dovada dreptului de proprietate;– Documentație tehnică (flux tehnologic, specificații tehnice);– Dovada funcționării infrastructurilor realizate/instalate;I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice;– Dovada dreptului de proprietate;– Dovada racordării la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice;– Dovada funcționării infrastructurilor realizate/instalate;I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan; Beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente:– În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare– Certificat de urbanism, eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse– Documentația tehnico-economică - SF/DALI SF/DALI se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI). Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora, asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toți partenerii.– În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare– Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului). Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului, în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte.– Proiect tehnic Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă.– Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele adiționale încheiate), împreună cu devizul general actualizat. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul). După finalizarea lucrărilor de execuție, Beneficiarii au obligația de a prezenta:– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia– Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea țintelor, până la finalizarea proiectului.– Cartea tehnică a construcției, raportul dirigintelui și raportul proiectantului, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestora.I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ Beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente:– În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare– Certificat de urbanism, eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse– În cazul în care nu este utilizat proiectul tip - Documentația tehnico-economică - SF/DALI SF/DALI se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI). Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora, asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toți partenerii.– În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare– Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului). Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului, în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte.– În cazul în care nu este utilizat proiectul tip - Proiect tehnic Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă.– Contractul de lucrări de execuție încheiat (inclusiv actele adiționale încheiate), împreună cu devizul general actualizat. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul). După finalizarea lucrărilor de execuție, Beneficiarii au obligația de a prezenta:– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia– Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea țintelor.– Cartea tehnică a construcției, raportul dirigintelui și raportul proiectantului.– Raport pentru demonstrarea faptului că locuințele sunt ocupate de persoane care aparțin grupului social indicat în descrierea țintei - pentru locuințe pentru tineri din comunități și grupuri marginalizate/Raport pentru demonstrarea faptului că locuințele sunt ocupate de specialiști din sănătate și/sau învățământ - pentru locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ. La repartizarea locuințelor este obligatoriu să fie respectate cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:– tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiția de a proveni dintr-o comunitate vulnerabilă/grup vulnerabil,– să aibă între 18 și 35 ani,– un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie,– să nu dețină o locuință/să nu fi deținut o locuință,– să trăiască în prezent în condiții de locuire precare/supraaglomerate. Un criteriu pentru prioritizare este ca tinerii să aibă unul sau mai mulți copii în îngrijire/care locuiesc în gospodărie. Raportul de activitate va prezenta: ● contribuția investiției la țintele Strategiei Naționale a Locuirii ce va fi aprobată în anul 2022. ● măsurile luate la nivel local pentru evitarea segregării sociale; ● corelarea investiției cu investițiile din componentele Educație, Sănătate (de ex. Dezvoltarea infrastructurii medicale pre-spitalicești cu scopul de a crește accesul la serviciile medicale de bază) și Valul Renovării din PNRR, precum și cu investiția 3 din Componenta 10 (renovarea moderată a clădirilor publice), cu Programele Operaționale (2014-2020 și 2021-2027) sau cu alte programe.I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale– În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta, următoarele documente obligatorii:– Document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective, Extras al cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor);– Certificatul de urbanism; Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz.– Documentația tehnico-economică - SF^8)/DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), împreună cu devizul general în conformitate cu legislația în vigoare. ^8) În cazul unui proiect mixt de investiții care cuprinde pe lângă lucrările de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente și lucrări aferente unei clădiri noi care adăpostește centrala termică (ca urmare a cerințelor ISU). În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuție aferente proiectului de 12 luni. Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției se face în Declarația de angajament (Model A). Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toți partenerii.– În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii:– Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT) Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH). Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini.– Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului) Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare.– Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH). * Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații.– În termen de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii:– Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora Solicitantul va include în mod obligatoriu în contractul de lucrări conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– După încheierea contractului de execuție, beneficiarii au obligația de a prezenta, atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii:– Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E). În termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta:– Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute din prezentul ghid. În termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție:– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document.I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană– Transmiterea documentației aprobate pentru integrarea în Observatorul Teritorial (în cadrul platformei digitale urbane de date interoperabile).– Raport de conformitate, asumat de către beneficiar, pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor; respectiv a legii din domeniul mobilității urbane durabile ce va fi aprobată în 2022.– Pentru PMUD - validarea tehnică acordată de către structura realizată la nivelul MDLPA pentru acordarea de asistență tehnică pentru elaborarea PMUD În cazul în care beneficiarul nu depune documentele solicitate în termenele menționate anterior, MDLPA își rezervă dreptul de a rezilia contractele, cu restituirea sumelor primite în cadrul contractelor.6. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI Prevederile prezentului ghid pot fi modificate în vederea actualizării cu eventuale modificări legislative aplicabile, pentru îmbunătățirea procesului de selecție, sau pentru alte motive, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu tuturor solicitanților de finanțare. MDLPA poate emite instrucțiuni de clarificare în aplicarea prevederilor prezentului ghid, publicate pe site-ul MDLPA pentru asigurarea principiului transparenței.7. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUIAnexa 1 - Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru investițiile: ■ I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) ■ I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) ■ I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice ■ 1.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan ■ I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ ■ I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale ■ I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană În cadrul Anexei 1 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative: Model A - Declarație de angajament a solicitantului [se generează automat și este înglobată în cererea de finanțare] Model B - Acord de parteneriat al proiectului [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Model C - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică] Model D - Declarație privind eligibilitatea TVA [se generează automat și este înglobată în cererea de finanțare] Model E - Declarație privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH)/investiție (E1-E7) [se generează din aplicație și apoi se încarcă exclusiv în format .pdf de către solicitant] Model F - Notă de fundamentare prin care se vor prezenta necesitatea și oportunitatea investiției [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Model G - Declarație de eligibilitate, inclusiv privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări. [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] Model H - Declarație privind achiziția centralizată [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]Anexa 2 - Plan de acțiune integrat (2.1 și 2.2)Anexa 3 - Listă așezări informaleAnexa 4 - Grilă tehnico-economică de acordare a ajutorului de stat.  +  Anexa nr. 1 Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale solicitanților și tipuri de lucrări/categorii de cheltuieli eligibile pentru investițiile: Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor, pe baza criteriilor enumerate în continuare. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea juridică care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni. Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant individual/parteneriat (lider și parteneri), după caz, începând cu depunerea cererii de finanțare, pe perioada procesului de selecție, în momentul contractării, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului de finanțare (5 ani de la finalizarea investiției), în condițiile stipulate de prezentul ghid. Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid și anexele la acesta. Toate criteriile de eligibilitate menționate în prezentul ghid se verifică doar pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităților neeligibile se află în răspunderea solicitantului (lider/parteneri, după caz), acesta urmând a se asigura de respectarea legislației în vigoare pentru realizarea lor.I. Eligibilitatea solicitantului Solicitantul (inclusiv liderul de parteneriat și partenerii aferenți în cazul proiectelor depuse în parteneriat) se încadrează în categoria solicitanților eligibili, după cum urmează:A. UAT-urile încadrate în categoria municipiilor reședință de județ, definite în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat)– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de reîncărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.A1. Municipiul reședință de județ care nu gestionează serviciul de transport public de călători va fi eligibil pentru următoarele investiții^1): ^1) Având în vedere situația specifică, unde contractul de gestiune a serviciului public de transport local este asigurat de Consiliul JudețeanI.