NORME TEHNICE din 31 martie 2022de realizare a programelor naționale de sănătate publică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 bis din 1 aprilie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 964 din 31 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 1 aprilie 2022.
   +  Capitolul I Cadrul general de realizare a programelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 1Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, se derulează următoarele programe de sănătate publică:I. Programul național de vaccinareII. Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritareStructură:1. Subprogramul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;2. Subprogramul național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;3. Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR și de secvențiere.III. Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDAIV. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozeiV. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncăVI. Programul național de securitate transfuzionalăVII. Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publiceStructură:a) Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin;b) Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de sân;c) Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul colorectal;d) Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D.VIII. Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatricăIX. Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umanăStructură:1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți;3. Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer.X. Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de riscXI. Programul național de tratament dietetic pentru boli rareXII. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătateStructură:1. Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;2. Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun.XIII. Programul național de sănătate a femeii și copiluluiStructură:1. Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului;2. Subprogramul de sănătate a femeii.  +  Articolul 2Programele naționale de sănătate publică prevăzute la art. 1 sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 3Implementarea programelor naționale de sănătate publică se realizează prin următoarele unități de specialitate:a) instituții publice;b) furnizori publici de servicii medicale din:b1) subordinea Ministerului Sănătății;b2) rețeaua autorităților administrației publice locale;b3) rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;c) furnizori privați de servicii medicale, pentru serviciile medicale care depășesc capacitatea furnizorilor publici de servicii medicale.  +  Articolul 4(1) Condițiile privind implementarea programelor naționale de sănătate publică enumerate la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1-13 la prezentele norme tehnice.(2) Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării programelor naționale de sănătate publică la nivel național se realizează de către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, în mod direct sau prin intermediul unităților naționale de asistență tehnică și management ale programelor naționale de sănătate publică, după caz.  +  Capitolul II Termeni și condiții privind finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 5(1) Fondurile necesare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică prevăzute la art. 1 provin de la bugetul de stat, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii.(2) Repartiția bugetului alocat din sursa buget de stat pe programe naționale de sănătate publică este prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele norme tehnice.(3) Sumele necesare pentru realizarea în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Sud-Muntenia a activităților subprogramului prevăzut la art. 1 pct. VII lit. a) sunt asigurate, în perioada 2022-31 decembrie 2023, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.(4) Sumele necesare pentru realizarea activităților subprogramelor prevăzute la art. 1 pct. VII lit. b)-d) sunt asigurate, în perioada 2022-31 decembrie 2023, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul 6Programele naționale de sănătate publică se finanțează de la bugetul de stat, de la titlurile bugetare 20 «Bunuri și servicii» și 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», prevăzute în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.  +  Articolul 7(1) Finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică din bugetul Ministerului Sănătății se face lunar, detaliat pentru fiecare sursă de finanțare și titlu, pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate care le implementează, însoțite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, în raport cu:a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;b) disponibilul din cont rămas neutilizat;c) bugetul aprobat cu această destinație.(2) Cererile de finanțare fundamentate ale unităților de specialitate, întocmite conform formularelor prevăzute în anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. A-E, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit în format electronic, asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, după cum urmează:a) în vederea avizării, la DSP, până cel târziu la data de 20 a lunii pentru care se face finanțarea, în cazul unităților de specialitate care implementează programe/subprograme în baza relațiilor contractuale cu DSP, conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. A și E; DSP verifică eligibilitatea cheltuielilor și încadrarea în bugetul aprobat și întocmesc documente centralizatoare conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. B, distinct pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică, sursă de finanțare și titlul bugetar pe care le transmit, în format electronic, asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal, unităților de asistență tehnică și management, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face finanțarea;b) în vederea avizării, la unitățile de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică, denumite în continuare UATM, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face finanțarea, însoțite de borderoul centralizator al bunurilor și serviciilor achiziționate, al serviciilor medicale realizate și raportate sau, după caz, al cheltuielilor de personal efectuate în condițiile legii pentru realizarea activităților prevăzute în cadrul programelor în conformitate cu prevederile normelor tehnice și cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinație și nota justificativă, după caz, pentru unitățile de specialitate care funcționează în subordinea Ministerului Sănătății, conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. B;c) la structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate până cel târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face finanțarea, însoțite de borderoul centralizator al bunurilor și serviciilor achiziționate, al serviciilor medicale realizate și raportate sau, după caz, al cheltuielilor de personal efectuate în condițiile legii pentru realizarea activităților prevăzute în cadrul programelor în conformitate cu prevederile normelor tehnice și cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinație, în cazul unităților de specialitate care implementează Programul național de securitate transfuzională și Programul național de tratament dietetic pentru boli rare (conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. C).Cererile de finanțare fundamentate ale DSP pentru finanțarea activităților din cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening, precum și ale unităților din subordinea Ministerului Sănătății care implementează activitățile acestui program se transmit spre avizare UATM a INSP. Borderoul centralizator care însoțește cererea de finanțare este avizat în prealabil de UATM din regiunea căreia îi este arondată rețeaua de screening.(3) UATM ale programelor naționale de sănătate publică solicită structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate finanțarea unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), precum și a cheltuielilor necesare organizării și funcționării UATM, în baza unor situații centralizatoare întocmite distinct pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică, sursă de finanțare și titlul bugetar, conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. D, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinație, până cel târziu în data de 5 a lunii în care se face finanțarea.(4) Cererile de finanțare transmise de către unitățile de specialitate, respectiv de UATM, după termenul stabilit în prezentul ordin nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanțare se finanțează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea.(5) În urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici se stabilește și modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 8(1) Cheltuielile eligibile care fac obiectul finanțării de la titlul 20 «Bunuri și servicii» și titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice» sunt prevăzute distinct la titlul «Natura cheltuielilor eligibile» în cadrul fiecărui program/subprogram național de sănătate publică.(2) Din fondurile alocate unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică nu se pot finanța cheltuieli de natura utilităților și de capital.  +  Articolul 9(1) Pentru realizarea atribuțiilor și activităților prevăzute în cadrul programelor naționale de sănătate publică, unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 pot angaja personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sau, după caz, pot încheia contracte de prestări de servicii cu medici, asistenți medicali și alte categorii de personal, precum și cu persoane juridice, potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Contractele de muncă, contractele de prestări de servicii/convențiile civile încheiate de către unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 se încheie pentru toată perioada de implementare a programelor naționale de sănătate.(3) Cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, precum și contribuțiile aferente acestora pentru personalul angajat care desfășoară activități prevăzute în cadrul programelor naționale de sănătate publică, precum și cheltuielile pentru derularea contractelor încheiate în temeiul Codului civil conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt finanțate din fondurile alocate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică.(4) Personalul care desfășoară activități medicale în cadrul programelor naționale de sănătate publică poate fi remunerat în limitele maxime ale tarifului orar care corespunde salariului de bază aprobat, precum și sporurilor aferente locului de muncă unde își desfășoară activitatea pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice.(5) Personalul care desfășoară alte activități decât cele medicale poate fi remunerat cu încadrarea în limitele maxime ale tarifului orar corespunzător salariului de bază aprobat pentru pregătirea profesională și numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice.  +  Articolul 10(1) Din fondurile alocate la titlul 20 «Bunuri și servicii», DSP pot încheia contracte pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme tehnice, cu următoarele unități de specialitate:a) instituții publice;b) furnizori publici de servicii medicale din:b1) rețeaua autorităților administrației publice locale;b2) rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;c) furnizori privați de servicii medicale, pentru serviciile medicale care depășesc capacitatea furnizorilor publici de servicii medicale.(2) Contractele încheiate conform prevederilor alin. (1) reprezintă acțiuni multianuale, sunt de natură civilă și au valabilitate până la data de 31 decembrie 2022.(3) În baza contractelor încheiate conform prevederilor alin. (1), DSP finanțează cheltuielile efectuate pentru realizarea activităților contractate în cadrul programelor naționale de sănătate publică, în condițiile prezentelor norme tehnice.(4) Finanțarea activităților curente ale programelor naționale de sănătate publică se efectuează în limita sumelor disponibile aprobate cu această destinație, în ordine cronologică, după cum urmează:a) în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor pentru activitățile din cadrul programelor naționale de sănătate publică contractate de către DSP, instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății sau, după caz, Ministerul Sănătății;b) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru sumele solicitate de către DSP sau, după caz, instituțiile publice din subordinea Ministerului Sănătății, în vederea asigurării sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului care desfășoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate publică.  +  Capitolul III Achiziția de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea pentru implementarea programelor de sănătate publică  +  Articolul 11(1) Ministerul Sănătății, în calitatea sa de unitate de achiziții publice centralizată, desemnată în condițiile legii, efectuează, la nivel național, achiziții centralizate de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea pentru implementarea:a) Programului național de vaccinare;b) Programului național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA;c) Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;d) Intervenției «Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf» din cadrul Programului național de sănătate a femeii și copilului.(2) Ca urmare a achizițiilor centralizate prevăzute la alin. (1) unitatea de achiziții publice centralizată încheie acorduri-cadru în numele și pentru instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății, furnizorii publici de servicii medicale din rețeaua Ministerului Sănătății și rețeaua autorităților administrației publice locale, precum și unitățile sanitare publice din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, la solicitarea acestora.(3) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziții publice centralizată Ministerul Sănătății încheie și derulează contracte subsecvente pentru achiziționarea vaccinurilor necesare pentru implementarea Programului național de vaccinare, precum și a testelor utilizate pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA.(4) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziții publice centralizată unitățile de specialitate prevăzute în lista unităților care implementează programele naționale de sănătate publică prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), respectiv intervenția de sănătate prevăzută la alin. (1) lit. d), încheie și derulează contracte subsecvente, cu avizul structurii de specialitate cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice din cadrul Ministerului Sănătății.(5) Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziționează de unitățile de specialitate prin care se derulează programele/intervențiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, în cazul medicamentelor.(6) Pentru realizarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică în cadrul cărora se utilizează medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea pentru care se efectuează achiziții centralizate la nivel național, unitățile de specialitate pot primi produsele achiziționate în baza contractelor încheiate cu DSP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme tehnice.(7) Pentru realizarea activității din cadrul intervenției «Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf» din cadrul Programului național de sănătate a femeii și copilului, pentru care se efectuează achiziție centralizată la nivel național, autoritățile administrației publice locale pot primi lapte praf în baza contractelor încheiate cu DSP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme tehnice.  +  Articolul 12Achiziționarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altora asemenea, necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate publică cărora nu le sunt aplicabile prevederile art. 11, se realizează după cum urmează:a) de unitățile de specialitate prin care se derulează programele, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție;b) de Ministerul Sănătății în baza Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013,(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, prin încheierea de contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Comisia Europeană cu ofertanții selectați pentru livrarea vaccinurilor împotriva COVID-19, a testelor rapide pentru detecția antigenului SARS-CoV-2, precum și a altor materiale sanitare sau dispozitive medicale utilizate pentru controlul pandemiei de COVID-19.  +  Articolul 13(1) Contractele prevăzute la art. 11 sunt atribuite de structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.(2) Derularea contractelor încheiate de Ministerul Sănătății cu furnizorii adjudecați în urma procedurilor de achiziție organizate de Ministerul Sănătății se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății.  +  Capitolul IV Prescrierea și eliberarea medicamentelor decontate în cadrul programelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 14(1) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA și tuberculoză se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripție medicală/condică medicală.(2) Perioada de prescriere a medicației pentru bolnavii cu infecție HIV/SIDA și tuberculoză poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz.  +  Capitolul V Responsabilitățile/Obligațiile specifice în derularea programelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 15(1) Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării programelor naționale de sănătate publică la nivel național se realizează de către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, în mod direct sau prin intermediul unităților naționale/regionale de asistență tehnică și management ale programelor naționale de sănătate publică, după caz.(2) Asigurarea asistenței tehnice și managementului programelor naționale de sănătate publică se realizează de către unitățile de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică, UATM, organizate ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, după cum urmează:a) în cadrul INSP se organizează și funcționează UATM a INSP, care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru:1. Programul național de vaccinare;2. Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;3. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă;4. Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice;5. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate - Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;b) în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș» se organizează și funcționează UATM a Institutului Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș», care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA;c) în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» se organizează și funcționează UATM a Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta», care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru:1. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;2. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate - Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun;d) în cadrul Institutului Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță» se organizează și funcționează UATM a Institutului Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță», care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Nord-Vest care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;e) în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași se organizează și funcționează UATM a Institutului Regional de Oncologie Iași, care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Nord-Est care grupează județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;f) în cadrul Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu» se organizează și funcționează UATM a Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu», care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea București-Ilfov care grupează municipiul București și județul Ilfov și în regiunea Sud-Est care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;g) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se organizează și funcționează UATM a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Centru care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;h) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara se organizează și funcționează UATM a Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Vest care grupează județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;i) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova se organizează și funcționează UATM a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Sud-Vest care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;j) în cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu» se organizează și funcționează UATM a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu», care asigură asistență tehnică și management pentru:1. Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Sud-Muntenia care grupează județele Călărași, Giurgiu, Ialomița Argeș, Dâmbovița, Teleorman și Prahova;2. Programul național de sănătate a femeii și copilului;k) în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog se organizează și funcționează UATM a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică;l) în cadrul Agenției Naționale de Transplant se organizează și funcționează UATM a Agenției Naționale de Transplant, care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană:1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;2. Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer;m) în cadrul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice se organizează și funcționează UATM a Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stem de la donatori neînrudiți;n) în cadrul Institutului Național de Endocrinologie «C.I. Parhon» se organizează și funcționează UATM a Institutului Național de Endocrinologie «C.I. Parhon», care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc.(3) Până la aprobarea înființării structurilor care să asigure asistența tehnică și managementul, în cazul Programului național de securitate transfuzională și Programului național de tratament dietetic pentru boli rare, asistența tehnică și managementul acestora se asigură de către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate.(4) Organizarea și funcționarea unităților de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică se realizează în baza planurilor de activități și resurse umane elaborate de fiecare UATM, conform Regulamentului-cadru cu privire la desfășurarea activităților din cadrul unităților de asistență tehnică și management, prevăzut în anexa nr. 18 la prezentele norme tehnice. Planul de activități și resurse umane pentru fiecare UATM se aprobă de ministrul sănătății la propunerea structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate.(5) Pentru realizarea atribuțiilor de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică, instituțiile publice în cadrul cărora se înființează structurile prevăzute la alin. (2) pun în aplicare art. 57 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheind în acest sens contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, contracte de prestări servicii/convenții civile, în temeiul Codului civil, după caz.(6) În vederea realizării atribuțiilor de asistență tehnică și management al programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în fiecare din instituțiile prevăzute la alin. (2) se constituie, prin act administrativ al conducătorilor acestora, o echipă a UATM, pe baza propunerilor coordonatorului UATM desemnat de către acesta. Echipa UATM are în componență, în mod obligatoriu, un coordonator UATM și 2 categorii de poziții, respectiv: responsabil tehnic(o)-/medical și responsabil financiar/economic. Membrii echipei UATM ce sunt desemnați pentru ocuparea pozițiilor obligatorii trebuie să respecte următoarele cerințele minime:a) coordonatorul UATM: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul medical sau economic;b) responsabilul tehnic(o)-/medical: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în unul dintre domeniile: medicină, farmacie, biologie, biochimie, psihologie sau asistență socială, după caz;c) responsabilul financiar/economic: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul economic.Componența propriu-zisă a fiecărei echipe UATM se stabilește în funcție de: numărul de programe/subprogram/intervenții de sănătate publică pentru care se asigură asistența tehnică și managementul, volumul și complexitatea activităților desfășurate în cadrul UATM, numărul de ore estimate a fi desfășurate efectiv pentru realizarea activităților, numărul de persoane necesare și nivelul pregătirii profesionale solicitat.Coordonatorul elaborează planul de activități și resurse umane al UATM, conform prevederilor alin. (4).(7) În situația în care membrii echipei prevăzute la alin. (6) au și calitatea de angajați ai instituției în cadrul căreia funcționează UATM, activitățile desfășurate de către aceștia în cadrul UATM nu se suprapun cu atribuțiile aferente funcției de bază stabilite prin fișa postului, în calitate de angajați ai instituției, fiind evidențiate distinct, prin fișa de activități, anexă a contractelor în baza cărora își desfășoară activitatea în cadrul UATM. Pentru toate situațiile în care timpul lucrat pentru îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor specifice ale unității de asistență tehnică și management și remunerat corespunzător se suprapune cu cel aferent funcției de bază, date fiind condițiile și cauzele de desfășurare (program de lucru identic cu al unităților de specialitate ce implementează programe naționale de sănătate publică, respectarea termenelor de transmitere a documentelor), orele astfel desfășurate ce corespund programului de lucru aferent normei de bază vor fi recuperate în cursul aceleiași zile sau în perioada următoare, potrivit planificărilor stabilite.(8) Cheltuielile privind funcționarea UATM sunt incluse în sumele alocate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică pe care le gestionează și sunt aprobate de conducerea unității de specialitate, la propunerea coordonatorului fundamentată în raport cu volumul și complexitatea activităților desfășurate și cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului național de sănătate publică.(9) Cheltuielile prevăzute la alin. (8) sunt următoarele:a) furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri;b) cheltuieli pentru editarea și tipărirea de rapoarte, ghiduri, protocoale, standarde, proceduri sau metodologii, formulare tipizate, suporturi de curs și materiale informative pentru personalul medical sau pentru beneficiarii programelor, precum și multiplicarea, legătoria și diseminarea lor;c) cheltuieli pentru organizarea instruirii metodologice și cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistență tehnică și management sau în implementarea activităților programelor naționale de sănătate publică: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou și materiale de curs pentru participanții la manifestare;d) cheltuieli pentru timbre, servicii de poștă și curierat, abonament telefon, fax și internet;e) cheltuieli de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare sau pentru desfășurarea activității de coordonare a UATM și a altor activități pentru managementul programelor, după caz: transport, cazare și diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare, taxe de drum;f) cheltuieli pentru activitatea de constituire și întreținere a bazei de date a programului;g) cheltuieli de personal și/sau cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte încheiate conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC.(10) La estimarea cheltuielilor prevăzute la alin. (9) lit. g) se au în vedere volumul și complexitatea activităților desfășurate în cadrul UATM, numărul de ore estimat a fi lucrat efectiv pentru realizarea activităților, numărul de persoane implicate și nivelul pregătirii profesionale a acestora, cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului național de sănătate publică.(11) Echipa prevăzută la alin. (6) care desfășoară activități în cadrul UATM este remunerată cu o sumă pentru activitatea depusă, cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar după cum urmează: 68 lei/oră pentru coordonatorul UATM - la nivel național, respectiv 60 lei/oră pentru coordonatorul UATM - la nivel regional, 48 lei/oră pentru personalul cu studii superioare și 32 lei/oră pentru personalul cu studii medii. Remunerarea echipei se realizează în baza foilor colective de prezență care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contracte încheiate între părțile contractante, însoțite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfășoară activități în cadrul unităților de asistență tehnică și management, din care să rezulte activitățile și numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora. Documentele se certifică prin semnare și de către coordonatorul UATM.  +  Articolul 16Atribuțiile unităților de asistență tehnică și management ale programelor naționale de sănătate publică sunt următoarele:a) acordă consultanță și asistență tehnică unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, cu consultarea structurilor de specialitate, după caz;b) planifică, organizează și coordonează desfășurarea activităților din cadrul programelor de sănătate publică;c) monitorizează activitățile desfășurate în cadrul programelor naționale de sănătate publică;d) elaborează proceduri și metodologii pentru procesele pe care le desfășoară;e) asigură managementul fondurilor alocate programelor naționale de sănătate publică prin:1. estimarea și fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică și transmiterea acestuia către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;2. propunerea repartizării fondurilor alocate pe unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;3. întocmirea și avizarea situațiilor centralizate privind cererile de finanțare lunară a programelor naționale de sănătate publică și transmiterea acestora structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 7 alin. (1)-(3);4. comunicarea sumelor aprobate pentru finanțarea lunară a programelor naționale de sănătate publică către unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;5. centralizează semestrial și anual execuția bugetară, pe baza raportărilor efectuate de unitățile de specialitate în condițiile prezentelor norme tehnice;6. formularea propunerilor cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică și înaintarea acestora structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate;f) centralizează semestrial și anual indicatorii specifici programelor naționale de sănătate raportați de unitățile de specialitate în condițiile prezentelor norme tehnice;g) transmit structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, semestrial și anual, indicatorii prevăzuți în cadrul programelor naționale de sănătate și execuția bugetară centralizate la nivel național, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;h) monitorizează consumurile și stocurile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale și altele asemenea raportate de unitățile de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică și transmit structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, semestrial și anual, situații centralizate ale consumurilor și stocurilor raportate, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei după care se face raportarea; situațiile centralizate vor fi însoțite și de balanțele de stocuri cantitativ-valorice pe depozite întocmite de unitățile de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;i) estimează cantitățile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale și altele asemenea necesare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, pe baza estimărilor realizate de unitățile de specialitate;j) elaborează și transmit structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate rapoarte semestriale și anuale cu privire la implementarea programelor naționale de sănătate publică în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;k) informează structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate asupra problemelor și disfuncționalităților întâmpinate în implementarea programelor naționale de sănătate și formulează propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a acestora;l) organizează și administrează la nivel național sau regional, după caz, sistemul informațiilor din domeniul programelor naționale de sănătate publică;m) formulează propuneri cu privire la strategia programelor naționale de sănătate publică, de organizare și desfășurare a acestora, pe care le înaintează structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor;n) formulează propuneri cu privire la structura programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, pe care le înaintează structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor.  +  Articolul 17În vederea realizării programelor naționale de sănătate publică, structurile de specialitate din Ministerul Sănătății au următoarele atribuții:(1) Structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate:a) participă la elaborarea strategiei programelor naționale de sănătate, parte integrantă a Strategiei naționale de sănătate publică;b) elaborează structura programelor naționale de sănătate publică, în colaborare cu direcțiile și comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, pe baza propunerilor formulate de unitățile de specialitate în structura cărora funcționează unitățile de asistență tehnică și management;c) fundamentează anual necesarul de resurse financiare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, în colaborare cu direcțiile și comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, pe baza propunerilor coordonatorilor unităților de asistență tehnică și management, fundamentate pe estimările realizate de unitățile de specialitate care implementează programele;d) propune spre aprobare ministrului sănătății normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, elaborate în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății;e) realizează coordonarea derulării programelor naționale de sănătate publică prin organizarea activităților specifice, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat și în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare;f) realizează monitorizarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică, în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1), cu referire la:1. realizarea indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;2. consumurile și stocurile cantitativ-valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităților programelor naționale de sănătate publică;3. încadrarea în bugetul aprobat;4. respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile unităților de specialitate care derulează programe naționale de sănătate publice;5. urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentele norme tehnice;g) identifică posibile disfuncționalități în derularea programelor naționale de sănătate publică; propune spre aprobare ministrului sănătății măsuri pentru remedierea disfuncționalităților constatate în implementarea programelor naționale de sănătate publică sau pentru îmbunătățirea derulării acestora, după caz;h) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartiția fondurilor pe surse și titluri bugetare, programe/subprograme naționale de sănătate publică, respectiv pe unități de specialitate;i) comunică unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică, precum și unităților de asistență tehnică și management sumele aprobate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, precum și activitățile pentru care acestea se utilizează;j) comunică structurii cu atribuții în coordonarea sănătății publice sumele aprobate pentru derularea Programului național de vaccinare, precum și pentru realizarea achiziției de teste rapide și teste ELISA necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA;k) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, pe baza solicitărilor centralizate și avizate de unitățile de asistență tehnică și management, referatul privind finanțarea lunară a programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;l) transmite structurii cu atribuții economice referatul aprobat în vederea deschiderii de credite;m) comunică lunar UATM sumele aprobate pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică;n) analizează gradul de utilizare a fondurilor aprobate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică și propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, la solicitările fundamentate ale unităților de specialitate care implementează programe, modificări ale bugetului, în sensul diminuării sau suplimentării acestuia;o) comunică structurii cu atribuții în realizarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Sănătății necesitățile din domeniul programelor naționale de sănătate publică, în vederea întocmirii programului anual al achizițiilor publice, în condițiile legii;p) primește de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, trimestrial și anual, raportul privind modul de derulare a programelor naționale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și indicatorii specifici ai acestora.(2) Structura cu atribuții în coordonarea sănătății publice:a) colaborează cu structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate în vederea elaborării structurii programelor naționale de sănătate publică;b) colaborează cu structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate în vederea elaborării normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică;c) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru implementarea Programului național de vaccinare;d) estimează necesarul anual de vaccin pentru implementarea Programului național de vaccinare, cu detalierea acestuia pe tipuri și cantități, pe baza situației elaborate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin centralizarea solicitărilor direcțiilor de sănătate publică;e) coordonează activitățile de achiziționare, depozitare și distribuire a vaccinurilor necesare pentru implementarea Programului național de vaccinare prin:1. elaborarea și supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza inițierii procedurilor de achiziție publică centralizată a vaccinurilor și serviciilor de depozitare, conservare și eliberare a produselor achiziționate la nivel național, precum și a produselor primite ca donație/sponsorizări de Ministerul Sănătății;2. coordonarea activităților aferente procedurilor de achiziție conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziție publică, avizarea documentelor care fac dovada recepționării vaccinurilor și serviciilor către comisia de recepție a Ministerului Sănătății, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea vaccinurilor și supunerea acestora spre aprobare ministrului sănătății, întocmirea și semnarea documentelor de angajare și ordonanțare a cheltuielilor pentru efectuarea plății vaccinurilor și serviciilor achiziționate și supunerea spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;3. monitorizarea consumurilor și, respectiv, a stocurilor cantitativ-valorice de vaccinuri pe baza raportărilor Institutul Național de Sănătate Publică;f) estimează necesarul anual de teste rapide și teste ELISA pentru depistarea infecției HIV/SIDA pe baza situației elaborate de către Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș» prin centralizarea solicitărilor direcțiilor de sănătate publică;g) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru achiziționarea testelor rapide și testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA;h) coordonează activitățile de achiziționare, depozitare și distribuire a testelor rapide și testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA prin:1. elaborarea și supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza inițierii procedurilor de achiziție publică centralizată a testelor necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA;2. coordonarea activităților aferente procedurilor de achiziție conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziție publică, avizarea documentelor care fac dovada recepționării testelor de comisia de recepție a Ministerului Sănătății, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea acestora și supunerea spre aprobare ministrului sănătății, întocmirea și semnarea documentelor de angajare și ordonanțare a cheltuielilor pentru efectuarea plății testelor achiziționate și supunerea spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;3. monitorizarea consumurilor și, respectiv, a stocurilor cantitativ-valorice de teste pe baza raportărilor Institutului Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș».(3) Structura cu atribuții economice:a) elaborează proiectul bugetului anual, în care sunt cuprinse sumele aferente programelor naționale de sănătate publică, pe baza propunerilor prezentate de structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate;b) comunică structurii cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanțare și titluri bugetare, în vederea repartizării acestora pe programe/subprograme naționale de sănătate publică, respectiv pe unități de specialitate;c) elaborează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanțare, titluri bugetare și articole de cheltuieli și le comunică unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;d) primește lunar referatul de finanțare al unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, elaborat de structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare și propune deschiderile lunare de credite necesare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică;e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică, pe unități de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;f) efectuează modificări în structura și volumul bugetului programelor naționale de sănătate, în repartiția acestuia pe unități de specialitate care implementează programe, precum și pe titluri bugetare prin virări de credite, la propunerea structurii cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate;g) organizează și conduce înregistrarea evidenței analitice a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea achiziționate de Ministerul Sănătății și transferate direcțiilor de sănătate publică pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică și în cadrul acestora pe fiecare tip de produse.(4) Structura cu atribuții în realizarea achizițiilor publice organizează procedurile de achiziție publică centralizate și proprii ale Ministerului Sănătății în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18În vederea implementării programelor naționale de sănătate publică, unitățile de specialitate au următoarele obligații:a) să ia măsurile necesare în vederea realizării activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în concordanță cu actele normative în vigoare;b) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de programele/subprogramele naționale de sănătate publică pe care le derulează, conform prevederilor legale în vigoare;c) să organizeze evidența beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică prin înregistrarea la nivel de pacient a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile și serviciile acordate, cantitatea și valoarea de decontat acestora;d) să asigure prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) să dețină autorizația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;f) să ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;g) să utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram de sănătate publică, potrivit destinației acestora, cu respectarea naturii cheltuielilor eligibile pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică;h) să cuprindă sumele alocate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică în bugetul de venituri și cheltuieli și să le aprobe odată cu acesta, în condițiile legii;i) să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate și să analizeze indicatorii realizați;j) să ia măsurile necesare și să răspundă de achiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor în baza necesarului stabilit pentru implementarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate, în condițiile prevăzute în normele tehnice, ținând cont de nevoile reale, consumurile realizate și de stocurile cantitativ-valorice;k) să organizeze procedurile de achiziție a bunurilor și serviciilor necesare pentru implementarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în situațiile în care acestea nu fac obiectul achizițiilor centralizate organizate de Ministerul Sănătății;l) să încheie contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Ministerul Sănătății pentru bunurile achiziționate prin proceduri centralizate;m) să organizeze transmiterea cererilor de finanțare fundamentate, în condițiile prevăzute la art. 7;n) să monitorizeze și să evalueze modul de realizare a activităților cuprinse în programele/subprogramele naționale de sănătate publică;o) să monitorizeze consumurile și stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea înregistrate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică; contravaloarea bunurilor expirate sau a celor utilizate cu altă destinație decât implementarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică se recuperează de la unitatea de specialitate;p) să ia măsurile necesare și să răspundă pentru asigurarea stocurilor de bunuri adecvate consumurilor din punctul de vedere al structurii și volumului acestora;q) să ia măsurile necesare și să răspundă de asigurarea unui stoc tampon de bunuri necesare pentru asigurarea continuității consumului, în situațiile în care stocul curent urmează a se epuiza și pot fi înregistrate întârzieri în reîntregirea lui, ca urmare a unor dereglări în livrările de la furnizori, în transport sau a creșterii ritmului consumului curent;r) să elaboreze, prin coordonatorii fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, un raport de activitate care cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;s) să întocmească, sub îndrumarea coordonatorilor fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, raportări privind:1. indicatorii specifici programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;2. execuția bugetară;3. situația consumurilor și stocurilor cantitativ-valorice de bunuri, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 19 la prezentele norme tehnice;4. balanțele de stocuri cantitativ-valorice după preț, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 20 la prezentele norme tehnice;t) raportările prevăzute la lit. r) și s) se elaborează trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual și se transmit, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, către:1. DSP, până cel târziu la data de 20 a lunii pentru care se face raportarea, dacă unitatea de specialitate implementează programul/subprogramul în baza unei relații contractuale cu această instituție;2. UATM, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face raportarea, dacă unitatea de specialitate care implementează programul/subprogramul funcționează în subordinea Ministerului Sănătății;3. structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, până cel târziu la data de 5 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea pentru unitățile de specialitate care implementează Programul național de securitate transfuzională și Programul național de tratament dietetic pentru boli rare;u) să analizeze gradul de utilizare a fondurilor alocate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică luând în considerare indicatorii realizați, consumurile și stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unității de specialitate și să transmită propuneri fundamentate de modificare a bugetului, fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul unității de specialitate, fie în sensul rectificării lor către:1. DSP, dacă unitatea de specialitate implementează programul/subprogramul în baza unei relații contractuale cu această instituție;2. structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, dacă unitatea de specialitate care implementează programul/subprogramul funcționează în subordinea Ministerului Sănătății;v) să realizeze estimarea cantităților de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale și altele asemenea necesare pentru organizarea achizițiilor publice centralizate și să le transmită către DSP, unitățile de asistență tehnică sau structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, după caz;w) să realizeze estimarea și fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică și să le transmită către DSP, UATM sau structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, după caz;x) să asigure publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 10 zile de la comunicare, a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de sănătate publică, sau a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar;y) să asigure publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 20 zile după realizarea deschiderilor de credite, a execuției înregistrate, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de sănătate publică;z) să asigure, la sfârșitul fiecărui an calendaristic, stocuri cantitativ-valorice adecvate și continue de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea necesare implementării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de două luni; pentru Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA și, respectiv, Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea vor fi dimensionate, la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de 3 luni;aa) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea asistenței medicale, elaborate în condițiile legii;ab) să asigure tratamentul adecvat și prescrierea medicamentelor conform reglementărilor în vigoare;ac) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;ad) să asigure raportarea corectă, completă și la termenele stabilite a datelor care fac obiectul implementării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în conformitate cu evidențele primare;ae) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele justificative care atestă bunurile și serviciile acordate și raportate, respectiv toate documentele justificative privind sumele finanțate din bugetul alocat programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;af) să transmită direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, unităților de asistență tehnică și management sau direcțiilor de sănătate publică, după caz, informațiile și documentele solicitate de aceasta pe parcursul derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;ag) să nu raporteze în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în vederea decontării, activitățile, respectiv bunurile sau serviciile ce se finanțează din bugetul aferent programelor naționale de sănătate publică; în situațiile în care se constată încălcarea acestei obligații, sumele reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor finanțate din bugetul programelor/subprogramelor naționale de sănătate se recuperează de la unitatea de specialitate;ah) să nu încaseze sume de la beneficiari pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea, care se asigură în cadrul programelor naționale de sănătate publică;ai) să organizeze evidența distinctă a categoriilor de persoane prevăzute în cuprinsul Ordonanței de urgență nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, beneficiare ale programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, prin înregistrarea la nivel de pacient a următorului set minim de date: date de identificare pacient, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile și serviciile acordate, cantitatea și valoarea de decontat acestora;aj) să raporteze distinct indicatorii realizați pentru categoriile de persoane prevăzute la lit. ai), utilizând macheta de raportare, aprobată prin ordin al ministrului sănătății, corespunzătoare programului/subprogramului național de sănătate publică de care a beneficiat persoana.  +  Articolul 19Ordonatorii de credite ai unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică au următoarele atribuții și răspund de realizarea obligațiilor prevăzute la art. 19, precum și de:a) utilizarea fondurilor în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate, cu respectarea dispozițiilor legale;b) gestionarea eficientă a mijloacelor materiale (medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea) și bănești;c) organizarea și conducerea, prin directorul financiar contabil al unității de specialitate, a evidenței contabile a cheltuielilor pe fiecare program/subprogram, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție;d) organizarea și conducerea, prin directorul financiar contabil al unității de specialitate, a evidenței tehnico-operative pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;e) organizarea și conducerea, prin directorul financiar contabil al unității de specialitate, a evidenței analitice a consumurilor și stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea achiziționate pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică și în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;f) desemnarea prin act administrativ propriu a unui coordonator pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică pe care îl implementează;g) desemnarea, prin act administrativ propriu, la propunerea directorului financiar-contabil, a persoanelor care vor participa la elaborarea raportărilor cu caracter financiar-contabil prevăzute la art. 19 lit. s);h) aprobarea fișelor de post ale persoanelor desemnate în conformitate cu prevederile lit. f) și g), cu înscrierea atribuțiilor corespunzătoare activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;i) exactitatea și realitatea datelor înregistrate și raportate în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;j) realizarea raportărilor corecte, complete și la termenele stabilite.  +  Articolul 20(1) DSP care încheie relații contractuale pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății au următoarele obligații:a) să încheie contracte, conform prevederilor art. 10, cu unitățile de specialitate nominalizate în prezentele norme tehnice sau desemnate în condițiile prevăzute în anexele nr. 1-13 la prezentele norme tehnice;În acest scop, DSP are obligația să comunice termenele de depunere a cererilor, însoțite de documentele prevăzute de normele tehnice necesare încheierii contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, prin afișare la sediile instituțiilor, publicare pe paginile de internet ale acestora și anunț în mass-media, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de depunere/transmitere a documentelor de mai sus, respectiv cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care se încheie contractele în vederea respectării termenului-limită de încheiere a acestora.În cazul în care unitățile de specialitate depun cererile însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite și comunicate de către direcțiile de sănătate publică sau casele de asigurări de sănătate și nu participă la încheierea contractelor în termenele stabilite, acestea nu vor mai realiza implementarea programelor naționale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, și notificate de îndată direcției de sănătate publică sau casei de asigurări de sănătate, după caz.Direcțiile de sănătate publică pot stabili, prin act administrativ al conducătorului instituției, și alte termene de contractare decât cele prevăzute mai sus, în funcție de necesarul de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, după caz, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate pentru implementarea fiecărui program național de sănătate.Unitățile sanitare au obligația de a depune/de a transmite în format electronic, asumate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, documentele prevăzute în anexa nr. 21 la normele tehnice, la termenele stabilite pentru contractare. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.b) să comunice lista unităților de specialitate cu care sunt încheiate contracte în perioada de contractare, prin publicare pe paginile web de internet ale DSP, și să informeze structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății până cel târziu la data intrării în vigoare a contractului pentru anul în curs. Lista unităților de specialitate care implementează programe/subprograme naționale de sănătate publică în baza contractelor încheiate cu DSP va fi actualizată în funcție de rezultatele contractării comunicate de către DSP;c) să asigure fondurile necesare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică în luna aprilie 2022, limita lunară de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului aprobat în anul precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite ai unităților de specialitate;d) să monitorizeze derularea contractelor încheiate cu unitățile de specialitate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică;e) să asigure fondurile necesare pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică în cadrul bugetului aprobat cu această destinație, prin finanțarea lunară, în limita valorii de contract, contravaloarea bunurilor și serviciilor acordate în cadrul programului/subprogramului; finanțarea lunară a programelor/subprogramelor naționale de sănătate se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate care le implementează, prevăzute la art. 7, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare realizată de Ministerul Sănătății;f) să urmărească și să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;g) să informeze unitățile de specialitate cu privire la condițiile de contractare pentru finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, precum și cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a direcțiilor de sănătate publică, precum și prin e-mail/fax la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;h) să efectueze controlul implementării programelor/subprogramelor de sănătate publică, respectiv controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către unitățile de specialitate cu care se află în relație contractuală, potrivit prevederilor normelor tehnice;i) să recupereze de la unitățile de specialitate sumele reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor medicale în situația în care acestea au făcut și obiectul raportărilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și sumele reprezentând contravaloarea bunurilor expirate;j) să monitorizeze și să evalueze modul de realizare a activităților cuprinse în programele/subprogramele naționale de sănătate publică de către unitățile de specialitate în baza contractelor încheiate și, în situația constatării unor disfuncționalități, să ia măsurile pentru remedierea acestora;k) să monitorizeze și să controleze consumurile și stocurile de bunuri înregistrate și raportate de unitățile de specialitate pentru implementarea programelor/subprogramelor național de sănătate publică;l) să monitorizeze și să controleze evidențele financiar-contabile ale cheltuielilor aferente fiecărui program/subprogram, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție, evidențele tehnico-operative pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, precum și evidențele analitice ale consumurilor și stocurilor de bunuri utilizate în realizarea activităților fiecărui program/subprogram național de sănătate publică;m) să primească de la unitățile de specialitate raportările trimestriale, cumulate de la începutul anului și anuale, privind: indicatorii specifici programelor naționale de sănătate publică, execuția bugetară, situația consumurilor și stocurilor cantitativ-valorice de bunuri, balanțele de stocuri cantitativ-valorice după preț, rapoartele de activitate, transmise în primele 10 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;n) să verifice corectitudinea datelor consemnate în raportările prevăzute la litera k), să realizeze centralizarea datelor raportate de unitățile de specialitate și transmiterea acestora către unitățile de asistență tehnică și management în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea; situațiile centralizate vor fi însoțite de balanțele de stocuri cantitativ-valorice după preț întocmite și raportate de fiecare unitate de specialitate care implementează programele/subprogramele naționale de sănătate publică;o) să formuleze și să transmită unităților de specialitate măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate cu prilejul monitorizărilor, evaluărilor sau controalelor efectuate și să monitorizeze punerea în aplicare a acestora;p) să verifice organizarea evidenței nominale a beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;q) să verifice publicarea pe site-ul unităților de specialitate a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanțare, titluri bugetare și programe/subprograme naționale de sănătate publică, precum și a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar;r) să verifice publicarea pe site-ul unităților de specialitatea a execuției înregistrate, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de sănătate publică;s) să primească de la unitățile de specialitate solicitările fundamentate pentru modificarea bugetului alocat pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică; să realizeze analiza solicitărilor adresate luând în considerare indicatorii realizați, execuția bugetară, consumurile și stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unității de specialitate și să transmită structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate propuneri fundamentate de modificare a bugetului fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul direcției de sănătate publică, fie în sensul rectificării lor.(2) Obligațiile direcțiilor de sănătate prevăzute la alin. (1) se completează corespunzător cu obligațiile prevăzute în anexele care reglementează condițiile privind implementarea programelor naționale de sănătate publică.  +  Articolul 21Coordonatorii programelor naționale de sănătate publică, desemnați în condițiile prevăzute la art. 19 lit. f), au următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora:a) răspund de utilizarea fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate, potrivit destinației stabilite pentru acestea;b) organizează evidența nominală a beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, pe baza setului minim de date prevăzut la art. 19 lit. c), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;c) dispun măsurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, în vederea realizării activităților prevăzute în acesta;d) monitorizează modul de implementare a programelor naționale de sănătate publică pe care le coordonează;e) răspund de desfășurarea activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în conformitate cu prevederile în vigoare;f) monitorizează consumurile și stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate publică pe care le coordonează, informează conducerea unității de specialitate care implementează programul/subprogramul asupra termenului estimat de epuizare a stocurilor și propun măsurile necesare pentru reîntregirea acestora;g) să asigure îndrumarea personalului desemnat pentru întocmirea raportărilor prevăzute la art. 18 lit. s) și să participe la realizarea acestora; răspunde de realizarea raportărilor corecte, complete și la termenele stabilite a datelor către DSP, precum și de realitatea și exactitatea acestora;h) să întocmească un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care să îl transmită conducerii instituției până la data de 7 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, cu precizarea cauzelor depășirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficiență, precum și a impactului nerealizării acestora, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a programelor naționale de sănătate publică;i) să ia măsurile necesare astfel încât serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract să se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condițiile legii;j) răspund de respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea metodologiilor, protocoalelor de diagnostic și tratament în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;k) să informeze permanent conducerea unității sanitare cu privire la disfuncționalitățile identificate în derularea programelor naționale de sănătate publică și să propună măsuri de soluționare a acestora;l) orice alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 22Raportarea indicatorilor prevăzuți în programe/subprograme naționale de sănătate publică se realizează în format electronic, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătății la propunerea structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, după cum urmează:a) trimestrial, cumulat de la începutul anului, și anual, pentru unitățile de specialitate prevăzute la art. 10;b) semestrial și anual, pentru UATM și instituții publice/furnizori publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății;  +  Articolul 23Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați conform metodologiilor elaborate pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică de către unitățile de asistență tehnică și management, cu aprobarea acestora de structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate. În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala efectivă pentru fiecare acțiune.  +  Articolul 24Monitorizarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică se referă la:a) modul de realizare al indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;b) consumurile și respectiv stocurile cantitativ-valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităților programelor naționale de sănătate publică;c) încadrarea în bugetul aprobat;d) respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile unităților de specialitate care derulează programe naționale de sănătate publică;e) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentele norme tehnice;f) identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea programelor naționale de sănătate publică.  +  Capitolul VI Controlul derulării programelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 25Controlul derulării programelor naționale de sănătate publică se exercită de către DSP și/sau de către structurile de control din cadrul Ministerului Sănătății, după caz.  +  Articolul 26(1) Unitățile de specialitate au obligația de a pune la dispoziția structurilor care efectuează controlul toate documentele justificative care atestă efectuarea activităților prevăzute în cadrul programelor de sănătate publică pe care le implementează și realizarea indicatorilor prevăzuți în normele tehnice, respectiv toate documentele justificative privind sumele finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.(2) Controlul derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică va urmări, în principal, următoarele obiective:a) încadrarea în bugetul aprobat, precum și modul în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în programul/subprogramul respectiv;b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților legate de derularea programelor de sănătate;c) realitatea indicatorilor raportați;d) acuratețea și validarea datelor colectate și raportate;e) eventuale disfuncționalități în derularea programelor.  +  Capitolul VII Alte prevederi  +  Articolul 27Bunurile achiziționate din sumele alocate pentru derularea programelor naționale de sănătate publică, aflate în perioada de valabilitate, pot fi transmise fără plată de la o unitate de specialitate la alta, în cazurile stabilite la art. 52 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:a) în vederea disponibilizării bunurilor, compartimentul de specialitate al unității de specialitate va întocmi un referat de disponibilizare în care descrie bunul ce urmează a fi disponibilizat, menționând toate caracteristicile tehnice ale acestuia. Referatul astfel întocmit va fi aprobat de către conducătorul unității de specialitate. Unitatea de specialitate care disponibilizează bunurile va informa în scris alte unități de specialitate care derulează programele naționale de sănătate curative în cadrul cărora se decontează medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale;b) transmiterea, fără plată, de la o unitate de specialitate la alta se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire semnat de conducerile celor două unități de specialitate, cea care disponibilizează bunurile, respectiv cea care le preia, cu avizul ordonatorului principal de credite al unității de specialitate care a disponibilizat bunul, precum și cu avizul ordonatorului principal de credite al unității de specialitate care a solicitat transmiterea bunului.În cazul furnizorilor privați de servicii medicale, prin ordonator principal de credite sau ordonator de credite se înțelege reprezentantul legal;c) la predarea-primirea, fără plată, a bunurilor, conducătorii unităților de specialitate împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile, după caz, răspund de înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor;d) la transferul fără plată al bunurilor, unitățile de specialitate au obligația de a menționa aceste transferuri în machetele de raportare a indicatorilor fizici și de eficiență, aprobate prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 28Pentru implementarea programelor naționale de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății sunt admise pierderi sau scăderi cantitative de medicamente, vaccinuri, reactivi și altele asemenea în limitele maxime de perisabilitate după cum urmează:a) 5% în cazul vaccinurilor monodoză;b) 10% în cazul vaccinurilor liofilizate sau lichide care conțin 2-6 doze;c) 50% în cazul vaccinurilor liofilizate care conțin 10-20 de doze;d) 5% în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a)-c);e) 25% în cazul vaccinurilor lichide care conțin 10-20 de doze;f) 25% în cazul vaccinurilor împotriva COVID-19, conform alin. (1) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29(1) Pentru tehnica de calcul și programele informatice achiziționate în vederea derulării Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, a căror stare tehnică permite exploatarea lor în continuare, se încheie noi contracte de comodat între DSP și cabinetele de medicină de familie.(2) Tehnica de calcul și programele informatice atribuite în folosință gratuită cabinetelor de medicină de familie în condițiile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru derularea unor programe naționale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.(3) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1) a căror durată normală de utilizare este îndeplinită, iar starea tehnică nu mai permite exploatarea lor în continuare se inițiază procedurile de clasare și declasare potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 30Unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate au obligația să respecte prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, precum și prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 31Pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul unor programe naționale de sănătate publică pot fi elaborate norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice. (la 04-04-2022, Anexa nr. 1 la normele tehnice a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 964 din 31 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 04 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 1la normele tehniceI. Programul național de vaccinareA. Obiectiv: Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea populației.B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP)C. Activități:1. vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;2. vaccinarea grupelor populaționale la risc.1. Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare Calendarul național de vaccinare
  Vârstarecomandată^1)Tipul de vaccinareComentarii
  primele 24 de ore2 - 7 zileVaccin hepatitic B (Hep B)^2)Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)în maternitate
  2 luniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic- Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)Vaccin pneumococic conjugatmedicul de familie
  4 luniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic- Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)Vaccin pneumococic conjugatmedicul de familie
  11 luniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic- Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)Vaccin pneumococic conjugatmedicul de familie
  12 luniVaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)medicul de familie
  5 aniVaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)medicul de familie
  5 - 6 aniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa- VPI)medicul de familie
  14 aniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (dTpa)medicul de familie
  NOTE: ^1) Vaccinarea copiilor abandonați în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul național de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora. ^2) În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:
  VârstarecomandatăTipul de vaccinareComentarii
  6 săptămâniVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza Imedicul de familie
  30 de zile de la prima dozăVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza IImedicul de familie
  30 de zile de la a doua dozăVaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza IIImedicul de familie
  La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib- Hep. B). Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere. Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosință.1.1. Activități derulate la nivelul INSP, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) și structurile de specialitate de la nivel regional:1.1.1. coordonarea la nivel național respectiv regional a activităților desfășurate de direcțiile de sănătate publică (DSP);1.1.2. centralizarea necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin estimat de către DSP și transmiterea acestuia către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică;1.1.3. monitorizarea lunară a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin și a procentului de copii vaccinați pe tip de vaccin și vârste prevăzute în Calendarul național de vaccinare și transmiterea acestora la structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică;1.1.4. organizarea bianuală a activității de estimare a acoperirii vaccinale conform metodologiei;1.1.5. coordonarea supravegherii reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) și informarea structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naționale/internaționale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI) conform metodologiei;1.1.6. organizarea de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea Registrului Electronic Național de Vaccinări (RENV) pentru personalul de specialitate din DSP;1.1.7. întocmirea raportului anual solicitat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pe problema vaccinărilor și înaintarea acestui la OMS cu avizarea prealabilă a structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică;1.1.8. administrarea și dezvoltarea RENV;1.1.9. asigurarea tipăririi carnetelor de vaccinare și distribuirii acestora către DSP;1.1.10. asigurarea găzduirii RENV în cloud securizat;1.1.11. asigurarea prin intermediul RENV a trimiterii de SMS către aparținătorii legali ai copiilor ce urmează a fi vaccinați.1.2. Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP:1.2.1. preluarea și, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;1.2.2. depozitarea, distribuirea și, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistență primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății;1.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare și utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate și repartizate;1.2.4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de vaccin la nivel județean, respectiv al municipiului București și transmiterea acestuia la CNSCBT;1.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, precum și a asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare și raportare a vaccinărilor;1.2.6. verificarea condițiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiții de siguranță maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare și raportare a vaccinărilor;1.2.7. identificarea comunităților cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea și organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanțierilor, prin intermediul medicilor de familie și cu sprijinul asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari;1.2.8. asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;1.2.9. verificarea și validarea înregistrării corecte și complete a vaccinărilor în RENV;1.2.10. estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice și raportarea datelor la CNSCBT;1.2.11. participarea la sesiuni de instruire (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de CNSCBT și/sau structurile de specialitate de la nivel regional;1.2.12. asigurarea mentenanței și metrologizării spațiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la nivel județean și a municipiului București;1.2.13. organizarea de sesiuni de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) pentru personalul responsabil din teritoriu;1.2.14. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului național de vaccinare;1.2.15. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute în anexa nr. 11 la normele tehnice, pentru furnizarea vaccinurilor achiziționate prin licitații publice organizate la nivel național către unități de specialitate pentru implementarea unor activități din cadrul Programului național de vaccinare, inclusiv pentru situațiile în care DSP decide efectuarea recuperării la BCG în cadrul dispensarelor teritoriale de pneumoftiziologie sau efectuarea vaccinării în unitățile sanitare cu paturi a copiilor abandonați;1.2.16. raportarea lunară către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică a consumului și stocurilor de vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare tip de vaccin;1.2.17. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare.1.3. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternităților, din sistemul public și privat:1.3.1. estimarea cantităților de vaccinuri BCG și Hepatitic B pediatric necesar și transmiterea acestuia către DSP;1.3.2. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea și transportul vaccinurilor precum și păstrarea și administrarea acestora în condiții de maximă siguranță;1.3.3. depistarea, înregistrarea și notificarea DSP cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.3.4. participarea la sesiunile de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de DSP;1.3.5. informarea părinților cu privire la vaccinările și calendarul de efectuare a acestora;1.3.6. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate, în evidențele medicale și în RENV, precum și consemnarea vaccinărilor efectuate în biletul de externare și în carnetul de vaccinări al nou-născutului;1.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.3.8. raportează la DSP, vaccinările efectuate, detaliat pe fiecare tip de vaccin;1.3.9. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin.1.4 Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:1.4.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri necesare din Calendarul național de vaccinări și transmiterea acestora către DSP;1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 1 cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situația completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire și convenție de reciprocitate, precum și acelora care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, la solicitarea DSP și/sau a părinților copiilor sau a aparținătorilor legali, cu utilizarea vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății sau, după caz, achiziționate de aparținători în situații în care pot fi dovedite discontinuități în aprovizionare. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:1.4.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;1.4.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;1.4.2.3. examenul clinic;1.4.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;1.4.2.5. înregistrarea în RENV;1.4.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor. Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară.1.4.3. asigură acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri și grupele de vârstă pentru beneficiarii prevăzuți la 1.4., subpunctul 1.4.2;1.4.4. realizează înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale primare, în RENV în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări, precum și în Carnetul de vaccinare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările ulterioare; pentru situațiile de înlocuire prevăzute de legislația în vigoare, serviciul medical de vaccinare se consemnează în RENV de către medicul înlocuit, cu menționarea în rubrica "Observații" a faptului că serviciul de vaccinare a fost realizat de către medicul înlocuitor;1.4.5. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea și transportul vaccinurilor precum și păstrarea și administrarea acestora în condiții de maximă siguranță;1.4.6. depistarea, înregistrarea și notificarea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.4.7. participarea la sesiunile de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;1.4.8. informarea părinților cu privire la vaccinările și calendarul de efectuare a acestora;1.4.9. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.4.10. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin.1.5. Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești care au în structură dispensare de pneumoftiziologie:1.5.1. administrarea vaccinului BCG în vederea recuperării, în cazul în care DSP decide efectuarea recuperării la vaccinarea BCG în cadrul acestor dispensare;1.5.2. informarea medicului de familie al copilului despre vaccinarea BCG efectuată prin scrisoare medicală;1.5.3. înregistrarea corectă a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale și în Carnetul de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările și completările ulterioare;1.5.4. depistarea, înregistrarea și notificarea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.5.5. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.5.6. raportarea vaccinărilor efectuate la DSP;1.5.7. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri.1.6. Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești în situațiile în care sunt spitalizați copii abandonați:1.6.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri necesare din Calendarul național de vaccinări și transmiterea acestora către DSP;1.6.2. efectuarea vaccinării copiilor abandonați în unitatea sanitară, cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului, după cum urmează:1.6.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;1.6.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;1.6.2.3. examenul clinic;1.6.2.4. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale, în Carnetul de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările ulterioare, și în RENV;1.6.2.5. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor;1.6.3. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.6.4. raportarea vaccinărilor efectuate la DSP;1.6.5. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri.
