REGULAMENT din 17 martie 2022privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022  Notă
  Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 359 din 17 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Scopul regulamentului(1) Prezentul regulament reglementează procedura privind analiza și soluționarea de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar a plângerilor formulate în temeiul art. 56 alin. (2) și (3) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.(2) Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în calitate de organism de reglementare național unic, dorește să încurajeze orice solicitant să formuleze o plângere atunci când este cazul, pentru a semnala posibile încălcări prevăzute la art. 56 alin. (2) și (3) din Lege.  +  Articolul 2Etape procedurale(1) Plângerile și sesizările referitoare la posibile încălcări ale Legii sunt transmise președintelui Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, după înregistrarea acestora la registratura generală a Consiliului Concurenței.(2) Președintele Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar repartizează spre soluționare actele prevăzute la alin. (1) structurii organizatorice care asigură aparatul tehnic necesar desfășurării activității Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, structură prevăzută la art. 55 alin. (16) din Lege, denumită în continuare structură de specialitate. (3) Etapele procedurale prin care Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar soluționează plângerile și sesizările referitoare la posibile încălcări ale Legii sunt, după caz, următoarele: analiza preliminară a plângerii, analiza propriu-zisă a plângerii, adoptarea și comunicarea deciziei și urmărirea aplicării măsurilor dispuse.  +  Articolul 3Domeniul de aplicare(1) Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar analizează toate plângerile formulate de solicitanți privind un posibil tratament inechitabil, discriminatoriu sau o pretinsă nedreptate adusă solicitantului, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) și (3) din Lege.(2) Modalitatea de denunțare a posibilelor încălcări ale prevederilor Legii constă în transmiterea unei plângeri. Sesizarea care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi considerată plângere poate constitui punctul de pornire pentru efectuarea, din proprie inițiativă, de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar a unei analize având ca obiect posibile încălcări ale Legii, conform competențelor sale.  +  Capitolul II Criterii privind admisibilitatea unei plângeri  +  Articolul 4Obiectul plângeriiPentru a fi considerată admisibilă, o plângere depusă la Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie să aibă ca obiect un pretins tratament inechitabil, discriminatoriu sau o pretinsă nedreptate adusă solicitantului, în special prin deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii sau, după caz, de către operatorul de transport feroviar sau de către operatorul unei infrastructuri de servicii, cu privire la:a) documentul de referință al rețelei în versiunile provizorii și finale ale acestuia;b) criteriile stabilite în documentul de referință al rețelei;c) procedura de alocare și rezultatul său;d) sistemul de tarifare;e) nivelul sau structura tarifelor de infrastructură care i se cer sau i se pot cere a fi plătite;f) măsuri privind accesul în conformitate cu prevederile art. 10-13 din Lege;g) accesul la servicii și tarifarea acestora, în conformitate cu prevederile art. 13 din Lege;h) managementul traficului;i) planificarea lucrărilor de reînnoire și operațiunile de mentenanță programate sau neprogramate;j) conformitatea cu cerințele privind conflictele de interese prevăzute la art. 7-7^4 din Lege;k) refuzul de acordare de capacități de infrastructură sau contestarea termenilor unei oferte de capacitate.  +  Articolul 5Condiția demonstrării unui interes legitim(1) Poate avea calitatea de reclamant, îndreptățit să înainteze Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar o plângere, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) și (3) din Lege, numai un solicitant definit la art. 3 pct. 28 din Lege, care demonstrează un interes legitim.(2) Reclamantul trebuie să demonstreze un interes legitim direct sau indirect. Existența interesului nu poate fi prezumată. Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar este îndreptățit, fără a aduce atingere dreptului său de a efectua o analiză din proprie inițiativă cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor Legii, conform competenței, să nu dea curs plângerii unui solicitant care nu poate demonstra interesul său legitim. (3) Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate verifica, în orice etapă a procedurii, dacă este îndeplinită sau nu condiția prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 6Completarea formularului de plângere(1) Plângerile depuse la Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie să conțină toate informațiile minime solicitate prin formularul de plângere, al cărui model este prevăzut în anexa la prezentul regulament. Reclamanții trebuie să furnizeze și copii ale documentelor relevante pentru a susține plângerea depusă, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile, și, dacă este posibil, să indice Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar de unde pot fi obținute alte informații și documente relevante în cauză, care nu le sunt disponibile. (2) Plângerea se depune la Registratura generală a Consiliului Concurenței, pentru Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în două exemplare, dintre care unul va fi în format electronic.