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS^2); ^2) Proiectele pot fi depuse în parteneriat cu CJ.I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.B. Municipiul București va fi eligibil pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat)– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.C. Sectoarele Municipiului București vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri.D. UAT-urile încadrate în categoria municipiilor, altele decât cele reședință de județ, definite în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat); În cadrul acestei investiții va fi eligibilă achiziția de:– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.E. UAT-urile încadrate în categoria orașe vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat); În cadrul acestei investiții va fi eligibilă achiziția de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen și microbuze (ce au zero emisii gaze de eșapament);I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.F. UAT-urile încadrate în categoria comune vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat); În cadrul acestei investiții va fi eligibilă achiziția de microbuze (ce au zero emisii gaze de eșapament). Pot fi asimilate cu microbuzele și minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse);I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal.G. UAT-urile încadrate în categoria județelor vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: În cadrul acestei investiții, județele vor fi eligibile pentru elaborarea Planurilor de Amenajarea Teritoriului Județean și pentru elaborarea documentațiilor de urbanism (PUG/PUZ) în parteneriat cu autoritățile publice locale. De asemenea, exceptând Investiția 4, județele pot face parteneriate cu orice UAT municipiu/sector/oraș/comună din județul respectiv, însă fără contribuție bugetară.G1. UAT județ care gestionează serviciul de transport public de călători va fi eligibil pentru următoarele investiții (aferente municipiului reședință de județ:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat cu UAT care reședință de județ și cel puțin un alt UAT din zona urbană funcțională);– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază).I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: În cadrul acestei investiții, județul va fi eligibil pentru elaborarea Planurilor de Amenajarea Teritoriului Județean și pentru elaborarea documentațiilor de urbanism (PUG/PUZ) în parteneriat cu autoritățile publice locale. De asemenea, exceptând Investiția 4, județul poate face parteneriate cu orice UAT municipiu/sector/oraș/comuna din județul respectiv, însă fără contribuție bugetară.H. Eligibilitatea solicitanților pentru proiectele depuse în parteneriat Parteneriatele sunt eligibile la toate categoriile de investiții (este obligatorie desemnarea unui lider de parteneriat care va transmite cererea de finanțare). Aspecte specifice privind parteneriatul:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - se efectuează prin parteneriat compus din cel puțin 2 UAT eligibile (conform punctelor A-G) care se învecinează și care fac parte din aceeași zonă urbană funcțională^3)/zonă rurală funcțională^4) sau prin demonstrarea apartenenței la ADI transport public. ^3) Zona urbană funcțională este aria geografică constituită dintr-un municipiu/oraș și comunele, orașele și municipiile din care peste 15% din populația rezidentă se deplasează pentru muncă în respectivul municipiu/oraș. ^4) Zona rurală funcțională este aria geografică constituită din minim 2 comune învecinate ce prezintă caracteristici geografice și socio-economice similare.– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă - microbuze (ce au zero emisii gaze de eșapament). Pot fi asimilate cu microbuzele și minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse). Pentru investiția I.1 nu este obligatoriu ca toți partenerii să contribuie la bugetul total. În cazul în care proiectele sunt depuse prin parteneriat, acesta va fi eligibil pentru toate categoriile de investiții la care sunt eligibile UAT care formează parteneriatul. De exemplu, un parteneriat format dintr-un municipiu reședință de județ, un oraș și 7 comune poate depune proiecte pentru care sunt eligibile municipiile reședință de județ, orașele și comunele. Investiția I.1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice - MDLPA va efectua o achiziție centralizată^5) iar UAT vor asigura montarea și funcționarea echipamentelor. ^5) Sub rezerva existenței cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziții centralizate. Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan (din cadrul I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism) va fi eligibilă doar pentru proiectele depuse în parteneriat din care să facă parte membrii unei zone metropolitane. Cererea de finanțare va fi depusă de UAT lider de parteneriat.II. Eligibilitatea activităților și cheltuielilor Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este formată din: ● REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.HOTĂRÂRE nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliențăOrdinul nr. 649/26.04.2022Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial.Măsurile inițiate începând cu 1 februarie 2020 sunt eligibile cu condiția să respecte cerințele prevăzute în REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. Investițiile trebuie finalizate până pe data de 30 iunie 2026. Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activități finanțate în cadrul programelor operaționale din perioada 2014-2020. Activitățile eligibile la care trebuie să se refere la cheltuielile proiectului pentru a fi eligibile, precum și alte condiții specifice care trebuie îndeplinite de aceste activități:I.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului publicA. Activități eligibile - care se încadrează la codul 074 - cod 074 - Material rulant de transport urban curat: ● achiziția de material rulant nou: ( ) tramvaie (unidirecționale sau bidirecționale), ( ) troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii), ( ) achiziționarea de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (aceasta va include și achiziția și instalarea stații de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de reîncărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă. ( ) microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - microbuze electrice și/sau pe hidrogen. Pot fi asimilate cu microbuzele și minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse). ● Lucrările de construcții pentru branșarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice. ● Activități de proiectare și asistență tehnică (pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice).B. Condiții ce trebuie îndeplinite: ● Toate vehiculele achiziționate vor fi cu emisii 0; ● Depunerea proiectului în parteneriat (cel puțin două UAT învecinate din zona urbană funcțională sau din zona rurală funcțională) sau prin demonstrarea apartenenței la ADI transport public; ● Mijloacele de transport achiziționate trebuie să fie omologate (de către RAR sau AFER, după caz). Omologarea obligatorie a vehiculelor achiziționate se face în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) GSR 2019/2144 privind asigurarea siguranței generale a vehiculelor, care va fi pus în aplicare începând cu data de 6 iulie 2022. Autobuzele, troleibuzele, microbuzele și navele asimilate autobuzelor pentru transportul public pe apă trebuie să fie omologate la momentul efectuării recepției. Tramvaiele pot fi omologate ulterior recepției. Se va asigura respectarea standardelor de accesibilitate pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii; ● Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare; ● Asigurarea serviciilor de transport public în zonele urbane funcționale/zonele periurbane. Asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport; ● Deținerea unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanță cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Indicatorii obiectivului de investiții ● Număr de pasageri transportați în transportul public urban în România prin vehicule nepoluante (nr. pasageri); ● Număr de mijloace de transport achiziționate; ● Număr de stații de reîncărcare pentru autobuze (lente și rapide) și microbuze.I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC Activități eligibile: ● Achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft): ● sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul 076 - digitalizarea transportului urban: Sunt eligibile următoarele intervenții de tip sisteme ITS (fără a fi limitativ): ■ Dotarea și funcționarea centrului de control al traficului; ■ Soluții de taxare, inclusiv "e-bilete" sau "e-ticketing"; ■ Soluții de parcare inteligentă; ■ Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei; ■ Sisteme de avertizare și asistență anti-coliziune pentru conducătorii de vehicule, inclusive tramvaie ■ Sisteme de siguranță pentru zona cu lucrări; ■ Sistem de semafoare interconectate; ■ Monitorizarea timpilor de călătorie și a vitezei; ■ Sisteme de cântărire în mișcare; ■ Semnal prioritar pentru circulația vehiculelor de urgență; ■ Semnalizatoare cu mesaje dinamice; ■ Planificator de călătorii pentru transportul public; ■ Sisteme integrate de informare a călătorilor; ■ Sisteme de informare a participanților la trafic. ● sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la codul 021ter - Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi (echipamente/echipamente și aplicații pentru managementul local): Sunt eligibile următoarele tipuri de infrastructuri TIC (fără a fi limitativ): ■ Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc; ■ Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în timp real a situației din localitate - oferă acces în timp real la toate camerele, senzorii și alte dispozitive de colectare a datelor;■ Achiziționarea și punerea în funcțiune a sistemelor inteligente de gestionare pentru sistemele de spații verzi, automatizarea sistemelor de irigații pentru spațiile verzi; ■ Extinderea sistemului WiFi în spațiile publice; ■ Mobilier urban inteligent; ■ Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public; ■ Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstrucție digitală (VR/AR); ■ Ghișeu unic pentru mediul de afaceri; ■ Platformă pentru comunicarea cu cetățenii și formarea inițiativelor comunitare; ■ Centre locale de inovare a comunității - aplică soluții inteligente pentru incluziune socială și oferă programe educaționale pentru comunitate; ■ Baze de date GIS la nivel metropolitan sau local/Date deschise - platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de oraș/localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului; ■ Funcționar public virtual; ■ Servicii "Cloud" - platformă cloud online pentru utilizare de către administrația publică; ■ Platformă de servicii publice digitale; ■ Sistem de înregistrare și emitere a documentelor - permite înregistrarea și emiterea documentelor online, semnături electronice, etc; ■ Aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel locale; ■ Plata online a taxelor și impozitelor; ■ Sistem de planificare online - site web care permite programarea online a cetățenilor la diverse ghișee APL; ■ Platformă online și/sau aplicație mobilă pentru cartografierea consumului de energie la nivel de cartier sau oraș; ■ Infrastructură de igienizare "inteligentă" - pubele inteligente cu senzori și tehnologie bazată pe GPS care oferă date despre gradul de umplere al pubelelor; ■ Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii tehnico-municipale și a consumului de energie; ■ Soluții de accesibilizare a spațiului public pentru persoanele cu dizabilități: ( ) Sisteme de ghidaj și orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficiențe de vedere. o Sisteme de avertizare luminoasă destinate persoanelor cu deficiențe de auz. ( ) Dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze auditive. o Panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilități cu privire la mijloacele de transport în comun (informații adaptate- scris mărit pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități). ● Lucrările de construcții pentru montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. ● Activități de proiectare și asistență tehnică.B. Condiții ce trebuie îndeplinite: ● Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare; ● Asigurarea acoperirii cu serviciile de mobilitate urbană din zona funcțională și zona periurbană. Asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport; ● În cazul în care există la nivel de UAT sau la nivel de zonă urbană funcțională un sistem deja operațional, se va asigura integrarea și corelarea cu acesta a sistemului care va fi achiziționat prin intermediul Componentei 10. Indicatorii obiectivului de investiții ● Număr de UAT ce își vor elabora/dezvolta prin intermediul acestei investiții sisteme de