HOTĂRÂRE nr. 5 din 29 aprilie 2022privind radierea Societății FINANCE ONE IFN - S.A. din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022    Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/4.520 din 25.03.2022 privind propunerea de radiere din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societății FINANCE ONE IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor acțiunilor de monitorizare și inspecție desfășurate în perioadele 20.09.2021-1.10.2021 și 26.11.2021-6.12.2021,luând act de faptul că Societatea FINANCE ONE IFN - S.A. nu a respectat prevederile:– art. 5 lit. g) și i) din cap. 2 „Criterii de acordare a unei scrisori de garanție“ din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanție în relația cu persoanele juridice desfășurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN - S.A., ediția decembrie 2020, coroborate cu cele ale art. 17 din cap. 5 „Analiza, evaluarea și aprobarea emiterii scrisorilor de garanție“ din aceeași normă internă;– art. 17 teza a treia lit. b) și c) din cap. 5 „Analiza, evaluarea și aprobarea emiterii scrisorilor de garanție“ din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanție în relația cu persoanele juridice desfășurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN - S.A., ediția decembrie 2020;– art. 13 tezele a doua și a treia din cap. 4 „Garantarea scrisorilor de garanție“ din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanție în relația cu persoanele juridice desfășurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN - S.A., ediția decembrie 2020;– art. 12 din cap. 3 „Contrapartidele și angajamentele S.C. FINANCE ONE IFN - S.A.“ din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanție în relația cu persoanele juridice desfășurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN - S.A., ediția decembrie 2020;– art. 9 lit. f), coroborate cu cele ale art. 10 lit. b) din cap. 3 „Contrapartidele și angajamentele S.C. FINANCE ONE IFN - S.A.“ din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanție în relația cu persoanele juridice desfășurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN - S.A., ediția decembrie 2020;– art. 10 lit. c) din cap. 3 „Contrapartidele și angajamentele S.C. FINANCE ONE IFN - S.A.“, coroborate cu cele ale art. 5 lit. d) din cap. 2 „Criterii de acordare a unei scrisori de garanție“ din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanție în relația cu persoanele juridice desfășurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN - S.A.;– art. 8 din cap. 3 „Contrapartidele și angajamentele FINANCE ONE IFN - S.A.“ din Norma privind activitatea de emitere scrisori de garanție în relația cu persoanele juridice desfășurată în cadrul S.C. FINANCE ONE IFN - S.A., ediția iunie 2021;– art. 2 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 85 alin. (1) și (2) din cap. VII „Contabilizarea operațiunilor“ din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;– pct. 277, 278, 349, 411 și 412, coroborate cu cele ale pct. 420 alin. (1) și pct. 425 alin. (1) și (3) din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13.1 din actul constitutiv al instituției financiare nebancare, coroborate cu prevederile art. 177 alin. (1) lit. b) și c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (3) și art. 49 lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11.5 din actul constitutiv al instituției financiare nebancare, coroborate cu prevederile art. 153^20 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 din actul constitutiv al Societății FINANCE ONE IFN - S.A., coroborate cu prevederile art. 43 alin. (3) și ale art. 113 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare; – anexei nr. 3 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și art. 17 din Normele privind constituirea, utilizarea și regularizarea provizioanelor specifice de risc în cadrul Finance One IFN - S.A.;– art. 50 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile cap. II pct. 1 subpct. 1.1 și 1.2, cap. III pct. 1 paragraful „CONȚINUT - Linii“ și paragraful „Coloane“ și pct. 3 primul paragraf din anexa la același ordin, precum și ale art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 85 alin. (1) și (2), pct. 88 alin. (6), pct. 293 alin. (2), pct. 294, 334, 411 și 412 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– pct. 287 alin. (2) și (4) din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;– pct. 147 și 148 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu pct. 81 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și pct. 310 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. a) și art. 85 alin. (1) și (2) din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare,pentru următoarele fapte:– emiterea scrisorilor de garanție fără aprobarea organelor statutare competente;– neîncheierea de contracte de garanție pentru toate creanțele/pentru toate bunurile mobile/imobile/intangibile, după caz, ale ordonatorilor și neînscrierea acestora la Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobiliare (actualmente Registrul Național de Publicitate Mobiliară);– acceptarea drept garanție la dispoziția instituției financiare nebancare a unor bilete la ordin diferite de cele menționate în contractele de garantare, precum și tratamentul eronat al garanțiilor în reglementările proprii privind analiza, aprobarea și executarea scrisorilor de garanție, cu impact asupra riscurilor asumate în derularea activității de creditare;– acceptarea încasării în rate a primelor de emitere a scrisorilor de garanție, fără aprobarea directorului general;– acceptarea unor cereri de emitere a scrisorilor de garanție semnate de persoane care nu dețineau calitatea de reprezentanți legali ai societăților solicitante;– lipsa din documentațiile aferente scrisorilor de garanție analizate a documentelor care să ateste că instituția a efectuat consultări ale bazelor de date centralizate oficiale, respectiv Centrala Incidentelor de Plăți și Biroul de Credit;– emiterea unei scrisori de garanție pentru un grup de societăți comerciale nerezidente;– neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni în ordine cronologică și în concordanță cu documentele justificative;– înregistrarea eronată/neînregistrarea în contabilitate a unor operațiuni;– înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni economico-financiare fără a avea la bază documente justificative datate;– inexistența anterior lunii noiembrie 2020 a unui registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație și a unui registru al ședințelor și deliberărilor adunării generale a acționarilor instituției financiare nebancare, precum și pentru că Registrul deliberărilor adunării generale a acționarilor, ținut ulterior lunii noiembrie 2020, nu cuprinde toate deciziile adunării generale a acționarilor;– întrunirea consiliului de administrație al instituției în prezența unui singur membru și adoptarea unor decizii nestatutare, care nu sunt valabile;– adoptarea deciziei de a deschide un punct de lucru nu a fost luată de organul statutar competent și nu a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului;– raportarea eronată a indicatorului Total capitaluri proprii în Situația indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special pentru data de 30.06.2021;– neincluderea garanțiilor financiare date pentru clientelă în Situația privind clasificarea expunerilor din credite și necesarul de provizioane specifice de risc de credit întocmită pentru data de 30.06.2021, respectiv în formularul prevăzut în anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situației privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit;– neprezentarea, conform solicitărilor echipei de inspecție, a documentației aferente portofoliului de credite clasificat și raportat în Situația privind clasificarea expunerilor din credite și necesarul de provizioane specifice de risc de credit, precum și a biletului la ordin în sumă de 11.949.799,11 lei emis în favoarea FINANCE ONE IFN - S.A. de Societatea Frigo Network Group - S.R.L., documentele respective nefiind identificate în arhiva societății;– raportarea eronată/neraportarea unor indicatori din Situațiile financiare periodice întocmite pentru data de 30.06.2021;– efectuarea de înregistrări contabile fără documente justificative;– neclasificarea titlurilor achiziționate potrivit criteriilor prevăzute de reglementările contabile aplicabile;– nerespectarea regulilor de evaluare a titlurilor deținute;– înregistrarea în activul societății a unui titlu de valoare (Obligațiune externă amortisabilă 7 ½% aur 1931 la purtător nr. 572207 emisă de Casa Autonomă a Monopolurilor Regatului României și garantată de statul român), care nu îndeplinește condițiile de recunoaștere în contabilitate a activelor, respectiv nu este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor, societatea efectuând astfel operațiuni fără acoperire reală,fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 58, coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 15.04.2022, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se radiază din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare Societatea FINANCE ONE IFN - S.A., cu sediul social în București, piața Haralambie Botescu nr. 16, camera 1, bloc A, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/3535/2001, având codul unic de înregistrare 13811039, înscrisă în Registrul general și în Registrul special Instituții Financiare Nebancare ținute de către Banca Națională a României la secțiunea k) „Activități multiple de creditare“ cu nr. RG-PJR-41-110104, respectiv nr. RS-PJR-41-110075, și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare.  +  Articolul 2Societatea FINANCE ONE IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 29 aprilie 2022.Nr. 5.-----