ORDIN nr. 765 din 19 aprilie 2022privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 aprilie 2022  În temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 170^1 alin. (2), art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 739.155 din 13.04.2022, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul Declarației de regularizare/ Cererii de restituire a impozitului pe dividende, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 19 aprilie 2022.Nr. 765.  +  Anexa nr. 1
  PROCEDURĂ
  de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului
  1. Obiectul prezentei proceduri îl constituie impozitul pe dividende plătit în plus la bugetul de stat, rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor încasate în plus de către aceștia sau după aprobarea situațiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite și neplătite, până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.2. În situația în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului a acestora, denumită în continuare regularizare anuală a dividendelor, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende poate solicita restituirea acestora.3. În situația în care plătitorul de dividende constată că sumele distribuite au fost mai mari decât dividendele datorate, acesta corectează debitele reprezentând impozit pe dividende declarate la organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale acestuia, denumit în continuare organ fiscal competent, prin depunerea unei declarații rectificative în care se evidențiază suma reprezentând impozit pe dividende rezultată ca fiind plătită în plus ca urmare a regularizării anuale a dividendelor, după restituirea de către asociați/acționari a dividendelor. 4. Ulterior depunerii declarației rectificative prevăzute la pct. 3, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declarație de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende.5. Declarația de regularizare/Cererea de restituire a impozitului pe dividende, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere de restituire, se depune la organul fiscal competent în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, numai după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor distribuite în plus.6. Cererea de restituire se poate depune până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.7. În cazul în care plătitorul de dividende înregistrează obligații fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal competent, suma rezultată după regularizarea anuală a dividendelor, denumită în continuare sumă de restituit, se restituie numai după efectuarea compensării potrivit art. 167 și 168 din Codul de procedură fiscală.8. În cazul în care suma de restituit plătitorului de dividende este mai mică decât obligațiile fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal competent, compensarea se efectuează până la concurența acestei sume.9. În cazul în care suma de restituit plătitorului de dividende este mai mare decât suma reprezentând obligații fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal competent, compensarea se efectuează până la concurența acestor obligații, diferența rezultată restituindu-se acestuia.10. În vederea efectuării compensării/restituirii potrivit pct. 7-9, dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal se aplică în mod corespunzător.11. Restituirea sumelor reprezentând impozit pe dividende cuvenite plătitorului se efectuează prin decontare bancară, în termenul prevăzut de art. 77 din Codul de procedură fiscală, în contul bancar indicat de plătitorul de dividende în cererea de restituire.12. Plătitorul de dividende poate solicita restituirea impozitului pe dividende și în situația în care după aprobarea situațiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite și neplătite acționarilor sau asociațiilor rezultă sume plătite în plus la buget, prevederile pct. 3-10 aplicându-se în mod corespunzător.
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Declarație de regularizare/Cerere de restituire a impozitului pe dividende“
  1. Denumirea: „Declarație de regularizare/Cerere de restituire a impozitului pe dividende“2. Formatul: A4/t13. Caracteristicile de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 170^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5. Se întocmește un exemplar unic de către solicitant.6. Circulă 1 exemplar la organul fiscal central competent.7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------