ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 36 din 6 aprilie 2022privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 7 aprilie 2022  Având în vedere situația generată de conflictul armat din Ucraina, care a condus la întreruperea activității economice din Ucraina, precum și la instituirea de către comunitatea internațională împotriva Federației Ruse și a Belarusului de sancțiuni economice, de restricții financiare și de restricții privind relațiile economice,întrucât, în acest context, întreruperea importului și exportului de produse din și către Ucraina, Federația Rusă și Belarus a condus la afectarea activității unor angajatori din România, care din cauza imposibilității efectuării de tranzacții comerciale sau bancare cu operatorii economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime și materiale, precum și cu lipsa piețelor de desfacere,având în vedere că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și angajatorilor,întrucât conflictul armat din Ucraina influențează piața forței de muncă, impunându-se acordarea unor măsuri de sprijin pentru menținerea locurilor de muncă, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și asigurarea unei surse de venit salariaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative,luând în considerare că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială a salariaților, precum și de sprijin al angajatorilor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.  +  Articolul 2(1) De prevederile art. 1 beneficiază următoarele categorii de salariați:a) salariații angajatorilor afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, care înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie 2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021, comparativ cu luna pentru care se solicită indemnizația prevăzută la art. 1;b) salariații angajatorilor supuși sancțiunilor internaționale care au instituite măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. a) sunt persoanele fizice sau juridice, care desfășoară activități economice cu respectarea legislației din Ucraina, Federația Rusă sau Belarus, care fabrică, importă, exportă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează servicii.(3) Angajatorii afectați în mod indirect prevăzuți la alin. (1) lit. a) sunt angajatorii din România care au relații contractuale cu alți angajatori din România care sunt afectați în mod direct de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina.  +  Articolul 3(1) Indemnizația prevăzută la art. 1 se calculează și se acordă proporțional cu numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă sau redusă temporar.(2) Indemnizația prevăzută la art. 1 este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul indemnizației prevăzute la art. 1, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(4) Pentru indemnizația prevăzută la art. 1 nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la art. 3 alin. (3) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute la art. 3 alin. (3) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.  +  Articolul 5(1) În situația în care un salariat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, dintre care cel puțin un contract este în executare în perioada în care se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență, din care obține venituri la nivelul indemnizației prevăzute la art. 1, acesta nu beneficiază de indemnizația respectivă.(2) În situația în care un salariat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate în condițiile art. 2 alin. (1), acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.(3) Perioada pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 >privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la art. 1.(4) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (3) este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.(5) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (1^1) lit. a) și ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.(6) Perioada în care contractele individuale de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.(7) Pentru stabilirea și calculul indemnizației de șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează indemnizația prevăzută la art. 1.(8) Perioada în care se acordă indemnizația prevăzută la art. 1 se consideră perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. 1, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că au fost afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, la care se anexează balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii pentru care se solicită indemnizația, precum și balanța de venituri și cheltuieli la care se raportează diminuarea sau, după caz, de copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.(2) Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7(1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, astfel:a) în conturile deschise la instituțiile de credit de către angajatorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a);b) într-un cont distinct de disponibil cu afectațiune specială ce nu poate fi supus executării silite, deschis la Trezoreria Statului la solicitarea angajatorilor prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b), în baza derogării acordate de către autoritatea competentă potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Din contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (2) lit. b), angajatorii efectuează plăți prin virament. În situația în care salariații nu dețin carduri bancare și plata indemnizației prevăzute la art. 1 se efectuează în numerar, pentru eliberarea sumelor de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului din contul prevăzut la alin. (2) lit. b), angajatorii utilizează formularul „Cec pentru ridicare numerar multiplu“, cod 14.20.06/TS, prevăzut la pct. 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, completând în mod corespunzător rubricile din cuprinsul acestuia.(4) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (2).  +  Articolul 8(1) Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeași perioadă din lună, pentru salariați diferiți, acordarea indemnizației prevăzute la art. 1 și decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.(2) În cursul aceleiași luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru același salariat, pentru perioade diferite din lună, de indemnizația prevăzută la art. 1 și de decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) și ale art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizației prevăzute la art. 1, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizații pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și nici pentru acordarea de burse private.(2) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizația prevăzută la art. 1, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, nu se acordă facilități fiscale.  +  Articolul 10Nu beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 salariații următorilor angajatori:a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 6 aprilie 2022.Nr. 36.----