ORDIN nr. 878 din 3 mai 2022privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 mai 2022  În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16),art. 54 și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile art. 46 alin. (4) și ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilitățile bănești existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare și să nu se producă sincope în activitatea desfășurată de aceștia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate,având în vedere avizul Autorității pentru Digitalizarea României comunicat prin Adresa nr. 959 din 30 martie 2022 și avizul Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 739.491 din 19 aprilie 2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Comunicarea către instituțiile de credit a actelor de executare se realizează prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, potrivit prezentului ordin.  +  Articolul 2(1) Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare emise de organele de executare silită, Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul A.N.A.F., un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă și descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, conform legii.(2) Mijloacele de identificare a instituțiilor de credit în mediul electronic și procedura privind aprobarea accesului la sistemul informatic sunt cele stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F. pentru aprobarea procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Formalizarea asistenței reciproce, a acțiunilor comune și pentru interconectarea proceselor operaționale aferente furnizării de servicii pentru implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituțiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță se efectuează prin încheierea unui protocol de colaborare între A.N.A.F., instituțiile de credit și, după caz, Asociația Română a Băncilor.  +  Articolul 4(1) Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită, precum și condițiile în care aceasta se realizează sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Instituțiile de credit care doresc să adere la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită încheie Convenția-cadru de aderare a instituțiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Începând cu data semnării convenției-cadru, instituția de credit, împreună cu A.N.A.F., realizează reconcilierea informațiilor existente în bazele de date proprii cu privire la măsurile de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești înființate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv în ceea ce privește actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii.  +  Articolul 5Se aprobă modelele, precum și modul de difuzare, utilizare și de păstrare a următoarelor formulare:1. adresă pentru înștiințarea instituțiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înființate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prevăzută în anexa nr. 3;2. adresă privind comunicarea motivelor pentru care nu au fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate de A.N.A.F., prevăzută în anexa nr. 4;3. adresă privind comunicarea sumelor pe care le poate plăti instituția de credit, prevăzută în anexa nr. 5;4. ordonanțare de plată, prevăzută în anexa nr. 6;5. referat privind nevirarea de către instituția de credit a sumei cuprinse în ordonanțarea de plată, prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 6Data comunicării către instituția de credit a actului de executare este prima zi bancară următoare zilei încărcării acestuia în sistemul informatic prevăzut la art. 2, iar ora comunicării este ora de începere a zilei bancare. Aceste informații se stabilesc, pentru fiecare instituție de credit, prin protocolul prevăzut la art. 3 sau convenția-cadru prevăzută la art. 4 alin. (2), după caz.  +  Articolul 7Prelucrările de date cu caracter personal cuprinse în actele de executare comunicate instituțiilor de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare RGPD.  +  Articolul 8În vederea asigurării respectării prevederilor art. 7, A.N.A.F. publică pe portalul de internet propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor RGPD.  +  Articolul 9Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se semnează cu semnătură electronică extinsă a Ministerului Finanțelor, bazată pe un certificat calificat, sau cu semnătură electronică calificată emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, înscris în Trusted List, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11(1) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru popririle înființate de către organele fiscale competente începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Popririle înființate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân supuse regulilor stabilite la momentul înființării lor, cum ar fi: viramentele efectuate de către instituțiile de credit pentru stingerea obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale centrale de către alte instituții sau autorități publice, ce au stat la baza acestora, ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri.(3) Comunicarea către instituțiile de credit a deciziilor de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești, aferente popririlor înființate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, se realizează de către Punctul central prin preluarea informațiilor cuprinse în acestea de la Unitatea de Imprimare Rapidă și încărcarea în spațiul privat de pe portalul A.N.A.F., prin intermediul platformei e-Popriri. Dispozițiile art. 1-3 și 6-9 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 12Protocolul de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare încheiat între A.N.A.F., Asociația Română a Băncilor și instituțiile de credit, precum și Convenția-cadru de aderare a instituțiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită încheiată între A.N.A.F. și instituțiile de credit, în temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare până la încheierea unui nou protocol de colaborare și a unei noi convenții-cadru.  +  Articolul 13(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Dispozițiile prezentului ordin intră în vigoare la data abrogării Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 12 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare.
  p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Sandu Costea
  București, 3 mai 2022.Nr. 878.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂprivind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executareși a procedurii de comunicare a acestora  +  Anexa nr. 2Agenția Națională de Administrare Fiscală Nr. ....../.... Instituția de credit.......Nr. ...../.... ... .....