  2. Vaccinarea grupelor populaționale la risc
  Tipul de vaccinareGrupe populaționale la risc
  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (dTpa)gravide
  HPV^1)fete din grupa de vârstă 11 - 18 ani
  Vaccin gripalpersoanele din grupele populaționale la risc stabilite de Organizația Mondială a Sănătății conform metodologiei, precum și personalul implicat în asigurarea și menținerea capacității operaționale a structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Telecomunicații Speciale
  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)contacții din focar
  Vaccin hepatita B tip adultpacienți dializați nevaccinați
  Alte vaccinări aprobate de Ministerul Sănătății și aplicabile în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internaționalăpersoane cu susceptibilitate crescută, indiferent de antecedentele vaccinale sau de boală infecțioasă (campanii de tip catch-up, mopping-up sau follow-up), personalul din cadrul instituțiilor cu rețele sanitare proprii care desfășoară misiuni la frontieră sau în afara granițelor țării, imigranți, refugiați, azilanți; vaccinarea împotriva COVID-19
  ^1) Vaccinarea anti-HPV pentru prevenirea infecțiilor determinate de HPV:a) se realizează la solicitarea părinților/reprezentanților legali care vor formula o cerere la medicul de familie; cererile vor fi centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare și trimestrial se va solicita direcției de sănătate publică numărul de doze de vaccin necesare;b) o schemă de vaccinare integrală se realizează cu același produs vaccinal în vederea respectării principiului echității;c) se achiziționează cantitatea corespunzătoare întregii scheme de vaccinare anti-HPV;d) vaccinarea va fi disponibilă numai pentru fetele care, la data solicitării, se încadrează în grupa de vârstă 11 - 18 ani, părinții urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinarea.2.1. Activități derulate la nivelul INSP, prin CNSCBT și structurile de specialitate de la nivel regional:2.1.1. coordonarea la nivel național respectiv regional a activităților desfășurate de DSP;2.1.2. centralizarea, la solicitarea structurii din Ministerul Sănătății cu atribuții de sănătate publică, a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin estimat de către DSP și transmiterea acestuia la structura din Ministerul Sănătății cu atribuții de sănătate publică;2.1.3. monitorizarea trimestrială a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin și a numărului de persoane la risc vaccinate, pe tip de vaccin și transmiterea acestora la structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică; în cazul vaccinului gripal, aceste activități se realizează săptămânal în sezon;2.1.4. coordonarea supravegherii reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) și informarea structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții de sănătate publică cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naționale/internaționale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI) conform metodologiei;2.1.5. organizarea de instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din DSP;2.1.6. asigurarea prin intermediul RENV a trimiterii de SMS pentru descărcarea adeverinței de vaccinare împotriva COVID-19 în format pdf semnat electronic de RENV.2.2. Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP:2.2.1. preluarea și, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;2.2.2. depozitarea, distribuirea și, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistență primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății;2.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare și utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate și repartizate;2.2.4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste și după caz, grupe la risc, pentru fiecare tip de vaccin la nivel județean și a municipiului București și transmiterea acestuia la CNSCBT;2.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator și a mediatorilor sanitari, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare și raportare a vaccinărilor;2.2.6. verificarea condițiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiții de siguranță maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare și raportare a vaccinărilor;2.2.7. identificarea grupelor populaționale la risc, în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internațională și organizarea de campanii suplimentare de vaccinare prin intermediul medicilor de familie și cu sprijinul asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari;2.2.8. asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;2.2.9. verificarea și validarea înregistrării corecte și complete a vaccinărilor în formularele standard;2.2.10. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. .... la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului național de vaccinare;2.2.11. raportarea trimestrială a consumului și stocurilor de vaccinuri la CNSCBT, detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu excepția vaccinului gripal, pentru care aceste activități se realizează săptămânal în sezon;2.2.12. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare acordate în cadrul programului.2.3. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:2.3.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri opționale pentru persoanele la risc necesare și transmiterea acestora către DSP;2.3.2. administrarea vaccinurilor opționale beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 2. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire și convenție de reciprocitate. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.3.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;2.3.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;2.3.2.3. examenul clinic;2.3.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;2.3.2.5. înregistrarea în RENV;2.3.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor. Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară.2.3.3. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate și raportarea corectă conform formularului standard a vaccinărilor efectuate la grupele de risc;2.3.4. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea și transportul vaccinurilor precum și păstrarea și administrarea acestora în condiții de maximă siguranță;2.3.5. depistarea, înregistrarea și notificarea DSP cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;2.3.6. participarea la sesiunile de instruire organizate de DSP;2.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;2.3.8. raportează trimestrial la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu excepția vaccinului gripal care se raportează săptămânal, în sezon.
  D. Beneficiarii programului:1. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 1: copiii cu cetățenie română dobândită conform prevederilor Legii cetățeniei române nr. 21/1991, cu modificările și completările ulterioare;2. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 2: persoanele încadrabile într-una dintre grupele de risc care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:2.1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2.2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;2.3. sunt în tranzit pe teritoriul României și prezintă un risc epidemiologic;2.4. pentru vaccinarea împotriva COVID-19, beneficiarii sunt categoriile de persoane prevăzute în legislația în vigoare. NOTĂ: Până la atribuirea codului numeric personal (CNP) copiii vor fi vaccinați și înregistrați în RENV, identificarea acestora realizându-se pe baza codului unic de identificare generat de aplicație, variabila CNP nefiind obligatoriu de completat.E. Contravenții și sancțiuni: Neaplicarea prevederilor Programului național de vaccinare de către personalul medico-sanitar cu atribuții specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului sanitar constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.F. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de vaccinări (fără includerea vaccinării împotriva COVID-19): 2.500.000 vaccinări/an;1.2. număr carnete de vaccinări tipărite de INSP/an: 130.000;1.3. număr de activități desfășurate de către INSP/an: 350;2. Indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/vaccinare^1): 65 lei; ^1) Costul mediu estimat/vaccinare se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv realizate exprimate și numărul de vaccinări efectuate, fără a fi luate în calcul și cheltuielile efectuate de Ministerul Sănătății pentru achiziționarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19. Cheltuielile efectiv realizate reprezintă cheltuielile aferente dozelor de vaccin și seringilor utilizate și prestării de servicii pentru serviciile de vaccinare la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind valoarea bunurilor utilizate în scopuri administrative, cheltuielile care țin de transportul vaccinurilor și întreținerea, mentenanța, metrologizarea spațiilor frigorifice, cheltuielile privind pierderile de produse, precum și cheltuieli rezultate din întreținerea sistemului informațional și informatic necesar derulării programului.2.2. cost mediu estimat/carnet tipărit de către INSP: 1 leu;2.3. cost mediu estimat/activitate desfășurată de către INSP: 970 lei;3. Indicatori de rezultat:3.1. acoperirea vaccinală cu antigenele din Calendarul național de vaccinare la vârstele de 12 luni: 95%;3.2. acoperirea vaccinală cu antigenele din vaccinurile opționale la grupurile la risc incluse în program (fără includerea vaccinului împotriva COVID-19): 50%;3.3. acoperirea vaccinală pentru vaccinul împotriva COVID-19: 70%.G. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente: vaccinuri;2. materiale sanitare: seringi de unică folosință, ace pentru seringi, cutii pentru colectarea deșeurilor înțepătoare, plasturi, halate de unică folosință, mănuși sterile;2^1. dezinfectanți: tampoane impregnate cu alcool pentru injecții, dezinfectanți de mâini pe bază de alcool;3. prestări de servicii pentru:3.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie, care se decontează la un tarif de 40 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV pentru vaccinurile prevăzute în Calendarul național de vaccinare, vaccinul gripal și vaccinul împotriva COVID-19 și/sau a formularelor standard de raportare, în cazul altor vaccinări ale grupelor la risc, pentru serviciile acordate, în cazul administrării vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății;3.2. întreținerea, mentenanța, metrologizarea spațiilor frigorifice;3.3. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor și multifuncționalelor;3.4. depozitarea, conservarea și neutralizarea deșeurilor medicale;3.5. cheltuieli de transport pentru medicamente efectuate cu alte mijloace de transport decât cele proprii;3.6. procurarea, tipărirea sau multiplicarea imprimatelor specifice activității medico-sanitare, inclusiv editarea și tipărirea carnetelor de vaccinare;3.7. administrare, dezvoltare și asigurare backup RENV;3.8. editare și tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri și buletine informative, postere, multiplicarea și legătoria documentelor, diseminare materiale;3.9. organizarea instruirii metodologice și cursuri de scurtă durată;3.10. găzduirea RENV în cloud securizat;3.11. transmiterea din RENV de SMS către aparținătorii legali ai copiilor ce urmează a fi vaccinați;3.12. asigurarea bunurilor de tipul vaccinului, materialelor sanitare și altor asemenea bunuri.4. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, roller, hârtie, dosare, mape, coperți îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cutter, markere, toner/cartuș pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD și DVD, radiere, inele îndosariere, folii protectoare, fluid/bandă corectoare, post-it, scotch, sfoară, stick memorie, suporți documente, calculator de birou, index adeziv, foarfece, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripționat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuțitori, cutii carton pentru arhivare;5. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncționale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, lăzi/genți izoterme, dispozitive de monitorizare a temperaturii;6. piese de schimb și accesorii pentru echipamentele necesare transportului vaccinurilor, depozitării vaccinurilor/lanț de frig, calculatoarelor, faxurilor, imprimantelor, copiatoarelor, multifuncționalelor;7. poșta: timbre, servicii de poștă și curierat, taxe poștale;8. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurna personalului propriu, taxe drum;9. carburanți pentru autovehiculele din dotarea proprie;10. cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau convenții civile, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;11. pregătire profesională.H. Unități de specialitate care implementează:1. Institutul Național de Sănătate Publică;2. direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;3. cabinete de asistență medicală primară;4. unitățile sanitare cu paturi care au în structură secții/compartimente de obstetrică-ginecologie, din sistemul public și privat;5. unitățile sanitare cu paturi care au în structură dispensare de pneumoftiziologie;6. unități sanitare cu paturi, unități medicale ambulatorii de specialitate și serviciile de ambulanță județene și serviciul de ambulanță București - Ilfov, pentru vaccinarea antigripală a personalului medical (medici, cadre sanitare medii și personal auxiliar);7. unități sanitare cu paturi pentru vaccinarea copiilor abandonați;
   +  Anexa nr. 2la normele tehniceII. Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritareA. Obiectiv: Depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora. Structură:1. Subprogramul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;2. Subprogramul național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;3. Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR și de secvențiere.B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate PublicăII.I. Subprogramul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare Activități:1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile;2. intervenția în focar;3. derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenței și prevalenței bolilor infecțioase.1. Activități desfășurate la nivelul INSP prin CNSCBT și structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică (CRSP):1.1. organizarea și coordonarea metodologică a supravegherii bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin elaborarea și implementarea metodologiilor de supraveghere/strategiilor de supraveghere și control ale unor boli transmisibile sau situații de risc epidemiologic identificate la nivel național și/sau internațional;1.2. raportarea datelor epidemiologice către forurile naționale și internaționale;1.3. recomandarea desfășurării acțiunilor speciale de depistare activă și de prevenire a bolilor transmisibile în funcție de contextul epidemiologic;1.4. asigurarea, prin laboratoarele proprii, a testărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic în cazul bolilor transmisibile cu metodologii de supraveghere și pentru care nu există capacitate de testare la nivel local sau dacă testarea la nivel local nu este cost-eficiență;1.5. încheierea contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoare din țară sau străinătate care îndeplinesc condițiile minime de referință stabilite de Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile (ECDC) pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic și pentru asigurarea cost-eficienței;1.6. organizarea de instruiri pentru personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică în domeniul supravegherii bolilor transmisibile;1.7. acordarea asistenței tehnice DSP în instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al focarului de boală transmisibilă;1.8. informarea structurii cu atribuții în coordonarea sănătății publice din cadrul Ministerului Sănătății referitor la cazurile de boli infecțioase de interes național și internațional, a măsurilor recomandate și transmiterea informațiilor privind situația epidemiologică a bolilor transmisibile și situațiile de risc epidemiologic;1.9. asigurarea/menținerea acreditării laboratoarelor de microbiologie și participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanțelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;1.10. organizarea și derularea de studii epidemiologice;1.11. colaborarea cu rețeaua de supraveghere a infecției TB și HIV/SIDA în domeniul supravegherii epidemiologice a acestor boli și primirea informațiilor semestriale și anuale de la aceste rețele privind situația epidemiologică înregistrată;1.12. coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce și răspuns rapid în colaborare cu Biroul Regulament Sanitar Internațional (RSI) și de informare toxicologică din structura INSP;1.13. asigurarea administrării și mentenanța RUBT;1.14. asigurarea dezvoltării RUBT;1.15. asigurarea backup-lui RUBT în cloud securizat;1.16. monitorizarea activităților de identificare a comunității la risc de îmbolnăvire prin hepatită A și de organizare a vaccinărilor, în vederea prevenirii apariției focarelor de hepatită A sau a limitării extinderii acestora.1.17. coordonarea activităților de evaluare de risc în teritoriul arondat și asigurarea, prin laboratoarele proprii, a investigațiilor de laborator necesare (supraveghere de mediu pentru diverse boli transmisibile - exemplu cazuri/focare de legioneloză, focare de meningită virală).2. Activități implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP:2.1. supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea și raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru aprobarea fișei unice de raportare a bolilor transmisibile și metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT;2.2. