PROGRAM NAȚIONAL APICOL din 30 aprilie 2020pentru perioada 2020-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 6 mai 2020  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 339 din 30 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 362 din 6 mai 2020.
   +  Capitolul I Scopul Programului național apicolScopul Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Program, este de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii și pentru achiziționarea de: medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, echipament de protecție apicol, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci/pavilioane apicole, mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, mătci și/sau familii de albine, precum și prin acordarea de sprijin deținătorilor de stupine de multiplicare/elită pentru achiziționarea de produse proteice solide, incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit de inseminare care conține cel puțin microscop, butelie CO_2, aparat de inseminare și seringă de inseminare, precum și prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanță în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, achiziția de echipament pentru procesarea cerii și echipament pentru ambalarea mierii. (la 13-05-2021, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 )  +  Capitolul II Acțiunile ProgramuluiA. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultoriB. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozeiC. Raționalizarea transhumanțeiD. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din UniuneE. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață  +  Capitolul III Beneficiarii ProgramuluiBeneficiarii Programului sunt:a) apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;b) asociații, federații, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislației în vigoare, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru acțiunea de asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori prevăzută la cap. IX subcap. I.A, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite. (la 13-05-2021, Litera b) din Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 )  +  Capitolul IV Solicitanții Programului1. Formele asociative apicole legal constituite, pentru acțiunea:A. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori2. Apicultorii, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru acțiunile:B. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozeiC. Raționalizarea transhumanțeiD. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din UniuneE. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață  +  Capitolul V Atribuirea codului unic de identificare APIAToți solicitanții trebuie să dețină un cod unic de identificare atribuit de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) central/Centrul județean, respectiv municipiul București, generat de Registrul unic de identificare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.În acest sens, apicultorii și/sau formele asociative apicole legal constituite care depun prima dată la APIA o cerere de plată în calitate de solicitanți în funcție de forma lor de organizare trebuie să se prezinte la APIA Centrul județean/municipiul București, unde vor completa și depune, înainte de data de depunere a cererii de plată, formularul de solicitare a codului unic de identificare (RO). După înregistrare în sistemul informatic se va genera codul unic de identificare, care se va comunica în scris solicitantului. (la 13-05-2021, Al doilea paragraf din Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) Totodată, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanții au obligația să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conțină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României și o copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală/CI, după caz. (la 13-05-2021, Al treilea paragraf din Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 )  +  Capitolul VI Modul de finanțareComisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune accesată, excluzând TVA.Exercițiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acțiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către solicitanți în cursul anului apicol. Contribuția Uniunii Europene la Programul de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 34, respectiv 40 din același regulament, la valoarea de 4,7830 lei pentru plățile aferente anului 2020, la valoarea de 4,8683 lei pentru plățile aferente anului 2021 și la valoarea de 4,9490 lei pentru plățile aferente anului 2022. (la 18-04-2022, Al treilea paragraf din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 ) Plățile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor.  +  Capitolul VII Instituțiile publice responsabilea) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, este autoritatea competentă pentru elaborarea prevederilor de implementare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.b) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este autoritatea competentă pentru derularea operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar, elaborarea procedurilor de control pentru Programul național apicol având următoarele atribuții principale: asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari, autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată, execută plățile autorizate către beneficiari, ține contabilitatea plăților efectuate;c) Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu», denumită în continuare ANZ, este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare a stupilor și stupinelor, prin implementarea sistemului unitar de identificare, pentru autorizarea stupinelor de elită și a stupinelor de multiplicare, precum și pentru recunoașterea materialului biologic apicol produs pentru comercializare numai din stupinele de elită și stupinele de multiplicare autorizate (la 13-05-2021, Litera c) din Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) d) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare/ autorizare sanitară-veterinară a stupinelor, și efectuarea de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii pentru Programul național apicol.  +  Capitolul VIII Evitarea dublei finanțăriSolicitanții/Beneficiarii Programului pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin financiar forfetar din Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020, precum și din perioada de tranziție 2021-2022, respectiv submăsurile 6.1 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri», 6.3 «Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici», cu condiția ca măsurile sprijinite și/sau planificate și propuse spre finanțare de apicultori prin PNDR 2014-2020, inclusiv prin sprijinul acordat în perioada de tranziție, să nu fie solicitate prin Programul național apicol aprobat și viceversa.Condiția se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, inclusiv pentru sprijinul solicitat în perioada de tranziție 2021-2022, iar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR 2014-2020, respectiv prin planul de afaceri depus în cadrul măsurilor lansate în perioada de tranziție 2021-2022 devine neeligibilă prin Program pentru respectivul solicitant.Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM6.1/6.3 din PNDR 2014-2020, inclusiv perioada de tranziție 2021-2022 pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin Program.În ceea ce privește măsurile agricole de investiții din PNDR 2014-2020, respectiv din perioada de tranziție 2021-2022 în cazul sM 4.1 «Investiții în exploatații agricole», solicitanții care au accesat sprijin prin Program, aprobat pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa măsuri din PNDR 2014-2020, respectiv măsuri din perioada de tranziție 2021-2022 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin Program, adică după efectuarea plății de către agenția de plăți către beneficiar, iar lista de cheltuieli decontată prin Program va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR 2014-2020, respectiv măsuri din perioada de tranziție 2021-2022 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin Program, adică după efectuarea plății de către agenția de plăți către beneficiar, iar lista de cheltuieli decontată prin Program va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR 2014-2020, respectiv pentru proiectul depus în cadrul perioadei de tranziție 2021-2022.Pentru sM 4.2 «Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole» este permisă accesarea simultană a submăsurii 4.2 cu Programul, demarcarea va fi făcută ex-ante, astfel cheltuielile eligibile în cadrul Programului fiind excluse de la finanțare prin intermediul sM 4.2. (la 13-05-2021, Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 )  +  Capitolul IX Detalierea acțiunilor aprobate în Program  +  Subcapitolul IA. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori(1) Beneficiari:1. beneficiari direcți: formele asociative apicole legal constituite;2. beneficiari indirecți: apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, membrii în forme asociative apicole legal constituite.(2) Solicitanții Programului: formele asociative apicole legal constituite.(3) Condiții de eligibilitate generale:1. Forma asociativă apicolă să fie legal constituită și să funcționeze, conform legislației naționale în vigoare la data depunerii cererii de intenție;2. Forma asociativă apicolă trebuie să dețină minimum 30 de membri apicultori la data depunerii cererii de intenție și să fie împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare și pentru solicitarea sprijinului financiar. (la 13-05-2021, Punctul 2. din Alineatul (3) , Litera A. , Subcapitolul I , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) 3. Apicultorii, membrii ai formei asociative apicole trebuie să aibă stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor.(4) Documente justificative generale:a) cererea de intenție, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile A.1, A.2 și A.3 și/sau prin care își asumă achiziția ulterioară pentru măsurile A.4 și A.5, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Program;b) copii ale actelor de constituire a formei asociative apicole, conform legislației în vigoare;c) centralizatorul întocmit de reprezentantul legal al formei asociative apicole din care să rezulte numărul de membri înscriși;d) documentul care atestă împuternicirea formei asociative de către membri și sursa de finanțare;e) copie de pe documentul de cont bancar al formei asociative apicole;f) copia actului de identitate al reprezentantului legal al formei asociative;g) copie de pe ultimele situații financiare anuale depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, întocmite la sfârșitul exercițiului financiar precedent celui în care se solicită asistență tehnică; în cazul formelor asociative nou-înființate, acestea depun, în copie, balanța de verificare întocmită la finele lunii precedente celei în care se solicită asistența tehnică sau o declarație că nu au desfășurat activitate de la constituire, conform prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.A.1. Consultanță în apicultură(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un singur contract de prestări servicii pentru activități de consultanță în domeniul apicol, iar persoana care asigură consultanța să fie absolvent de învățământ superior cu profil zootehnic și/sau veterinar.2. Prestatorul de servicii de consultanță trebuie să fie persoană juridică/persoană fizică autorizată și să dețină cod CAEN pentru servicii de consultanță.3. Definirea clară în contract a activităților de consultanță, a perioadelor de realizare a acestora și a documentelor puse la dispoziția formei asociative de către prestator.4. Activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități de consultanță pentru fiecare an apicol în parte.5. Solicitantul se asigură că activitatea de consultanță cuprinsă în contract este pusă în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite. (la 13-05-2021, Alineatul (1) din Punctul A.1. , Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru cheltuieli conform contractului de prestări servicii încheiat între forma asociativă și prestatorul de servicii de consultanță. (3) Documente justificative specifice:a) copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și prestatorul de servicii de consultanță;b) copie document de absolvire a unei instituții de învățământ superior cu profil zootehnic și/sau veterinar a persoanei care asigură consultanța;c) copie facturi și dovada efectuării plății serviciilor de consultanță;d) copie a certificatului de înregistrare fiscală la registrul comerțului a prestatorului de servicii de consultanță;e) lista apicultorilor beneficiari ai serviciilor de consultanță și semnătura acestora prin care se atestă prestarea acestor servicii;f) raport de realizare a serviciilor de consultanță conform contractului, întocmit de forma asociativă, care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de consultanță, numărul și data facturii pentru fiecare cheltuială efectuată de către prestator, descrierea modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de consultanță a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite; (la 13-05-2021, Litera f) din Alineatul (3) , Punctul A.1. , Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) g) copii ale documentelor care dovedesc efectuarea activităților de consultanță, puse la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate; (la 13-05-2021, Alineatul (3) din Punctul A.1. , Subcapitolul .A , Capitolul IX a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) h) copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN pentru servicii de consultanță. (la 13-05-2021, Alineatul (3) din Punctul A.1. , Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) A.2. Promovarea apiculturii și a produselor apicole (1) Condiții de eligibilitate specifice:1. acțiunea de promovare a apiculturii cuprinde activitățile de publicitate, respectiv presă scrisă/tipărituri, afișe, panouri, broșuri, reclame TV, radio, online, precum și organizarea de târguri comerciale cu specific apicol, conferințe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii și a produselor apicole, zile de degustare;2. forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru activitățile de promovare în domeniul apicol;3. prestatorul de servicii de promovare trebuie să dețină cod CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfășurat;4. definirea clară în contract a activităților de promovare și perioadele de realizare a acestora, a documentelor/ materialelor, respectiv publicații, foto, audio, video, mostre, puse la dispoziția formei asociative de către prestator conform contractului;5. activitățile cuprinse în contract trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități de promovare pentru fiecare an apicol în parte;6. solicitantul se asigură că activitățile de promovare cuprinse în contract sunt puse în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite.(2) Cheltuieli eligibile:– prețul fără TVA pentru cheltuieli cu organizarea de târguri, expoziții, conferințe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii și a produselor apicole, publicitate, zile de degustare.(3) Documente justificative specifice:a) copie facturi și dovada efectuării plății cheltuielilor cu promovarea produselor apicole;b) copia contractului/contractelor de prestări servicii de promovare;c) raport de realizare a serviciilor de promovare conform contractului, întocmit de forma asociativă, care trebuie să conțină cel puțin descrierea modului de realizare a serviciilor de promovare, cheltuielile efectuate de către prestator cu nr. și data facturii pentru fiecare activitate/material de promovare în parte, descrierea modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de promovare a fost pusă în aplicare la timp și în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;d) copii/fotocopii ale documentelor și/materialelor/ elementelor vizuale care dovedesc efectuarea activităților de promovare, puse la dispoziția solicitantului de către prestator, în funcție de activitate;e) copia documentului care atestă deținerea de către prestator a codului CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfășurat. (la 13-05-2021, Punctul A.2. din Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) A.3. Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură (1) Condiții de eligibilitate specifice:1. forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației, conform legislației în domeniu;2. organizarea unui număr maxim de 3 cursuri/an/forma asociativă, cu participare de minimum 10 și maximum 28 de cursanți/curs;3. activitățile cuprinse în contractul de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură trebuie să se desfășoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activități pentru fiecare an apicol în parte. (la 13-05-2021, Alineatul (1) din Punctul A.3. , Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru cheltuieli privind organizarea cursurilor de perfecționare în apicultură.