  CONVENȚIE-CADRU
  de aderare a instituțiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită
  ÎntreAgenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., cu sediul în localitatea ..............................., str. ................ nr. ...., sectorul ...., reprezentată prin doamna/domnul .............., în calitate de președinte,șiinstituția de credit .................., denumită în continuare instituție de credit, cu sediul în localitatea ......................, str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ................, telefon/fax ....................., număr de ordine în registrul comerțului .................., cod unic de înregistrare ..................., atribut fiscal RO, număr de înmatriculare în Registrul instituțiilor de credit .............., înregistrată cu nr. ....... în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal ..............., reprezentată prin doamna/domnul .................................., în calitate de președinte,s-a încheiat prezenta Convenție-cadru de aderare a instituțiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită, denumită în continuare Convenție-cadru.Părțile au convenit următoarele:  +  Articolul 1Obiectul Convenției-cadruObiectul prezentei convenții-cadru îl reprezintă aderarea instituției de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită, aplicându-se prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.  +  Articolul 2Obligațiile părțilorÎn îndeplinirea obiectivului prezentei convenții-cadru, părțile semnatare au obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la protejarea secretului bancar potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și la protecția datelor cu caracter personal conform dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare RGPD.  +  Articolul 3Obligațiile instituției de credit semnatare3.1. Instituția de credit semnatară se obligă să respecte prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.3.2. Instituția de credit semnatară confirmă ora de începere a zilei bancare, la semnarea Convenției-cadru, ca fiind ora ....... . În sensul prezentei convenții-cadru, prin zi bancară se înțelege orice zi, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a zilelor de sărbători legale.3.3. În cazul modificării orei de începere a zilei bancare, instituția de credit semnatară va transmite A.N.A.F. o notificare prin care comunică schimbarea orei prevăzute la pct. 3.2, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de implementarea acesteia la nivelul instituției de credit.3.4. Cooperativele de credit afiliate împuternicesc casa centrală pentru semnarea în numele și pe seama acestora a prezentei convenții-cadru, precum și pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, iar împuternicirea se anexează, în original, la prezenta convenție-cadru. Cooperativele de credit afiliate sunt responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prevederile prezentei convenții-cadru.3.5. În cazul organizațiilor cooperatiste de credit, actele de executare silită se încarcă în spațiul privat al A.N.A.F. (platforma e-Popriri) pentru casa centrală atât în nume propriu, cât și pentru fiecare cooperativă de credit afiliată acesteia, iar primirea actelor de executare silită de către cooperativele de credit afiliate se realizează prin intermediul casei centrale. Data comunicării către cooperativele de credit afiliate se consideră a fi data comunicării către casa centrală potrivit pct. 3.2 sau 3.3, după caz.  +  Articolul 4Obligațiile Agenției Naționale de Administrare FiscalăA.N.A.F. se obligă să ducă la îndeplinire prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.  +  Articolul 5Protecția datelor cu caracter personal5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentei convenții-cadru se realizează în conformitate cu prevederile RGPD și cele ale legislației naționale aplicabile domeniului de referință.5.2. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părți în vederea îndeplinirii obiectului prezentei convenții-cadru, menționat la art. 1, sunt următoarele:a) numele, prenumele;b) adresa de domiciliu;c) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală (NIF);d) cuantumul obligațiilor fiscale.5.3. Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea obiectului prevăzut la art. 1, cu respectarea legislației în vigoare, și nu pot face obiectul diseminării către alte instituții/persoane fizice/persoane juridice decât în condițiile legii, cu acordul prealabil al părților.5.4. În situația în care persoana vizată își retrage consimțământul ce a stat la baza legalității prelucrării datelor cu caracter personal ce o privesc, părțile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun.5.5. În conformitate cu prevederile RGPD, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum și dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.5.6. Dacă persoanele vizate au exercitat și au obținut de la una dintre părți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, părțile se informează reciproc despre acest fapt.5.7. Părțile pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal.5.8. Orice persoană fizică care acționează sub autoritatea uneia dintre părți și are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentei convenții-cadru are obligația să păstreze confidențialitatea acestor date și nu le prelucrează decât la cererea părților, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern o obligă să facă acest lucru.5.9. În situația în care părțile constată o încălcare a securității datelor cu caracter personal se vor informa reciproc și vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în special cele privind informarea persoanei vizate și notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.5.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, atât A.N.A.F., cât și instituția de credit asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentei convenții-cadru.  +  Articolul 6Dispoziții finale6.1. Părțile vor trata informațiile pe care le dobândesc ca urmare a realizării atribuțiilor reciproce prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora ca fiind confidențiale și nu le vor dezvălui terților, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.6.2. Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prevederilor din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul constructiv.6.3. În cazul fuziunii, divizării sau dizolvării unor instituții de credit, precum și în alte situații de restructurare/reorganizare a acestora, instituția de credit semnatară este obligată să informeze A.N.A.F. de îndată și, după caz, să întreprindă demersurile necesare în vederea semnării unui act adițional la prezenta convenție-cadru de către instituția de credit și A.N.A.F.6.4. Prezenta convenție-cadru intră în vigoare la data semnării acesteia de către părți și este valabilă pe o perioadă nedeterminată.6.5. Orice modificare sau completare ulterioară încheierii prezentei convenții-cadru se va putea realiza cu acordul părților, prin act adițional.Prezenta convenție-cadru s-a semnat astăzi, ............, în ...... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Președinte,
  ....................................
  INSTITUȚIA DE CREDIT
  .................................................
  Președinte,
  …..............................................
   +  Anexa nr. 3ANTET^1)Nr. ..... din ......................Către ......................................................................................^2)
  ADRESĂ
  pentru înștiințarea instituțiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate,
  din popririle înființate prin mijloace electronice de transmitere la distanță
  În baza prevederilor art. 230 alin. (5) și art. 233 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că pentru poprirea înființată asupra disponibilităților bănești având numărul de evidență a plății .................., pentru codul de identificare fiscală ...............^3), ca urmare a neachitării obligațiilor fiscale/bugetare datorate de către debitorul având codul de identificare fiscală .....................^4) se actualizează suma rămasă de recuperat în cuantum de ........... lei.Celelalte prevederi din Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, având numărul de evidență a plății ..................., rămân valabile.Prezenta înștiințare privind actualizarea sumelor rămase de recuperat produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a acesteia. În acest sens aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii prezentei adrese.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
  Conducătorul organului de executare
  Numele și prenumele .......................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)1. Denumire: Adresă pentru înștiințarea instituțiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înființate prin mijloace electronice de transmitere la distanță2. Format: A4/t1 + A4/t13. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5) și art. 233 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.4. Se întocmește electronic de către organul de executare.5. Circulă: electronic la instituția de credit.6. Se arhivează electronic.^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului de executare emitent al prezentului act.^2) Se va menționa codul de identificare fiscală al instituției de credit.^3) Se va/vor menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menționa codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, ale contribuabilului/plătitorului care le-a înființat.^4) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, al debitorului care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.
   +  Anexa nr. 4Instituția de credit ................................^1)Nr. ......... din ........................Către: Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare
  ADRESĂ
  privind comunicarea motivelor pentru care nu au fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate de A.N.A.F.
  În temeiul prevederilor pct. 2.5 teza a 2-a din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, vă transmitem anexat Lista debitorilor pentru care nu au fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate^2) de A.N.A.F. pe platforma e-Popriri, împreună cu motivele aferente.
  Reprezentantul instituției de credit
  Numele și prenumele ..........................

  Lista
  debitorilor pentru care nu fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate^2) de A.N.A.F. pe platforma e-Popriri, împreună cu motivele aferente
  ID poprireNumărul de evidență a plății^3)Codul de identificare fiscală^4)Motivul neînregistrării^5)
  ^1) Se va menționa codul de identificare fiscală al instituției de credit.^2) Se vor avea în vedere măsurile dispuse de organul fiscal pentru care instituțiile de credit trebuie să transmită motivele de neînființare potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.^3) Se va menționa numărul de evidență a plății aferent adresei de înființare a popririi.^4) Se va menționa codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia s-a înființat poprirea.^5) Se va menționa, după caz, unul dintre următoarele motive de neînregistrare (neînființare), respectiv 1, 2, 3 sau 4, cu semnificația:1 - nu are cont deschis;2 - societate aflată în procedura insolvenței;3 - contul a fost închis;4 - debitor decedat/radiat;5 - alte motive convenite de instituțiile de credit cu Punctul central.
