HOTĂRÂRE nr. 4 din 23 martie 2022privind radierea Societății PROCAPITAL ALLIANCE IFN - S.A. din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022    Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/2.890 din 24.02.2022 privind propunerea de radiere din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societății PROCAPITAL ALLIANCE IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. VI/5/18.352 din 17.12.2021, încheiat în urma acțiunii de supraveghere desfășurate în perioada 1.11.2021-5.11.2021,luând act de faptul că Societatea PROCAPITAL ALLIANCE IFN - S.A. nu a respectat prevederile:– art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 31 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare; coroborate cu cele ale art. 52 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 31 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 45, coroborate cu prevederile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– pct. 410 „Conținutul conturilor prevăzute de Planul de conturi este următorul“, grupa 27 Operațiuni între instituții și instituțiile de credit și pct. 292 grupa 34 - „Decontări între instituție și subunități“ din anexa Reglementări contabile conforme cu directivele europene la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,pentru următoarele fapte:– înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni economico-financiare fără a avea la bază documente justificative, constând în:a) efectuarea majorării capitalului social al instituției de la suma de 890.000 lei la suma de 70.840.400 lei, respectiv înregistrarea contractării de către societate a unui împrumut în sumă de 77.000.000 euro din surse provenite de la entități care funcționează fără a avea autorizații pentru desfășurarea de activități bancare din partea autorității competente din jurisdicția în care își are sediul. De asemenea, contractele și actele adiționale prezentate conțin date și informații eronate (creanțe cesionate care nu există între părțile respective, garanții nu sunt semnatari ai contractelor);b) efectuarea de plăți conform prevederilor a două contracte de asigurare încheiate cu entități a căror identitate este incertă (PRIME INSURANCE și ROCHESTER INSURANCE AND REINSURACE PLC) și, totodată, fără respectarea prevederilor contractuale;– înregistrarea unui grad înalt de incertitudine asupra solidității financiare a acționarului din perspectiva capacității acestuia de a susține participația sa, vehicularea unor sume semnificative, nedovedite ca fiind reale, prin conturi deschise la entități care nu sunt autorizate ca instituții de credit pe baza unor contracte de împrumut, care nu prezintă elemente de autenticitate, fără realizarea transferului sumelor în cauză într-un cont bancar al instituției verificate, deschis de către aceasta la bănci din România, nefăcând astfel posibilă aplicarea procedurilor obligatorii în cadrul unei instituții de credit pentru verificarea respectării cerințelor referitoare la cunoașterea clientelei și a sursei fondurilor, potrivit cadrului legal în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;– instituția financiară nebancară verificată nu are doi conducători;– instituția verificată nu a pus la dispoziția echipei de inspecție documentele în baza cărora au fost deschise conturile la instituțiile de credit unde deține disponibilități;– nepăstrarea confidențialității asupra informațiilor aflate la dispoziția instituției financiare nebancare, care privesc persoana, patrimoniul, activitatea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților, contractele încheiate cu clienții sau serviciile prestate pentru aceștia ca urmare a transferării către o societate cu răspundere limitată a drepturilor de încasare a deconturilor din emiterea scrisorilor de garantare și altor încasări cuvenite, respectiv încasarea creanțelor de la debitori, plata salariilor angajaților, plata taxelor și impozitelor, plata facturilor;– nerespectarea funcțiunii contului contabil 271 „Conturi curente deschise la instituții de credit“ prin înregistrarea în conținutul acestuia a unor tranzacții efectuate prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată, și nu al unei instituții de credit;– deschiderea contului contabil 341 „Decontări între centrală și subunități“ fără ca instituția să dispună de puncte de lucru/sedii secundare prin care să fie efectuate operațiuni care să implice existența acestui cont contabil și, totodată, fără să fie puse la dispoziție documente din care să rezulte componența soldului acestui cont;– informarea cu întârziere a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către instituția verificată cu privire la informațiile pe care aceasta le deținea pentru a fi folosite la impunerea prevederilor legale, având în vedere contractarea unor împrumuturi de valoare mare, pe parcursul anilor 2019 și 2021, de la entități care nu erau autorizate ca instituții de credit, precum și unele suspiciuni în legătură cu sursele de majorare a capitalului social și ulterior de achiziționare a pachetului de acțiuni, ce constau în credite primite de la entități care nu erau autorizate ca instituții de credit în statele în care erau înregistrate, cesionarea unei creanțe efectuate în baza unui contract care nu poate fi considerat valabil, netransferarea în contul unei instituții de credit din România a sumelor reprezentând capitalul social (prin aceasta fiind înlăturată posibilitatea aplicării, la nivelul unei instituții de credit din România, a procedurilor obligatorii pentru verificarea respectării cerințelor referitoare la cunoașterea clientelei și a sursei fondurilor, potrivit cadrului legal în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului), efectuarea de plăți reprezentând servicii, fără prezentarea de documente justificative din care să reiasă că acestea au fost prestate,fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 27 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. 58 coroborate cu cele ale art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 27 alin. (1) lit. d) și alin. (9) lit. d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 27 alin. (13) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 11.03.2022, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se radiază din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare Societatea PROCAPITAL ALLIANCE IFN - S.A., cu sediul social în București, str. Gheorghe Țițeica nr. 121 C, etaj 2, sectorul 2, cod unic de înregistrare 13018662, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/13498/2019, înscrisă în Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare, ținute de către Banca Națională a României, la secțiunea k) - Activități multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110099 din 4.12.2019 și, respectiv, cu nr. RS-PJR-41-110124 din 6.05.2020, și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare.  +  Articolul 2Societatea PROCAPITAL ALLIANCE IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 23 martie 2022.Nr. 4.----