HOTĂRÂRE nr. 578 din 28 aprilie 2022privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 4 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul: a) 1.000 de lei/persoană, pentru serviciile sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte;b) 600 de lei/persoană, pentru serviciile sociale fără cazare, precum și pentru adăposturile de noapte.(2) În cazul serviciilor sociale acordate complementar, potrivit planului individualizat de acordare a serviciilor, întocmit potrivit prevederilor art. 46 lit. d) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, nivelul mediu lunar al subvenției prevăzut la alin. (1) nu se cumulează.2. Articolul 3 se abrogă.  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate de la bugetul de stat unitățile de asistență socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale, după cum urmează:a) adăposturi de noapte pentru copiii străzii (8790 CR-C-III);b) asistent personal al persoanei cu handicap grav (8810 ID-IV);c) asistent personal profesionist (8810 ID-V);d) centre de abilitare și reabilitare, cu capacitate mai mare de 50 de locuri, cu excepția celor pentru care există contracte de finanțare în derulare pentru proiecte de reorganizare sau restructurare (8790 CR-D-II);e) centre de informare și sensibilizare a populației (8899 CZVD-II); f) centre de îngrijire și asistență, cu capacitate mai mare de 50 de locuri, cu excepția celor pentru care există contracte de finanțare în derulare pentru proiecte de reorganizare sau restructurare (8790 CR-D-I);g) centre de orientare, supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal (8790 CR-C-IV);h) centre de primire în regim de urgență (8790 CR-C-II);i) centre de suport pentru situații de urgență/criză (8899 CZ-PN-II);j) centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899 CZ-PN-I);k) centre maternale (8790 CR-MC-I);l) centre pentru gravide în dificultate (8790 CR-MC-II);m) centre pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să își abandoneze copilul (8899 CZ-F-II);n) centre de plasament (8790 CR-C-I), cu excepția celor pentru care există contracte de finanțare în derulare pentru proiecte de închidere;o) internate de tip social (8790 EST R);p) servicii de supraveghere și îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891 CZ-C-VIII); q) îngrijiri personale la domiciliu acordate de îngrijitori persoane (8810 ID-II).2. La articolul 1, alineatele (4) și (5) se abrogă.3. La articolul 2 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, respectiv masa pe roți, precum și pentru beneficiarii centrelor rezidențiale și ai centrelor de zi;c) pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu și cantinele sociale sau alte servicii de acordare a hranei, respectiv masa pe roți;4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Numărul mediu lunar al persoanelor asistate nu poate depăși capacitatea serviciului social, prevăzută în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 4 alineatul (1), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cererea de solicitare a subvenției, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;(...)d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are datorii scadente.7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv autoritățile administrației publice locale asigură disponibilitatea depunerii electronice a documentației de solicitare a subvenției pentru anul următor.(2) În vederea asigurării alternativei de depunere electronică a documentației de solicitare a subvenției pentru anul următor, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv autoritățile administrației publice locale au obligația de a genera electronic cererea de solicitare a subvenției și de a o publica pe pagina de internet a instituției, împreună cu celelalte documente necesare informării și asigurării procesului de evaluare și selecție.8. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Componența, modul de organizare și de funcționare a comisiei și procedura de depunere electronică a documentației de solicitare a subvenției se stabilesc prin decizia directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv prin hotărâre a consiliului local.9. La articolul 14, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv autoritățile administrației publice locale asigură disponibilitatea depunerii electronice a documentelor prevăzute la alin. (4).10. La articolul 17, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Verificarea lunară se realizează, după caz, atât prin mijloace electronice, cât și prin vizite la fața locului.11. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Verificarea utilizării subvenției se realizează pe baza documentelor justificative și a înregistrărilor financiar-contabile, de către personalul cu atribuții în domeniu din cadrul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, din cadrul autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.12. La anexa nr. 1, nota de subsol corespunzătoare asteriscului se elimină.  +  Articolul IIIConvențiile pentru acordarea de servicii de asistență socială se derulează în conformitate cu reglementările care au stat la baza încheierii acestora.  +  Articolul IVPrevederile art. I se aplică în vederea acordării subvenției prevăzute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare, începând cu anul 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 28 aprilie 2022.Nr. 578.-----