   +  Anexa nr. 5Instituția de credit ................................^1)Nr. ......... din .........................Către: Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare
  ADRESĂ
  privind comunicarea sumelor pe care le poate plăti instituția de credit
  În temeiul prevederilor pct. 3.3 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, vă transmitem anexat lista debitorilor pentru care vă comunicăm sumele care pot fi plătite.
  Reprezentantul instituției de credit
  Numele și prenumele ..........................

  Lista
  debitorilor pentru care vă comunicăm sumele care pot fi plătite
  ID poprireNumărul de evidență a plății^2)Codul de identificare fiscală^3)Data^4)Suma care poate fi plătită - lei -
  ^1) Se va menționa codul de identificare fiscală al instituției de credit.^2) Se va menționa numărul de evidență a plății aferent adresei de înființare a popririi.^3) Se va menționa codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia s-a înființat poprirea.^4) Se va menționa în format ZZ.LL.AAAA.
   +  Anexa nr. 6ANTET^1)Nr. ......... din ..............................Către .................................................................................................^2)
  ORDONANȚARE DE PLATĂ
  În temeiul prevederilor art. 236 alin. (20) și (21) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu pct. 3.5 și 3.6 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, ca urmare a comunicării de către dumneavoastră a sumei ce poate fi plătită pentru poprirea bancară înființată, cu numărul de evidență a plății ................, ID poprire ................, din contul debitorului .........................^3), vă rugăm să procedați la virarea sumei în cuantum de ......... lei.Sumele indisponibilizate se vor vira în contul IBAN RO08TREZ999506702XXXXXXX, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codul de identificare fiscală ......................^4), utilizând numărul de evidență a plății ..................…
  Conducătorul organului de executare
  Numele și prenumele ..........................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.^2) Se va menționa codul de identificare fiscală al instituției de credit.^3) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menționa codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, ale contribuabilului/plătitorului care le-a înființat.^4) Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.1. Denumire: Ordonanțare de plată2. Format: A4/t1 + A4/t13. Se utilizează în baza prevederilor art. 236 alin. (20) și (21) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.4. Se întocmește electronic de către organul de executare.5. Circulă electronic la instituția de credit.6. Se arhivează electronic.
   +  Anexa nr. 7ANTET^1)Nr. ... din ..........Către .......................................................................................................^2)
  REFERAT
  privind nevirarea de către instituția de credit a sumei cuprinse în ordonanțarea de plată
  Având în vedere faptul că instituția de credit ........................, căreia i s-a comunicat Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, având numărul de evidență a plății ................, pentru debitorul ...........................^3), cod de identificare fiscală .........................^4), nu a virat sau a virat cu întârziere, după caz, suma cuprinsă în ordonanțarea de plată transmisă acesteia în fișierul încărcat pe platforma e-Popriri cu nr. ......... din data ................, vă rugăm să procedați la analizarea cauzelor care au condus la nevirarea sumelor și luarea măsurilor conform prevederilor legale în vigoare, respectiv:[ ] - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât aceasta a virat suma de ............. lei din suma confirmată ce poate fi plătită, de ......... lei, pentru care s-a emis ordonanțare de plată;[ ] - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât aceasta nu a virat suma confirmată ce poate fi plătită, de ............... lei, pentru care s-a emis ordonanțare de plată;[ ] - sancționarea instituției de credit conform art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, întrucât aceasta a virat cu întârziere suma de ............. lei din suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanțare de plată.
  Conducătorul organului de executare
  Numele și prenumele ...............
  ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului de executare emitent al prezentului act.^2) Se va menționa denumirea organului fiscal competent care administrează creanțele fiscale ale debitorului.^3) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menționa contribuabilul/plătitorul care le-a înființat.^4) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.