ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 51 din 21 aprilie 2022privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 21 aprilie 2022  În contextul actual, evoluția pandemiei de COVID-19 la nivel global este o urgență majoră de sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, motiv pentru care statele membre ale Uniunii Europene, la fel ca și România, continuă măsurile de natură economică pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.Prin circumstanțele excepționale create de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă în continuare cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru a afectat grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, periclitând supraviețuirea acestora.Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității întreprinderilor, astfel încât acestea să se redreseze odată ce situația actuală este depășită.Prin Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C (2020) 1.863], modificată prin Comunicările Comisiei Europene C(2020) 2.215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3.156 din 8 mai 2020, C(2020) 4.509 din 29 iunie 2020, C(2020) 7.127 din 13 octombrie 2020, C(2021) 564 din 28 ianuarie 2021 și C(2021) 8.442 din 18 noiembrie 2021, s-a stabilit plafonul maxim care se poate acorda pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 290.000 euro, precum și perioada de aplicare a schemei instituite în baza Comunicării, respectiv până la data de 30 iunie 2022. Schema de ajutor de stat a fost notificată la Comisia Europeană, iar în data de 1 aprilie 2022 a fost transmisă fișa de notificare. Ajutorul de stat a primit de la Comisia Europeană numărul de caz: SA.102487(2022/N).Sectoarele de creștere a bovinelor, suinelor și păsărilor au întâmpinat, începând cu anul 2020, dificultăți prin imposibilitatea de a comercializa carne, lapte, produse din carne, produse lactate și ouă, înregistrând astfel pierderi economice însemnate, situație care s-a menținut și în anul 2021.Din cauza restricțiilor de mișcare impuse de situația creată de pandemia de COVID-19, încă din anul 2020 sectoarele de creștere a bovinelor, suinelor și păsărilor s-au confruntat cu mari probleme, respectiv scăderea prețului la achiziție, restricții în transportul animalelor către procesare/vânzare directă pe piață, HoReCa, scăderea exportului de animale vii, diminuarea numărului de animale, precum și perturbarea lanțurilor de aprovizionare, situație care s-a menținut și în anul 2021 și continuă și în anul 2022.Restricțiile impuse începând cu anul 2020 care au continuat și în anii 2021 și 2022 au generat pierderi în rândul crescătorilor de animale și păsări prin interzicerea mobilității forței de muncă, imposibilitatea livrărilor materiilor prime către procesatori, oprirea livrărilor procesatorilor către retail și HoReCa, acestea fiind doar câteva dintre motivele care au contribuit la destabilizarea economică a fermierilor.Restricțiile impuse de valurile 4 și 5 ale pandemiei de COVID-19 în anii 2021 și 2022, precum și efectele secetei accentuate din România au condus la creșterea prețului de achiziție a furajelor, precum și la reducerea efectivelor de animale și păsări. Reducerea efectivelor a generat diminuarea producțiilor de carne, lapte și ouă, influențând negativ balanța comercială a acestora.Pandemia de COVID-19 a afectat în mod semnificativ creșterea animalelor și vânzările produselor de origine animală de către fermieri. Principalele provocări cu care aceștia s-au confruntat au fost schimbarea tiparelor de consum la nivel de consumator și pe lanțurile de comercializare, schimbarea raportului dintre produsele proaspete și produsele de bază, blocajele pe piețele țărănești și creșterea livrărilor online, sincopele în sectorul de prelucrare agroindustrială, închiderea operatorilor economici din HoReCa, precum și a școlilor, cantinelor și altele asemenea. Toate aceste provocări au avut ca efect, în primul rând, declinul producției, însoțit de scăderea veniturilor crescătorilor de animale și păsări.Conform datelor furnizate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, denumit în continuare ICEADR, în anul 2021 s-a continuat trendul descendent început în anul 2020 al producțiilor de carne, lapte și ouă, acesta fiind cauzat de creșterea prețurilor la materiile prime furajere, energie electrică și gaze naturale, precum și de cheltuielile suplimentare generate de perioada de stare de alertă.Creșterea prețurilor la furaje în anul 2021 conform Federației Europene a Producătorilor de Furaje a fost de cca 25-35%. Având în vedere că furajele reprezintă aproximativ 60-70% din costurile de producție, situația este deosebit de complicată, chiar catastrofală pentru crescătorii de păsări.Totodată, prețurile energiei electrice și combustibilului au crescut cu aproximativ 20%, prețurile la gazele naturale cu cca 25-30%, iar costurile pentru medicamente și materiale sanitare cu aproximativ 