HOTĂRÂRE nr. 1.221 din 29 noiembrie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanţie guvernamentală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 8 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind acordarea certificatului de garanţie guvernamentală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii,Maria Berza,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind acordarea certificatului de garanţie guvernamentală  +  Articolul 1Exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate în categoria Tezaur se poate face în lipsa unui contract de asigurare numai dacă Ministerul Culturii a obţinut un certificat de garanţie guvernamentală din partea statului pe al cărui teritoriu ar urma să se afle bunurile culturale mobile române.  +  Articolul 2Bunurile culturale mobile străine clasate potrivit legislaţiei statului deţinător într-o categorie similară categoriei Tezaur vor putea fi importate temporar în cadrul unui schimb cultural fără a fi necesar un contract de asigurare pentru bunurile în cauza.  +  Articolul 3 (1) În situaţia prevăzută la art. 2 Ministerul Culturii va elibera în numele Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor, un certificat de garanţie guvernamentală pentru bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe teritoriul statului român. (2) Certificatul de garanţie guvernamentală este înscrisul doveditor al asumării răspunderii Guvernului României pentru daunele suferite de bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe teritoriul României, eliberat potrivit prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 4Certificatul de garanţie guvernamentală se va elibera numai atunci când schimbul cultural se efectuează în cadrul unei manifestări culturale organizate de o persoană juridică cu sediul pe teritoriul statului român.  +  Articolul 5Manifestarea culturală care presupune efectuarea unui schimb de bunuri culturale mobile va trebui să aibă aprobarea Ministerului Culturii.  +  Articolul 6 (1) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi solicitat de deţinătorul legal al bunurilor culturale mobile. (2) Solicitarea, întocmită în limba română, va fi însoţită de: a) dovada privind legalitatea deţinerii bunului, eliberata de autoritatea abilitata potrivit legislaţiei statului străin, în original şi în traducere legalizată; b) înscrisuri referitoare la starea de conservare a bunurilor culturale mobile, în original şi în traducere legalizată. Starea de conservare a bunurilor culturale mobile se atesta pe baza expertizei efectuate de un expert agreat atât de partea străină, cat şi de partea română sau pe baza constatărilor directe efectuate de specialiştii ambelor părţi potrivit procesului-verbal de constatare; c) evaluarea bunului cultural mobil, în original şi în traducere legalizată; d) documente referitoare la pregătirea profesională a persoanei autorizate sa însoţească bunul cultural mobil; e) certificatul de export temporar pentru bunul cultural mobil, eliberat potrivit legislaţiei statului străin, în original şi în traducere legalizată. (3) Solicitarea va trebui sa cuprindă: a) datele complete de identificare a solicitantului; b) descrierea bunului cultural mobil; c) perioada pentru care se solicita certificatul de garanţie guvernamentală; d) valoarea pentru care se solicita certificatul de garanţie guvernamentală, potrivit evaluării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c); e) traseul pe care îl va urma bunul cultural mobil străin pe teritoriul României. (4) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi eliberat numai dacă bunul cultural mobil va fi însoţit permanent de o persoană autorizata de deţinătorul legal al bunului.  +  Articolul 7Pentru eliberarea certificatului de garanţie guvernamentală organizatorul român al manifestării culturale va trebui să facă dovada ca spaţiul în care urmează să fie expus sau depozitat bunul cultural mobil asigura toate condiţiile de conservare şi de securitate specifice.  +  Articolul 8În situaţiile în care certificatul de garanţie guvernamentală este solicitat în condiţiile prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, pe lângă documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) solicitantul va prezenta şi dovada privind asigurarea reciprocităţii pentru bunuri culturale mobile române, eliberata de autoritatea competentă a statului pe al cărui teritoriu este legal deţinut bunul cultural mobil pentru care se solicita certificatul de garanţie guvernamentală.  +  Articolul 9 (1) În toate situaţiile certificatul de garanţie guvernamentală se va elibera pentru o perioadă cuprinsă între data intrării pe teritoriul statului român şi data iesirii de pe teritoriul statului român a bunului cultural mobil. (2) Durata prevăzută la alin. (1) va putea fi prelungită de Ministerul Culturii numai în situaţii excepţionale, temeinic motivate, la cererea solicitantului certificatului de garanţie guvernamentală. (3) Valabilitatea certificatului de garanţie guvernamentală este limitată la durata pentru care a fost eliberat.  +  Articolul 10Certificatul de garanţie guvernamentală pentru tranzitarea teritoriului României va putea fi eliberat numai în condiţiile art. 8.  +  Articolul 11 (1) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi eliberat de Biroul pentru asigurări guvernamentale din cadrul Ministerului Culturii, cu avizul obligatoriu al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor. (2) Biroul pentru asigurări guvernamentale, împreună cu specialistul desemnat de directorul Direcţiei muzee şi colecţii, va analiza realitatea valorii pentru care s-a solicitat eliberarea certificatului de garanţie guvernamentală şi va decide asupra valorii efective pentru care se acordă certificatul de garanţie guvernamentală.  +  Articolul 12 (1) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi solicitat cu cel puţin 60 de zile înainte de data intrării pe teritoriul României a bunului cultural mobil. (2) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi eliberat cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării pe teritoriul României a bunului cultural mobil.  +  Articolul 13 (1) Certificatul de garanţie guvernamentală va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni: a) datele de identificare a solicitantului; b) datele de identificare a bunului cultural mobil; c) perioada pentru care a fost acordat; d) valoarea pentru care a fost acordat; e) riscurile acoperite. (2) Certificatul de garanţie guvernamentală va purta semnăturile ministrului culturii şi preşedintelui Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, precum şi timbrul sec al Ministerului Culturii.  +  Articolul 14Certificatul de garanţie guvernamentală va însoţi bunul cultural mobil pe toată durata pentru care acesta se afla pe teritoriul României.--------