ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022  Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienții finali din piața de energie electrică și gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,pentru a asigura aplicarea măsurilor de sprijin acordate clienților finali astfel încât prețurile la energie electrică și gaze naturale plătite de aceștia să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică, a apărut necesitatea realizării unor modificări și completări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 de natură să asigure conformitatea normelor cu intenția de reglementare, înlăturând neclaritățile constatate de autoritățile competente.În scopul clarificării tuturor elementelor schemei de sprijin în vederea asigurării aplicării la nivel unitar a acesteia de către toți operatorii din piața de energie cu consecința directă a bunei funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor,luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajați a apela la practici incorecte,întrucât prin normele propuse se are în vedere asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și un înalt nivel de protecție a clienților finali, consumatori de energie electrică și gaze naturale,având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăți majore în aplicarea măsurilor de sprijin propuse atât de către autoritățile competente, cât și de către operatorii economici implicați,în lipsa modificărilor propuse asupra anexelor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, formulele de calcul incidente nu vor putea fi aplicate corespunzător, generând imposibilitatea determinării cantităților de gaze naturale reprezentând necesarul de consum pentru clienții casnici, precum și pentru producătorii de energie termică destinată populației.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică.2. La articolul 1, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplică în cazul clienților noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, precum și în cazul operatorilor economici a căror activitate specifică este producerea de energie electrică. Prosumatorii nu sunt considerați producători de energie electrică în sensul prezentului articol. Lista beneficiarilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, se va publica de Ministerul Energiei pe website-ul propriu după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.3. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, pentru clienții casnici de energie electrică, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), pentru clienții noncasnici de energie electrică și operatorii economici a căror activitate specifică este producerea de energie electrică prevăzuți la art. 1 alin. (8) și pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. b), prețul final facturat se stabilește de către fiecare furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice ca sumă a următoarelor componente, după caz:4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul clienților prevăzuți la art. 5, preluați în regim de ultimă instanță, componenta de achiziție din prețul final facturat se determină similar prețului mediu de achiziție realizat prevăzut la art. 3 alin. (3).5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică/gaze naturale facturată clienților finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanță de urgență, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) și valoarea componentei de achiziție determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru clienții casnici, și prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienții noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.6. La articolul 16, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1)-(7^3), cu următorul cuprins: (7^1) Nerespectarea de către operatori a instrucțiunilor de încărcare a datelor prevăzute în anexele nr. 7-10 conform art. 23 alin. (2^2)constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravenționala de la 25.000 lei la 50.000 lei.(7^2) Nerespectarea de către operatori a termenului de rectificare a datelor încărcate pe platforma informatică și redepunere a cererilor de decontare și/sau a declarațiilor pe propria răspundere prevăzute la art. 23 alin (2^1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 25.000 lei la 50.000 lei.(7^3) Contravențiile prevăzute la alin. (7^1) și (7^2) se constată și se sancționează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.7. La articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4), (7^1) și (7^2) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum și ale art. 29 din ordonanța anterior menționată.8. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, noțiunea de «furnizor» include furnizorul de energie electrică, furnizorul de gaze naturale, producătorul de energie electrică pentru clienții racordați în instalațiile sale și operatorul de distribuție de energie electrică cu drept de revânzare a energiei electrice.9. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins: (2^1) Ca urmare a efectuării procedurii de regularizare prevăzute la alin. (5), în situația în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei constată, ca urmare a verificărilor efectuate, erori, diferențe, lipsa unor documente justificative, solicită furnizorilor rectificarea datelor încărcate pe platforma informatică și redepunerea cererilor de decontare lunare, inclusiv a declarațiilor pe propria răspundere, în termen de 15 zile de la data comunicării către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.