11%. Astfel, cheltuielile totale pe cap de animal au crescut în 2021 față de 2020 cu aproximativ 7% la bovinele de carne și 6% la bovinele de lapte.Conform estimărilor furnizate de către ICEADR, în sectorul bovine, pierderile pentru primul semestru al anului 2022 vor fi la vaca de lapte, de 665,20 lei/cap pentru o producție medie de 3.500 l/cap și de 512,40 lei/cap pentru o producție medie de 6.000 l/cap, iar la vaca de carne, de 130,30 lei/cap.De asemenea, în sectorul avicol, costurile de producție au crescut în perioada 2020-2021 după cum urmează: la carnea de pasăre cu cca 9,71%, la carnea de curcă cu cca 7,41% și la ouă de consum cu cca 14,73%. În sectorul creșterii porcului din România se înregistrează pierderi de venit din livrarea porcilor sub costurile de producție, care au crescut cu cca 6,0 lei/kg viu.În anul 2021 continuă trendul descendent început în anul 2020 al efectivelor de animale față de anul 2019, înregistrându-se scăderi de aproximativ 1,7% la bovine și 7% la suine.De asemenea, în anul 2021, în sectorul avicol s-au înregistrat scăderi față de anul 2020 ale producțiilor de carne cu cca 10,68%.Conform datelor transmise de către ICEADR, pierderile înregistrate în anul 2021 au fost de aproximativ 113,9 lei/cap la suine și de 0,076 lei/cap pui carne.La costurile enumerate mai sus se adaugă costurile suplimentare impuse de aplicarea măsurilor de protecție impuse de pandemia de COVID-19, respectiv măști de protecție, mănuși de unică folosință, dezinfectanți și alte cheltuieli materiale, precum și costurile suplimentare cu forța de muncă pentru a respecta măsurile impuse de starea de alertă, cum ar fi distanțarea fizică, carantina în anumite localități care determină restricții de mișcare și altele asemenea.Ținând cont de dificultățile din sectoarele de creștere a bovinelor, suinelor și păsărilor, este necesară susținerea activității de creștere a animalelor și păsărilor și în anul 2021 prin măsuri economice adecvate, în vederea asigurării hranei, a materiilor prime pentru industria alimentară și menținerii locurilor de muncă. În lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, crescătorii de animale și păsări sunt în imposibilitatea de a-și asigura continuarea activității.Consecințele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piață a unui număr semnificativ de crescători de animale și păsări și apariția unor efecte sociale deosebit de importante.Având în vedere că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență instituie schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, denumită în continuare schemă, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.(2) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C (2020) 1.863], modificată prin Comunicările Comisiei Europene C(2020) 2.215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3.156 din 8 mai 2020, C(2020) 4.509 din 29 iunie 2020, C(2020) 7.127 din 13 octombrie 2020, C(2021) 564 din 28 ianuarie 2021 și C(2021) 8.442 din 18 noiembrie 2021, denumită în continuare Comunicarea CE.(3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.(4) Schema se aplică până la data de 30 iunie 2022, pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi;b) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, potrivit art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;c) bovine - animale din speciile taurine și bubaline;d) Registrul național al exploatațiilor - astfel cum este definit la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare RNE;e) exploatația în sectorul zootehnic - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcție sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ținute, deținute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.f) sistem național de identificare și înregistrare a animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea aplicațiilor, dispozitivelor, documentelor și procedurilor utilizate pentru identificarea și înregistrarea animalelor, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă:a) în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfășoară activitate de creștere a bovinelor;b) în sectorul suine, crescătorilor persoane juridice, precum și întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate, după caz, care, în anul 2021, au desfășurat activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în exploatații autorizate sanitar-veterinar;c) în sectorul avicol, crescătorilor de păsări întreprinderi individuale și familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum și persoane juridice care, în anul 2021, au desfășurat activitate de reproducție tineret și adulte și/sau de incubație și/sau de creștere a păsărilor pentru carne sau de creștere a tineretului de înlocuire și a găinilor adulte pentru ouă consum în exploatații autorizate sanitar-veterinar.  +  Articolul 4Pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1), beneficiarii prevăzuți la art. 3 trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:a) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;b) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019;c) să dețină, la data depunerii cererii, bovine în exploatație cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, înregistrate în RNE, pentru categoria prevăzută la art. 3 lit. a);d) să dețină, la data depunerii cererii, exploatație autorizată sanitar-veterinar, pentru categoriile prevăzute la art. 3 lit. b) și c).  +  Articolul 5(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor prevăzuți la art. 3 lit. a), în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE.(2) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor prevăzuți la art. 3 lit. b), astfel:a) pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută în anul 2021, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine, respectiv suine la îngrășat și/sau scroafe și scrofițe montate, denumite în continuare animale de reproducție femele, cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice;b) pentru efectivele de suine, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual aferent anului 2021/efectivul mediu anual eligibil în măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de animale de reproducție femele și/sau efectivul livrat în anul 2021/efectivul eligibil în măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de suine la îngrășat.(3) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor prevăzuți la art. 3 lit. c), astfel:a) pentru efectivele de păsări, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare aferent anului 2021/efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare eligibil în măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021 și/sau efectivul de pui de carne cu vârsta peste 35 de zile și/sau pui de curcă cu vârsta peste 71 de zile, livrați în 2021/efectivul eligibil în măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021 și/sau efectivul mediu anual de tineret de reproducție aferent anului 2021 și/sau efectivul mediu anual de tineret de înlocuire pentru găini ouătoare aferent anului 2021; pentru beneficiarii care dețin atât efective de tineret, cât și adulte, pentru acordarea ajutorului de stat se calculează efectivul mediu anual al celor două categorii cumulate;b) pentru capacitatea de producție deținută în anul 2021, echivalent UVM, aferentă unei serii de pui eclozionați.  +  Articolul 6Transformarea efectivelor de suine/păsări în UVM se realizează potrivit coeficienților de conversie stabiliți în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 și (UE) nr. 1.337/2011, respectiv:a) pentru schema prevăzută la art. 5 alin. (2): 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție - scroafe și scrofițe;b) pentru schema prevăzută la art. 5 alin. (3): 0,007 UVM pentru pui de carne și pui eclozionați, 0,03 UVM pentru pui de curcă, respectiv 0,014 UVM pentru tineret de înlocuire și găini ouătoare, tineret de reproducție și găini rase grele.  +  Articolul 7(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. a), valoarea ajutorului de stat se calculează pe baza cuantumului stabilit potrivit prevederilor alin. (5), pentru fiecare beneficiar, în funcție de numărul de capete de bovine eligibile în condițiile art. 5 alin. (1), până la concurența plafonului prevăzut la alin. (4).(2) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. b), valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar, în funcție de efectivul de suine și de capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută în anul 2021, echivalent UVM, până la concurența plafonului prevăzut la alin. (4).(3) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. c), valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar, în funcție de efectivul de păsări și de capacitatea de producție deținută în anul 2021, echivalent UVM, aferentă unei serii de pui eclozionați, până la concurența plafonului prevăzut la alin. (4).(4) Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, așa cum este definită la art. 2 lit. b), care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 290.000 euro.(5) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei, se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022 și este repartizată astfel:a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine;b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine;c) 116.000 mii lei pentru sectorul avicol.(6) În sectorul bovine, cuantumul pe cap de animal se calculează prin raportarea plafonului prevăzut la alin. (5) lit. a) la efectivul total de bovine eligibile.(7) Cuantumul ajutorului de stat în sectorul suin:a) pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare, echivalent UVM, este de 10 euro/UVM, echivalent în lei;b) pentru efectivele de suine, echivalent UVM, se calculează astfel:(i) din plafonul prevăzut la alin. (5) lit. b) se scade valoarea totală aferentă capacității de producție în condiții minime de bunăstare, echivalent UVM;(ii) suma rezultată din calculul prevăzut la pct. (i) se împarte la efectivul total de suine eligibile, echivalent UVM.