ORDIN nr. 246 din 27 aprilie 2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 4 mai 2022  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. DG 1.250 din 27.04.2022 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– art. 241 și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 și 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tabel, poziția 83 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod formular specific DCI/afecțiune
  „83L01XE35OSIMERTINIB - cancer pulmonar non-microcelular“
  2. În tabel, după poziția 184 se introduc două noi poziții, pozițiile 185 și 186, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod formular specific DCI/afecțiune
  „185R07AX32IVACAFTORUM + TEZACAFTORUM + ELEXACAFTORUM - fibroză chistică
  186R03DX05-UCSUrticarie cronică spontană - TERAPIE BIOLOGICĂ“
  3. Formularele specifice corespunzătoare pozițiilor 83, 91, 94, 119 și 139 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.4. După formularul specific corespunzător poziției 184 se introduc două noi formulare specifice corespunzătoare pozițiilor 185 și 186, prevăzute în anexele nr. 6 și 7 la prezentul ordin.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  București, 27 aprilie 2022.Nr. 246.  +  ANEXE nr. 1-7ANEXEpentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționalede Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentruverificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeuticepentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirilecomune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cusau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurărisociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelorcare se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernuluinr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmiterea acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate