ORDIN nr. 705 din 20 aprilie 2022pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 aprilie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului, în baza prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 20 aprilie 2022.Nr. 705.  +  Anexa nr. 1Angajator ...............................................................Adresă sediu social ...............................................CUI/CIF .................................................................Cont nr. *) .............................................................. *) Se va completa în mod corespunzător, după cum urmează:Telefon ..................................................................E-mail ...................................................................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., județul ............................ ...................../sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei, aferentă perioadei .......................... .Anexez prezentei lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, precum și:**)**) Se va bifa în mod corespunzător.[ ] declarație pe propria răspundere din care reiese faptul că angajatorul a fost afectat în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina;[ ] copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Totodată, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta declar pe propria răspundere că:– angajatorul nu face parte din categoria instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;– angajatorul, la data prezentei, nu se află în faliment, dizolvare, lichidare, nu are activitățile suspendate sau nu are restricții impuse asupra acestora, din alte motive decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ................................
  Data ......................
  – angajatorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 completează contul deschis la instituția de credit;– angajatorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 completează contul distinct de disponibil cu afectațiune specială ce nu poate fi supus executării silite, deschis la Trezoreria Statului.
   +  Anexa nr. 2
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF ........................, cu sediul social în localitatea ......................., str. ........................ nr. ......, județul .................../sectorul ....., cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că^1):Activitatea ....................................., cod CAEN ......................, pe care o desfășor în localitatea/localitățile ......................., județul/județele ......................................, este^2) ......................................., iar contractele individuale de muncă ale salariaților implicați în această activitate sunt suspendate temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât:^3)[ ] angajatorul, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, se află în imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu^4):– operatorul economic ........................, cu sediul în localitatea ........................., str. ..................... nr. ......., țara ................., care desfășoară, cu respectarea legislației din ...........................^5), activități de: ^6) ..........................................;[ ] angajatorul are relații contractuale cu:^7)– angajatorul ........................, CUI/CIF .........................., cu sediul social în localitatea ......................., str. ........................... nr. ......., județul ......................../sectorul ........, iar acesta, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, se află în imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu^4):– operatorul economic ........................, cu sediul în localitatea ......................., str. ........................ nr. ......., țara ................, care desfășoară, cu respectarea legislației din ........................^5), activități de: ^6) .............................................,și încasările în sumă de ........................... lei realizate în luna ........................... 2022 pentru care se solicită indemnizația prevăzută la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului s-au diminuat cu ..........% față de încasările realizate în luna ...........................^8) din anul .........., în sumă de ........................... lei.Anexez prezentei balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii......................... 2022 pentru care se solicită indemnizația prevăzută la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022, precum și balanța de venituri și cheltuieli la care se raportează diminuarea.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ................................
  Data ......................
  ^1) Informațiile de mai jos se completează pentru fiecare activitate întreruptă sau redusă temporar ca urmare a faptului că angajatorul este afectat în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina.^2) Se completează în mod corespunzător cu „întreruptă“ sau „redusă temporar“.^3) Se bifează în mod corespunzător.^4) Informațiile de mai jos se completează pentru fiecare operator economic din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, în parte.^5) Se completează în mod corespunzător cu: Ucraina, Federația Rusă sau Belarus.^6) Se completează în mod corespunzător cu: fabricare, import, export, depozitare, transport sau comercializare de produse ori părți din acestea sau prestare de servicii.^7) Informațiile de mai jos se completează pentru fiecare angajator în parte.^8) Luna ianuarie 2022 sau luna similară a anului 2021.
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă
  din inițiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației
  prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri
  de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina,
  precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada pentru care se solicită plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. 1din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022Indemnizația solicitată**)
  1
  2
  ....
  TOTAL

  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................
  Semnătura ...............................................
  Data ...........................
  *) Conform Registrului general de evidență a salariaților.**) 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021, calculată proporțional cu numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă sau redusă temporar.
  ----