(8) În sectorul avicol, cuantumul pe UVM se calculează prin raportarea plafonului prevăzut la alin. (5) lit. c) la efectivul total de păsări eligibile, echivalent UVM, și la capacitatea totală de producție a stațiilor de incubație, echivalent UVM.(9) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se cumulează cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din Comunicarea CE, inclusiv cu ajutoarele de stat aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2021, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2021, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 21/2021, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Legea nr. 122/2021, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 34/2022, fără a depăși echivalentul în lei a 290.000 euro pentru același beneficiar.(10) Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 8(1) Beneficiarii depun la centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București câte o cerere pentru fiecare tip de ajutor de stat dintre cele prevăzute la art. 3, însoțită de copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului, precum și de documentul privind coordonatele bancare/trezorerie.(2) Modelele cererilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în anexele nr. 1-3.(3) În funcție de tipul de ajutor de stat solicitat, beneficiarii depun cererea de solicitare a ajutorului de stat la:a) centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul sau unde au depus cererea unică de plată în anul 2021, în cazul art. 3 lit. a);b) centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul art. 3 lit. b);c) centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social sau la centrul județean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul art. 3 lit. c);(4) În cererea prevăzută la alin. (1) beneficiarii declară tipurile de ajutoare primite, așa cum sunt prevăzute la art. 7 alin. (9), urmând ca valoarea acestora să fie dedusă din plafonul prevăzut la art. 7 alin. (4).(5) Cererile de solicitare a ajutorului de stat prevăzut la art. 5 alin. (1) pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. a) sunt însoțite de documentul emis de utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut în exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de ANSVSA, înscrisă/înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale/județene ale APIA.(6) Cererile pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. b) sunt însoțite de un document emis de direcția județeană sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor, care atestă capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare, calculată cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, reprezentată de locurile de cazare și exprimată în UVM, aferente fiecărei categorii prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a).(7) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. b) și c) care au accesat măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020, APIA va prelua datele operate și verificate din sistemele informatice dezvoltate pentru gestionarea măsurilor menționate anterior, referitoare la beneficiarii acestora din anul 2021. Documentele depuse de beneficiari în cadrul măsurilor menționate anterior sunt valabile și pentru acordarea prezentei scheme de ajutor de stat. Beneficiarii vor depune odată cu cererea și copii ale documentelor care au suferit modificări.(8) Cererile pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. b) și c) care nu au accesat măsura 14 Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020 se depun la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social, însoțite de:a) mișcarea cumulată a efectivelor de suine pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de animale, echivalent UVM, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (2), pentru care se solicită ajutor de stat;b) fișa urmăririi activității la păsări pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de păsări, echivalent UVM, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), pentru care se solicită ajutor de stat;c) pentru activitatea de incubație, document oficial care să certifice capacitatea stației de incubație, respectiv pui eclozionați pe serie, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (3) lit. b);d) documente de transfer către abatorul propriu sau facturi și/sau avize de însoțire către terți, după caz.(9) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. b) și c) care accesează ajutorul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b) sau la art. 5 alin. (3) lit. a), cererile sunt însoțite de copii ale documentelor care atestă proprietatea asupra animalelor sau, în cazul în care beneficiarul nu este proprietarul animalelor, acordul proprietarului animalelor în vederea solicitării ajutorului, împreună cu documentele care dovedesc proprietatea.  +  Articolul 9(1) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 20 de zile, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Nu se acordă plăți ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.  +  Articolul 10(1) În termen de 20 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București efectuează controlul administrativ al tuturor solicitărilor, întocmesc și transmit la APIA structura centrală situația centralizatoare cu beneficiarii, efectivele de bovine eligibile, precum și efectivele de suine/păsări pe specii echivalent UVM, capacitățile de producție în condiții minime de bunăstare pentru suine deținute în anul 2021 eligibile, echivalent UVM, precum și capacitățile de producție pentru stațiile de incubație deținute în anul 2021, echivalent UVM. (2) După centralizarea datelor din situațiile centralizatoare prevăzute la alin. (1), APIA structura centrală calculează cuantumul ajutorului de stat, în funcție de specie și categorie, potrivit art. 7 alin. (6)-(8).(3) În termen de 10 zile de la stabilirea cuantumurilor, centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București stabilesc și aprobă pentru fiecare beneficiar sumele cuvenite sub forma ajutorului de stat.(4) Suma cuvenită pentru prezenta schemă de ajutor de stat se calculează după cum urmează:a) se calculează echivalentul în lei al sumei de 290.000 euro la cursul stabilit conform art. 7 alin. (10);b) din valoarea rezultată la lit. a) se vor scădea sumele în lei acordate prin ajutoarele prevăzute la art. 7 alin. (9), dacă este cazul;c) dacă sumele acordate prin ajutoarele prevăzute la art. 7 alin. (9) au atins deja plafonul de 290.000 euro, pentru prezenta schemă de ajutor de stat nu se va acorda plata;d) dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mică decât suma rămasă în urma deducerii calculate conform art. 8 alin. (4), suma acordată va fi suma rezultată din aplicarea cuantumurilor pentru capacitățile de producție și efectivele de suine/păsări, echivalent UVM, precum și pentru efectivele de bovine eligibile din cerere;e) dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mare decât suma rămasă în urma deducerii calculate conform art. 8 alin. (4), valoarea ajutorului de stat prevăzut la art. 7 alin. (1), (2) sau (3) va fi plafonată la suma calculată în urma deducerii.(5) După aprobarea pentru fiecare beneficiar a sumelor cuvenite, centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București întocmesc și transmit la APIA structura centrală situațiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele aprobate, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4-6.(6) După primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la alin. (5), APIA structura centrală întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situațiile centralizatoare ale beneficiarilor și sumelor aprobate, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7-9. (7) În situația în care sumele depășesc prevederile bugetare aprobate cu această destinație, valoarea ajutorului de stat se reduce proporțional pentru toți beneficiarii.  +  Articolul 11În baza situației centralizatoare prevăzute la art. 10 alin. (6) transmise de APIA structura centrală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește și transmite Ministerului Finanțelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.  +  Articolul 12(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare la structura centrală a APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor județene APIA, respectiv al municipiului București, cu sumele cuvenite.(2) Centrele județene APIA, respectiv al municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare.(3) APIA structura centrală publică pe site-ul instituției informațiile relevante cuprinse în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutorului de stat acordat potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București și APIA structura centrală, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.(2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.  +  Articolul 14Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.  +  Articolul 15(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare, conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 16Începând cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabilește eligibilitatea beneficiarului și se poate constitui obligația de plată a acestui ajutor de stat.  +  Articolul 17În situația în care, anterior emiterii deciziei Comisiei Europene, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 18Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 20Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la o zi după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  București, 21 aprilie 2022.Nr. 51.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7  +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9  +  Anexa nr. 10----