HOTĂRÂRE nr. 474 din 6 aprilie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 1^2 se introduc două noi articole, articolele 1^3 și 1^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^3 Prin programele definite la art. 8 alin. (3) lit. a) și c) din ordonanță se înțelege:a) inițierea este programul care se organizează de un furnizor de formare profesională autorizat pentru o calificare, în vederea dobândirii a cel mult 25% din totalul competențelor prevăzute în standardul ocupațional sau în standardul de pregătire profesională; b) perfecționarea este pregătirea profesională continuă care conduce la actualizarea competențelor deținute de o persoana calificată sau dobândirea de noi competențe, ca urmare a schimbărilor și evoluțiilor înregistrate în activitatea pe care o desfășoară;c) specializarea reprezintă pregătirea profesională care duce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, abilităților sau competențelor profesionale ale unei persoane calificate, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă;d) aria ocupațională grupează ocupații care au caracteristici tehnice/economice/sociale similare și aparțin aceleiași grupe de bază din Clasificarea ocupațiilor din România;e) persoanele care au dobândit certificate de absolvire după finalizarea programelor prevăzute la lit. a) pot valorifica competențele dobândite pentru a obține întreaga calificare.  +  Articolul 1^4Prin noțiunea de «persoană fizică», prevăzută la art. 9 din ordonanță, se înțelege persoana care desfășoară activități economice conform prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.2. La articolul 2^2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Condițiile de acces la programele de formare profesională organizate potrivit prevederilor art. 10 din ordonanță, pe niveluri de calificare, se stabilesc prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, cu completările ulterioare.3. După articolul 2^2 se introduce un nou articol, articolul 2^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^3Prin noțiunea de «alte forme de pregătire profesională», prevăzută la art. 10 alin. (3) lit. d) din ordonanță, se înțelege:a) instruire sau experiență practică dobândită la locul de muncă;b) schimb de experiență;c) ateliere de lucru;d) autoinstruirea, inclusiv prin învățare la distanță;e) învățarea asistată de calculator;f) participarea la conferințe, prelegeri, seminare.4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Programele de formare profesională se pot desfășura și în sistem online, conform art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții.5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Potrivit art. 15 alin. (1) din ordonanță, programele de formare profesională se elaborează în concordanță cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condițiile legii și aflate în vigoare.6. La articolul 7^1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează și, după caz, actualizează metodologia prevăzută la alin. (1).(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 340 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul 7^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Metodologia prevăzută la alin. (1) cuprinde cel puțin următoarele aspecte:a) structura standardului ocupațional;b) etapele și termenele de verificare, validare, aprobare și publicare a standardelor ocupaționale;c) procedura de actualizare a standardelor ocupaționale; d) modalitatea de acordare a asistenței metodologice inițiatorilor proiectelor de standarde ocupaționale.8. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1Pentru respectarea prevederilor art. 57 din ordonanță, furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de absolvire recunoscute la nivel național încheie cu fiecare participant la aceste programe un contract de formare profesională, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice.9. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Potrivit art. 21 alin. (1) din ordonanță sunt supuși autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională.(2) Furnizorii de formare profesională neautorizați organizează programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii care nu au recunoaștere națională.10. După articolul 11^1 se introduce un nou articol, articolul 11^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^2Autorizarea furnizorilor de formare profesională se realizează la sediul social sau la sediul profesional, după caz.11. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1Lista prevăzută la art. 21^1 alin. (2) din ordonanță se actualizează anual, în concordanță cu cerințele pieței muncii, la solicitarea persoanelor interesate.12. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin direcția de specialitate, în temeiul art. 22 alin. (1) din ordonanță, coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, în scopul desfășurării în mod unitar a acesteia, după cum urmează:a) face demersuri pentru înființarea în subordinea sa a comisiilor de autorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) din ordonanță;b) emite deciziile de înființare a comisiilor de autorizare;c) asigură resursele financiare necesare desfășurării activității comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice;d) elaborează și transmite instrucțiuni comisiilor de autorizare și secretariatelor tehnice;e) monitorizează activitatea desfășurată de comisiile de autorizare, secretariatele tehnice ale comisiilor de autorizare, evaluatorilor de furnizori și programe de formare și specialiștilor pe domenii ocupaționale;f) controlează activitatea de autorizare și ia măsuri în vederea respectării prevederilor legale;g) elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice;h) soluționează contestațiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare.13. La articolul 14, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În vederea constituirii comisiilor de autorizare prevăzute la art. 23 alin. (1) din ordonanță, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale solicită Ministerului Educației, organizațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nominalizarea reprezentanților titulari și supleanți în respectivele comisii.............................................