transport inteligente (ITS). ● Număr de UAT ce își vor elabora/dezvolta prin intermediul acestei investiții infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice Ținta vizează numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice ce vor fi amplasate în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetiști să își lase autovehiculele personale în aceste puncte și să își continue deplasarea utilizând transportul public.A. Activități eligibile care se încadrează la codul 077 - Infrastructuri pentru combustibili alternativi: ● Achiziția de echipamente; ● Lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv asigurarea numărului minim de locuri de parcare raportat la numărul punctelor de reîncărcare vehicule electrice) unde vor fi amplasate echipamentele; ● Montajul și branșarea echipamentelor.B. Condiții ce trebuie îndeplinite: ● La fiecare UAT stabilit se va asigura ca 25% din numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice să aibă o capacitate minimă de 50 kw. ● Asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice - ce este amplasat în domeniul public al UAT. ● Asigurarea unei capacități de funcționare a stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice; ● Respectarea cerințelor proiectului tip. (Proiectul tip va fi pus la dispoziția beneficiarilor înainte de data semnării contractelor de finanțare); ● Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare; ● Asigurarea acoperirii cu serviciile de mobilitate urbană din zona funcțională și zona periurbană. Asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport; ● Deținerea unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanță cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007; ● Până în 2026 toate municipiile reședință de județ (inclusiv fiecare sector din municipiul București) vor asigura, fiecare, dezvoltarea a minim 40 de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului/unității administrativ-teritoriale. Indicatorii obiectivului de investiții ● Număr de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în funcțiune. Notă: Punctele de reîncărcare lente (22kw) sunt recomandate a fi amplasate în apropierea zonelor rezidențiale, mai ales în zonele unde sunt identificate puncte cu surplus de energie, astfel încât branșarea acestora să nu necesite consturi suplimentare și să nu încarce rețeaua. Pentru punctele de reîncărcare rapide (50kw) se recomandă amplasarea lor în zonele de tranzit (centurile localităților) unde necesarul de reîncărcare rapidă este mare și unde se poate asigura o putere ridicată a energiei electrice.I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitanA. Activități eligibile: ● Lucrări de construcție pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje și poduri de-a lungul acestora, culoare pentru biciclete; ● Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție; ● Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare; ● Achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori etc.; ● Amenajarea terenului; ● Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare; ● Proiectare și asistență tehnică.B. Condiții ce trebuie îndeplinite: ● Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare; ● Asigurarea unor benzi preferențiale pentru transportul public curat pentru drumurile publice care au cel puțin trei benzi pe sens (condiție valabilă numai pentru unitățile administrativ teritoriale cu drumuri publice care au cel puțin trei benzi pe sens); ● Infrastructura va avea în vedere prevederile/recomandările Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete care conține cerințe generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete și trotinete electrice - trasee, parcaje - în vederea asigurării viabilității acesteia. ● Pista pentru biciclete: ( ) Este o infrastructură cu utilizare obligatorie, atunci când există, pentru toate categoriile de bicicliști și pentru toate categoriile de biciclete. Pe pista pentru biciclete circulă și trotinetele electrice conform prevederilor legislației privind circulația pe drumurile publice. o Pista pentru biciclete și zona adiacentă acesteia trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiții: ■ În mediul urban se va asigura o lățime de minimum 1,2 m pentru pistele cu un singur sens și minimum 2,4 m pentru cele cu dublu sens, fără obstacole, pe toată lungimea traseului (Se recomandă că lățimea optimă a unei piste pentru biciclete cu un singur sens să fie de minimum 1,5 m, iar a celei cu dublu sens de minimum 3,0 m pentru asigurarea siguranței circulației bicicliștilor și posibilitatea utilizării acestora de categorii diferite de biciclete/utilizatori). ■ În cazul pistelor pentru biciclete amenajate în mediul rural, inclusiv în extravilan, se admite o lățime de minimum 1,0 m pentru pistele cu un singur sens și minimum 2,0 m pentru pistele cu dublu sens. ■ Asigurarea unei înălțimi de liberă de trecere pe sub obstacole de minimum 2,50 m sau, dacă infrastructura deja există, de minimum 2,10 m în tuneluri, pe pasaje și poduri; ■ În situația pistelor amenajate în mediul urban, se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m liber de orice obstacol. în plus, în zona interioară a virajelor se interzic obstacolele mai înalte de 1 m la o distanță cuprinsă între 0,5 m și 1 m; ■ În cazul pistelor amenajate în extravilan, se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m în lateralele pistei pentru biciclete, iar în cazul celor amenajate în mediul rural se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m. ■ Asigurarea unei suprafețe a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea traseului; ■ Asigurarea unui sistem de scurgere și evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei; ■ Pista pentru biciclete este proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h; ■ Asigurarea legăturii facile și în siguranță cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete. ● Pista/Culoarul pentru biciclete: ( ) Lățimea unui culoar pentru biciclete este de 1,5 metri, inclusiv marcajul de delimitare. În unele cazuri, dacă traficul motorizat este foarte scăzut, lățimea unui culoar pentru biciclete poate să fie de minimum 1 m lățime, exclusiv marcajul de delimitare, dacă pe suprafața de rulare nu sunt capace de canalizare sau alte denivelări care ar putea determina utilizatorii să le ocolească. În cazul în care se amenajează un culoar pentru biciclete pe o bandă de circulație deja marcată se admite o lățime de 1,2 metri între marcajele de delimitare. ( ) Proiectarea unui culoar pentru biciclete trebuie să țină cont de suprafața părții carosabile ce va fi atribuită circulației bicicletelor (canalizări, șanțuri pentru scurgerea apei etc). Traiectoria bicicletelor trebuie să fie previzibilă. ( ) Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare albă, linie simplă discontinuă. Se poate utiliza linie continuă pe contrasensul deschis bicicletelor. ( ) Se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru biciclete trece pe lângă parcaje auto paralele cu trotuarul, spațiul de siguranță între parcaje și bandă va fi de minimum 1 metru. ● Încadrarea obligatorie a investițiilor cu prevederile din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare. Este obligatoriu ca pista să aibă continuitate și să asigure conexiunea a cel puțin două puncte de interes la nivel local. Indicatorii obiectivului de investiții ● Număr de kilometri piste pentru bicicliști operaționale (km) la nivel local/metropolitan ● Număr de utilizatori ai pistelor nou construite și amenajate. Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor în utilizare.I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ Obiectivul acestei investiții este de a spori accesul la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate și pentru specialiștii din sănătate și învățământ care oferă astfel de servicii în comunitățile marginalizate și grupurilor vulnerabile. Investiția va consta în construirea de noi locuințe pentru tinerii din comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile, în concordanță cu dispozițiile Strategiei naționale a locuirii și ale planului de acțiune, aprobată în trimestrul II, 2022, și va fi însoțită de măsuri de promovare a integrării sociale și economice a categoriilor vizate. Vor fi construite, de asemenea, locuințe pentru specialiștii din sănătate și învățământ din zonele urbane și rurale în care trăiesc comunități marginalizate și grupuri vulnerabile și unde anterior au fost identificate deficite în ceea ce privește furnizarea de servicii medicale și educaționale. Locuințele nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. ● Activități eligibile - ce se încadrează la codul 025ter - Construirea de noi clădiri eficiente energetic, respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori și alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență energetică ● Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului pentru construcția de locuințe; ● Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții; ● Proiectare și asistență tehnică; ● Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții; ● Asigurarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice; ● Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, organizare șantier); ● Echipamente ce se încadrează pe codul 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de eficiență energetică (cu contribuție de 100% pe digital);B. Condiții ce trebuie îndeplinite: ● Asigurarea terenului necesar situat în intravilan - în caz de utilizare a proiectului tip - asigurarea terenului necesar situat în intravilan - minim 313 mp pentru un modul înșiruit, minim 373 mp pentru modul cuplat și minim 433 mp pentru amplasarea în mod izolat pe lot; în cazul în care nu se va utiliza proiectul tip - vor fi respectate reglementările urbanistice aplicabile pe terenul respectiv; ● Minim 0,9% din bugetul total al proiectului trebuie să corespundă codului 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de eficiență energetică (cu contribuție de 100% pe digital); ● Se va asigura o stație de reîncărcare a vehiculelor electrice (reîncărcare lentă)^6) la cel puțin 12 unități de locuit construite pentru specialiști din sănătate și educație. Numărul total de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice lente va fi de 83 unități. Ținta vizează locuințele de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ. ^6) Prin stații de reîncărcare lentă se înțeleg puncte de reîncărcare pe termen lung sau peste noapte - puncte de reîncărcare normale sau rapide (P < 22 kW) ● Noile unități de locuit vor fi conforme cu ținta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic în comparație cu cerințele privind construcțiile NZEB, stipulate în reglementările naționale. Acest consum de energie va fi reflectat în certificatele de performanță energetică. ● UAT/Parteneriatele aferente consorțiilor administrative/zonelor metropolitane eligibile pentru locuințe nZEB plus pentru tineri trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie incluse în Atlasul zonelor marginalizate și al dezvoltării umane locale din România, reactualiazat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, sau să fie incluse în lista UAT care cuprind așezări informale conform Fișei de date transmisă de către consiliile județene la MDLPA, conform prevederilor Ordinului MDLPA 3494 din 2020 (cuprinse în Anexa 3). În vederea corelării solicitărilor de finanțare cu versiunea reactualizată a Atlasului zonelor marginalizate și al dezvoltării umane locale din România autoritățile administrației publice locale vor depune o declarație pe propria răspundere că pe teritoriul UAT au fost identificate comunități marginalizate în vederea preluării în Atlas;b) pentru UAT care nu îndeplinesc cerința de la pct. a):i. să dețină cereri pentru locuințe transmise de tineri (până la 35 de ani) care provin din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, respectiv Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.c) să prezinte în cadrul notei de fundamentare nevoia de locuințe pentru tineri din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile, precum și planul integrat de acțiune care va avea ca scop îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunități și grupuri vulnerabile și pentru gospodăriile din care fac parte, inclusiv prin măsuri pentru integrarea socială și economică a grupurilor țintă, în