ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 48 din 14 aprilie 2022privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 15 aprilie 2022  Având în vedere că dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, au generat interpretări diferite, astfel încât, pentru unele drepturi prevăzute de acest act normativ în favoarea personalului din învățământ, au fost promovate acțiuni în justiție care, în cea mai mare parte, au fost soluționate în favoarea reclamanților, ceea ce a determinat costuri suplimentare asupra bugetului general consolidat cu sume reprezentând cheltuieli de judecată, ca urmare a parcurgerii tuturor fazelor procesuale în fața instanțelor judecătorești, și ulterior cheltuieli de executare silită în faza de executare silită,având în vedere faptul că la acest moment se află pe rolul instanțelor judecătorești în diferite faze procesuale un număr însemnat de dosare având ca obiect drepturi salariale, a căror soluționare este în mare parte în favoarea reclamanților, generând implicit costuri suplimentare cu impact nedeterminat asupra bugetului general consolidat, ca urmare a faptului că sumele sunt diferite de la caz la caz,luând în considerare jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție privind interpretarea anumitor dispoziții din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Decizia nr. 64/2020 referitoare la interpretarea art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (4^1) și alin. (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2021), Decizia nr. 7/2021 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 9 martie 2021), Decizia nr. 24/2021 referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 ianuarie 2022), și Decizia nr. 8/2021 privind admiterea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția contencios administrativ și fiscal asupra următoarei chestiunii de drept: în categoria „personalului numit/încadrat“, la care se referă prevederile art. 39 alin. (4) raportat la art. 39 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, este inclus personalul reîncadrat în baza prevederilor art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 2 aprilie 2021), prin care instanța supremă a reținut că „legiuitorul are obligația să se asigure că sunt pe deplin respectate principiile egalității și nediscriminării, consacrate de dispozițiile interne și de prevederile convenționale - art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. 1 al Protocolului nr. 12 adițional la Convenție“,întrucât, în prezent, în sistemul național de învățământ există o discriminare între personalul didactic ce beneficiază de aceste drepturi salariale în baza hotărârilor judecătorești definitive, începând cu 1.09.2017 (în cazul tranșelor de vechime în învățământ), respectiv începând cu 1.01.2019/data stabilită prin hotărâre [în cazul majorărilor/creșterilor salariale prevăzute la art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017, art. 4, art. 5 alin. (1), 7 și art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ“ la aceasta], și restul personalului didactic, care beneficiază de aceste drepturi salariale de la data stabilită prin ordinele ministrului educației,pentru aplicarea principiului constituțional al egalității în drepturi a cetățenilor, în rândul personalului didactic din învățământ,ținând cont că soluția legislativă propusă are în vedere precedentele legislative existente,luând în considerare jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, dar și faptul că prin acordarea acestor drepturi se reglementează în mod unitar pentru toți subiecții de drept, personal didactic îndreptățit, cărora li se aplică prevederile menționate anterior și care trebuiau să beneficieze de aceste drepturi în mod nediscriminatoriu,ținând cont că aceste sume se actualizează doar în funcție de coeficientul de inflație, fără alte costuri suplimentare, respectiv plata de dobânzi legale, cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare, elemente ce determină diminuarea impactului financiar asupra bugetului general consolidat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat beneficiază de plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite, rezultate din stabilirea salariului de bază prin utilizarea tranșelor de vechime în învățământ, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021.  +  Articolul 2Personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite, dar neacordate, rezultate din aplicarea și calcularea creșterilor, respectiv a majorărilor salariale prevăzute la art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 și 8 din anexa nr. I capitolul I litera B - „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ“ - la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, la salariul de bază aflat în plată, pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 mai 2021.  +  Articolul 3De plata diferențelor de drepturi salariale prevăzute la art. 1 și 2 beneficiază personalul didactic încadrat în învățământul preuniversitar și universitar de stat, precum și personalul didactic auxiliar încadrat la bibliotecile centrale universitare, căruia, pentru perioadele prevăzute la art. 1 și 2, nu i-au fost acordate aceste drepturi, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 4(1) Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 și 2 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, și se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel:a) în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 5% din valoarea diferențelor salariale;b) în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 10% din valoarea diferențelor salariale;c) în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale;d) în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale;e) în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 35% din valoarea diferențelor salariale.(2) Diferențele salariale a căror plată se face eșalonat, conform prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se face plata față de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.(3) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se face anual, într-o singură tranșă, până la data de 30 iunie.(4) Pentru anul 2022, sumele se plătesc într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat salarizat în sistem de plată cu ora.  +  Articolul 6Pentru personalul didactic prevăzut la art. 1 și 2 care și-a schimbat locul de muncă în perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 sau care a prestat activitate, în același timp sau succesiv, la mai mulți angajatori, calculul și plata diferențelor de drepturi salariale se realizează de fiecare angajator care a avut obligația de a plăti salariul în această perioadă, proporțional cu perioada efectiv lucrată la fiecare dintre aceștia.  +  Articolul 7Plata diferențelor de drepturi salariale prevăzute la art. 1 și 2 care au fost stabilite prin hotărâri judecătorești rămase definitive se face potrivit dispozițiilor instanței.  +  Articolul 8Calculul diferențelor de drepturi salariale reglementate de prezenta ordonanță de urgență se face, în mod unitar, pe baza unui program de salarizare, realizat potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 9 și asigurat de Ministerul Educației.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Educației inițiază normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre de Guvern.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Ilie Stanciu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 14 aprilie 2022.Nr. 48.----