HOTĂRÂRE nr. 494 din 8 aprilie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 8 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (10) și art. 4 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, potrivit mecanismului prevăzut de prezenta hotărâre.3. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Pentru a beneficia de decontarea prevăzută la art. 1, persoanele fizice depun, în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele prevăzute la art. 1, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care acestea declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, însoțită de:4. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Inspectoratele județene pentru situații de urgență/Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare certificate, virează sumele solicitate în contul 50.06.10 «Sume de mandat cuvenite beneficiarilor, reprezentând cheltuielile cu hrana și cazarea prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare», deschis la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.5. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu suma de 45.000 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială“, titlul 57 „Asistență socială“, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Afacerilor Interne răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor alin. (1).(3) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2022.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 aprilie 2022.Nr. 494.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 336/2022)
  CERERE
  privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți,
  aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  - model -
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat(ă) în .........................................., vă adresez rugămintea de a-mi aproba decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, după cum urmează:
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanelor găzduiteLocalitățile din care declară că provin persoanele găzduiteIntervalul de timp pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hranaNumărul de zile pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hranaIntervalul de timp pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu cazareaNumărul de zile pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu cazarea
  Menționez că persoanele de mai sus sunt găzduite în locuința situată la adresa ............................................ .Anexez următoarele documente:– declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;– actul de identitate al subsemnatului/subsemnatei, în copie;– documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței - actul nr. ................... din data .................., în copie.Optez pentru plata sumei– în numerar – prin virament bancar, în ...........................(Se înscrie codul IBAN al contului solicitantului.)...................,deschis la .............(Se înscrie denumirea instituției de credit la care este deschis contul.)............, ...........(Se înscrie codul numeric personal al solicitantului, titular al contului.)..........
  Data
  .......................
  Semnătura
  .......................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 336/2022)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  - model -
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., cu domiciliul în ................................., legitimat/legitimată cu ......... seria .......... nr. ......................., CNP ............................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că informațiile prezentate în cererea privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, sunt reale.Totodată, mă angajez să restitui sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 3 zile de la sesizarea erorii, respectiv de la data la care am fost înștiințat de către autoritatea administrației publice locale.
  Data
  .......................
  Semnătura
  .......................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 336/2022)ROMÂNIAJUDEȚUL .....................PRIMĂRIA .........................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți,
  aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei fizice solicitanteNumărul persoanelor găzduite pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hranaNumărul de zile de găzduire* pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hranaSuma solicitată spre decontare, reprezentând cheltuieli cu hrana - leiNumărul persoanelor găzduite pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu cazareaNumărul de zile de găzduire* pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu cazareaSuma solicitată spre decontare, reprezentând cheltuieli cu cazarea - leiSuma totală solicitată spre decontare - lei
  01234 = col. 2 x col. 3 x 20 lei567 = col. 5 x col. 6 x 50 lei8 = col. 4 + col. 7
  TOTAL
  Certific realitatea informațiilor din prezenta situație centralizatoare privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
  Data
  .......................
  Semnătura
  .......................
  * Numărul zilelor de găzduire reprezintă suma zilelor de găzduire pentru fiecare cetățean străin sau apatrid găzduit, aflat în situații deosebite, provenit din zona conflictului armat din Ucraina.
  ----