ORDIN nr. 1.146 din 9 mai 2022privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 12 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (13) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 25 mai 2020, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii sau în contul Fondului de Garantare a Creditului Rural, după caz, emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) sau în contul Fondului de Garantare a Creditului Rural I.F.N. - S.A. (F.G.C.R.), după caz, emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:PROCEDURĂprivind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) sau în contul Fondului de Garantare a Creditului Rural I.F.N. - S.A. (F.G.C.R.), după caz, emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA4. În anexă, alineatele (1)-(5) ale articolului unic vor avea următorul cuprins:  +  ARTICOL UNIC(1) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, exclusiv în baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, emise de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., după caz, în calitate de administratori ai schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligației de plată, cât și modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare. Prin emiterea deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, administratorul schemei certifică realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor privind determinarea sumei. Angajarea cheltuielilor se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale. Documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se întocmesc de către Ministerul Finanțelor - Direcția generală ajutor de stat.(2) Ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții va informa F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, cu privire la limita maximă a bugetului trimestrial alocat pentru emiterea deciziilor de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, în termen de maximum 5 zile de la data la care aceasta i-a fost comunicată.(3) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, poate emite decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, doar în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanțelor - Direcția generală ajutor de stat.(4) Deciziile de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, emise de către administratorul schemei în condițiile legii și cu respectarea prevederilor prezentei proceduri se transmit Direcției generale ajutor de stat, până la data de 15 a fiecărei luni, în format electronic, pe adresa de e-mail a Registraturii generale a Ministerului Finanțelor - registratura@mfinante.gov.ro.(5) Angajamentul legal materializat în dispoziție de plată se întocmește de către Direcția generală ajutor de stat în formă scrisă exclusiv în baza Deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz. Modelul dispoziției de plată este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.5. În anexă, partea introductivă a alineatului (6) al articolului unic va avea următorul cuprins:(6) Pentru întocmirea angajamentului legal, Ministerul Finanțelor - Direcția generală ajutor de stat verifică dacă decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R. după caz, este conformă cu prevederile legale, respectiv:6. În anexă, alineatele (7)-(9) și (12)-(15) ale articolului unic vor avea următorulcuprins:(7) Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu și control financiar preventiv delegat, după caz, împreună cu formularele «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» și/sau «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare» și «Angajament bugetar individual/global», după care se aprobă de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții și se transmite compartimentului de contabilitate din cadrul Direcției generale de contabilitate publică pentru înregistrare în evidența cheltuielilor angajate.(8) La exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu și a vizei de control financiar preventiv delegat, după caz, asupra proiectului de angajament legal se verifică corespondența sumei din Decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, cu suma din angajamentul legal, existența semnăturii persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate din cadrul Direcției generale ajutor de stat, existența creditelor de angajament și bugetare.(9) Lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare care poartă viza pentru «Bun de plată» a ordonatorului principal de credite sau a persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții, prin care se atestă existența angajamentelor legale și bugetare și existența sumei datorate potrivit Deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz...................................................................................................(12) Pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu și delegat, după caz, asupra ordonanțării de plată se verifică corespondența sumelor înscrise cu cele din angajamentul legal, existența semnăturii persoanelor autorizate din compartimentul de specialitate - Direcția generală ajutor de stat, existența creditelor bugetare, existența disponibilului de credite bugetare deschise și repartizate, subdiviziunea clasificației bugetare, codul IBAN în care se va face virarea ajutorului de stat, conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz. De asemenea, se verifică existența notei de lichidare vizate pentru «Bun de plată» de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, precum și a mențiunii «Certificat în privința realității, regularității și legalității», conform pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările ulterioare. După obținerea vizei de control financiar preventiv propriu și delegat, după caz, ordonanțarea de plată se transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite sau persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții.(13) Plățile se efectuează de către Ministerul Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică, pe baza ordonanțării de plată aprobate de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, transmisă de către Direcția generală ajutor de stat cu minimum două zile lucrătoare anterioare termenului prevăzut la art. 1 alin. (12) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale. Ordinul de plată se întocmește cel târziu în prima zi lucrătoare următoare datei la care s-a primit ordonanțarea de plată.(14) Sumele de plată datorate F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, se virează în contul acestuia, înscris în Decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz.(15) Decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informații eronate, se restituie F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, în termen de maximum 5 zile de la data constatării datelor eronate.7. Anexa la procedură se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 9 mai 2022.Nr. 1.146.  +  ANEXĂ(Anexă la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR Direcția generală ajutor de stat Numărul: ................. Data: .....................
  DISPOZIȚIE DE PLATĂ
  Denumirea beneficiarului: F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după cazAdresa:Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului:Cont/Cod IBAN ......................, deschis la Banca .....................Cod de identificare fiscală:În conformitate cu Decizia de plată nr. ............./................, emisă de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, prin care se atestă realitatea cuantumului obligației de plată și modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare, precum și realitatea datelor de identificare ale beneficiarului de ajutor de stat, se emite dispoziția de plată pentru suma de................... lei.Prezentul document constituie angajament legal în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
  Ordonator principal de credite,
  ...............................................
  Direcția generală ajutor de stat
  Director general adjunct,
  ………………………………
  Direcția generală ajutor de stat
  Șef serviciu,
  ………………………
  Direcția generală de contabilitate publică
  Vizat C.F.P.P.
  Direcția generală ajutor de stat
  Consilier cu studii juridice,
  ………………………………..
  Direcția generală ajutor de stat
  Responsabil,
  …………………………….
  Direcția generală control financiar preventiv
  Vizat C.F.P.D.
  ----