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală sau regională, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;2.3. instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al focarului de boală transmisibilă, inclusiv focare de tuberculoză cu minim 3 cazuri în colectivități, respectiv la apariția unui caz de tuberculoză MDR într-o colectivitate: efectuarea investigației epidemiologice, depistarea contacților/populației la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, cu excepția chimioprofilaxiei tuberculozei, conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecțioase, efectuarea dezinfecției în colaborare cu rețeaua de asistență primară și raportarea acestora;2.4. realizarea activităților epidemiologice în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și altele asemenea, în colaborare cu rețeaua de asistență medicală primară și de specialitate și cu administrația publică locală, conform practicilor epidemiologice curente;2.5. desfășurarea acțiunilor speciale de depistare activă și prevenire a bolilor transmisibile funcție de situația epidemiologică, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz;2.6. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor și, după caz, a actelor adiționale la acestea, prevăzute la punctul ... din anexa nr. ...... la normele tehnice, pentru vaccinările efectuate în comunitățile cu risc crescut de apariție a focarelor de hepatită A, în focare de boală transmisibilă, în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și/sau în alte situații epidemiologice deosebite;2.7. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare pentru vaccinurile: vaccin hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, hepatitic B tip adult pentru contacții cazurilor acordate în cadrul programului;2.8. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condițiile minime de referință stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic și pentru asigurarea cost-eficienței;2.9. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar și ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea și controlul bolilor transmisibile;2.10. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziționarea testelor și reactivilor necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă și acțiuni de depistare activă;2.11. depistarea, verificarea, investigarea și raportarea alertelor naționale, participarea la verificarea și investigarea locală a alertelor internaționale și asigurarea răspunsului rapid în conformitate cu legislația în vigoare;2.12. asigurarea/continuarea activităților în vederea acreditării/menținerii acreditării laboratoarelor de microbiologie și participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanțelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;2.13. asigurarea schimbului de informații specific și colaborarea interjudețeană în probleme epidemiologice;2.14. organizarea și participarea la derularea unor activități antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de către Ministerul Sănătății;2.15. participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP conform metodologiilor de derulare a studiilor;2.16. participarea la instruirile organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP;2.17. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziționarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectanților, materialelor sanitare, echipamentelor de protecție necesare pentru intervenție în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situații de risc;2.18. implementarea metodologiei de evaluare a riscului de îmbolnăvire prin boli transmisibile la nivelul județului/municipiului București;2.19. identificarea comunităților la risc de îmbolnăvire prin hepatită A;2.20. organizarea vaccinărilor în vederea prevenirii apariției focarelor de hepatită A sau a limitării extinderii acestora în funcție de nivelul de risc identificat în urma evaluării;2.21. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor pentru realizarea serviciilor de recoltare a probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz prevăzute în metodologia de supraveghere; recoltarea probelor biologice se realizează numai de către medicii de familie selectați de direcțiile de sănătate publică să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei;2.22. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la pct. ... din anexa nr. ..... la normele tehnice, pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, derulate de către cabinetele medicale de asistență medicală primară, pentru medicii de familie din sistemul de supraveghere tip santinelă a grupei;2.23. realizează distribuirea testelor rapide pentru detecția antigenului SARS-CoV-2 către unitățile de specialitate care implementează programul;2.24. recoltarea probelor de mediu pentru diverse boli transmisibile - exemplu: cazuri/focare de legioneloză, poliomielită, focare de meningită virală.3. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:3.1. raportarea bolilor transmisibile, inclusiv a cazurilor de infecții cu transmitere sexuală (ITS) depistate, în conformitate cu prevederile legale vigoare pentru aprobarea fișei unice de raportare a bolilor transmisibile și metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSBT;3.2. participarea la activitățile de supraveghere și investigare a focarelor de boală transmisibilă;3.3. efectuarea de vaccinări suplimentare dispuse de DSP. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:3.3.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;3.3.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;3.3.3. examenul clinic;3.3.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;3.3.5. înregistrarea în RENV;3.3.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor. Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară;3.4. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate și raportarea corectă conform formularului standard a vaccinărilor în focarele de boală transmisibilă;3.5. efectuarea anchetei epidemiologice pentru cazurile de boală transmisibilă, aplicarea definițiilor de caz, respectarea protocolului de investigare și diagnostic etiologic, după caz, indicarea condițiilor de izolare conform metodologiilor de supraveghere elaborate de CNSCBT;3.6. participarea alături de specialiștii din cadrul DSP la acțiunile de evaluare și investigare a situațiilor de risc epidemiologic, la identificarea alertelor și la raportarea lor conform legislației în vigoare;3.7. recoltarea de către medicii de familie desemnați de DSP județeană/a municipiului București să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei a probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz prevăzute în metodologia de supraveghere.D. Beneficiarii programului:1. Persoanele care au calitatea de suspecți, contacți sau simptomatici ai bolilor infecțioase prevăzute în reglementările legale în vigoare și care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:1.1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;1.2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;1.3. sunt în tranzit pe teritoriul României.E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. pentru INSP:1.1.1. număr de activități desfășurate la nivelul INSP: 600 activități/an;1.2. pentru DSP:1.2.1. număr de activități desfășurate la nivelul DSP: 3.500 activități/an;1.2.2. număr de focare depistate, raportate și investigate: 1.500 focare/an;1.2.3. număr de alerte verificate: 200 alerte/an;1.2.4. număr de alerte investigate: 200 alerte/an;2. Indicatori de eficiență:2.1. pentru INSP:2.1.1. cost mediu estimat/activitate desfășurată la nivelul INSP: 1.200 lei/activitate;2.2. pentru DSP:2.2.1. cost mediu estimat/activitate desfășurată la nivelul DSP: 800 lei/activitate;2.2.2. cost mediu estimat/focar de boală transmisibilă depistat, raportat și investigat: 800 lei/focar;2.2.3. cost mediu estimat/alertă verificată: 400 lei/alertă;2.2.4. cost mediu estimat/alertă investigată: 400 lei/alertă;3. Indicatori de rezultat:3.1. pentru DSP: indice de raportare a bolilor transmisibile: 75%;F. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente necesare chimioprofilaxiei și vaccinuri: vaccin tifoidic, hepatitic A pediatric, hepatitic B adult, tetanic, precum și medicamentele și vaccinurile prevăzute în rezerva antiepidemică;2. materiale sanitare, inclusiv cele prevăzute în rezerva antiepidemică;3. reactivi;4. dezinfectanți, inclusiv cei prevăzuți în rezerva antiepidemică;5. materiale de laborator;6. echipamente de protecție necesare pentru intervenție în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situații de risc epidemiologic;7. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripționat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuțitoare, cutii carton pentru arhivare;8. prestări servicii pentru:8.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie care se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 40 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV și/sau a formularelor standard de raportare, pentru vaccinările efectuate în comunitățile cu risc crescut de apariție a focarelor de hepatită A, în focare de boală transmisibilă, în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și/sau în alte situații epidemiologice deosebite;8.2. editarea și tipărirea de rapoarte, ghiduri și buletine informative, și multiplicarea și legătoria documentelor și diseminarea lor;8.3. organizarea instruirii metodologice și cursuri de scurtă durată;8.4. testarea de laborator necesară pentru diagnosticul/confirmarea bolilor transmisibile în laboratoarele INSP sau în alte laboratoare care îndeplinesc condițiile minime de referință stabilite de ECDC, în cazul în care testarea nu se poate realiza la nivel județean;8.5. controlul extern al calității;8.6. întreținere, mentenanță, redevențe, asigurări, metrologizare și etalonare a echipamentelor de laborator în vederea acreditării, menținerii acreditării laboratoarelor;8.7. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xeroxurilor și multifuncționalelor;8.8. depozitarea, conservarea și neutralizarea deșeurilor medicale;8.9. transport intern pentru probe, precum și extern, în situații de alertă internațională;8.10. administrarea, dezvoltarea, mentenanță și asigurarea back-up RUBT;9. cărți, publicații și materiale documentare: procurare de cărți și reviste de specialitate, abonamente la publicații periodice de specialitate;10. piese de schimb și accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncționale;11. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncționale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, găleți cu capac pentru infectele din laborator, cutii/găleți colectoare deșeuri înțepătoare- tăietoare, lăzi/genți izoterme, accesorii pentru izoterme, frigidere pentru laboratoarele de microbiologie;12. poșta: timbre, servicii de poștă și curierat, taxe poștale, servicii telefonie și servicii de internet;13. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurna personalului propriu, taxe drum;14. carburanți pentru autovehiculele din dotare;15. cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau convenții civile, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;16. pregătire profesională;17. recoltarea probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz precizate în metodologia de supraveghere, se decontează la un tarif de 10 lei/caz investigat.18. abonament pentru găzduirea RUBT în cloud securizatG. Unități de specialitate care implementează:1. Institutul Național de Sănătate Publică;2. direcțiile de sănătate publică teritoriale;3. unitățile de asistență medicală primară;II.2. Subprogramul național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelorA. Obiective specifice:1. supravegherea în sistem sentinelă, a infecțiilor asociate asistenței medicale în secțiile cu risc crescut - ATI, chirurgie;2. supravegherea, în sistem sentinelă, a antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecții invazive;3. monitorizarea consumului de antibiotice la nivel național;4. realizarea studiului național de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice din spital.B. Activități:1. Activități implementate la nivelul INSP prin CNSCBT și structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică - CRSP - București, Cluj, Iași, Timișoara1.1. organizarea și coordonarea metodologică a supravegherii infecțiilor asociate asistenței medicale, rezistenței microbiene și consumului de antibiotice prevăzute în reglementările legale în vigoare;1.2. elaborarea metodologiilor de supraveghere infecțiilor asociate asistenței medicale, rezistenței microbiene și consumului de antibiotice;1.3. organizarea instruirilor metodologice la nivel regional și național atât pentru direcțiile de sănătate publică, cât și pentru spitalele selectate pentru supravegherea, în sistem sentinelă, a infecțiilor asociate asistenței medicale;1.4. organizarea instruirilor metodologice la nivel regional și național atât pentru direcțiile de sănătate publică, cât și pentru spitalele selectate în vederea participării la studiul național de prevalență de moment din spitale;1.5. asigură monitorizarea la nivel național a consumului de antibiotice;1.6. raportarea datelor epidemiologice privind supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale, rezistenței microbiene și a consumului de antibiotice către forurile internaționale;1.7. acordă asistență tehnică de specialitate pentru DSP-uri județene și a municipiului București, precum și pentru unitățile sanitare/centre rezidențiale pentru monitorizarea focarelor;1.8. informarea forurilor naționale despre situația infecțiilor asociate asistenței medicale, a rezistenței microbiene și a consumului de antibiotice, precum și a germenilor multirezi stenți care prezintă risc epidemiologic;1.9. asigură gestionarea bazei naționale de date a infecțiilor asociate asistenței medicale în vederea analizei și raportărilor în conformitate cu prevederile legale;1.10. organizează și coordonează studiului național de prevalență de moment;1.11. elaborare ghiduri și materiale informative privind supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale, rezistenței microbiene și a consumului de antibiotice;1.12. asigura prin laboratorul CRSP București diagnosticul molecular și secvențierea germenilor multirezistenți implicați în focare de infecții asociate asistenței medicale.2. Activități implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP:2.1. supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale,rezistenței și consumului de antibiotice prevăzute în reglementările legale;2.2. realizarea evaluării activităților specifice Subprogramului național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor, în conformitate cu metodologiile specifice;2.3. asigură centralizarea datelor epidemiologice referitoare la supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale inclusiv a celor din sistemul sentinelă conform reglementărilor în vigoare;2.4. asigură instruirea metodologică a spitalelor care derulează programul, în conformitate cu metodologia transmisă;2.5. participă la studiul de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu metodologia;2.6. asigură asistență tehnică de specialitate în depistarea focarelor de infecții asociate asistenței medicale cu germeni multirezistenți care prezintă risc epidemiologic, precum și coordonarea tehnică pentru focarele IAAM depistate în unitatea sanitară cu paturi.3. Activități implementate la nivelul unităților sanitare cu paturi:3.1. identificarea în sistem sentinelă a infecțiilor asociate asistenței medicale în secțiile/compartimentele cu risc crescut - ATI, chirurgie, conform metodologiei specifice;3.2. realizează supravegherea în sistem sentinelă a antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecții invazive;3.3. raportarea pe fișa specifică și completarea bazei de date privind supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței tulpinilor microbiene care determină infecții invazive conform metodologiei specifice la nivelul unității cu transmiterea acesteia atât către DSP județene respectiv a municipiului București cât și INSP;3.4. participarea la studiul național de prevalență de moment conform cu metodologia specific;3.5. participă la depistarea activă a focarelor de infecții asociate asistenței medicale cu gemeni multirezistenți.C. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. INSP:1.1.1. număr de activități: 200;1.1.2. număr studii de prevalență de moment- infecțiile asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice la nivel național: 1;1.1.3. număr tulpini microbiene caracterizate din punct de vedere molecular- secvențiere: 30.1.2. Direcțiile de sănătate publică:1.2.1. număr activități depistare focare infecții asociate asistenței medicale cu germeni multirezistenți la care s-a asigurat asistență tehnică: 100;1.3. Unitatea sanitară cu paturi sentinelă:1.3.1. număr de infecții asociate asistenței medicale depistate în sistem sentinelă: 4.000;1.3.2. număr de tulpini microbiene care determină infecții invazive caracterizate din punctul de vedere al rezistenței la antibiotice, depistate în sistem sentinelă: 3.000.2. Indicatori de eficiență:2.1. INSP:2.1.1. cost mediu estimat/activitate: 600 lei;2.1.2. cost mediu pe activitate de diagnostic molecular și secvențiere a germenilor multirezistenți implicați în focare de infecții asociate asistenței medicale: 2000 lei;2.2. Direcțiile de sănătate publică:2.2.1. cost mediu estimat/acțiune depistare de focar infecții asociate asistenței medicale cu germeni multirezistenți: 250 lei;2.3. Unitățile sanitare cu paturi2.3.1. cost mediu estimat/acțiune diagnostic etiologie microbiologică și caracterizare a rezistenței microbiene a infecțiilor asociate asistenței medicale tip sentinelă: 300 lei;2.3.2. cost mediu identificare și caracterizare a rezistenței microbiene a tulpinilor microbiene care determină infecții invazive, depistate în sistem sentinela: 300 lei per tulpină;2.3.3. cost mediu confirmare mecanisme de rezistență per tulpină: 400 lei;3. Indicatori de rezultat3.1. rata de incidență a tipurilor de infecții asociate asistenței medicale identificate în sistem sentinelă: 5%;D. Natura cheltuielilor:1. Pentru realizarea activităților programului la nivelul INSP:1.1. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripționat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, bloc-notesuri, ascuțitoare, cutii carton pentru arhivare;1.2. reactivi pentru epidemiologie moleculară - secvențiere;1.3. dezinfectanți;1.4. prestări de servicii pentru:1.4.1. editare și tipărire de rapoarte, ghiduri și buletine informative, multiplicarea și legătoria documentelor și diseminarea lor;1.4.2. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, fax-urilor, xeroxurilor și multifuncționalelor;1.4.3. alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare laborator.1.5. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox și multifuncționale;1.6. poșta: timbre, servicii de poștă și curierat, taxe poștale, abonament internet;1.7. deplasări interne: cheltuieli cu transportul și cazarea personalului propriu;1.8. carburanți pentru autovehiculele din dotare.2. Pentru realizarea activităților programului la nivelul direcțiilor de sănătate publică:2.1. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurna personalului propriu, taxe drum;2.2. carburanți pentru autovehiculele din dotare;2.3. materiale sanitare și de laborator necesare pregătirii probelor de germeni multirezistenți care vor spre a fi transportate;2.4. taxe de transport probe colectate din focarele de infecții asociate asistenței medicale cu germeni multirezistenți către INSP;3. Pentru realizarea activităților programului la nivelul unităților sanitare sentinelă:3.1. medii de cultură pentru izolarea tulpinilor microbiene și reactivi necesari efectuării antibiogramelor;3.2. reactivi pentru confirmare de specie și mecanisme de rezistență;3.3. materiale sanitare și de laborator necesare desfășurării activităților de izolare a tulpinilor microbiene care determină infecții invazive și efectuare a antibiogramei;3.4. prestări de servicii pentru:3.4.1. controlul extern al calității;3.4.2. transport intern pentru probe;3.4.3. depozitarea, conservarea și neutralizarea deșeurilor medicale;3.4.4. întreținere, mentenanță, redevențe, asigurări, metrologizare și etalonare a echipamentelor de laborator;3.5. piese de schimb și accesorii pentru echipamentele de laborator.E. Unități de specialitate care implementează programul:1. Institutul Național de Sănătate Publică;2. DSP județene și a municipiului București;3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" București;4. Institutul Inimii "Niculae Stănicioiu"- Cluj;5. Spitalul Universitar de Urgență Elias;6. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;7. Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie "Prof. Dr. O. Fodor", Cluj-Napoca;8. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;9. Spitalul Județean de urgență Miercurea Ciuc;10. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon", Iași;11. Spitalul Clinic Județean Mureș;12. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;13. Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani14. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brânzeu", Timișoara;15. Spitalul Județean de Urgență Bacău - laborator microbiologie;16. Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. V. Babeș" București - laborator microbiologie;17. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" - laborator microbiologie;18. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - laborator microbiologie;19. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva", Iași - laborator microbiologie;20. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "V. Babeș" Timișoara - laborator microbiologie;21. Spitalul Clinic Colțea București - laborator microbiologie;22. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" - laborator microbiologie;23. Spitalul Clinic "Dr. I. C. Parhon"- laborator microbiologie;24. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad- laborator microbiologie;II.3. Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR și de secvențiere3.1. Activități desfășurate la nivelul INSP prin laboratoarele din cadrul Centrelor Regionale de Sănătate Publică - CRSP:3.1.1. asigurarea la nivelul laboratoarelor CRSP din INSP a testării NAAT/RT-PCR la cazuri suspecte de infecție SARS- CoV-2, conform recomandărilor din metodologiile specifice;3.1.2. efectuează testarea RT-PCR specific de variantă pentru identificarea variantelor SARS- CoV-2 circulante pentru unitățile de specialitate arondate în conformitate cu anexa la Anexa nr. 2 la norme tehnice;3.1.3. încărcarea în timp real a rezultatelor testărilor în platforma dedicată.3.2. Activități implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie și a laboratoarelor din cadrul OSP:3.2.1. asigurarea la nivelul laboratoarelor DSP a testării NAAT/RT-PCR la cazuri suspecte de infecție SARS-CoV-2, conform recomandărilor din metodologia de supraveghere, la recomandarea INSP-CNSCBT;3.3. Activități desfășurate la nivelul laboratoarelor desemnate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 și a variantelor circulante pe teritoriul României:3.3.1. testarea NAAT RT-PCR pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 a cazurilor suspecte conform metodologiei de supraveghere;3.3.2. testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României prin:a) RT-PCR specific de variantă pentru selecționarea cazurilor de interes dintre cele la care testul NAAT/RT-PCR este pozitiv;b) secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS la cazurile pozitive selectate prin test RT-PCR specific de variantă, conform metodologiei de supraveghere;3.3.3. Încărcarea în timp real a rezultatelor testărilor în platforma dedicată.D. Beneficiarii programului: Pentru testarea de laborator efectuată în scopul stabilirii diagnosticului infecției cu virusul SARS-CoV-2 sunt eligibile persoanele care îndeplinesc criteriile pentru inițierea testării pentru SARS-CoV-2 stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus; efectuarea testelor genetice pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante se realizează numai la cazurile care îndeplinesc criteriile epidemiologice și de laborator recomandate prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus. La aceste criterii se adaugă următoarele condiții:1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte smse;3. sunt în tranzit pe teritoriul României.E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr testări NAAT/RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2: 1.000.000/an:1.2. număr testări RT-PCR specific de variantă: 150.000/an:1.3. număr secvențieri ale întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: 9 000/an.2. Indicatori de eficiență:2.1. cost/testare NAAT/RT-PCR efectuată pentru identificarea SARS-CoV-2: 150 lei;2.2. cost/testare RT-PCR specific de variantă: 100 lei;2.3. cost/secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: l.000 lei.3. Indicatori de rezultat:3.1. pentru laboratoarele desemnate care realizează testarea NAAT/RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2: ponderea probelor cu ținte specifice SARS-CoV-2 detectabile: minimum 10%.3.2. pentru laboratoarele desemnate care realizează testarea genetică pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante: ponderea variantelor mutante confirmate prin secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici de nouă generație (NGS): 90%.F. Natura cheltuielilor eligibile1. tarif/serviciul de testare NAAT/RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 150 lei/testare realizată și raportată în cazul probelor biologice recoltate.2. tarif/serviciul de testare genetică prin metoda RT-PCR specific de variantă se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 100 lei/testare realizată și raportată;3. tarif/serviciul de testare genetică prin metoda secvențierii întregului genom SARS- CoV-2 se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 1.000 lei/testare realizată și raportată;G. Unități de specialitate care implementează:a) Institutul Național de Sănătate Publică1. INSP-CRSP București2. INSP-CRSP Cluj3. INSP-CRSP Iași4. INSP-CRSP Timișoarab) direcțiile de sănătate publică teritoriale:1. DSP ALBA2. DSP ARAD3. DSP BACĂU4. DSP BIHOR, punct de lucru BEIUȘ5. DSP BRĂILA6. DSP BRAȘOV7. DSP BUZĂU8. DSP CONSTANȚA9. DSP DOLJ10. DSP HARGHITA11. DSP OLT12. DSP PRAHOVA13. DSP SUCEAVA14. DSP TELEORMAN15. DSP TULCEA16. DSP VASLUi17. DSP VRANCEAc) laboratoare care efectuează testarea NAAT/RT-PCR pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, aflate în contract cu DSP:1. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia2. Spital Clinic Județean de Urgență Arad3. Spitalul Județean de Urgență Pitești4. Spitalul Orășenesc Sf. Spiridon Mioveni5. Spitalul Municipal Câmpulung6. Spital Județean de Urgență Bacău7. Spital Municipal "Sf Ierarh dr. Luca" Onești8. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea9. Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea" Marghita10. Spitalul Județean de Urgență Bistrița11. Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani12. Spitalul Județean de Urgență Brăila13. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov14. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov15. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov16. Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș17. Institutul Clinic Fundeni18. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Dr. Victor Babeș19. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila20. Spitalul Universitar de Urgență Elias21. Institutul Oncologic București22. Spitalul Clinic de Urgență București23. Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Medico- Militar Cantacuzino24. Institutul de Virusologie "Ștefan Nicolau"25. Spitalul Universitar de Urgență București26. Institutul Marius Nasta27. Spitalul Județean de Urgență Călărași28. Spitalul Județean de Urgență Reșița29. Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș30. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca31. SPITALUL Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca32. Institutul Oncologic Prof. Ton Chiricuta33. UMF Iuliu Hațeganu/Centrul de Cercetări Pentru Genomică Funcțională34. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța35. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța36. Spitalul Municipal Medgidia37. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța38. Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Gafencu" Constanța39. Spitalul Județean de Urgență dr. Fogolyan Kristof, Sf. Gheorghe40. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște41. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova42. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova43. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ap. Andrei Galați44. Spitalul Clinic de boli infecțioase Galați45. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați46. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați47. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu48. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu49. Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc50. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc51. Spitalul Județean de Urgență Deva52. Spitalul Municipal Hunedoara53. Spital Județean de Urgență Slobozia54. Institutul de Boli Cardiovasculare Iași55. Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii Sf. Maria Iași56. Centrul Avansat de Cercetare - Dezvoltare în Medicină Experimentală CEMEX Iași57. Spitalul Clinic De Boli Infecțioase Sfânta Parascheva, Iași58. Institutul Regional De Oncologie Iași59. Spitalul Județean de Urgență Dr. C-tin Opriș, Baia Mare60. Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie, Baia Mare61. Spitalul Municipal Sighetul Marmației62. Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus63. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin64. Spitalul Clinic Județean Mureș65. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - corp clădire Chirurgie infantilă + maternitate66. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț67. Spitalul Municipal De Urgență Roman68. Spitalul Județean de Urgență Slatina69. Spitalul Județean de Urgență Ploiești70. Spitalul Pediatrie Ploiești71. Spitalul Județean de Urgență Zalău72. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare73. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu74. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu75. Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava76. Spitalul Municipal Vatra Dornei77. Spitalul Județean de Urgență Alexandria78. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Timișoara79. Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu80. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara81. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara82. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea83. Spitalul Județean de Urgență Vaslui84. Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman "Bârlad"d) laboratoare desemnate care efectuează testarea genetică prin RT-PCR specific de variantă:1. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca;3. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara;4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;5. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva", Iași;6. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș";7. Spitalul Clinic de Boli infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș", București;8. Institutul de Virusologie "Ștefan S. Nicolau", București;9. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", București;10. Institutul Național de Sănătate Publică, prin laboratoarele CRSP;e) unități de specialitate care efectuează testare genetică prin metoda secvențierii întregului genom SARS-CoV-2:1. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof Dr. Matei Balș";2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino";H. Criterii de selecție a unităților de specialitate care implementează testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României:1. pentru testarea NAAT/RT-PCR pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2:– criteriilor aprobate prin OMS nr. 94/2021 pentru constituirea comisiei tehnice de evaluare a capacității unităților de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru detecția virusului SARS-CoV-2 și secvențiere pentru identificarea și caracterizarea virusului SARS-CoV-2, precum și constituirea grupului tehnic de lucru pentru monitorizarea procesului de testarea a infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare2. pentru RT-PCR specific de variantă: instituții sau unități sanitare publice care au în structura organizatorică un laborator ce face dovada îndeplinirii criteriilor următoare:1.1. are experiență de cel puțin 5 ani în diagnosticul molecular;1.2. deține acreditare SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 15189:2013 pentru cel puțin o tehnică de diagnostic molecular (poate fi alta decât SARS-CoV-2) sau face parte din structura Institutului Național de Sănătate Publică, a rețelei de genetică medicală, organizată conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.358/2014 privind înființarea rețelei de genetică medicală sau din rețeaua laboratoarelor de mare performanță pentru diagnosticarea infecției HIV și monitorizarea terapiei anti-HfV;1.3. deține expertiză și capacitate de instruire/formare teoretică și practică în diagnostic molecular individual sau în parteneriat cu o instituție de învățământ superior:1.4. are capacitate de testare prin RT-PCR standard de minimum 400 de probe biologice/zi și prin RT-PCR specific de variantă de mini mum 200 de probe biologice/zi;1.5. are capacitate de stocare a probelor biologice lucrate într-un interval de 6 luni la o temperatură de -80°C;2. pentru secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: instituții sau unități sanitare publice care au în structura organizatorică un laborator ce face dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la punctul 1, precum și a următoarelor criterii:2.1. are istoric de încărcare de secvențe SARS-CoV-2 de bună calitate în baze de date recunoscute internațional precum "Global inițiative on sharing all influenza data" (GISAID) și altele asemenea;2.2. are publicații relevante pentru activitatea curentă în jurnale științifice peer-reviewed.  +  ANEXĂla anexa 2 la normele tehnice
  Arondarea teritorială pentru laboratoarele care efectuează
  testele genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante
  Regiunea de dezvoltareLaboratorul care efectuează testarea RT-PCR specific de variantăLaboratorul care efectuează secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS
  București-IlfovINSP-CRSP BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș»
  Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș», București
  Sud-EstInstitutul de Virusologie «Ștefan S. Nicolau», București
  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale «Dr. Victor Babeș», București
  Nord-EstSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva, Iași
  INSP-CRSP Iași
  CentruSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  Sud MunteniaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico- Militară «Cantacuzino», BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino»
  Nord-VestSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
  INSP-CRSP Cluj-Napoca
  Sud-Vest OlteniaSpitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
  VestSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș, Timișoara
  INSP-CRSP Timișoara
  Diagrama procesului de secvențiere a genomului SARS-CoV-2: LEGENDĂ: (a): probe biologice recoltate de la cazurile care îndeplinesc criterii epidemiologice pentru efectuarea secvențierii întregului genom SARS-CoV-2 prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP; (b): probele biologice recoltate de la cazurile simptomatice, conform definiției de caz prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, pentru efectuarea RT-PCR specific de variantă; (c): probe biologice pozitive la RT-PCR standard și evaluate prin RT-PCR specific de variantă.
