ORDIN nr. 55 din 3 mai 2022privind modalitatea de organizare și desfășurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată în unități ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 5 mai 2022    Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. 2 din Legea nr. 70/2022, respectiv al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții cu caracter general  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește regulile privind organizarea și desfășurarea examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată.  +  Articolul 2(1) Examenul se organizează la nivelul unității în al cărei stat de organizare este prevăzut postul.(2) Procedura de examen vizează exclusiv posturile de execuție ocupate pe perioadă determinată în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic și, respectiv, persoanele încadrate pe perioadă determinată în posturile în cauză.  +  Articolul 3(1) Examenul se organizează pentru:a) personalul încadrat fără concurs, pe perioadă determinată, în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru cel menținut în activitate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 139/2021;b) personalul încadrat fără concurs, pe perioadă determinată, în condițiile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Examenele prevăzute la alin. (1) lit. a) se organizează astfel încât numirea în funcție pe perioadă nedeterminată să se poată realiza în interiorul termenului prevăzut de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.(3) Examenele prevăzute la alin. (1) lit. b) se organizează după ieșirea din situația de risc epidemiologic, astfel încât numirea în funcție să se poată realiza în interiorul termenului prevăzut de art. 21 alin. (1^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 4(1) În vederea organizării și desfășurării examenului se constituie, prin act administrativ emis de șeful unității cu competență de gestiune a resurselor umane, comisia de examen și comisia de soluționare a contestațiilor.(2) În situația în care la nivelul unității sunt mai multe posturi ocupate pe perioadă determinată se constituie o singură comisie de examen, respectiv o singură comisie de soluționare a contestațiilor.(3) Comisiile sunt constituite dintr-un număr impar de membri, din persoane care nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare și care nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidați. Șeful nemijlocit al personalului vizat este nominalizat membru al comisiei de examen.(4) Președintele comisiei de examen, respectiv președintele comisiei de soluționare a contestațiilor sunt desemnați din rândul membrilor comisiilor, prin actul administrativ de constituire a acestora.(5) Comisia de examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor au un secretar, numit prin actul administrativ de constituire din rândul personalului compartimentului de resurse umane. Secretarul comisiei de examen poate fi și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor. Acesta nu este membru al comisiilor.  +  Capitolul III Publicitatea organizării examenului  +  Articolul 5Condițiile de înscriere și de organizare a examenului, bibliografia și tematica se afișează la sediul fiecărei unități organizatoare și se aduc la cunoștința personalului vizat, pe bază de semnătură, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii primei probe de examen.  +  Capitolul IV Verificarea condițiilor de aptitudine medicală, fizică și psihologică  +  Articolul 6(1) În vederea participării la examen, persoanele vizate parcurg, anterior susținerii acestuia, procedurile de verificare a îndeplinirii condițiilor referitoare la aptitudinea medicală, fizică și psihologică.(2) Planificarea persoanelor vizate pentru susținerea procedurilor de verificare prevăzute la alin. (1) se realizează de către structura care gestionează activitatea de resurse umane a unității în care se organizează examenul.(3) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, în aceleași condiții incidente categoriei de personal din care fac parte, stabilite de reglementările specifice în domeniu pentru concursurile/examenele organizate prin modalitatea încadrare directă.  +  Capitolul V Probele de examen  +  Articolul 7(1) Probele de examen constau într-un test scris și un interviu. (2) Probele prevăzute la alin. (1) pot fi precedate de susținerea cel puțin a unei probe cu relevanță directă pentru performanța pe post, după cum urmează:a) probă practică;b) evaluarea performanței fizice.(3) Susținerea probelor prevăzute la alin. (2) se stabilește de comisia de examen, în situația în care apreciază a fi necesar.(4) Proba practică și evaluarea performanței fizice se susțin, după caz, anterior testului scris și au caracter eliminatoriu.(5) Evaluarea probelor prevăzute la alin. (1) se face cu note de la 1 la 10, acordându-se 1 punct din oficiu. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 7,00. În situația în care la testul scris candidatul nu obține minimum nota 7,00, interviul nu se mai susține.  +  Capitolul VI Atribuțiile comisiei de examen  +  Articolul 8Comisia de examen are următoarele atribuții:a) stabilește probele de examen și graficul de desfășurare a acestuia;b) stabilește tematica și bibliografia;c) verifică îndeplinirea condițiilor referitoare la aptitudinea medicală, fizică și psihologică;d) elaborează subiectele, stabilește planul interviului, grila de apreciere și realizează interviul, în conformitate cu tematica și bibliografia de examen, precum și cu cerințele înscrise în fișa postului vizat;e) corectează și notează răspunsurile candidaților;f) semnează procesul-verbal de desfășurare a examenului;g) comunică secretarului comisiei rezultatele examenului.  +  Capitolul VII Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 9Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:a) soluționează contestațiile depuse de candidați;b) semnează procesul-verbal de soluționare a contestațiilor;c) comunică secretarului comisiei rezultatele contestațiilor.  +  Capitolul VIII Atribuțiile secretarului comisiei de examen  +  Articolul 10Secretarul comisiei de examen are următoarele atribuții:a) aduce la cunoștința personalului vizat condițiile de înscriere și de organizare a examenului, bibliografia și tematica, pe bază de semnătură, precum și prin afișare la sediul unității organizatoare;b) afișează rezultatele examenului la sediul unității organizatoare;c) întocmește procesul-verbal de desfășurare a examenului;d) constituie și gestionează dosarul de examen.  +  Capitolul IX Atribuțiile secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 11Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:a) preia contestațiile depuse la secretariatul unității organizatoare;b) informează președintele comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea convocării acesteia;c) afișează rezultatele contestațiilor la sediul unității organizatoare.  +  Capitolul X Testul scris  +  Articolul 12(1) Testul scris constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unui test-grilă.(2) În funcție de atribuțiile postului vizat, testul scris prevăzut la alin. (1) poate cuprinde, în limitele tematicii și bibliografiei, subiecte prin care se solicită analiza unor situații specifice ori identificarea de soluții la spețele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, precum și exercitarea controlului decizional.  +  Capitolul XI Interviul  +  Articolul 13(1) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examen în ziua desfășurării probei, în acord cu tematica și bibliografia de examen, pe baza criteriilor de evaluare. (2) Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:a) cunoștințele teoretice necesare ocupării funcției pentru care se organizează examenul;b) abilitățile de comunicare;c) capacitatea de analiză și sinteză;d) comportamentul în situațiile de criză;e) alte abilități impuse de funcție.  +  Capitolul XII Comunicarea rezultatelor obținute la interviu  +  Articolul 14Comunicarea rezultatelor obținute se face în maximum 24 de ore de la data susținerii probei, prin afișare la sediul unității organizatoare.  +  Capitolul XIII Depunerea și soluționarea contestațiilor  +  Articolul 15(1) Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate formula contestație, numai în ceea ce privește rezultatele proprii, în termen de 24 de ore de la afișare.(2) Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.(3) Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă.  +  Capitolul XIV Comunicarea rezultatelor la contestații  +  Articolul 16Comunicarea rezultatelor obținute la contestații se face în maximum 24 de ore de la data soluționării acestora, prin afișare la sediul unității organizatoare.  +  Capitolul XV Condiții de promovare  +  Articolul 17Este declarat „promovat“ candidatul care a obținut la proba scrisă și la interviu cel puțin nota 7,00.  +  Capitolul XVI Dosarul de examen  +  Articolul 18Documentele întocmite cu ocazia desfășurării procedurii se constituie într-un dosar de examen al cărui conținut este stabilit de legislația specifică incidentă categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi ocupate posturile vacante și care se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul XVII Dispoziții finale  +  Articolul 19Șefii care au stabilit componența comisiilor de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și președinții acestora pot emite precizări cu privire la desfășurarea examenului, pe care le aduc la cunoștința persoanelor interesate în timp util.  +  Articolul 20Pentru candidatul care a promovat examenul, compartimentul cu sarcini de recrutare procedează la actualizarea notei de cunoaștere, potrivit procedurilor specifice.  +  Articolul 21După actualizarea notei de cunoaștere potrivit art. 20, pentru candidații declarați „promovat“ se încheie contractele individuale de muncă/se emit actele administrative de numire în funcție, după caz, pe perioadă nedeterminată, în condițiile legii, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 22Nerespectarea regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 23Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 3 mai 2022.Nr. 55.----