(4) Decizia de constituire a comisiei de autorizare județeană/a municipiului București este transmisă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în termen de 15 zile de la data emiterii, Ministerului Educației, organizațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, precum și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.14. Articolul 20^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20^2Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice, prevăzut la art. 13 lit. g), cuprinde și următoarele elemente:a) modalitatea de nominalizare, revocare și înlocuire a reprezentanților în comisia de autorizare prevăzuți la art. 23 alin. (1) din ordonanță;b) procedura de avizare a certificatelor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.15. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Condițiile ce trebuie îndeplinite de evaluatorii de furnizori și programe de formare sunt stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin instrucțiuni semnate de ministru sau de persoana delegată expres să le semneze.16. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Tarifele prevăzute la art. 24 alin. (1) și (2) din ordonanță se stabilesc și se actualizează periodic prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în funcție de modificările legislative privind salarizarea personalului din instituțiile publice.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se stabilesc pentru prestația: a) președintelui comisiei de autorizare;b) membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora;c) evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională;d) specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare.(3) Cheltuielile de deplasare ale evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și ale specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați în comisiile de examinare, pe perioada deplasării în interesul desfășurării activității, se stabilesc în condițiile și limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.17. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în conturile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.18. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 24 alin. (3) din ordonanță se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.19. La articolul 25^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Formalitățile prevăzute la alin. (1) se detaliază în metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților.20. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) lit. b) se înscriu în Registrul specialiștilor pe domenii ocupaționale desemnați în comisiile de examinare, prevăzut la art. 37 alin. (1) din ordonanță.(2^2) Emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1) este condiționată de acordul prealabil al evaluatorilor prevăzuți la alin. (1) lit. a) și al specialiștilor prevăzuți la alin. (1) lit. b) pentru înscriere în registrele prevăzute la alin. (2) și (2^1) în vederea publicării pe site-ul instituției.21. La articolul 26 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) transmit, trimestrial, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale copiile deciziilor menționate la alin. (1);22. La articolul 26 alineatul (3), litera d) se abrogă.23. La articolul 27 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) în vederea organizării evidenței dosarelor de autorizare, introduc în platforma electronică a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale documentele depuse în format fizic de către furnizorii de formare profesională care au fost autorizați.24. La articolul 27 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) întocmesc și actualizează anual registrele menționate la art. 26 alin. (2) și (2^1);25. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Fiecare comisie de autorizare dispune de ștampilă proprie și dispozitiv de aplicare a timbrului sec.(2) Modelele ștampilei și timbrului sec se stabilesc de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.(3) Cheltuielile necesare pentru achiziționarea ștampilei și a dispozitivului de aplicare a timbrului sec, tipizatelor și a celorlalte imprimate necesare în activitatea de autorizare se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în condițiile art. 24 alin. (3) din ordonanță.(4) Persoana care aplică ștampila și timbrul sec prevăzute la alin. (1) se desemnează prin decizie a președintelui comisiei de autorizare județeană, respectiv a municipiului București.26. Articolul 29 se abrogă.27. La articolul 30, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Metodologia de autorizare prevăzută la alin. (1) se modifică și se completează de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației.28. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 30^1Valabilitatea autorizației eliberate furnizorilor de formare profesională încetează: a) la expirarea perioadei de 4 ani, prevăzută la art. 26 alin. (1) din ordonanță;b) la data renunțării furnizorului de formare profesională de a desfășura programe de formare, prin depunerea autorizației la comisia care a eliberat-o;c) la data retragerii, în condițiile art. 31 alin. (1) din ordonanță.29. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.30. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c) din ordonanță constă în verificarea sistematică a respectării de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării programului de formare profesională.31. La articolul 33^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Registrul prevăzut la art. 32 lit. b) din ordonanță cuprinde informații privind furnizorii neautorizați, cu sediul sau, după caz, cu domiciliul în România, care organizează activitățile de formare profesională prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. a), c) și d) din ordonanță.32. Articolul 33^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33^2(1) Modalitatea de colectare a datelor cuprinse în registrele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. e), art. 32 și art. 37 alin. (1) din ordonanță, precum și a celor prevăzute la art. 60 din ordonanță se stabilesc prin instrucțiuni ale ministrului muncii și solidarității sociale.(2) Gestionarea datelor prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor.33. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Organizarea examenelor de absolvire susținute de participanții la programele de formare profesională, în temeiul art. 41 și 42 din ordonanță, se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației.34. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1(1) Contravaloarea serviciilor prestate de specialiștii pe domenii ocupaționale desemnați în comisia de examinare, conform art. 42 alin. (2) lit. a) din ordonanță, este suportată de furnizorul de formare profesională, în condițiile art. 24 alin. (4) din ordonanță. (2) Dovada achitării serviciilor prevăzute la alin. (1) se depune de către furnizorul de formare profesională la comisia de autorizare județeană/a municipiului București în momentul solicitării aplicării timbrului sec pe certificatele de calificare sau absolvire, după caz.35. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaștere națională, prevăzute la art. 44 din ordonanță, sunt imprimate-tip, înseriate și numerotate, tipărite pe hârtie specială cu filigran, prevăzută cu elemente de siguranță.36. La articolul 36, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Certificatul de calificare este tipărit pe hârtie specială de culoare galben deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice.(1^2) Certificatul de absolvire eliberat pentru programul de inițiere este tipărit pe hârtie specială de culoare roz deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A.(1^3) Certificatul de absolvire eliberat pentru programul de specializare este tipărit pe hârtie specială de culoare bleu deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5B. (1^4) Certificatul de absolvire eliberat pentru programul de perfecționare este tipărit pe hârtie specială de culoare oranj deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5C.(1^5) Certificatul de absolvire eliberat pentru competențe-cheie este tipărit pe hârtie specială de culoare gri deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5D.37. La articolul 36, alineatele (2^2) și (2^3) se abrogă.38. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Tipărirea certificatelor prevăzute la alin. (1^1)-(1^5), precum și a anexelor acestora se efectuează de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A.39. La articolul 37, alineatul (3) se abrogă.40. La articolul 37, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică la propunerea Autorității Naționale pentru Calificări și se aprobă prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale.41. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Activitatea de control al autorizării furnizorilor de formare profesională, prevăzută la art. 340^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin direcția cu atribuții în domeniul controlului.(2) Direcția prevăzută la alin. (1) transmite o copie a raportului de control la direcția cu atribuții în domeniul formării profesionale a adulților.42. La anexa nr. 2 punctul 1 „Părțile contractante“, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:A. ......................., în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin ......................, având funcția de ..........................., cu sediul în .................................., str. ............................. nr. ......, județul (sectorul) ..................., telefon .................., fax ..............., e-mail .............., cod fiscal/cod unic de înregistrare ...................., cont bancar ...................... la ........................., posesor al autorizației de furnizor de formare profesională pentru ocupația/calificarea ...................., seria .............. nr. ......., înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. ......../............43. Anexa nr. 5 se abrogă.44. După anexa nr. 5 se introduc patru noi anexe, respectiv anexele nr. 5A, 5B, 5C și 5D, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4*) la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.45. La anexa nr. 6 „Supliment descriptiv al certificatului“ secțiunea 2 „Autoritățile naționale responsabile“, sintagma „Autoritatea Națională pentru Calificări“ se abrogă.46. În cuprinsul normelor metodologice, următoarele denumiri și sintagme se modifică și se înlocuiesc după cum urmează:a) la art. 15 alin. (2), art. 20^1, art. 26 alin. (3) lit. c) și e), art. 27 alin. (2) lit. e), art. 33 alin. (1), art. 33^1 alin. (4), art. 33^2 și în anexa nr. 3, sintagma „Autoritatea Națională pentru Calificări“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii și Solidarității Sociale“;b) la art. 25 și la art. 27 alin. (2) lit. f), sintagma „direcțiile județene de muncă și securitate socială, respectiv a municipiului București“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București“;c) la art. 36 alin. (3), sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii și Solidarității Sociale“.  +  Articolul II(1) Programele de formare profesională care au început înainte de data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, continuă până la finalizare, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, aflate în vigoare la data începerii acestor programe.(2) Examenele de absolvire care sunt în desfășurare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor desfășura în condițiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data programării examenelor de absolvire.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă ordinul comun al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale prevăzut la art. 37 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale modifică Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Metodologia certificării formării profesionale a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificările și completările ulterioare, care vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 6 aprilie 2022.Nr. 474.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5A la normele metodologice)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5B la normele metodologice)  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 5C la normele metodologice)  +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5D la normele metodologice)-----