conformitate cu cerințele prevăzute în cadrul jalonului 317 (poate fi extras sau actualizare a SIDU/PUG/alte strategii locale). Structura documentului se află în Anexa 2.1. Conform cartografierii comunităților marginalizate și a criteriilor de identificare a grupurilor vulnerabile din cadrul Strategiei Naționale a Locuirii, tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiția de a proveni dintr-o comunitate marginalizată/grup vulnerabil (conform prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, respectiv Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale), să aibă între 18 și 35 ani, un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie, să nu dețină o locuință/să nu fi deținut o locuință, să trăiască în prezent în condiții de locuire precare/supraaglomerate. Criteriile vor lua în considerare, de asemenea, dacă tinerii au unul sau mai mulți copii aflați în îngrijire/care locuiesc în gospodărie. De asemenea, în cadrul planului integrat de acțiune vor fi prezentate măsurile prin care va fi combătută segregarea socială. ● UAT/Parteneriatele aferente consorțiilor administrative/zonelor metropolitane eligibile pentru locuințe nZEB plus pentru specialiști din sănătate și învățământ trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie incluse în să fie incluse în Atlasul zonelor marginalizate și al dezvoltării umane locale din România, reactualiazat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sau să fie incluse în lista UAT care cuprind așezări informale conform Fișei de date transmisă de către consiliile județene la MDLPA, conform prevederilor Ordinului MDLPA 3494 din 2020 (cuprinse în Anexa 3);b) să prezinte în cadrul notei de fundamentare nevoia de locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ, precum și planul integrat de acțiune care va cuprinde măsurile de îmbunătățire a accesului la serviciile medicale, respectiv educaționale, inclusiv asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea acestor servicii. Planul integrat de acțiune poate fi parte integrantă din SIDU/PUG/alte strategii locale. Structura documentului se află în Anexa 2.2. De asemenea, investiția se va realiza în corelație cu investițiile în componentele Educație, Sănătate (de exemplu, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, cu scopul creșterii accesului la servicii medicale de bază) și Valul Renovării din cadrul planului național de redresare și reziliență, precum și cu investiția 3 a componentei de față (Reabilitarea moderată a clădirilor ce adăpostesc servicii publice), cu programele operaționale (2014-2020 și 2021-2027) sau cu alte programe. În cadrul planului integrat de acțiune vor fi prezentate măsurile prin care va fi combătută segregarea socială. Indicatorii obiectivului de investiții ● Număr de metri pătrați construiți locuințe pentru tineri din grupuri și comunități marginalizate. ● Număr unități de locuit pentru tineri din grupuri și comunități marginalizate. ● Număr de metri pătrați construiți locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ. ● Număr unități de locuit pentru specialiști din sănătate și învățământ. ● Număr puncte de reîncărcare lentă a vehiculelor electrice. ● Reducerea de energiei conform certificatului de performanta energetică.I.3. Reabilitare moderată clădiri publice Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Investiția presupune renovarea energetica moderată a clădirilor publice la nivel local. Aceasta vizează numai clădirile publice din orașe și comune care sunt destinate furnizării de servicii publice către cetățeni (de exemplu, sedii de primării, clădirile pentru servicii sociale). Investiția va consta în renovarea energetică a unei suprafețe de 1 306 818 metri pătrați aferente clădirilor publice eligibile. Sunt eligibile pentru finanțare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.A. Activități eligibile În cadrul proiectelor de reabilitare moderată a clădirilor publice din orașe și comune sunt eligibile următoarele lucrări: - ce se încadrează la codul 026bis - - 026bis - Renovarea eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficiență energetică Lucrări de creștere a eficienței energetice: ● Audit energetic, expertiză tehnică, avize și autorizații, proiectare și asistență tehnică; ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: ( ) izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin:– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,– înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite ( ) izolarea termică a fațadei - parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei):– termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei,– reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite– înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară ( ) închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților ( ) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter o izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității), o izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite; ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:– repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;– instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2 (exclus pentru instalațiilor ce utilizează combustibili fosili);– înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică (exclus instalațiilor ce utilizează combustibili fosili);– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:– instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură și/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior:– soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;– soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate– soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;– repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip "numai aer" cu rol de ventilare și/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip "aer-apă" cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii ● Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri:– reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie. ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri:– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;– montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică și energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor)– realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei. ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald:– montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;– realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația natural: ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; ● Lucrări pentru echiparea cu stații de reîncărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată:– puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice ● Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale/lucrări de recompartimentări interioare la clădirile în care se desfășoară activități educaționale; ● Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități:– sisteme de ghidaj și orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficiențe de vedere.– sisteme de avertizare luminoasă destinate persoanelor cu deficiențe de auz.– dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze auditive.– rampe mobile, lifturi adaptate și alte mijloace ce pot fi integrate la nivelul construcțiilor existente în scopul deservirii populației cu dizabilități fizice.– covoare tactile pentru infrastructura de acces în instituțiile publice de interes general. ● Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii:– repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii– repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;– demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;– repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;– înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate– reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. Toate măsurile de creștere a eficienței energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică și/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI și proiectul tehnic. Nu se finanțează prin PNRR: investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică proprie a clădirii Sunt eligibile pentru finanțare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000.B. Condiții ce trebuie îndeplinite: Vor fi incluse la finanțare exclusiv obiectivele de investiții care îndeplinesc următoarele condiții: ● Sunt clădiri publice cu funcțiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice (ex. sedii de primărie, biblioteci, cămine culturale, case de cultură, muzee, case memoriale, centre de informare turistică, sedii de poliție, sedii de unități sanitare publice, unități școlare și creșe, clădiri ale serviciilor publice de asistență socială etc.); ● În urma implementării proiectelor de reabilitare energetică moderată, se va obține o reducere de mimim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic și certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice; ● lucrările care nu țin de sistemele de îmbunătățire a eficienței energetice nu vor depăși pragul de 10% din valoarea totală a costurilor; ● nu sunt încadrate în clasele I și II de risc seismic, conform raportului de expertiza Tehnică. Sunt eligibile pentru finanțare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000. Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze existența dreptului invocat asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform legislației în vigoare:a) dreptul de proprietate publică sau privată a statului și UAT;b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică a statului și UAT; În cazul proprietății, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă. În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Atenție: Din documentele privind dreptul de administrare trebuie să reiasă faptul că acesta este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției. Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale). Prin perioada de implementare a proiectului se înțelege perioada în care se finalizează toate activitățile aferente proiectului. Atenție: Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. Prin imobil, obiect al proiectului, se înțelege terenul și clădirea ce fac obiectul proiectului. Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire. Pentru toate imobilele care fac obiectul proiectului propus, începând cu data depunerii cererii de finanțare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: ( ) să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii, în condițiile Ghidului. ( ) să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești. ( ) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. Prin imobil obiect al proiectului se înțelege terenul și clădirea ce fac obiectul proiectului. Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.). De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte, nu se consideră sarcină sau interdicție care afectează implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare: ( ) închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor suprafețe din terenul aferent imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/implementarea proiectului, ( ) închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor spații din clădirea aferentă imobilului, în condițiile precizate din prezentul document. Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepțiunea MDLPA incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PNRR. În accepțiunea MDLPA nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară și care nu afectează condițiile de implementare. Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate. Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate: ● să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare); ● să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare; ● să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției. Aceste elemente vor constitui clauze de reziliere a contractelor de finanțare. Indicatorii obiectivului de investiții: ● Număr de metri pătrați aferenți suprafeței de clădire renovata energetic.I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Obiectivul acestei investiții este de a sprijini procesul de planificare urbană și teritorială bazată pe principiile de dezvoltare durabilă și inteligentă și de spori accesul digital la documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. Investiția finanțează elaborarea sau actualizarea și/sau transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, inclusiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă. Redactarea documentațiilor se va realiza în format digital, georeferențiat, în conformitate cu dispozițiile jalonului 288 (Intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile, trimestrul IV, 2022) și ale jalonului 315 (codul ATUC, ce va fi aprobat până în trimestrul I, 2023). Documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism în format GIS vor cuprinde simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile, respectiv:i) date de tip vectorial, prin care sunt reprezentate entități spațiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite administrative, limite ale unităților teritoriale de referință, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, zone funcționale, clădiri, drumuri, rețele și altele asemenea;ii) date de tip atribut prin care sunt gestionate informațiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile spațiale reglementate. PMUD va fi validat de Grupul național pentru optimizarea PMUD instituit în conformitate cu dispozițiile stabilite în jalonul 289. Grupul național pentru optimizarea PMUD reprezintă structura de asistență tehnică acordată de către specialiști pentru elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și actualizarea PMUD instituite și operaționale. Toate documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism vor fi elaborate și după finalizare, transpuse în format digital în conformitate cu Codul de amenajare a teritoriului, urbanismului și construcțiilor și vor fi avizate de Comisia Națională de Dezvoltare Teritorială organizată conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare. Documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism vor fi încărcate pe platforma Observatorului teritorial. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.A. Activități eligibile (conform PNRR, activitățile eligibile pentru investiția I4 se încadrează la codul 011 - Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicații): ● Sunt eligibile următoarele activități de elaborare/actualizare a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD în măsura în care au ca finalitate elaborarea/transpunerea și livrarea către MDLPA pentru încărcarea documentației în Observatorul Teritorial Național în format GIS:a) elaborare/actualizare studii de fundamentare și de specialitate a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUDb) elaborare/actualizare în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUDc) finalizarea elaborării/actualizării în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUDd) transpunerea în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD aprobate după 1 ianuarie 2018 cu condiția ca acestea să respecte conținutul prevăzut de Legea nr. 350/2001 și de PNRR. ● Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile, respectiv:a. date de tip vectorial prin care sunt reprezentate entități spațiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite administrative, limite ale unităților teritoriale de referință, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, zone funcționale, clădiri, drumuri, rețele și altele asemenea;b. date de tip atribut prin care sunt gestionate informațiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile spațiale reglementate.– PUG/PUZ ● Studii de fundamentare premergătoare documentațiilor de urbanism; ● Elaborarea propriu-zisă a documentației în format compatibil GIS (piese scrise și piese desenate); ● Documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor, ● Documentația finală (piese scrise și piese desenate), inclusiv Strategia de dezvoltare spațială și plan de acțiune; ● sunt eligibile documentațiile de tip PUZ pentru:– zonele centrale ale localităților;– zonele construite protejate și de protecție a monumentelor;– zonele de agrement și turism;– zonele/parcurile industriale, tehnologice și zonelor de servicii;– infrastructurii de transport;– zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane– zone care cuprind așezări informale– PMUD - Studii de fundamentare premergătoare planurilor de mobilitate urbană durabilă; ● Planul de mobilitate urbană durabilă propriu-zis, care se va realiza în conformitate cu ghidul pentru elaborarea și implementarea unui plan de mobilitate urban durabil. Ghidul va fi pus la dispoziție de către MDLPA. ● Noile PMUD vor trebui validate de către structura de asistență tehnică pentru dezvoltarea PMUD ce va fi stabilită la nivelul MDLPA și este obligatoriu ca documentația să fie aprobată până la finalizarea proiectului de investiții.B. Condiții ce trebuie îndeplinite:1. Redactarea documentațiilor se va realiza în conformitate cu dispozițiile jalonului 288 (Intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile, trimestrul IV, 2022) și ale jalonului 315 (codul ATUC, ce va fi aprobat până în trimestrul I, 2023).2. Pentru cererile de finanțare ce vizează elaborarea/actualizarea, inclusiv transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, respectiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă:a) La nivelul UAT există necesitatea elaborării/actualizării documentației de urbanism/planului de mobilitate urbană durabilă;b) Unitatea administrativ teritorială a inițiat documentația de amenajarea teritoriului sau de urbanism sau planul de mobilitate urbană durabilă iar aceasta se află în curs de elaborare/actualizare, iar contractul de achiziție a fost stabilit în baza unei proceduri de licitație deschisă, conform prevederilor legale. Este obligatorie conformarea la cerințele stabilite la punctul 4.3. Pentru cererile de finanțare ce vizează exclusiv transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, respectiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă sunt eligibile documentațiile ce au fost aprobate începând cu anul 2018.4. Documentațiile trebuie întocmite conform prevederilor:– Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare,– Ordinului nr. 233 din 26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare și– ghidurilor ce vor fi prezentate de către MDLPA în perioada următoare (Precizări pentru elaborarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și a celor de urbanism pentru transpunerea în format compatibil GIS, respectiv Ghid pentru elaborarea PMUD care va actualiza conținutul prevăzut de Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și care va fi elaborat conform ghidului SUMP produs și publicat cu girul Comisiei Europene care se găsește la adresa https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf). Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) vor asigura corelarea cu documentațiile de urbanism actualizate și vor cuprinde măsuri pentru tranziția verde și pentru siguranța rutieră. După aprobare, toate documentațiile vor fi transmise către MDLPA pentru publicare în platforma de date digitale urbane interoperabile (componentă a Observatorului teritorial), aferentă jalonului 316 din componenta 10 - Fondul Local. Indicatorii obiectivului de investiții– Număr de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism și planuri de mobilitate urbană durabilă elaborate/actualizate în format GIS.III. Condiții generale de eligibilitate Solicitantul face dovada capacității de cofinanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile Solicitantul va completa și semna câte o Declarație de angajament (Model A la ghid), iar datele din Declarația de angajament vor fi corelate cu cele din Hotărârile/decizia de aprobare a proiectului. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, atât liderul, cât și partenerii vor completa și semna câte o Declarație de angajament (Model A la ghid), iar datele din Declarația de angajament vor fi corelate cu cele din Acordul de parteneriat (Model B la ghid) și din Hotărârile/decizia de aprobare a proiectului.încadrarea valorii investiției în valoarea maximă eligibilă. Valoarea maximă eligibilă a costurilor aferente investiției se va încadra în prevederile din secțiunile 2.4. și 2.5. din acest ghid. Solicitările vor fi efectuate pentru suma totală necesară, inclusiv TVA. TVA va fi asigurat prin bugetul de stat. Sumele fără TVA care vor depăși valoarea maximă eligibilă vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile. Încadrarea în perioada de eligibilitate a PNRR Proiectul propus spre finanțare poate include activități desfășurate începând cu data de 1 februarie 2020. Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depăși 30 iunie 2026. Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, perioada dintre depunerea cererii de finanțare și momentul semnării contractului, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. Proiectul propus spre finanțare include doar activități desfășurate după data de 1 februarie 2020. Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Nu sunt eligibile cheltuielile realizate prin finanțare obținută în cadrul programelor operaționale din perioada 2014 - 2020. Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin Programul Operațional Regional, prin alte programe operaționale, sau prin alte programe cu surse publice de finanțare. În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MDLPA va emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare și va recupera sumele acordate necuvenit. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul a respectat și va respecta legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate. Solicitantul/cererea de finanțare respectă minimul legislativ în aceste domenii, asumat prin Declarația de angajament (Model A). Proiectul va respecta principiul "Do No Significant Harm" (DNSH). În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul a respectat și va respecta obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului. Solicitantul/cererea de finanțare respectă condițiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model E). Solicitantul va justifica modul în care sunt respectate condițiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul) pentru fiecare obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH, prin completarea Listei de verificare DNSH corespunzătoare fiecărui tip de investiție, anexată prezentului document (Model E - E1 - E7 - Lista de verificare DNSH). În declarația de angajament va fi inclusă o prevedere legată de respectarea condiționărilor privind DNSH în termenii de referință a achizițiilor asociate investițiilor din cadrul proiectelor. Condiționările legate de DNSH trebuie să fie în conformitate cu analiza DNSH din cadrul planului.IV. Condiție privind includerea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice Pentru toate tipurile de solicitanți, la orice proiect depus pentru oricare dintre investițiile prevăzute în cadrul acestui apel, este prevăzută automat o alocare suplimentară pentru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, care vor fi achiziționate centralizat^7) de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. ^7) Sub rezerva existenței cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziții centralizate. Astfel, este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice conform tabelului următor: Categorie de beneficiar
  Categorie de beneficiarNumăr minim de stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw) care trebuie incluse în cererea de finanțare / UAT (sau subdiviziune UAT)Număr total de stații (22 kw și 50 kw) incluse în cererea de finanțare pentru categoria de beneficiarNumăr total de puncte incluse în cererea de finanțare pentru categoria de beneficiar (din care cel puțin 25% vor fi decapacitate minima de 50 kwh)
  Sectoarele municipiului București44264528
  Municipii reședință de județ4518003600
  Alte municipii106201240
  Orașe66481296
  Comune (se aplică doar pentru comunele din zona adiacentă municipiilor, comunelor care sunt stațiuni turistice și comunelor care sunt străbătute de drumuri naționale - conform listei de mai jos). Comunele carenu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice.232726544
  Total13.208
  Notă:(1) comunele din zona adiacentă municipiilor sunt definite drept comunele în care 15% din populația ocupată lucrează în municipiu sau comunele care au limită administrativă comună cu municipiul.(2) 2 stații cu 4 puncte pot fi asimilate cu o stație cu 4 puncte.