(3) Documentele ce însoțesc plângerea vor fi certificate pentru conformitate de reclamant, care va identifica, prin adresa de înaintare, motivat, datele și documentele în care consideră că există informații calificate drept secrete de afaceri sau alte informații confidențiale. În această situație, reclamantul face o solicitare motivată pentru asigurarea confidențialității acestora și transmite, de asemenea, o versiune neconfidențială a plângerii, precum și a fiecărui document care o însoțește.(4) În cazul în care Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că informațiile, inclusiv documentele, conținute în formularul de plângere sunt incomplete, informează în scris reclamantul despre acest fapt și fixează un termen în cadrul căruia acesta să completeze plângerea.(5) În eventualitatea în care reclamantul nu furnizează informațiile și documentele solicitate pentru a completa integral formularul de plângere, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar îl informează, în scris, asupra faptului că solicitarea depusă nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi calificată drept plângere. Informațiile furnizate în această situație pot fi considerate de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar doar o informare generală, ce poate fi utilizată de către acesta în cadrul desfășurării activității sale.  +  Articolul 7Analiza preliminară a plângerii(1) Procedura analizei preliminare cuprinde următoarele etape: a) analiza aspectelor prevăzute la art. 4-6, efectuată de către structura de specialitate; b) formularea de către structura de specialitate a propunerilor de soluționare și transmiterea acestora spre aprobare Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar.(2) În situația în care Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că aspectele sesizate nu intră sub incidența Legii în ceea ce privește faptele reclamate și/sau că sesizarea nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi calificată drept plângere, reclamantul va fi informat, în acest sens, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii/sesizării.  +  Capitolul III Procedura de analiză a plângerilor  +  Articolul 8Analiza propriu-zisă a plângerii(1) Examinarea unei plângeri implică două aspecte, și anume analiza faptelor care trebuie dovedite pentru a stabili că reclamantul a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptățit în ceea ce privește aspectele prevăzute la art. 56 alin. (2) și (3) din Lege, pe de o parte, și încadrarea legală a comportamentului care constituie obiectul plângerii, pe de altă parte.(2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, prin structura de specialitate, poate solicita informații și/sau documente sau poate iniția consultări cu părțile implicate, precum și cu orice altă entitate publică sau privată care poate oferi informații relevante despre aspectele reclamate, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii plângerii. (3) Informațiile solicitate de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar se furnizează în termenul stabilit prin cererea de informații, care nu poate depăși 30 de zile. Mențiunile, justificările și concluziile din cadrul consultărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va face parte din dosarul cauzei.(4) În situații excepționale, solicitarea de prelungire a termenului de furnizare a informațiilor trebuie transmisă Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte ca termenul stabilit pentru furnizarea informațiilor să se împlinească.(5) În cazul unei plângeri având ca obiect posibile încălcări ale Legii cu privire la accesul la infrastructura feroviară și/sau infrastructura de servicii, precum și tarifarea unei trase internaționale, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar consultă anterior adoptării deciziei sale organismele de reglementare ale tuturor celorlalte state membre prin care trece trasa respectivă, precum și, după caz, Comisia Europeană și poate solicita acestora informații relevante pentru soluționarea plângerii, dacă este cazul, și, anterior luării unei decizii, solicită de la acestea informațiile necesare.(6) În scopul analizării unei plângeri pe tema accesului la infrastructura feroviară și/sau infrastructura de servicii sau a tarifării în cazul unei trase internaționale, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar solicită administratorului infrastructurii toate informațiile necesare, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (7) din Lege.(7) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de Lege, printr-o hotărâre a Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar inspectorii de concurență sunt abilitați cu puterile de inspecție prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile, în mod corespunzător, art. 38-40. Inspectorii de concurență pot proceda la inspecții doar în baza hotărârii Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar și cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta.(8) După primirea și analiza informațiilor și/sau documentelor solicitate, structura de specialitate supune aprobării Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar o notă privind declararea plângerii ca fiind completă. Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar dispune, după caz, transmiterea unei adrese către reclamant cu privire la data declarării plângerii ca fiind completă, respectiv completarea și/sau clarificarea informațiilor cuprinse în plângere. În acest din urmă caz se reia procedura privind obținerea tuturor informațiilor necesare declarării plângerii ca fiind completă.