ORDIN nr. 1.165/218/2022privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.165 din 15 aprilie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 218 din 14 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 aprilie 2022  Având în vedere:– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. AR 6.546 din 2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.152 din 14 aprilie 2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Formularele prevăzute la alin. (2) se eliberează fără aplicarea ștampilei unității sanitare emitente, iar în situațiile în care acestea se acordă pentru îngrijirea copilului bolnav sau pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, medicul curant sau medicul specialist, după caz, va înscrie codul numeric personal al copilului sau al pacientului cu afecțiuni oncologice pentru care se acordă certificatul.2. În tot cuprinsul anexei nr. 1, sintagma „pt. Cod indemnizație (1-16)“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „pt. Cod de indemnizație (1-17)“.3. În anexa nr. 1, sintagma „cod numeric personal al copilului bolnav“ se înlocuiește cu sintagma „cod numeric personal al copilului bolnav/pacientului cu afecțiuni oncologice“.4. În anexa nr. 1, codul de indemnizație 91 „Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 16 ani“ se înlocuiește cu codul de indemnizație 91 „Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani“.5. În anexa nr. 1, după codul de indemnizație 91 „Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 16 ani“ se introduce un nou cod de indemnizație, codul 92, cu următorul cuprins:92. Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării .... 100%.6. În anexa nr. 1, după codul de indemnizație 16 „Unele tipuri de arsuri inclusiv pentru perioada de recuperare“ se introduce un nou cod de indemnizație, codul 17, cu următorul cuprins:17. Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice ..... 85%7. În anexa nr. 2, la articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Eliberarea certificatului de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice se va face pe baza acordului pacientului cu afecțiuni oncologice și a adeverinței eliberate de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență acesta, din care să reiasă numărul de zile de concediu pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, potrivit modelului de adeverință prevăzut în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare.8. În anexa nr. 2, la articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care plătitorul de indemnizație respinge la plată un certificat de concediu medical din cauza completării greșite a acestuia sau utilizării unui formular a cărui valabilitate a încetat, medicul/casa de asigurări de sănătate care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificări pe formularul eliberat, confirmate prin semnătură și parafă, după caz, sau poate elibera un duplicat în care menționează, la rubrica «Data acordării», data când a efectuat modificarea, specificând «DUPLICAT» și atașând certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.9. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. Cod indemnizație: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizației de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale (1-17), în cifre și litere, conform specificațiilor de pe versoul certificatului de concediu medical.Se completează cu cod 08 - Sarcină și lăuzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu și pentru alte afecțiuni apărute până în luna a 7-a de sarcină sau, după caz, luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap care se codifică corespunzător cauzei incapacității temporare de muncă.Se completează cu cod 15 - Risc maternal - în cazul acordării concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.Se completează cu cod 51 - Boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării - numai în cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii.În cazul completării codului 07 - Carantină, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Observații» de pe versoul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și durata perioadei de carantină.Se completează cu cod 92 - Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării - numai în cazul asiguraților pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării.În cazul completării codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă al medicului expert care a avizat.În cazul completării codului 11 - Trecerea temporară în alt loc de muncă, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă pentru persoana asigurată la accidente de muncă și boli profesionale, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă al medicului expert care a avizat.Se completează cu cod 17 - Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice numai în cazul persoanei asigurate care însoțește pacientul cu afecțiuni oncologice la intervenții chirurgicale și tratamente, în baza acordului pacientului oncologic, cu încadrarea în numărul maxim de 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient cu afecțiuni oncologice, conform adeverinței eliberate de casa de asigurări de sănătate, potrivit modelului din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare.10. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. Cod numeric personal: se va înscrie codul numeric personal al persoanei asigurate, format din 13 cifre.Cod numeric personal al copilului bolnav sau al pacientului cu afecțiuni oncologice: se va înscrie codul numeric personal al copilului bolnav, format din 13 cifre, pentru care persoana asigurată beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav sau, după caz, codul numeric personal al pacientului cu afecțiuni oncologice, format din 13 cifre, pentru care persoana asigurată beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice.11. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. Cod diagnostic: se va înscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă/recuperarea capacității de muncă/îngrijirea copilului bolnav/îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, precum și codul de carantină (994) și codul pentru sarcină și lăuzie, după caz. Pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificația internațională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM-10) - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.La înscrierea codului de boală se va trece forma clinică a bolii: acut, subacut, cronic.În cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru același cod de diagnostic, în luna în curs sau în luna următoare, pe noul certificat de concediu medical acordat în continuare se va menține codul de diagnostic înscris în certificatul de concediu medical inițial.Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se înscrie codul de boală. În caseta «cod de boală» se înscrie «RM  +  Articolul IIPrevederile art. 10 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și în situația în care medicii au eliberat certificate de concedii medicale pe formulare a căror valabilitate a încetat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. În aceste cazuri, certificatele de concediu medical duplicat se eliberează de către medicii curanți.  +  Articolul III(1) Formularele de certificate de concediu medical în formatul în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de data 31 decembrie 2022.(2) Pe formularele prevăzute la alin. (1), pe codurile de indemnizație 92 și 17, medicul specialist sau, după caz, medicul curant va înscrie în rubrica „Observații“ „92 Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării ..... 100%“ sau „17 Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice ..... 85%“, utilizând semnătura și parafa.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan