ORDIN nr. 365 din 6 aprilie 2022pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022    În conformitate cu art. 1 alin. (1) lit. c) și alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 18 octombrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1) litera b), după punctul (xi) se introduc două noi puncte, punctele (xii) și (xiii), cu următorul cuprins:(xii) în cazul rovinietelor cu valabilitate mai mare sau egală cu 30 de zile, acordul/refuzul solicitantului de a fi notificat, prin e-mail, cu privire la expirarea perioadei de valabilitate;(xiii) adresa de e-mail furnizată de către solicitant, dacă acesta a fost de acord cu notificarea prevăzută la pct. (xii).2. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Solicitantul furnizează datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) și, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (v), adresa de e-mail prevăzută la alin. (1) lit. b) pct. (xiii) și stabilește tipul vehiculului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) La achitarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietei prin intermediul portalurilor web sau al aplicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) se va elibera, în format electronic, un document ce conține datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i)-(xi), document ce poate fi tipărit de către acesta.4. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) La achitarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietei prin intermediul portalurilor web sau al aplicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), în cazul rovinietelor cu valabilitate mai mare sau egală cu 30 de zile, dacă solicitantul optează pentru a fi notificat prin e-mail cu privire la expirarea perioadei de valabilitate, notificarea va fi transmisă la adresa de e-mail furnizată la achitarea tarifului de utilizare.5. La articolul 6, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) La achitarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietei prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (ii) se eliberează solicitantului un document ce conține datele prevăzute la alin. (1) lit. b).6. La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) La achitarea tarifului de trecere și emiterea peajului prin intermediul portalurilor web sau al aplicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), CNAIR - S.A. sau, după caz, distribuitorul va elibera, în format electronic, un document ce conține datele prevăzute la alin. (1) lit. b), document ce poate fi tipărit de către acesta.7. La articolul 8, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) La achitarea tarifului de trecere și emiterea peajului prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (ii) se eliberează solicitantului un document ce conține datele prevăzute la alin. (1) lit. b).  +  Articolul IIDistribuitorii au obligația de a implementa, în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, modificările necesare astfel încât, la încasarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietelor în punctele de lucru, prin terminale, portaluri web, aplicații dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, să asigure utilizatorilor posibilitatea de a fi notificați, prin e-mail, cu privire la expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei.  +  Articolul IIINerespectarea, de către distribuitori, a termenului prevăzut la art. II dă dreptul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de a rezilia unilateral convențiile încheiate cu aceștia.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 6 aprilie 2022.Nr. 365.----