  Pentru proiectele depuse în parteneriat/ADI, numărul de stații de încărcare va fi repartizat către toate UAT din cadrul parteneriatului care sunt incluse în categoriile de beneficiari de mai sus. UAT care doresc un număr mai mare de puncte de încărcare decât cel din tabel pot solicita suplimentarea acestora în cadrul cererii de finanțare, în limita numărului total de puncte de reîncărcare (17.160 la nivel național). De asemenea, comunele care nu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de stații de încărcare vehicule electrice. Beneficiarii eligibili pentru stațiile de reîncărcare pot aplica pentru ajutor de stat conform schemei elaborate și aprobate prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 - "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice". Beneficiarii investiției vor trebui să asigure un spațiu adecvat pentru amplasamentul stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice (care va presupune și posibilitatea de staționare a vehiculelor pe perioada încărcării) precum și toate activitățile și costurile necesare pentru punerea în funcțiune a stațiilor. Comune în care se vor instala cel puțin 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice
  NrcrtDenumire comunăDenumirejudețNrcrtDenumire comunăDenumirejudeț
  1AlbacAlba815BrădeștiHarghita
  2ArieșeniAlba816CăpâlnițaHarghita
  3BerghinAlba817CârțaHarghita
  4BistraAlba818CiceuHarghita
  5BuciumAlba819CiucsângeorgiuHarghita
  6CâlnicAlba820CorbuHarghita
  7CiugudAlba821CorundHarghita
  8CiuruleasaAlba822CozmeniHarghita
  9Crăciunelu de JosAlba823DăneștiHarghita
  10CricăuAlba824DealuHarghita
  11Galda de JosAlba825DitrăuHarghita
  12Gârda de SusAlba826FeliceniHarghita
  13IghiuAlba827FrumoasaHarghita
  14LupșaAlba828GălăuțașHarghita
  15MeteșAlba829JoseniHarghita
  16MihalțAlba830LăzareaHarghita
  17MirăslăuAlba831LuetaHarghita
  18OcolișAlba832Lunca de JosHarghita
  19PianuAlba833Lunca de SusHarghita
  20PoșagaAlba834LupeniHarghita
  21Roșia MontanăAlba835MădărașHarghita
  22SălciuaAlba836Păuleni-CiucHarghita
  23SălișteaAlba837Plăieșii de JosHarghita
  24SăscioriAlba838PraidHarghita
  25SâncelAlba839RacuHarghita
  26SântimbruAlba840Satu MareHarghita
  27ScărișoaraAlba841SărmașHarghita
  28StremțAlba842SâncrăieniHarghita
  29ȘibotAlba843SândominicHarghita
  30ȘpringAlba844SânmartinHarghita
  31ȘugagAlba845SânsimionHarghita
  32UnireaAlba846SântimbruHarghita
  33Vadu MoțilorAlba847SiculeniHarghita
  34Valea LungăAlba848SubcetateHarghita
  35Vințu de JosAlba849SuseniHarghita
  36AlmașArad850TomeștiHarghita
  37BârsaArad851TulgheșHarghita
  38BârzavaArad852TușnadHarghita
  39BocsigArad853VoșlăbeniHarghita
  40ButeniArad854Baia de CrișHunedoara
  41ConopArad855BaruHunedoara
  42CovăsințArad856BăciaHunedoara
  43DorobanțiArad857BănițaHunedoara
  44FântâneleArad858Bretea RomânăHunedoara
  45FelnacArad859BuceșHunedoara
  46FrumușeniArad860BurjucHunedoara
  47GhiorocArad861CrișciorHunedoara
  48GrăniceriArad862DensușHunedoara
  49GurahonțArad863DobraHunedoara
  50HălmagiuArad864GurasadaHunedoara
  51IratoșuArad865IliaHunedoara
  52LivadaArad866Lăpugiu de JosHunedoara
  53MaceaArad867Luncoiu de JosHunedoara
  54MoneasaArad868PuiHunedoara
  55PăulișArad869Râu de MoriHunedoara
  56Peregu MareArad870RibițaHunedoara
  57PetrișArad871RomosHunedoara
  58PiluArad872SarmizegetusaHunedoara
  59PleșcuțaArad873Sălașu de SusHunedoara
  60SăvârșinArad874Sântămăria-OrleaHunedoara
  61SecusigiuArad875ȘoimușHunedoara
  62SemlacArad876TomeștiHunedoara
  63Sintea MareArad877ToteștiHunedoara
  64SocodorArad878TurdașHunedoara
  65SaguArad879Vața de JosHunedoara
  66SeitinArad880VălișoaraHunedoara
  67SiculaArad881VețelHunedoara
  68SimandArad882ZamHunedoara
  69SiriaArad883AdâncataIalomița
  70SofroneaArad884AlexeniIalomița
  71Vărădia de MureșArad885AndrășeștiIalomița
  72VârfurileArad886ArmășeștiIalomița
  73VingaArad887BalaciuIalomița
  74VladimirescuArad888BărbuleștiIalomița
  75ZăbraniArad889BordușaniIalomița
  76ZădăreniArad890BucuIalomița
  77ZerindArad891CiocârliaIalomița
  78Zimandu NouArad892CiochinaIalomița
  79Albeștii de ArgeșArgeș893CoșereniIalomița
  80AlbotaArgeș894FăcăeniIalomița
  81AninoasaArgeș895Gheorghe LazărIalomița
  82ArefuArgeș896GiurgeniIalomița
  83BascovArgeș897GrivițaIalomița
  84BăbanaArgeș898Ion RoatăIalomița
  85BăiculeștiArgeș899JilaveleIalomița
  86BerevoeștiArgeș900ManasiaIalomița
  87BraduArgeș901Mihail KogălniceanuIalomița
  88BudeasaArgeș902MiloșeștiIalomița
  89Bughea de SusArgeș903MovilaIalomița
  90BuzoeștiArgeș904MovilițaIalomița
  91CăldăraruArgeș905Munteni-BuzăuIalomița
  92CălineștiArgeș906OgradaIalomița
  93CăteascaArgeș907PeriețiIalomița
  94CiomăgeștiArgeș908SărățeniIalomița
  95CocuArgeș909ScânteiaIalomița
  96CorbeniArgeș910Sfântu GheorgheIalomița
  97CorbiArgeș911SineștiIalomița
  98CotmeanaArgeș912StelnicaIalomița
  99DâmbovicioaraArgeș913VlădeniIalomița
  100DârmăneștiArgeș914Alexandru I. CuzaIași
  101DomneștiArgeș915AroneanuIași
  102DragoslaveleArgeș916BalșIași
  103DrăganuArgeș917BălțațiIași
  104GodeniArgeș918BârnovaIași
  105HârseștiArgeș919BivolariIași
  106LeordeniArgeș920ButeaIași
  107Lunca CorbuluiArgeș921CeplenițaIași
  108MărăcineniArgeș922CiohorăniIași
  109MerișaniArgeș923CiorteștiIași
  110MiceștiArgeș924CiureaIași
  111MihăeștiArgeș925ComarnaIași
  112MiroșiArgeș926CosteștiIași
  113MorăreștiArgeș927CostuleniIași
  114MoșoaiaArgeș928CotnariIași
  115MușăteștiArgeș929CristeștiIași
  116OarjaArgeș930DeleniIași
  117Poiana LaculuiArgeș931DumeștiIași
  118RucărArgeș932GorbanIași
  119Schitu GoleștiArgeș933GrajduriIași
  120StâlpeniArgeș934HărmăneștiIași
  121StoeneștiArgeș935HolbocaIași
  122SuseniArgeș936Ion NeculceIași
  123TigveniArgeș937LețcaniIași
  124ȚițeștiArgeș938MirceștiIași
  125UngheniArgeș939MiroslavaIași
  126Valea IașuluiArgeș940MirosloveștiIași
  127Valea Mare-PravățArgeș941Mogoșești-SiretIași
  128AgășBacău942MoțcaIași
  129ArdeoaniBacău943PopricaniIași
  130AsăuBacău944ProbotaIași
  131BârsăneștiBacău945RăchiteniIași
  132Berești-BistrițaBacău946RăducăneniIași
  133Berești-TazlăuBacău947RediuIași
  134BogdăneștiBacău948RuginoasaIași
  135BrusturoasaBacău949ScânteiaIași
  136BuhociBacău950Schitu DucaIași
  137CăiuțiBacău951ScobințiIași
  138ClejaBacău952StrungaIași
  139CoțofăneștiBacău953TomeștiIași
  140DofteanaBacău954TrifeștiIași
  141FaraoaniBacău955ȚigănașiIași
  142FilipeștiBacău956ȚuțoraIași
  143GârleniBacău957UngheniIași
  144Ghimeș-FăgetBacău958Valea LupuluiIași
  145HelegiuBacău959VictoriaIași