(9) Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar informează, în scris, reclamantul cu privire la data la care plângerea este considerată completă. De la această dată începe să curgă termenul prevăzut la art. 56 alin. (4) lit. b) din Lege. (10) Pentru o mai bună administrare a activității sale, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, la propunerea structurii de specialitate, poate:a) conexa o plângere la o altă plângere, atunci când între acestea există o strânsă legătură de părți și/sau de obiect și cauză;b) disjunge o plângere dacă aceasta are un caracter complex, iar pentru o parte dintre aspectele semnalate sunt necesare mai multe informații.  +  Articolul 9Încadrarea juridică a faptelorÎncadrarea legală a faptelor este atributul Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Reclamanții nu sunt obligați să ofere o încadrare exactă a faptelor, ci doar opinia lor în această privință.  +  Articolul 10Soluționarea plângerilor și adoptarea deciziilor(1) În urma analizei efectuate de către structura de specialitate, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va delibera și se va pronunța prin decizie, până la împlinirea termenului de 40 de zile de la data la care plângerea a fost declarată completă. Deliberările nu sunt publice.(2) În urma deliberării, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate, după caz, prin decizie:a) să impună măsuri care să asigure remedierea situației, în cazul în care se constată că reclamantul a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptățit, conform prevederilor art. 56 alin. (2) din Lege, stabilind, în funcție de complexitatea situației, un termen în care acestea să fie respectate/implementate;b) să impună modificarea hotărârii administratorului infrastructurii pronunțate cu privire la aspectele prevăzute la art. 56 alin. (3) din Lege;c) să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de Lege în competența sa;d) să respingă plângerea. (3) Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va respinge plângerea dacă:a) nu sunt identificate elemente care să demonstreze că reclamantul a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptățit în ceea ce privește aspectele prevăzute la art. 56 alin. (2) din Lege; b) persoana care depune plângerea nu trimite informațiile solicitate, până la data stabilită de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar;c) se confirmă că hotărârea administratorului infrastructurii pronunțată cu privire la aspectele prevăzute la art. 56 alin. (3) din Lege rămâne neschimbată.(4) Deciziile vor fi adoptate în ședința Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, cu respectarea cerințelor legale privind cvorumul și numărul necesar de voturi, prevăzute la art. 55 alin. (6) din Lege.(5) Deciziile vor fi motivate și vor conține considerentele de fapt și de drept care justifică adoptarea acesteia. Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar nu este obligat să adopte o poziție asupra fiecărui argument invocat de reclamant în susținerea plângerii sale.(6) Decizia de respingere a plângerii îl împiedică pe reclamant să solicite redeschiderea procedurii, în afară de cazul în care acesta aduce noi elemente de probă semnificative. Corespondența ulterioară cu reclamantul cu privire la aceeași presupusă încălcare a Legii nu va fi considerată ca fiind o nouă plângere, cu excepția cazului în care informații și documente noi semnificative, care susțin afirmațiile din cuprinsul plângerii, sunt aduse în atenția Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Cu toate acestea, dreptul Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar de a redeschide din oficiu un caz rămâne rezervat.(7) Deciziile Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar sunt obligatorii pentru toate părțile vizate de acestea, vor fi comunicate părților în cauză prin poștă, dar și prin alte mijloace electronice, cu confirmare de primire, și vor fi publicate pe pagina web proprie. La publicare se va ține seama de interesele legitime ale părților, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.(8) Deciziile Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 11Colaborarea cu alte autoritățiÎn cadrul analizei unei plângeri, dacă există aspecte referitoare la aplicarea legislației concurenței sau a ajutorului de stat sau a legislației altor autorități/instituții competente, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va sesiza autoritățile/instituțiile respective cu privire la acele aspecte, potrivit competenței acestora.  +  Articolul 12Confidențialitatea documentelor(1) Informațiile și documentele primite în cadrul procedurii de analiză a unei plângeri alcătuiesc dosarul plângerii. Acestea nu vor fi comunicate sau făcute publice de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în măsura în care acestea conțin secrete de afaceri sau alte informații confidențiale ale oricărei persoane. (2) În sensul alin. (1), entitățile care furnizează informații și documente Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, prin aceeași adresă, vor formula o cerere motivată pentru asigurarea confidențialității informațiilor conținute și vor transmite o versiune neconfidențială a acestora. (3) Motivele pentru care se solicită ca informațiile respective să fie tratate ca secrete de afaceri sau alte informații confidențiale trebuie fundamentate. Cererile de confidențialitate sunt formulate numai cu privire la informațiile obținute de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar de la entitatea care le-a furnizat, iar nu cu privire la informațiile obținute din alte surse. În solicitare este necesar să se identifice părțile față de care informațiile respective sunt considerate confidențiale. În funcție de motivele invocate, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate să accepte sau nu acordarea caracterului confidențial pentru informațiile și/sau documentele transmise.