ORDIN nr. 823/675/1.086/2022privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR nr. 823 din 7 aprilie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE nr. 675 din 13 aprilie 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR nr. 1.086 din 2 mai 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 mai 2022  Având în vedere Referatul de aprobare nr. R 9.084/BT din 7.04.2022, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, precum și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul finanțelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2 Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexele nr. 1-23*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-23 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 3 Unitățile cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările și completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Tănczos Barna
  Ministrul muncii și solidarității sociale, Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor, Adrian Câciu
   +  Anexa nr. 1REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Buila - Vânturarița Adresa: Str. Pieții nr. 1, localitatea Horezu, județul Vâlcea
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.153
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.153
  a)subvenții cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.153
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.153
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii854
  B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate92
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.093
  C0Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)111.047
  C1ch. cu salariile12910
  C2bonusuri13137
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1746
  D.alte cheltuieli de exploatare184
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor acționari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE395.465
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care405.465
  a)cheltuieli materiale4190
  b)cheltuieli cu salariile42616
  c)cheltuieli privind prestările de servicii434.675
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate4452
  e)alte cheltuieli4532
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:46142
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII49142
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5011
  2Nr. mediu de salariați total5110
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.350
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat537.890
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54115
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55115
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1) x 1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 2REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Călimani Adresa: comuna Șaru Dornei, satul Șaru Dornei nr. 54C, județul Suceava
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.952
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.952
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.952
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.949
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8287
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate98
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.602
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.570
  C1ch. cu salariile121.357
  C2bonusuri13213
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1732
  D.alte cheltuieli de exploatare1852
  2Cheltuieli financiare193
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE39110
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care40110
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile42110
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii430
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli450
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:4614
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII4914
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5014
  2Nr.mediu de salariați total5114
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.982
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.595
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54139
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55139
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 3REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Cheile Bicazului - Hășmaș Adresa: Izvorul Mureșului nr. 664, județul Harghita
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.325
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.325
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.325
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.325
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8125
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate94
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.196
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.170
  C1ch. cu salariile121.054
  C2bonusuri13116
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1726
  D.alte cheltuieli de exploatare180
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE390
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care400
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile420
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii430
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli450
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:460
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII490
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5012
  2Nr.mediu de salariați total5111
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.659
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.140
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54120
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55120
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 4REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița Adresa: localitatea Sasca Română nr. 236, județul Caraș-Severin
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.876
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.876
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.876
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.876
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8200
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate917
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.642
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.609
  C1ch. cu salariile121.421
  C2bonusuri13188
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1733
  D.alte cheltuieli de exploatare1817
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE398.891
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care408.891
  a)cheltuieli materiale41280
  b)cheltuieli cu salariile422.731
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii435.204
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli45676
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:46298
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII49298
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5015
  2Nr.mediu de salariați total5115
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.644
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.150
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54125
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55125
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 5REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Cozia Adresa: Str. Lotrului nr. 8A, orașul Brezoi, județul Vâlcea
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.900
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.900
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.900
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.900
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8221
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate93
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.663
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.630
  C1ch. cu salariile121.428
  C2bonusuri13202
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1733
  D.alte cheltuieli de exploatare1813
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE391.700
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care401.700
  a)cheltuieli materiale4150
  b)cheltuieli cu salariile42900
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii43450
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli45300
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:46140
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII49140
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5015
  2Nr.mediu de salariați total5114
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala529.280
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.765
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54136
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55136
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 6REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Domogled - Valea Cernei Adresa: Str. Uzinei nr. 9, Băile Herculane, județul Caraș-Severin
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)12.451
  1Venituri totale din exploatare, din care:22.451
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)62.451
  1Cheltuieli de exploatare, din care:72.448
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8495
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate95
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.906
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.868
  C1ch. cu salariile121.654
  C2bonusuri13214
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1738
  D.alte cheltuieli de exploatare1842
  2Cheltuieli financiare193
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE399.500
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care409.500
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile422.800
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii436.698
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli452
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:4642
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII4930
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5019
  2Nr.mediu de salariați total5119
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala527.939
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat537.474
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54129
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55129
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 7REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Munții Măcinului Adresa: Str. 9 Mai nr. 4 bis, localitatea Tulcea, județul Tulcea
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)12.330
  1Venituri totale din exploatare, din care:22.330
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)62.330
  1Cheltuieli de exploatare, din care:72.330
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8384
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate912
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.924
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.883
  C1ch. cu salariile121.688
  C2bonusuri13195
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1741
  D.alte cheltuieli de exploatare1810
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE3910.142
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care4010.142
  a)cheltuieli materiale41450
  b)cheltuieli cu salariile42266
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii439.054
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli45372
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:464.012
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII494.012
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5018
  2Nr.mediu de salariați total5118
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.551
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.060
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54129
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55129
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 8REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Munții Rodnei Adresa: Strada Principală nr. 1445, localitatea Rodna, județul Bistrița-Năsăud
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.900
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.900
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.900
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.900
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8192
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate95
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.701
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.664
  C1ch. cu salariile121.486
  C2bonusuri13178
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1737
  D.alte cheltuieli de exploatare182
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE390
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care400
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile420
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii430
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli450
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:462
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII492
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5016
  2Nr.mediu de salariați total5116
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.427
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat537.906
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54119
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55119
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 9REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Piatra Craiului Adresa: str. Toplița nr. 150, localitatea Zărnești, județul Brașov
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)12.108
  1Venituri totale din exploatare, din care:22.108
