LEGE nr. 490 din 10 noiembrie 2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 24 noiembrie 2004  Notă
  Articolul 27 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 4 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 9 mai 2022, prevede:
  Articolul 27
  (1) Personalul DGASFE beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.
  (2) Pentru activitatea din cadrul Comitetului de Supraveghere și al grupurilor de lucru tehnice, fiecare membru, titular sau supleant, beneficiază de o indemnizație lunară brută al cărei cuantum nu va depăși 20% din indemnizația brută prevăzută de lege pentru funcția de secretar de stat, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Supraveghere aprobat conform art. 4 alin. (3).
  (3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) și indemnizația prevăzută la alin. (2) se asigură din sumele alocate conform dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Personalul de specialitate care are și îndeplinește efectiv atribuții în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziție, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin fondurile structurale și de coeziune, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian și Contribuția financiară elvețiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii», prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondul pentru Securitate Internă și prin Fondul pentru modernizare, pentru îndeplinirea acestor atribuții, beneficiază de majorare salarială. (la 09-05-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul 26 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 4 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 09 mai 2022 ) (2) Prin personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României se înțelege funcționari publici, funcționari publici cu statut special, personal militar, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și personal contractual altul decât cel încadrat pe funcții comune din sectorul bugetar. (la 27-03-2014, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 29 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014. ) (3) Prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare, acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, numărul și structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcții specifice și procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 și 2, în funcție de rezultatele activității proprii, corespunzător atribuțiilor din fișa postului. (la 29-12-2009, Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009. ) (4) Prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Afacerilor Interne, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii», numărul și structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcții specifice și numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului, potrivit art. 1 și 2, în funcție de rezultatele activității proprii, corespunzător atribuțiilor din fișa postului. (la 27-03-2014, Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 29 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014. ) (5) Prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Afacerilor Interne, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru Securitate Internă, numărul și structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcții specifice și numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului, potrivit prevederilor prezentei legi, în funcție de rezultatele activității proprii, corespunzător atribuțiilor din fișa postului. (la 30-04-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 77 din 26 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 27 aprilie 2017 ) (la 14-04-2009, Art. 1 [inițial cu alin. (1) și (2)] a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. )  +  Articolul 2(1) Salariile de bază/Soldele de funcție/Salariile de funcție-indemnizațiile de încadrare corespunzătoare funcțiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, fără a depăși în total numărul de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în funcție de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Pentru personalul din cadrul Autorității de Audit criteriile pentru majorarea salariilor de bază cu până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, în condițiile alin. (1), se aprobă prin hotărâre a plenului Curții de Conturi, la propunerea președintelui Autorității de Audit. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Evaluarea activității personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puțin o dată pe an, ocazie cu care numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului ca majorare a salariului de bază se poate modifica în funcție de rezultatele activității proprii. (la 27-03-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 29 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014. )  +  Articolul 3Drepturile salariale prevăzute de prezenta lege vor fi acordate structurilor respective, potrivit bugetelor aprobate.  +  Articolul 4Abrogat. (la 27-03-2014, Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014. )  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 10 noiembrie 2004.Nr. 490.-----------