(4) Dacă entitățile menționate la alin. (2) nu furnizează o versiune neconfidențială a documentelor transmise, pe care nu doresc, motivat, să fie comunicate sau făcute publice de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, acestea sunt considerate că nu conțin informații confidențiale.(5) Calificarea unei informații ca fiind confidențială nu împiedică Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar să dezvăluie o astfel de informație atunci când este necesar să se probeze o încălcare a prevederilor Legii.(6) Documentele interne din dosarul plângerii nu au caracter incriminator sau dezincriminator și nu constituie parte a probelor pe care Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar se întemeiază în analiza unei plângeri.(7) Sunt considerate documente interne, de exemplu: procesele-verbale ale ședințelor, minutele de deliberare, proiectele, opiniile, notele Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau, după caz, ale structurii de specialitate, corespondența purtată prin e-mail sau prin alte mijloace între Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar și structura de specialitate, corespondența dintre Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar și alte autorități publice, inclusiv alte organisme de reglementare similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Comisia Europeană și altele asemenea.(8) Documentele interne nu sunt puse la dispoziția părților și a altor terțe persoane.  +  Articolul 13Dispoziții finalePrezentul regulament este aprobat prin hotărâre de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, este pus în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  ANEXĂla regulament
  FORMULAR DE PLÂNGERE
  I. Informații privind reclamantul și entitatea împotriva căreia se depune plângerea1. Furnizați informații complete cu privire la identitatea dumneavoastră, în calitate de reclamant. În cazul în care faceți parte dintr-un grup de întreprinderi, identificați grupul de întreprinderi respectiv și furnizați o prezentare succintă a activității acestuia. Furnizați numele unei persoane de contact (inclusiv număr de telefon, adresă poștală și electronică) de la care pot fi obținute explicații suplimentare.2. Identificați entitatea al cărei comportament constituie obiectul plângerii. Furnizați toate informațiile disponibile dumneavoastră cu privire la grupul de întreprinderi din care aceasta face parte și cu privire la domeniul concret de activitate al acesteia.3. Indicați poziția dumneavoastră, în calitate de reclamant, față de entitatea împotriva căreia depuneți plângerea (client, furnizor etc.)II. Detalii privind presupusa încălcare a legii și informații și documente în susținerea acestora1. Prezentați cât mai în detaliu faptele din care rezultă, în opinia dumneavoastră, că ați fost tratat inechitabil, discriminat sau nedreptățit cu privire la aspectele prevăzute la art. 56 alin. (2) și (3) din Lege și indicați decizia prin care respectivul comportament este aplicat. De asemenea, prezentați, în special, modul în care comportamentul reclamat vă afectează, precum și relațiile comerciale asupra cărora se răsfrânge comportamentul reclamat.2. Transmiteți toate documentele aflate în posesia dumneavoastră referitoare sau aflate în directă legătură cu faptele menționate în plângere (de exemplu: contracte, facturi, borderouri, circulare, proceduri, instrucțiuni specifice, minute ale întâlnirilor, consultărilor sau negocierilor, termeni ai tranzacțiilor, documente de afaceri, corespondență, note ale conversațiilor telefonice etc.). Transmiteți statistici sau alte date aflate în posesia dumneavoastră, dacă este cazul, referitoare la faptele susținute.3. Prezentați opinia dumneavoastră referitoare la serviciul afectat de comportamentul reclamat din punctul de vedere al dimensiunilor geografice (de exemplu: dimensiune regională, națională, internațională, ruta/secția/trasa, localizarea și descrierea detaliată a infrastructurii de servicii, descrierea serviciilor furnizate în cadrul infrastructurii de servicii, concurenți, dimensiunea cererii și ofertei, tarife percepute, metodologii de tarifare, reduceri tarifare etc.).4. Menționați dacă, din informațiile de care dispuneți, entitatea al cărei comportament constituie obiectul plângerii are cunoștință de intenția dumneavoastră de a vă adresa Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar în legătură cu faptele prezentate în plângere.III. Soluționarea plângerii de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar 1. Explicați ce concluzii sau măsuri așteptați ca rezultat al procedurii întreprinse de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar.2. Prezentați motivele în temeiul cărora invocați un interes legitim ca reclamant și explicați modul în care, din punctul dumneavoastră de vedere, intervenția Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va putea remedia situația reclamată.3. Specificați dacă v-ați adresat cu privire la aceleași probleme sau la probleme strâns legate de acestea unui organism de reglementare similar dintr-un alt stat membru, Consiliului Concurenței, altor autorități publice, Comisiei Europene și/sau dacă a fost intentat un proces în fața instanțelor judecătorești. În caz afirmativ, furnizați informații complete referitoare la autoritatea în cauză și informațiile pe care le-ați prezentat acesteia.4. Prezentați o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că informațiile cuprinse în acest formular și în anexele la acesta sunt date cu bună-credință.
  Data, numele și semnătura reprezentantului legal/convențional al întreprinderii
  .........................................
  ------