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)62.108
  1Cheltuieli de exploatare, din care:72.107
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8280
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate97
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.786
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.749
  C1ch. cu salariile121.600
  C2bonusuri13149
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1737
  D.alte cheltuieli de exploatare1834
  2Cheltuieli financiare191
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE39478
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care40478
  a)cheltuieli materiale4186
  b)cheltuieli cu salariile4251
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii43164
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli45177
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:46209
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII49209
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5014
  2Nr.mediu de salariați total5115
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala529.572
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat539.065
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54141
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55141
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 10REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Retezat Adresa: Nucșoara, nr. 284, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)12.269
  1Venituri totale din exploatare, din care:22.269
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)62.269
  1Cheltuieli de exploatare, din care:72.269
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8289
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate942
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.921
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.883
  C1ch. cu salariile121.671
  C2bonusuri13212
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1738
  D.alte cheltuieli de exploatare1817
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE39592
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care40592
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile420
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii430
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli45592
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:46480
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII49366
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5018
  2Nr.mediu de salariați total5118
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.417
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.083
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54126
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55126
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 11REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Semenic - Cheile Carașului Adresa: str. Petru Maior nr. 69A, localitatea Reșița, județul Caraș-Severin
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.748
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.748
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.748
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.748
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8176
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate92
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.566
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.535
  C1ch. cu salariile121.370
  C2bonusuri13165
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1731
  D.alte cheltuieli de exploatare184
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21 Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE390
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care400
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile420
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii430
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli450
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:460
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII490
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5015
  2Nr.mediu de salariați total5114
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.839
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.312
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54125
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55125
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 12REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Natural Apuseni Adresa: localitatea Sudrigiu nr. 136, comuna Rieni, județul Bihor
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)12.430
  1Venituri totale din exploatare, din care:22.430
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)62.430
  1Cheltuieli de exploatare, din care:72.430
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8290
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate91
  C.cheltuieli cu personalul , din care:102.111
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)112.068
  C1ch. cu salariile121.872
  C2bonusuri13196
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1743
  D.alte cheltuieli de exploatare1828
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE3915.843
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care4015.843
  a)cheltuieli materiale41785
  b)cheltuieli cu salariile421.330
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii4313.532
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli45196
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:4615.675
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII4915.675
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5019
  2Nr.mediu de salariați total5119
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.917
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.394
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54128
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55128
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 13REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei Adresa: str. Golești nr. 29, localitatea Brăila, județul Brăila
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)12.051
  1Venituri totale din exploatare, din care:22.051
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)62.051
  1Cheltuieli de exploatare, din care:72.051
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8346
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate910
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.640
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.578
  C1ch. cu salariile121.400
  C2bonusuri13178
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1762
  D.alte cheltuieli de exploatare1855
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE391.013
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care401.013
  a)cheltuieli materiale4142
  b)cheltuieli cu salariile42294
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii43218
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate4441
  e)alte cheltuieli45418
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:46187
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII49187
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5015
  2Nr.mediu de salariați total5115
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.567
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.077
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54137
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55137
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 14REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Natural Bucegi Adresa: Moroeni, Strada Principală nr. 71, județul Dâmbovița
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)12.097
  1Venituri totale din exploatare, din care:22.097
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)62.097
  1Cheltuieli de exploatare, din care:72.097
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8214
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate98
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.875
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.838
  C1ch. cu salariile121.668
  C2bonusuri13170
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1737
  D.alte cheltuieli de exploatare180
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE3966
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care4066
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile4230
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii430
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli4536
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:460
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII490
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5017
  2Nr.mediu de salariați total5117
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.902
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.439
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54123
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55123
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 15REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Natural Comana Adresa: str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, județul Giurgiu
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.430
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.430
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.430
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.430
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8233
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate98
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.188
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.164
  C1ch. cu salariile121.055
  C2bonusuri13109
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1724
  D.alte cheltuieli de exploatare181
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21 Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE3943
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care4043
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile4213
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii4317
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli4513
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:460
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII490
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5011
  2Nr.mediu de salariați total5111
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.720
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.215
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54130
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55130
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 16REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Național Defileul Jiului Adresa: str. Dumitru Petrescu nr. 3, Târgu Jiu, județul Gorj
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.410
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.410
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.410
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.410
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii8177
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate92
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.227
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.202
  C1ch. cu salariile121.082
  C2bonusuri13120
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1725
  D.alte cheltuieli de exploatare184
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți290
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor actionari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE390
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care400
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile420
  c)cheltuieli privind prestarile de servicii430
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli450
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:463
  1Alocații de la buget, din care:470
  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII490
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului5012
  2Nr.mediu de salariați total5112
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala528.208
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat537.737
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54118
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)55118
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)560
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000571.000
  9Plăți restante, în prețuri curente580
  10Creanțe restante, în prețuri curente590
   +  Anexa nr. 17REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului- Cioclovina Adresa: str. Aleea Parcului nr. 21, Deva, județul Hunedoara
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  - mii lei -
  INDICATORINr. rd.Propuneri 2022
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)11.815
  1Venituri totale din exploatare, din care:21.815
  a)subventii cf. prevederilor legale in vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare40
  2Venituri financiare50
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)61.815
  1Cheltuieli de exploatare, din care:71.815
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii819
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate99
  C.cheltuieli cu personalul , din care:101.595
  C0Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)111.560
  C1ch. cu salariile121.400
  C2bonusuri13160
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal150
  C4cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete160
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator1735
  D.alte cheltuieli de exploatare1812
  2Cheltuieli financiare190
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)200
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT210
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:260
  1Rezerve legale270
  2