HOTĂRÂRE nr. 339 din 30 aprilie 2020privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 6 mai 2020  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) 2015/1.366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol, ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul național apicol pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele de aplicare a Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru Programul național apicol pentru perioada 2020-2022 este de 169.621 mii lei, din care suma de 84.810,5 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale, potrivit prevederilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/974 a Comisiei din 9 iunie 2021 de aprobare a programelor naționale modificate de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, și va fi distribuită astfel:a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;b) pentru anul 2021: 59.215 mii lei;c) pentru anul 2022: 60.196 mii lei. (la 18-04-2022, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 511 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 18 aprilie 2022 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 339.  +  Anexa nr. 1PROGRAM NAȚIONAL APICOLpentru perioada 2020-2022  +  Anexa nr. 2NORMEde aplicare a Programului național apicol pentru perioada 2020-2022