ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 121 din 25 noiembrie 2021privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1127 din 25 noiembrie 2021  Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1122 din 25 noiembrie 2021,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită îndeplinirea, în cel mai scurt timp, în noua structură, a activității Guvernului și a ministerelor,reținându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se poate garanta punerea în aplicare a Programului de guvernare votat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu urmări directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Atribuțiile viceprim-miniștrilor, prevăzuți în Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(2) Cheltuielile necesare desfășurării activității viceprim-ministrului fără portofoliu și a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Cheltuielile necesare desfășurării activității aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului cu portofoliu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu excepția indemnizației viceprim-ministrului și a cheltuielilor necesare desfășurării activității cabinetului acestuia, organizat potrivit prevederilor art. 544 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care se asigură în cadrul ministerului pe care îl conduce. (la 13-01-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 )  +  Articolul 2(1) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul antreprenoriatului, IMMurilor, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior și transmiterea acestei părți către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului care se înființează. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului preia activitățile, posturile și personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentă, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici din domeniul turismului.(3) Se autorizează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru înregistrarea acțiunilor deținute de către statul român în proprietatea privată a statului și administrarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului la companiile și societățile din domeniul turismului, pentru aprobarea modificărilor actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(4) Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (3) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.(5) Finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, la societățile din domeniul turismului se asigură din bugetul aferent activității de privatizare al ministerului.(6) Ca urmare a reorganizării prin divizare parțială conform alin. (1), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului își schimbă denumirea în Ministerul Economiei.(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ajutorul plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare, va fi suportat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (7) este Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.(9) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului preia toate acordurile de finanțare încheiate, cererile de ajutor depuse de aplicanți, cererile de plată, procesele-verbale și documentele emise de Comisia de Film în România, rapoarte de audit, întreaga documentație aferentă Programului privind sprijinirea industriei cinematografice.(10) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului este minister de resort și ordonator principal de credite pentru investiția României la Combinatul Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina până la data înstrăinării acesteia, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor restante de plată ale României aferente împrumutului acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul Agriculturii și Comodity Credit Corporation (CCC), în baza Legii Publice americane nr. 480/1992.(11) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului preia și personal din cadrul structurilor-suport de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.  +  Articolul 3(1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Tineretului și Sportului se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unor părți de patrimoniu prevăzute la alin. (2) și transmiterea acestor părți către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse care se înființează.(2) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse preia următoarele:a) de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale preia activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul familiei și egalității de șanseșib) de la Ministerul Tineretului și Sportului preia activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului.(2^1) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (3), salarizarea personalului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, iar salarizarea personalului structurilor subordonate Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se stabilește la nivelul funcțiilor din structurile subordonate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. (la 03-05-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 3 a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 28 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 03 mai 2022 ) (3) Ca urmare a divizării parțiale conform alin. (1), Ministerul Muncii și Protecției Sociale își schimbă denumirea în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.(4) Ca urmare a divizării parțiale conform alin. (1), Ministerul Tineretului și Sportului își schimbă denumirea în Ministerul Sportului.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul protecției și promovării persoanelor cu dizabilități și transmiterea acestei părți către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități care se înființează. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități preia activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul protecției și promovării persoanelor cu dizabilități. (la 13-01-2022, sintagma: Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a fost înlocuită de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) (2) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, organ de specialitate al administrației publice centrale, se află în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați în condițiile legii.(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii și solidarității sociale. (la 13-01-2022, sintagma: Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a fost înlocuită de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) (4) Ca urmare a divizării parțiale conform alin. (1), Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții își schimbă denumirea în Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, organ de specialitate al administrației publice centrale care trece în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu păstrarea activității, personalului și patrimoniului aferente programelor din domeniul protecției copilului și adopției. (la 13-01-2022, sintagma: Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției a fost înlocuită de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) (5) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți în condițiile legii.(6) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse. (la 13-01-2022, sintagma: Autorității pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției a fost înlocuită de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) (7) Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați trece din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.(8) Direcțiile județene de tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul tineretului și transmiterea acestei părți către direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București, care se înființează. Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București preiau activitățile, posturile și personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului, inclusiv personalul aferent structurilor-suport. (la 18-12-2021, Alineatul (8) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul XLII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (9) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, se află în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și sunt conduse de un director executiv, numit și eliberat în condițiile legii. (la 18-12-2021, Alineatul (9) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul XLII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (10) Organizarea și funcționarea, numărul de posturi și atribuțiile direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (la 18-12-2021, Alineatul (10) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul XLII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (11) Ca urmare a divizării parțiale conform alin. (8), direcțiile județene de tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București își schimbă denumirea în direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, care rămân în subordinea Ministerului Sportului, cu păstrarea activității, programelor, personalului și patrimoniului din domeniul sportului.(12) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse preia de la Ministerul Tineretului și Sportului pachetul de acțiuni deținut de stat la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)» - S.A. București, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)» - S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului. (la 13-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) (13) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse va exercita toate drepturile și își va asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar, în numele statului, la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)» - S.A. București, în condițiile legii, aceasta funcționând sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. (la 13-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) (14) Predarea-preluarea pachetului de acțiuni prevăzut la alin. (12) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. (la 13-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) (15) Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului asupra acțiunilor prevăzute la alin. (12) se supune dispozițiilor art. 362 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care rămân aplicabile. (la 13-01-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 )  +  Articolul 5(1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, aflată în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, se reorganizează prin divizare parțială prin desprinderea unei părți din patrimoniu corespunzătoare activității și personalului din Direcția Controlul Armamentelor și Verificare și transmiterea acestei părți către Ministerul Apărării Naționale. Ministerul Apărării Naționale preia activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul structurii preluate.(2) Direcția Controlul Armamentelor și Verificare se reorganizează potrivit normelor specifice Ministerului Apărării Naționale ca structură fără personalitate juridică, cu aceleași atribuții.  +  Articolul 6(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, prin preluarea activității, posturilor și personalului Cancelariei Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, care se desființează.(2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit și eliberat prin decizie a prim-ministrului.(3) Șeful Cancelariei Prim-Ministrului are calitatea de ordonator de credite.(4) Dispozițiile art. 22 alin. (3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 7(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează următoarele structuri:a) Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului; în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului; Cancelaria Prim-Ministrului are dreptul de a iniția proiecte de acte normative pe domeniile proprii de competență, fără a aduce atingere domeniilor proprii de competență ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale; (la 13-01-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) b) aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primministrului, la propunerea viceprim-ministrului;c) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru, numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rang de secretar de stat, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului;d) Departamentul pentru luptă antifraudă - DLAF, structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un șef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terțiar de credite; Departamentul pentru luptă antifraudă - DLAF este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF și asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având atribuția de control al obținerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente;e) Corpul de control al prim-ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;f) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; principala atribuție a departamentului este de a pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relațiilor interetnice;g) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului;h) Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, structură cu personalitate juridică, în coordonarea primministrului;i) Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;j) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;k) abrogată;. (la 15-04-2022, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 7 a fost abrogată de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 15 aprilie 2022 ) l) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, conduse de secretari de stat sau asimilați ai acestora, a căror înființare și/sau funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale structurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-k), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 13-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) (3) Statul de funcții al Secretariatului General al Guvernului, precum și statul de funcții al fiecărei structuri fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri. (la 13-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022 ) (4) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului și din cadrul structurilor fără personalitate juridică ce funcționează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul structurilor cu personalitate juridică ce funcționează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al conducătorului acestora.(5) Secretariatul General al Guvernului coordonează gestionarea contribuției financiare acordate României din rezerva de ajustare la Brexit, potrivit Regulamentului (UE) 2021/1.755 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 octombrie 2021 de înființare a rezervei de ajustare la Brexit. Cadrul de implementare a contribuției financiare acordate României din rezerva de ajustare la Brexit se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 8(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele/instituțiile nou-înființate sau reorganizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor.(2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022, ministerele/instituțiile prevăzute la alin. (1) preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, execuția bugetară pe anul 2022 până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022, numărul de posturi, personalul preluat, structurile de personal preluate și drepturile salariale aferente, precum și patrimoniul. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal și cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.(4) Ministerele, celelalte organe de specialitate și autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau, pe bază de protocol de predare-primire, activități de la alte ministere, autorități, instituții publice ori alte structuri publice se subrogă în toate drepturile, obligațiile, contractele, deciziile de finanțare, ordinele de finanțare, acordurile și litigiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.  +  Articolul 9(1) În anul 2021 finanțarea cheltuielilor ministerelor/instituțiilor nou-înființate sau reorganizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat.(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condițiile alin. (1), precum și dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare vor fi semnate de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituțiilor nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături și, respectiv, amprentelor ștampilelor în situația în care s-a optat pentru aplicarea acestora, ale ordonatorilor principali de credite ai ministerelor/instituțiilor existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, transmise în acest scop Ministerului Finanțelor.(3) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (2) se efectuează plăți de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății, al ministerelor/instituțiilor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2021 se întocmesc pentru ministerele/instituțiile existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.(5) Întocmirea și semnarea documentelor aferente operațiunilor specifice privind încheierea execuției bugetare a anului 2021 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-înființate și/sau de către persoanele prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 10(1) În anul 2022, până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022, finanțarea cheltuielilor ministerelor/instituțiilor nou-înființate sau reorganizate se asigură în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat, sau din proiectele de buget ale noilor ordonatori principali de credite, după caz.(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condițiile alin. (1), precum și dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare vor fi semnate de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituțiilor nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături și, respectiv, amprentelor ștampilelor, în situația în care s-a optat pentru aplicarea acestora, ale ordonatorilor principali de credite ai ministerelor/ instituțiilor existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, transmise în acest scop Ministerului Finanțelor.(3) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (2) se efectuează plăți de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății din cadrul ministerelor/instituțiilor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) După intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022 și până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 8 alin. (2), finanțarea cheltuielilor ministerelor/ instituțiilor reorganizate sau nou-înființate se asigură din bugetele noilor ordonatori principali de credite, în condițiile alin. (2) și (3).(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare între ministere, finanțarea cheltuielilor de natură salarială, a contribuțiilor pentru personalul aferent, precum și a altor cheltuieli curente ale instituțiilor care funcționează în subordinea și sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se efectuează din bugetul Ministerului Sportului și bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în mod corespunzător. (la 08-03-2022, Alineatul (4^1) din Articolul 10 a fost modificat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 7 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 08 martie 2022 ) (5) Modificările în execuția bugetului de stat pe anul 2022 se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor la solicitarea ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 11(1) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție publică cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Guvernului și în coordonarea secretarului general al Guvernului.(2) Directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite.  +  Articolul 12Prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru posturile și funcțiile vacante și temporar vacante, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi organizate și desfășurate concursuri în condițiile legii, până la data de 1 iunie 2022, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul pentru anul 2022.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, viceprim-ministrul emite ordine.(3) În situațiile în care nu își poate îndeplini temporar atribuțiile, viceprim-ministrul poate delega, prin ordin, atribuțiile stabilite prin decizie a prim-ministrului secretarilor de stat sau, după caz, consilierilor de stat din aparatul propriu de lucru.2. La articolul 22, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Cancelaria Prim-Ministrului este structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului................................................................................................(4) Personalul din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului este format din personal contractual și funcționari publici.3. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, șeful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.4. La articolul 251, alineatul (2^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^3) Prin excepție de la prevederile alin. (2^1) lit. f), poate fi numită în funcția de prefect, respectiv de subprefect o persoană care nu a absolvit programele de formare specializată, cu condiția ca în termen de maximum 2 ani de la data emiterii actului de numire în funcție să absolve un astfel de program.  +  Articolul 14În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul economiei și „Ministerul Antreprenoriatului și Turismului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior;b) „Ministerul Muncii și Protecției Sociale“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Muncii și Solidarității Sociale“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul muncii și protecției sociale și „Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul familiei și egalității de șanse;c) „Ministerul Tineretului și Sportului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului și „Ministerul Sportului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul sportului;d) „Direcțiile județene pentru sport și tineret“ se înlocuiește cu denumirea „direcțiile județene pentru tineret“, respectiv „Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București“ se înlocuiește cu denumirea „Direcția pentru Tineret a Municipiului București“, în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului;e) „Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții“ se înlocuiește cu denumirea „Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecției copilului și adopției și „Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecției și promovării persoanelor cu dizabilități.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se abrogă:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 176 din 20 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 297/2009.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean,
  secretarul general adjunct al Guvernului
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Sebastian Dîncu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 25 noiembrie 2021.Nr. 121.-----