  146HemeiușBacău96001.decIlfov
  147HuruieștiBacău961AfumațiIlfov
  148IteștiBacău962BaloteștiIlfov
  149Letea VecheBacău963BerceniIlfov
  150LiveziBacău964BrăneștiIlfov
  151Luizi-CălugăraBacău965CernicaIlfov
  152MăgireștiBacău966ChiajnaIlfov
  153MăguraBacău967CiolpaniIlfov
  154Mănăstirea CașinBacău968CiorogârlaIlfov
  155MărgineniBacău969ClinceniIlfov
  156Nicolae BălcescuBacău970CopăceniIlfov
  157OdobeștiBacău971CorbeancaIlfov
  158OituzBacău972CornetuIlfov
  159OrbeniBacău973DascăluIlfov
  160PalancaBacău974Dărăști-IlfovIlfov
  161ParavaBacău975DobroeștiIlfov
  162PârgăreștiBacău976DomneștiIlfov
  163PlopanaBacău977Dragomirești-ValeIlfov
  164Podu TurculuiBacău978GăneasaIlfov
  165RacovaBacău979GlinaIlfov
  166RăcăciuniBacău980GrădișteaIlfov
  167SascutBacău981GruiuIlfov
  168SănduleniBacău982JilavaIlfov
  169SărataBacău983Moara VlăsieiIlfov
  170SăuceștiBacău984MogoșoaiaIlfov
  171ScorțeniBacău985PerișIlfov
  172SecuieniBacău986PetrăchioaiaIlfov
  173StrugariBacău987SnagovIlfov
  174Ștefan cel MareBacău988Ștefăneștii de JosIlfov
  175Târgu TrotușBacău989TunariIlfov
  176TraianBacău990VidraIlfov
  177UrecheștiBacău991BârsanaMaramureș
  178Valea SeacăBacău992Bocicoiu MareMaramureș
  179AbramBihor993Boiu MareMaramureș
  180AbrămuțBihor994BotizaMaramureș
  181AușeuBihor995Câmpulung la TisaMaramureș
  182Avram IancuBihor996CicârlăuMaramureș
  183BalcBihor997CoașMaramureș
  184BihariaBihor998ColtăuMaramureș
  185BorodBihor999Copalnic-MănășturMaramureș
  186BorșBihor1000DeseștiMaramureș
  187BratcaBihor1001DumbrăvițaMaramureș
  188BrusturiBihor1002GiuleștiMaramureș
  189BudureasaBihor1003GroșiMaramureș
  190BuduslăuBihor1004LeordinaMaramureș
  191CărpinetBihor1005Mireșu MareMaramureș
  192CâmpaniBihor1006MoiseiMaramureș
  193CefaBihor1007Ocna SugatagMaramureș
  194CeicaBihor1008OnceștiMaramureș
  195CetariuBihor1009PetrovaMaramureș
  196CherechiuBihor1010ReceaMaramureș
  197CiumeghiuBihor1011Remetea ChioaruluiMaramureș
  198CopăcelBihor1012RemețiMaramureș
  199Criștioru de JosBihor1013Rona de JosMaramureș
  200CurtuișeniBihor1014Rona de SusMaramureș
  201DernaBihor1015SarasăuMaramureș
  202DiosigBihor1016SatulungMaramureș
  203DobreștiBihor1017SăcălășeniMaramureș
  204DrăgăneștiBihor1018SăcelMaramureș
  205DrăgeștiBihor1019SăpânțaMaramureș
  206GepiuBihor1020SișeștiMaramureș
  207Girișu de CrișBihor1021Vadu IzeiMaramureș
  208Hidișelu de SusBihor1022Valea ChioaruluiMaramureș
  209HolodBihor1023Vișeu de JosMaramureș
  210Husasău de TincaBihor1024BalaMehedinți
  211IneuBihor1025BaltaMehedinți
  212LăzăreniBihor1026Breznița-OcolMehedinți
  213Lugașu de JosBihor1027BroșteniMehedinți
  214LuncaBihor1028Burila MareMehedinți
  215MădărasBihor1029ButoieștiMehedinți
  216NojoridBihor1030CorcovaMehedinți
  217OșorheiBihor1031CorlățelMehedinți
  218PaleuBihor1032CujmirMehedinți
  219PocolaBihor1033DeveselMehedinți
  220RăbăganiBihor1034DubovaMehedinți
  221RieniBihor1035EșelnițaMehedinți
  222RoșioriBihor1036FloreștiMehedinți
  223SăcădatBihor1037GogoșuMehedinți
  224SălardBihor1038GreciMehedinți
  225SâmbătaBihor1039HinovaMehedinți
  226SâniobBihor1040IlovițaMehedinți
  227SânmartinBihor1041IsvernaMehedinți
  228Sânnicolau RomânBihor1042Izvoru BârziiMehedinți
  229SântandreiBihor1043MalovățMehedinți
  230SârbiBihor1044Obârșia de CâmpMehedinți
  231SpinușBihor1045Obârșia-CloșaniMehedinți
  232Suplacu de BarcăuBihor1046PrunișorMehedinți
  233SinteuBihor1047PunghinaMehedinți
  234TarceaBihor1048RogovaMehedinți
  235TămășeuBihor1049SalciaMehedinți
  236TăuteuBihor1050StângăceauaMehedinți
  237TileagdBihor1051SvinițaMehedinți
  238TincaBihor1052SimianMehedinți
  239ToboliuBihor1053SișeștiMehedinți
  240Vadu CrișuluiBihor1054TâmnaMehedinți
  241VârciorogBihor1055VânătoriMehedinți
  242Bistrița BârgăuluiBistrița-Năsăud1056VoloiacMehedinți
  243Budacu de JosBistrița-Năsăud1057AcățariMureș
  244CetateBistrița-Năsăud1058AlbeștiMureș
  245ChiuzaBistrița-Năsăud1059AlunișMureș
  246Ciceu-MihăieștiBistrița-Năsăud1060BăgaciuMureș
  247CoșbucBistrița-Năsăud1061BălăușeriMureș
  248DumitraBistrița-Năsăud1062BogataMureș
  249DumitrițaBistrița-Năsăud1063BrâncoveneștiMureș
  250FeldruBistrița-Năsăud1064BreazaMureș
  251Galații BistrițeiBistrița-Năsăud1065Ceuașu de CâmpieMureș
  252Ilva MicăBistrița-Năsăud1066ChețaniMureș
  253Josenii BârgăuluiBistrița-Năsăud1067ChibedMureș
  254LechințaBistrița-Năsăud1068CoroisânmărtinMureș
  255LivezileBistrița-Năsăud1069CoruncaMureș
  256MaieruBistrița-Năsăud1070CrăciuneștiMureș
  257MateiBistrița-Năsăud1071CrăieștiMureș
  258MărișeluBistrița-Năsăud1072CristeștiMureș
  259NimigeaBistrița-Năsăud1073CuciMureș
  260Petru RareșBistrița-Năsăud1074DaneșMureș
  261Prundu BârgăuluiBistrița-Năsăud1075DedaMureș
  262RebrișoaraBistrița-Năsăud1076ErneiMureș
  263RodnaBistrița-Năsăud1077FărăgăuMureș
  264RomuliBistrița-Năsăud1078FântâneleMureș
  265SalvaBistrița-Năsăud1079GăneștiMureș
  266Silivașu de CâmpieBistrița-Năsăud1080Gheorghe DojaMureș
  267ȘanțBistrița-Năsăud1081GhindariMureș
  268ȘieuBistrița-Năsăud1082GlodeniMureș
  269Șieu-MăgherușBistrița-Năsăud1083GorneștiMureș
  270Șieu-OdorheiBistrița-Năsăud1084LivezeniMureș
  271ȘintereagBistrița-Năsăud1085LuncaMureș
  272TeacaBistrița-Năsăud1086Lunca BraduluiMureș
  273TelciuBistrița-Năsăud1087MădărașMureș
  274Tiha BârgăuluiBistrița-Năsăud1088MicaMureș
  275UriuBistrița-Năsăud1089NadeșMureș
  276UrmenișBistrița-Năsăud1090OgraMureș
  277AvrămeniBotoșani1091PănetMureș
  278BălușeniBotoșani1092PăsăreniMureș
  279BlândeștiBotoșani1093PeteleaMureș
  280BrăeștiBotoșani1094RăstolițaMureș
  281CălărașiBotoșani1095Rușii-MunțiMureș
  282CândeștiBotoșani1096SaschizMureș
  283CopălăuBotoșani1097SărățeniMureș
  284CoșulaBotoșani1098Sâncraiu de MureșMureș
  285CoțușcaBotoșani1099Sângeorgiu de MureșMureș
  286CristeștiBotoșani1100SânpaulMureș
  287CristineștiBotoșani1101Sânpetru de CâmpieMureș
  288CurteștiBotoșani1102Sântana de MureșMureș
  289DângeniBotoșani1103StânceniMureș
  290DurneștiBotoșani1104SuplacMureș
  291FrumușicaBotoșani1105SuseniMureș
  292GorbăneștiBotoșani1106ȘincaiMureș
  293HudeștiBotoșani1107VânătoriMureș
  294IbăneștiBotoșani1108AgapiaNeamț
  295LeordaBotoșani1109Alexandru cel BunNeamț
  296ManoleasaBotoșani1110BălțăteștiNeamț
  297Mihai EminescuBotoșani1111BârgăuaniNeamț
  298MihăileniBotoșani1112Bicaz-CheiNeamț
  299MitocBotoșani1113Bicazu ArdeleanNeamț
  300PăltinișBotoșani1114BodeștiNeamț
  301RăchițiBotoșani1115BorcaNeamț
  302Rădăuți-PrutBotoșani1116BoteștiNeamț
  303RipiceniBotoșani1117BozieniNeamț