(2^2) Rectificarea datelor încărcate pe platforma informatică pusă la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei «spv.anre.ro», de către furnizori, conform alin. (2^1), se realizează potrivit anexelor nr. 7-10.10. La articolul 23 alineatul (5), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: (5) La sfârșitul perioadei de acordare a schemei-suport pentru mecanismul de plafonare a prețului aferent volumelor de energie electrică și gaze naturale, pentru sezonul rece 2021-2022, se va efectua regularizarea sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale. În vederea regularizării sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, furnizorii transmit la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, până cel târziu la data de 15 iulie 2022, pentru fiecare lună din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și pentru fiecare categorie de clienți beneficiari ai prețului final plafonat, următoarele informații:11. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.12. Anexa nr. 5 se modifică și se completează după cum urmează: a) La punctul 6, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim și a necesarului de consum CC:unde:Q_Pkdep(furnizor i/PETj) -cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct;N_consum CC furnizor i - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;Q_Pt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;Q_Pk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;c) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC și PET în perioada 1 noiembrie 2022 -31 martie 2023:unde:Q_Pkc (furnizor i/PET j) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.b) După punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:14. În situația în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la pct. 6 lit. b) și c) diferă de totalul producției disponibile a producătorilor, pentru perioada respectivă, obligația de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporțional cu ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităților destinate fiecărui furnizor se determină aplicând cantităților calculate pentru aceștia ponderea obligației ajustate în totalul cantităților calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităților destinate înmagazinării pentru CC și PET se realizează proporțional cu ponderea consumului CC și PET în necesarul de consum.13. Anexa nr. 6 se modifică după cum urmează: a) Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Termenii specifici utilizați în prezenta metodologie sunt:
  Piețe de electricitatePotrivit definiției din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Cantitate lunară vândută - C_l(MWh)Cantitatea livrată lunar pe piețele de electricitate de respectivul producător de energie electrică din producția proprie și/sau achiziționată sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare (care poate fi diferită de cantitatea produsă lunar de respectivul producător)Cantitatea de energie electrică vândută de producătorii de energie electrică în condițiile menționate la art. 14 (C_l CPT) din ordonanța de urgență nu este luată în considerare la calculul venitului suplimentar.
  Venituri lunare - V_l(lei)Veniturile obținute din vânzarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie, din transferarea acesteia din portofoliul de producție în cel de furnizare și/sau achiziționată și din tranzacțiile financiare derulate în luna anterioară declarării impozitului
  Cheltuieli lunare - Che_l(lei)Sunt incluse cheltuielile financiare și cheltuielile pentru achiziționarea energiei electrice pentru tranzacții cu livrare fizică, precum și cheltuielile legate de accesul la piețele de energie: tarif de injecție (TG), cheltuieli de administrare piață, tarif de tranzacționare și costul certificatelor de CO_2.Nu se includ cheltuielile efective de producție, pentru obținerea unui MWh de energie electrică.
  Venit net lunar - V_nl(lei)Diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare
  Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv(lei/MWh)Prețul rezultat din diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare raportată la totalul cantității de energie livrată fizic în luna respectivă
  Venitul lunar suplimentar - V_s(lei)Venitul lunar supus impozitării suplimentare
  b) Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Venitul lunar suplimentar - V_s se determină în condițiile în care P_lv > 450 lei/MWh și se calculează ca produs între diferența dintre prețul lunar de vânzare și 450 de lei/MWh și cantitatea lunară livrată fizic - C_l.Pentru producătorii care vând energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor de transport și distribuție, în condițiile stabilite în cadrul art. 14 din ordonanța de urgență, venitul suplimentar se stabilește ca produs între diferența dintre prețul lunar de vânzare și 450 de lei/MWh și diferența dintre cantitatea lunară livrată fizic - C_l și cantitatea de energie electrică livrată C_l CPT, după cum urmează:
  14. După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7-10, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.15. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele „furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice“ și „furnizorii/ operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice“ se modifică și se înlocuiesc cu „furnizor“, respectiv „furnizorii“.
   +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 6 și 7 din prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 8 aprilie 2022.Nr. 42.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 7 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MACHETĂ
  noiembrie 2021-ianuarie 2022
  privind datele, informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MACHETĂ
  februarie-martie 2022
  privind datele, informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MACHETĂ
  aprilie 2022-martie 2023
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MACHETĂ
  regularizare perioada noiembrie 2021-martie 2023
  -----