(3) Documente justificative specifice:a) copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și furnizorul de formare profesională în domeniul apicol;b) copia documentului care atestă autorizarea de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației a furnizorului de servicii pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură; (la 13-05-2021, Litera b) din Alineatul (3) , Punctul A.3. , Subcapitolul I , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) c) copie de pe facturi și de pe dovada efectuării plății serviciilor pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură;d) lista apicultorilor beneficiari ai cursurilor de perfecționare în apicultură și semnătura acestora prin care se atestă participarea apicultorilor la cursuri;e) copia diplomelor/adeverințelor eliberate de către furnizor participanților la încheierea cursurilor de perfecționare. (la 13-05-2021, Alineatul (3) din Punctul A.3. , Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) A.4. Achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali(1) Condiții de eligibilitate specifice: 1. să păstreze și să utilizeze echipamentul de procesare a cerii pentru o perioadă de minimum 3 ani;2. să dețină un spațiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;3. să achiziționeze echipamentul de procesare a cerii o singură dată pe perioada de derulare a Programului.(2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor cu achiziția echipamentului pentru procesarea cerii.(3) Documente justificative specifice:a) copia facturii proforme a echipamentului pentru procesarea cerii care se depune împreună cu cererea de intenție;b) copia facturii de achiziție a echipamentului de procesare a cerii;c) copia documentului de efectuare a plății sau copia extrasului de cont care să ateste achiziția echipamentului de procesare a cerii;d) copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de procesare a cerii;e) procesul-verbal de recepție finală a echipamentului după punerea în funcțiune;f) declarația pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziționat și decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;g) documentul care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;h) copia documentului de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, care se va depune după instalarea echipamentului de procesare a cerii; (la 13-05-2021, Litera h) din Alineatul (3) , Punctul A.4. , Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) i) copia proceselor-verbale de utilizare a echipamentului de procesare a cerii de către membrii formei asociative apicole;j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a cerii, care trebuie să conțină informații cu privire la numărul, numele membrilor apicultori care au utilizat echipamentul și perioada utilizării. (la 13-05-2021, Litera j) din Alineatul (3) , Punctul A.4. , Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) A.5. Achiziția de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii(1) Condiții de eligibilitate specifice: 1. să păstreze și să utilizeze echipamentul de ambalare a mierii pentru o perioadă de minimum 3 ani;2. să dețină un spațiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a mierii;3. să achiziționeze echipamentul de ambalare a mierii o singură dată pe perioada de derulare a Programului.(2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor de achiziție a echipamentului de ambalare a mierii;(3) Documente justificative specifice:a) copia facturii proforme a echipamentului pentru ambalarea mierii, care se depune împreună cu cererea de intenție;b) copia facturii de achiziție a echipamentului de ambalare a mierii; c) copia documentului de efectuare a plății sau copia extrasului de cont care să ateste achiziția echipamentului de ambalare a mierii;d) copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de ambalare a mierii;e) procesul-verbal de recepție finală a echipamentului după punerea în funcțiune;f) declarația pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziționat și decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;g) documentul care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de ambalare a mierii;h) copia documentului de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, care se va depune după instalarea echipamentului de ambalare a mierii; (la 13-05-2021, Litera h) din Alineatul (3) , Punctul A.5. , Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) i) copia proceselor-verbale de utilizare a echipamentului de ambalare a mierii de către membrii formei asociative apicole;j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de ambalare a mierii, care trebuie să conțină cel puțin informații cu privire la numărul, numele membrilor apicultori care au utilizat echipamentul și perioada utilizării. (la 13-05-2021, Litera j) din Alineatul (3) , Punctul A.5. , Subcapitolul I.A , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 )  +  Subcapitolul IIB. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozeiAchiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și a nosemozei(1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. medicamentele achiziționate trebuie să fie autorizate prin procedură națională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de uz Veterinar - ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenția Europeană a Medicamentelor „EMA“;4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziționează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deținut de apicultor, indiferent de măsura accesată în cadrul Programului; (la 18-04-2022, Punctul 4. din Alineatul (2) , Litera B. , Subcapitolul II , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 ) 5. prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei și maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităților/dozelor menționate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unități întregi în funcție de forma de prezentare;6. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei, respectiv mișcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, în cursul anului apicol, la data efectuării acestora. (la 13-05-2021, Punctul 6. din Alineatul (2) , Litera B. , Subcapitolul II , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (3) Cheltuieli eligibile:a) prețul fără TVA al medicamentelor achiziționate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizați sanitar-veterinar de către ANSVSA, pentru comercializare, conform legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deținut de apicultor, conform adeverinței eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor;b) prețul fără TVA al medicamentelor achiziționate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizați sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinței eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor.(4) Documente justificative:a) copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;b) copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate în funcție de forma de organizare;d) copia adeverinței eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor de medicamente;e) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;g) copia facturii de achiziție a medicamentelor și copia documentelor care atestă efectuarea plății medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit legislației în vigoare; h) declarația pe propria răspundere că medicamentele achiziționate prin Program sunt pentru tratarea varoozei întregului efectiv de familii de albine deținut și/sau pentru tratarea nosemozei;i) abrogată; (la 18-04-2022, Litera i) din Alineatul (4) , Litera B. , Subcapitolul II , Capitolul IX a fost abrogată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 ) j) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate și mișcarea efectivelor de albine.  +  Subcapitolul IIIC. Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral (1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate generale:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină. (la 13-05-2021, Punctul 3. din Alineatul (2) , Litera C. , Subcapitolul III , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (3) Documente justificative generale:a) copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;b) copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberat în funcție de forma de organizare;d) adeverința eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor;e) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;g) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate și mișcarea efectivelor de albine. (la 18-04-2022, Litera g) din Alineatul (3) , Litera C. , Subcapitolul III , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 ) C.1. Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoralPrin cutie se înțelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar și pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producție. (la 13-05-2021, Punctul C.1. din Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost completată de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (1) Condiții de eligibilitate specifice:1. apicultorul să dețină minimum 75 de familii de albine;2. cutiile noi trebuie să fie achiziționate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, care produc și/sau comercializează cutii;3. apicultorul să dețină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, avizată și datată de către consiliul local/primărie, iar achiziția să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;4. să achiziționeze cutii noi de maximum două ori pe perioada derulării Programului;5. apicultorul are obligația înlocuirii cutiilor cu cele nou- achiziționate și păstrarea cutiilor deteriorate până la efectuarea plății sprijinului financiar.(2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru achiziția de cutii noi, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasați în pastoral de apicultor. (3) Documente justificative specifice:a) copia comunicării pentru deplasarea în pastoral, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral înainte de data achiziției;b) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății cutiilor noi, întocmite potrivit legislației în vigoare;c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului a furnizorilor de cutii noi.C.2. Achiziționarea de accesorii apicole(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. să achiziționeze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator; 2. să achiziționeze colectoare de polen și/sau colectoare de propolis de maximum două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar;3. achiziționarea uscătorului de polen, încălzitorului pentru miere, topitorului de ceară și maturatorului se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.(2) Cheltuieli eligibile:1. prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de colectoare de polen și/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% din totalul stupilor cu familii de albine deținuți de apicultor la data eliberării adeverinței ANZ;2. prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de uscător de polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator, cu condiția să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziționate, începând de la data achiziției.(3) Documente justificative specifice:a) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislației în vigoare;b) declarația pe propria răspundere ca va păstra minimum 3 ani accesoriile achiziționate, respectiv uscătorul de polen, încălzitorul de miere, topitorul de ceară, maturatorul;c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole.C.3. Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. apicultorul poate achiziționa: echipament apicol de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere;2. să achiziționeze unelte și echipamente de protecție maximum de 2 ori pe perioada derulării Programului/beneficiar și maximum 2 bucăți din fiecare produs.3. echipament apicol de protecție înseamnă bluze/jachete apicole, pantaloni sau combinezoane apicole, mască apicolă si mănuși apicole. (la 18-04-2022, Alineatul (1) din Litera C.3. , Subcapitolul III , Capitolul IX a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 ) (la 13-05-2021, Alineatul (1) din Punctul C.3. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de unelte și echipamente de protecție apicole. (3) Documente justificative specifice:– copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății uneltelor apicole și echipamentelor de protecție, întocmite potrivit legislației în vigoare.C.4. Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral (la 13-05-2021, Partea introductivă a Punctului C.4. din Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (1) Condiții de eligibilitate specifice:1. apicultorul trebuie să dețină cel puțin 75 de familii de albine;2. apicultorul poate achiziționa: remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral; (la 13-05-2021, Punctul 2. din Alineatul (1) , Punctul C.4. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) 3. să achiziționeze mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci apicole/pavilioane apicole și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare; (la 13-05-2021, Punctul 3. din Alineatul (1) , Punctul C.4. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) 4. să păstreze și să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie - remorci apicole/pavilioane apicole și mijloacele de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani; (la 13-05-2021, Punctul 4. din Alineatul (1) , Punctul C.4. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) 5. apicultorul trebuie să depună înainte de achiziție cererea de intenție;6. mijloacele de transport apicol fără autopropulsie și mijloacele fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral trebuie să fie noi la momentul achiziției; (la 13-05-2021, Alineatul (1) din Punctul C.4. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost completat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) 7. mijloacele de transport apicol fără autopropulsie trebuie să fie omologate de către Registrul Auto Român cu codul specific. (la 13-05-2021, Alineatul (1) din Punctul C.4. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost completat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (2) Cheltuieli eligibile:– prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de mijloace de transport fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol și de mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral. (la 13-05-2021, Alineatul (2) din Punctul C.4. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (3) Documente justificative specifice:a) cererea de intenție, prin care își asumă achiziția ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă/pavilion apicol și/sau mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Program, precum și copia facturii proforme a remorcii/pavilionului apicol și/sau mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor; (la 13-05-2021, Litera a) din Alineatul (3) , Punctul C.4. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) b) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății mijloacelor de transport fără autopropulsie, respectiv remorcă apicolă/pavilion apicol, precum și a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, întocmite potrivit legislației în vigoare; (la 13-05-2021, Litera b) din Alineatul (3) , Punctul C.4. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) c) copia cărții de identitate a remorcii apicole/pavilionului apicol; (la 13-05-2021, Litera c) din Alineatul (3) , Litera C.4. , Subcapitolul III , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) d) „copia cărții tehnice/manualului de utilizare/instrucțiunilor de montare, utilizare și întreținere a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;“. (la 18-04-2022, Litera d) din Alineatul (3) , Subcapitolul III , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 ) e) declarația pe propria răspundere a apicultorului că va păstra echipamentul achiziționat și decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani; (la 13-05-2021, Litera e) din Alineatul (3) , Punctul C.4. , Subcapitolul III.C , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) f) apicultorul să dețină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, avizată și datată de către consiliul local/primărie.  +  Subcapitolul IVD. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din UniuneD.1. Achiziționarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultură(1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii care solicită sprijin pentru familii de albine începând cu anul 2022 trebuie să facă dovada deținerii unui efectiv cel puțin egal cu 70% din numărul total de familii de albine deținute conform adeverinței ANZ față de efectivul deținut conform adeverinței ANZ din anul anterior de Program;3. să achiziționeze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită și/sau multiplicare, autorizate de ANZ conform criteriilor de autorizare a stupinelor de elită și de multiplicare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013 și autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;4. să achiziționeze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate în baza de date a ANZ, potrivit Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, și autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, cu modificările și completările ulterioare;5. familiile de albine achiziționate prin Program trebuie să conțină mătci achiziționate de la stupine de elită și/sau multiplicare;6. familiile de albine achiziționate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deținute de apicultor până la data efectuării plății sprijinului financiar; de asemenea, familiile deținute de apicultor nu se unifică între ele până la data efectuării plății sprijinului;7. pentru a fi eligibilă achiziția de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziționeze și tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deținut, cât și cel achiziționat;8. apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017;9. mătcile achiziționate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internațional de marcare a mătcilor pentru anul apicol în care acestea se achiziționează;10. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină.(3) Cheltuieli eligibile:a) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de 75 de familii de albine în cazul apicultorilor care dețin maximum 75 de familii de albine la data eliberării adeverinței ANZ;b) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de familii de albine egal cu 75% din familiile de albine deținute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii, în cazul apicultorilor care dețin peste 75 de familii de albine;c) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de mătci egal cu numărul de familii de albine deținute.(4) Documente justificative:a) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;b) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;d) adeverința eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute emisă înainte de efectuarea achizițiilor;e) copia certificatului de origine/copia declarației de conformitate, care atestă proveniența mătcilor din stupine de elită și/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ;f) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de mătci, eliberat de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor (DSVSA) județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială își desfășoară permanent activitatea exploatația/unitatea;g) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine, eliberat de DSVSA județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială își desfășoară permanent activitatea exploatația/ unitatea;h) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare privind formarea profesională, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;i) copia facturii de achiziție a mătcilor și/sau a familiilor de albine;j) copia facturii/facturilor mătcilor care atestă proveniența acestora din stupinele de elită/multiplicare în cazul achiziției familiilor de albine. Acest document nu se solicită stupinelor de elită/multiplicare care comercializează familii de albine;k) copia documentelor de efectuare a plății mătcilor și/sau familiilor de albine, întocmite potrivit legislației în vigoare la data efectuării plății;l) copie de pe documentul de cont bancar al solicitantului;m) copie de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate și mișcarea efectivelor de albine.D.2. Achiziționarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare (1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, care dețin stupine de elită/multiplicare.(2) Condiții de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. stupina de elită/multiplicare să fie autorizată de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013;4. produsele proteice solide achiziționate pentru familiile de albine trebuie să fie notificate prin procedură națională de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și a Medicamentelor de Uz Veterinar - ICPBMV sau la orice autoritate competentă a Uniunii Europene;4^1. produsele proteice solide achiziționate și decontate prin Program sunt acele produse proteice solide care se administrează ca atare, fără posibilitatea de a fi reconstituite; (la 18-04-2022, Alineatul (2) din Litera D.2. , Litera D. , Subcapitolul IV , Capitolul IX a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 ) 5. prin Program se decontează maximum 10 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de multiplicare și maximum 20 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de elită, în funcție de numărul de familii de albine deținut;6. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei în cursul anului apicol la data efectuării acestora.(3) Cheltuieli eligibile: prețul fără TVA al produselor proteice solide achiziționate pentru familii de albine în cursul anului apicol, de la furnizori autorizați sanitar-veterinar de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), conform legislației în domeniu, utilizate pentru efectivul de familii de albine deținut conform adeverinței eliberate de ANZ, emisă înainte de efectuarea achizițiilor.(4) Documente justificative:a) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F;b) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate în funcție de forma de organizare;d) copia adeverinței eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute în ferma de elită sau în ferma de multiplicare, emisă înainte de efectuarea achizițiilor de produse proteice solide;e) copia autorizației stupinei de multiplicare/elită, emisă de ANZ;f) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare privind formarea profesională, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;g) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;h) copia facturii de achiziție a produselor proteice solide pentru familii de albine și copia documentelor care atestă efectuarea plății produselor proteice solide pentru familii de albine, întocmite potrivit legislației în vigoare;i) abrogată; (la 18-04-2022, Litera i) din Alineatul (4) , Litera D.2. , Litera D. , Subcapitolul IV , Capitolul IX a fost abrogată de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 ) j) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat.D.3. Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare(1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultorii, deținători de stupine de elită/stupine de multiplicare, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. stupina de elită/multiplicare să fie autorizată de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013;4. apicultorul, deținător al stupinei de multiplicare/stupinei de elită, poate să achiziționeze următoarele accesorii apicole: incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit de inseminare;5. să achiziționeze accesoriile o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum un produs din fiecare;6. accesoriile achiziționate trebuie să fie noi la momentul achiziției.(3) Cheltuieli eligibile: prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit de inseminare artificială a mătcilor care să conțină cel puțin microscop, butelie CO_2, aparat de inseminare și seringă inseminare, cu condiția să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziționate, începând de la data achiziției.