  304RomâneștiBotoșani1118BrusturiNeamț
  305Santa MareBotoșani1119CeahlăuNeamț
  306StăuceniBotoșani1120CordunNeamț
  307SuharăuBotoșani1121CostișaNeamț
  308SendriceniBotoșani1122CrăcăoaniNeamț
  309TrușeștiBotoșani1123DobreniNeamț
  310UngureniBotoșani1124DulceștiNeamț
  311UnțeniBotoșani1125Dumbrava RoșieNeamț
  312VăculeștiBotoșani1126FarcașaNeamț
  313Vârfu CâmpuluiBotoșani1127FăureiNeamț
  314VlădeniBotoșani1128GâdințiNeamț
  315VlăsineștiBotoșani1129GârcinaNeamț
  316ApațaBrașov1130GherăeștiNeamț
  317AugustinBrașov1131GhindăoaniNeamț
  318BecleanBrașov1132GirovNeamț
  319BodBrașov1133GrințieșNeamț
  320BranBrașov1134HanguNeamț
  321BudilaBrașov1135HoriaNeamț
  322BuneștiBrașov1136PângărațiNeamț
  323CristianBrașov1137PodoleniNeamț
  324CrizbavBrașov1138Poiana TeiuluiNeamț
  325DumbrăvițaBrașov1139PoienariNeamț
  326FeldioaraBrașov1140RăuceștiNeamț
  327FundataBrașov1141RuginoasaNeamț
  328HălchiuBrașov1142SagnaNeamț
  329HărmanBrașov1143SăbăoaniNeamț
  330HoghizBrașov1144SăvineștiNeamț
  331HolbavBrașov1145SecuieniNeamț
  332MăierușBrașov1146Stefan cel MareNeamț
  333MândraBrașov1147TarcăuNeamț
  334MoieciuBrașov1148TașcaNeamț
  335OrmenișBrașov1149TimișeștiNeamț
  336PărăuBrașov1150TrifeștiNeamț
  337Poiana MăruluiBrașov1151ZăneștiNeamț
  338PrejmerBrașov1152BălteniOlt
  339SânpetruBrașov1153BărăștiOlt
  340SercaiaBrașov1154BobiceștiOlt
  341SincaBrașov1155BrastavățuOlt
  342Sinca NouăBrașov1156BrâncoveniOlt
  343TărlungeniBrașov1157BrebeniOlt
  344TeliuBrașov1158ColoneștiOlt
  345UceaBrașov1159CoteanaOlt
  346UngraBrașov1160CurtișoaraOlt
  347Vama BuzăuluiBrașov1161DăneasaOlt
  348VișteaBrașov1162DeveseluOlt
  349VoilaBrașov1163DobrețuOlt
  350VulcanBrașov1164DobrosloveniOlt
  351BărăganulBrăila1165DobroteasaOlt
  352CazasuBrăila1166DrăghiceniOlt
  353ChiscaniBrăila1167FăgețeluOlt
  354GrădișteaBrăila1168FălcoiuOlt
  355GropeniBrăila1169FărcașeleOlt
  356Mircea VodăBrăila1170GăneasaOlt
  357Movila MiresiiBrăila1171GârcovOlt
  358Surdila-GăiseancaBrăila1172GiuvărăștiOlt
  359Surdila-GreciBrăila1173GrădinariOlt
  360SuțeștiBrăila1174GrădinileOlt
  361TichileștiBrăila1175GrojdiboduOlt
  362TraianBrăila1176Gura PadiniiOlt
  363Tudor VladimirescuBrăila1177IancaOlt
  364UnireaBrăila1178IpoteștiOlt
  365VădeniBrăila1179LeleascaOlt
  366ViziruBrăila1180MihăeștiOlt
  367Balta AlbăBuzău1181MilcovOlt
  368BeceniBuzău1182Optași-MăguraOlt
  369BercaBuzău1183OrleaOlt
  370BlăjaniBuzău1184Osica de SusOlt
  371BolduBuzău1185PleșoiuOlt
  372C.A. RosettiBuzău1186PriseacaOlt
  373CernăteștiBuzău1187RadomireștiOlt
  374CilibiaBuzău1188SâmbureștiOlt
  375CislăuBuzău1189SlătioaraOlt
  376CochirleancaBuzău1190StoeneștiOlt
  377CosteștiBuzău1191StrejeștiOlt
  378GălbinașiBuzău1192StudinaOlt
  379GherăseniBuzău1193TătuleștiOlt
  380Glodeanu SăratBuzău1194TesluiOlt
  381Glodeanu-SilișteaBuzău1195TopanaOlt
  382GrebănuBuzău1196TraianOlt
  383MăguraBuzău1197Valea MareOlt
  384MărăcineniBuzău1198VâlceleOlt
  385MereiBuzău1199VerguleasaOlt
  386MihăileștiBuzău1200VișinaOlt
  387Movila BanuluiBuzău1201VlădilaOlt
  388PadinaBuzău1202VultureștiOlt
  389PietroaseleBuzău1203Albești-PaleologuPrahova
  390PodgoriaBuzău1204AlunișPrahova
  391Poșta CâlnăuBuzău1205ApostolachePrahova
  392PuieștiBuzău1206Ariceștii RahtivaniPrahova
  393RacovițeniBuzău1207Balta DoamneiPrahova
  394RâmniceluBuzău1208BălțeștiPrahova
  395SăgeataBuzău1209BăneștiPrahova
  396SăhăteniBuzău1210BărcăneștiPrahova
  397SăpocaBuzău1211BerceniPrahova
  398SiriuBuzău1212BlejoiPrahova
  399SmeeniBuzău1213BraziPrahova
  400StâlpuBuzău1214BucovPrahova
  401TisăuBuzău1215CepturaPrahova
  402TopliceniBuzău1216ChiojdeancaPrahova
  403ȚinteștiBuzău1217CioraniPrahova
  404UlmeniBuzău1218Cocorăștii ColțPrahova
  405UnguriuBuzău1219ColceagPrahova
  406Vadu PașiiBuzău1220CornuPrahova
  407Valea RâmniculuiBuzău1221DrăgăneștiPrahova
  408VâlceleleBuzău1222DumbravaPrahova
  409VerneștiBuzău1223DumbrăveștiPrahova
  410VipereștiBuzău1224FântânelePrahova
  411ZărneștiBuzău1225Filipeștii de TârgPrahova
  412ArmenișCaraș-Severin1226GorgotaPrahova
  413BăuțarCaraș-Severin1227GornetPrahova
  414BerzascaCaraș-Severin1228Gornet-CricovPrahova
  415BerzoviaCaraș-Severin1229Gura VitioareiPrahova
  416BozoviciCaraș-Severin1230lordăcheanuPrahova
  417BrebuCaraș-Severin1231IzvoarelePrahova
  418Brebu NouCaraș-Severin1232LipăneștiPrahova
  419BuchinCaraș-Severin1233MăgurelePrahova
  420BucoșnițaCaraș-Severin1234MăneciuPrahova
  421CarașovaCaraș-Severin1235MăneștiPrahova
  422CiuchiciCaraș-Severin1236PăcurețiPrahova
  423ConstantinDaicoviciuCaraș-Severin1237PăuleștiPrahova
  424CorneaCaraș-Severin1238PlopuPrahova
  425CornerevaCaraș-Severin1239Podenii NoiPrahova
  426CoroniniCaraș-Severin1240Poiana CâmpinaPrahova
  427DomașneaCaraș-Severin1241Poienarii BurchiiPrahova
  428EzerișCaraș-Severin1242Puchenii MariPrahova
  429FârliugCaraș-Severin1243RâfovPrahova
  430ForoticCaraș-Severin1244SuraniPrahova
  431GlimbocaCaraș-Severin1245ȘirnaPrahova
  432GrădinariCaraș-Severin1246ȘoimariPrahova
  433IablanițaCaraș-Severin1247Târgșoru VechiPrahova
  434LăpușnicelCaraș-Severin1248TeișaniPrahova
  435MargaCaraș-Severin1249TinosuPrahova
  436MăureniCaraș-Severin1250TomșaniPrahova
  437MehadiaCaraș-Severin1251Vadu SăpatPrahova
  438MehadicaCaraș-Severin1252Valea CălugăreascăPrahova
  439NaidășCaraș-Severin1253VărbilăuPrahova
  440ObrejaCaraș-Severin1254AcâșSatu Mare
  441PăltinișCaraș-Severin1255AgrișSatu Mare
  442PojejenaCaraș-Severin1256ApaSatu Mare
  443PrigorCaraș-Severin1257BeltiugSatu Mare
  444RăcășdiaCaraș-Severin1258BogdandSatu Mare
  445SacuCaraș-Severin1259BotizSatu Mare
  446SichevițaCaraș-Severin1260CăuașSatu Mare
  447Slatina-TimișCaraș-Severin1261CertezeSatu Mare
  448SocolCaraș-Severin1262CraidorolțSatu Mare
  449TeregovaCaraș-Severin1263CulciuSatu Mare
  450ToplețCaraș-Severin1264DobaSatu Mare
  451Turnu RuieniCaraș-Severin1265DorolțSatu Mare
  452VăliugCaraș-Severin1266HalmeuSatu Mare
  453ZăvoiCaraș-Severin1267HomoroadeSatu Mare
  454Alexandru OdobescuCălărași1268LazuriSatu Mare
  455BelciugateleCălărași1269Medieșu AuritSatu Mare
  456BorceaCălărași1270MiculaSatu Mare
  457CăscioareleCălărași1271MoftinSatu Mare
  458ChirnogiCălărași1272OdoreuSatu Mare
  459ChiseletCălărași1273Orașu NouSatu Mare
  460CiocăneștiCălărași1274PăuleștiSatu Mare
  461CurcaniCălărași1275PetreștiSatu Mare
  462Cuza VodăCălărași1276PișcoltSatu Mare
  463DichiseniCălărași1277PorumbeștiSatu Mare
  464Dor MăruntCălărași1278RacșaSatu Mare
  465DorobanțuCălărași1279SantăuSatu Mare
  466Dragalina