(4) Documente justificative specifice:a) cererea de intenție, prin care își asumă achiziția ulterioară a incubatorului de creștere a mătcilor, incubatorului de transport botci și kitului de inseminare artificială a mătcilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Program, precum și copia facturii proforme a acestora;b) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislației în vigoare;c) declarația pe propria răspundere că va păstra minimum 3 ani accesoriile achiziționate;d) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole. (la 13-05-2021, Subcapitolul IV din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 )  +  Subcapitolul VE. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piațăDecontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii (1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate: 1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii; 2. apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. apicultorii care dețin peste 75 de familii de albine și care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C și D ale Programului trebuie să efectueze cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice ale mierii, prevăzute la alin. (3) lit. a) pct. (i)-(v); (la 13-05-2021, Punctul 3. din Alineatul (2) , Litera E. , Subcapitolul V , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) 4. exploatațiile apicole să fie înregistrate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;5. analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar;6. analizele pentru reziduuri de substanțe antimicrobiene vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar, care deține acreditare pentru metoda de determinare a reziduurilor de substanțe antimicrobiene, și vor fi decontate doar pentru apicultorii care dețin peste 150 de familii de albine; (la 13-05-2021, Punctul 6. din Alineatul (2) , Litera E. , Subcapitolul V , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) 7. obligativitatea efectuării setului de analize nu se aplică stupinelor de elită/multiplicare care produc material biologic apicol, cu condiția ca aceste stupine să nu dețină și stupină de producție. (la 13-05-2021, Alineatul (2) din Litera E. , Subcapitolul V , Capitolul IX a fost completat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) (3) Cheltuieli eligibile:a) prețul fără TVA pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii:(i) determinarea hidroximetilfurfuralului - HMF;(ii) determinarea glucozei și fructozei însumate din miere;(iii) determinarea conținutului în apă;(iv) determinarea indicelui diastazic;(v) determinarea zaharozei;(vi) indicele polenic pentru mierea monofloră;(vii) examen organoleptic;(viii) aciditate;(ix) conductivitatea electrică; (la 13-05-2021, Litera a) din Alineatul (3) , Litera E. , Subcapitolul V , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) b) prețul fără TVA pentru analize de determinare a reziduurilor. (4) Documente justificative:a) copia actului de identitate - B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;b) copia actului de identitate - B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberate în funcție de forma de organizare;d) copia adeverinței eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor sau de efectuare a analizelor, după caz;e) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;g) copia facturii pentru cel puțin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice/pentru analize de determinare a reziduurilor care să ateste calitatea mierii și copia documentelor de efectuare a plății acestor analize; (la 13-05-2021, Litera g) din Alineatul (4) , Litera E. , Subcapitolul V , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 5 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 13 mai 2021 ) h) copia documentului care atestă autorizarea laboratorului care a efectuat setul de bază de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii;i) copia documentului de înregistrare sanitară-veterinară a exploatațiilor apicole, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei;j) copia buletinului de analize fizico-chimice/reziduuri.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul program.  +  Anexa nr. 1la program
  CERERE DE INTENȚIE
  pentru formele asociative apicole
  Programul național apicol 2022
  (la 18-04-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 2 la program
  COMUNICARE
  pentru deplasare în pastoral
  AVIZAT
  .....................................
  (primărie/consiliul local)
  Nr. de înregistrare și dată primărie/consiliul local .....................................................................................................................Subsemnatul, ...............(numele și prenumele apicultorului/denumirea)............., domiciliat în .................................., vă comunic că în perioada ..................................... amplasez în pastoral pe raza localității ................................... stupina având codul de identificare ............................., cu un nr. de ................. stupi cu familii de albine deplasați în pastoral, pavilion/remorcă apicolă având nr. de înmatriculare ....................., mijloc de transport cu nr. de înmatriculare ............................... .În cazul aplicării unor tratamente fitosanitare în zonă, vă rog să mă anunțați la locul de amplasare a stupinei sau la adresa .......................................................... .Telefon .............................Cu stimă,
  Data .................................Semnătură apicultor
  .........................................
   +  Anexa nr. 3la program
  CERERE DE INTENȚIE PENTRU APICULTORI
  Programul național apicol 2022
  (la 18-04-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 )