   +  Anexa nr. 3la normele tehniceIII. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A INFECȚIEI HIV/SIDAA. Obiective:1. reducerea răspândirii infecției HIV/SIDA prin acțiuni specifice de prevenire, precum și prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecția HIV/SIDA și a persoanelor infectate HIV simptomatice;2. reducerea morbidității asociate cu infecția HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecție HIV/SIDA;B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", București.C. Activități:1. prevenirea și supravegherea infecției HIV/SIDA:1.1. efectuarea testelor specifice de screening;1.2. confirmarea cazurilor de infecție HIV;1.3. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;1.4. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare profilaxiei postexpunere;2. tratamentul și monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecție HIV/SIDA:2.1. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV/SIDA la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;2.2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV pentru tratamentul bolnavilor cu infecție HIV/SIDA;2.3. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor necesare pentru profilaxia principalelor infecții oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA;2.4. asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA;2.5. efectuarea testelor de rezistență genotipică la ARV la bolnavii cu infecție HIV/SIDA în eșec terapeutic;2.6. creșterea aderenței la tratament.1. Activități în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV/SIDA:1.1. Activități efectuate la nivelul Ministerului Sănătății:1.1.1. organizează, la nivel național, procedurile de achiziții centralizate pentru dispozitivele medicale necesare implementării activităților din domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV/SIDA și asigură repartizarea acestora în teritoriu conform prevederilor ordinului aprobat de ministrul sănătății, la propunerea Direcției generale asistență medicală și sănătate publică;1.2. Activități implementate la nivelul D.S.P.:1.2.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA la femeile gravide și persoanele din grupele de risc pentru infecția HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening tip ELISA HIV 1+2;1.2.2. asigură confirmarea infecției HIV/SIDA pentru gravidele și persoanele din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA prin testare Western blot;1.2.3. realizează îndrumarea gravidelor și persoanelor din grupele de risc cu rezultat rezultat pozitiv la testare către specialistul infecționist din teritoriu în vederea evaluării clinico-imunologice;1.2.4. realizează distribuirea testelor de screening rapide, după caz, către unitățile sanitare implicate în testarea infecției HIV/SIDA;1.2.5. asigură colectarea din teritoriu a raportărilor privind screening-ul infecției HIV/SIDA, analiza rezultatelor și transmiterea indicatorilor, precum și a rezultatelor analizei efectuate către Unitatea de asistență tehnică și management;1.2.6. asigură colectarea fișelor de raportare a cazurilor noi de HIV și transmiterea acestora Compartimentului de monitorizare și raportare a infecției HIV din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș";1.2.7. asigură distribuirea seringilor de unică folosință și acelor necesare activităților de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecției HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile către unități sanitare care derulează programul; descărcarea din gestiunea direcției de sănătate publică a seringilor și acelor distribuite gratuit consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de predare-primire, care sunt anexe la contract și a deconturilor de cheltuieli însoțite de tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor și semnătura acestora.1.2.8. estimarea anuală a necesarului de teste de screening rapide și ELISA HIV 1+2 pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA pentru activitatea proprie și pentru activitățile din unitățile sanitare implicate în screening-ul infecției HIV/SIDA și transmiterea acestuia către Unitatea de asistență tehnică și management.1.3. Activități implementate la nivelul spitalelor de boli infecțioase sau spitalelor care au în structură secții sau compartimente de boli infecțioase:1.3.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA la femeile gravide și la persoanele din grupele de risc pentru infecția HIV/SIDA sau care se internează cu simptomatologie sugestivă pentru infecția HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening rapide, distribuite de direcțiile de sănătate publică;1.3.2. asigură consilierea post-testare;1.3.3. evaluarea persoanelor cu rezultate pozitive la testele de screening pentru infecția HIV/SIDA în vederea confirmării/infirmării diagnosticului;1.3.4. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către centrul regional în vederea: confirmării infecției HIV/SIDA prin testare RNA-HIV, încadrării clinice și imuno-virusologice și aprecierii oportunității de a iniția tratamentul specific și profilaxia infecțiilor oportuniste;1.3.5. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV efectuate, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc și rezultate, la direcția de sănătate publică teritorială;1.3.6. întocmirea fișelor de raportare a cazurilor noi și transmiterea acestora către direcția de sănătate publică și Compartimentul de monitorizare și raportare a infecției HIV din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș";1.3.7. estimarea anuală a necesarului de teste pentru screening-ul infecției HIV/SIDA, pe tipuri de teste, și transmiterea acestuia către direcția de sănătate publică teritorială;1.3.8. realizează acordarea gratuită a seringilor de unică folosință și acelor necesare activităților de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecției HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile prin intermediul structurilor proprii sau, după caz, prin intermediul organizațiilor nonguvernamentale în baza contractelor încheiate cu acestea. Descărcarea din gestiunea unității sanitare a seringilor și acelor acordate gratuit consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de predare-primire care sunt anexe la contract și a deconturilor de cheltuieli însoțite de tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor și semnătura acestora;1.3.9. realizează colectarea seringilor de unică folosință și acelor uzate rezultate din activitatea de schimb de seringi și neutralizarea acestora.1.4. Activități implementate la nivelul spitalelor de pneumoftiziologie și spitalelor de boli dermato-venerice sau spitalelor care au în structură secții sau compartimente de pneumoftiziologie, respectiv dermato-venerologie:1.4.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA al tuturor bolnavilor cu TB, respectiv ITS;1.4.2. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către specialistul infecționist din teritoriu în vederea confirmării infecției;1.4.3. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV efectuate, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc și rezultate, la direcția de sănătate publică teritorială;1.4.4. estimarea anuală a necesarului de teste pentru pentru screening-ul infecției HIV/SIDA, pe tipuri de teste și transmiterea acestuia către direcția de sănătate publică teritorială.1.5. Activități implementate la nivelul maternităților:1.5.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA al gravidelor la luarea în evidență și apoi la momentul nașterii;1.5.2. îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către specialistul infecționist din teritoriu în vederea confirmării infecției și pentru inițierea măsurilor de profilaxie specifică;1.5.3. aplicarea protocolului de prevenire a transmiterii verticale a infecției HIV/SIDA de la mamă la făt:1.5.3.1. inițierea terapiei ARV la gravidă;1.5.3.2. naștere prin operație cezariană dacă RNA-HIV este detectabil la 32-36 săptămâni de amenoree;1.5.3.3. profilaxia cu ARV la nou-născut;1.5.3.4. asigurarea accesului la alăptarea artificială.1.5.4. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc și rezultate la direcția de sănătate publică teritorială;1.5.5. estimarea anuală a necesarului de teste pentru screening HIV, pe tipuri de teste și transmiterea acestuia către direcția de sănătate publică teritorială.1.6. Activități implementate la nivelul cabinetelor de medicină de familie:1.6.1. luarea în evidență a gravidelor în primele luni de sarcină și recomandarea efectuării testului de screening al infecției HIV/SIDA, prin laboratorul direcției de sănătate publică teritorială sau alte laboratoare acreditate;1.6.2. îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către specialistul infecționist din teritoriu în vederea confirmării infecției și pentru inițierea măsurilor de profilaxie specifică.1.7. Activități implementate la nivelul unităților medicale cu privire la utilizatorii de droguri IV:1.7.1. implementarea activităților de schimb de seringi în colaborare cu direcțiile de sănătate publică teritoriale;1.7.2. promovarea screening-ului infecției HIV/SIDA în rândul utilizatorilor de droguri IV;1.7.3. îndrumarea utilizatorilor de droguri IV cu rezultate pozitive la testele de screening către specialistul infecționist;1.7.4. participarea la derularea studiilor sentinelă în rândul categoriilor populaționale la risc crescut pentru infecția HIV în colaborare cu Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" și Institutul Național de Sănătate Publică.1.8. Activități implementate la nivelul tuturor unităților sanitare cu paturi:1.8.1. promovarea măsurilor de aplicare a precauțiunilor universal;1.8.2. aplicarea, în primele 48 de ore de la expunerea accidentală, a protocolului de prevenire a transmiterii infecției HIV la persoanele expuse la sânge și alte secreții provenind de la persoane infectate sau cu status HIV neprecizat și cu comportament la risc:1.8.2.1. măsuri imediate de igienă;1.8.2.2. informarea medicului șef de secție/șef de gardă;1.8.2.3. trimiterea către specialistul infecționist din teritoriu.1.9. Aplicarea de către specialistul infecționist a măsurilor de:1.9.1. testare HIV a persoanei expuse și a pacientului sursă (ori de câte ori acest lucru este posibil) cu teste ELISA HIV 1+2 de generația a IV-a sau cu teste rapide HIV, după caz;1.9.2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare pentru efectuarea profilaxiei specifice pe o perioadă de 30 zile, în funcție de gravitatea expunerii;1.9.3. monitorizarea de laborator la 1, 3 și 6 luni de la expunere. Se recomandă asigurarea accesului la RNA-HIV pentru sursă și persoană expusă, acolo unde riscul de transmitere a infecției HIV/SIDA este considerat mare.2. Activități în domeniul tratamentului și monitorizării răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecție HIV/SIDA:2.1. Activități realizate la nivelul Ministerului Sănătății:2.1.1. efectuează, la nivel național, achiziții centralizate pentru medicamentele antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate infecției HIV/SIDA și a testelor de rezistență genotipică la ARV prevăzute în Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013, cu modificările și completările ulterioare;2.1.2. până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prevăzute la pct. 2.1.1 prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate care se acordă bolnavilor cu infecție HIV/SIDA se achiziționează de unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.2.2. Activități implementate la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA*1):2.2.1. evaluarea clinică și imuno-virusologică a bolnavilor confirmați cu infecție HIV din teritoriul arondat centrului regional, în regim de spitalizare, în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate;2.2.2. formularea recomandărilor pentru bolnavii cu infecție HIV/SIDA din teritoriul arondat centrului regional privind:2.2.2.1. inițierea tratamentului cu medicamente ARV și schema de utilizat, conform Ghidului național de tratament ARV;2.2.2.2. schimbările de tratament în cazurile cu reacții adverse sau cu eșec prin rezistență la ARV;2.2.2.3. profilaxia pentru principalele infecții oportuniste;2.2.3. efectuarea monitorizării periodice, în regim de spitalizare de zi, în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.2.3.1. la 1 lună de la inițierea tratamentului ARV: determinarea nivelului limfocitelor CD4 și a valorii RNA-HIV;2.2.3.2. la un interval de minimum 6 luni: determinarea nivelului limfocitelor CD4 și a valorii RNA-HIV;2.2.3.3. la bolnavii cu eșec terapeutic: evaluarea prezenței mutațiilor primare de rezistență la ARV;2.2.4. realizarea inițierii și continuării tratamentului ARV la bolnavii confirmați cu infecție HIV/SIDA aflați în evidență activă proprie, în spital și în ambulatoriu;2.2.5. realizarea profilaxiei principalelor infecții oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA, în spital și în ambulatoriu;2.2.6. monitorizarea nivelului de aderență la tratament pentru bolnavii cu infecție HIV din teritoriul arondat centrului regional;2.2.7. monitorizarea și evaluarea la nivel regional a implementării activităților specifice de către spitalele de boli infecțioase din teritoriul arondat;2.2.8. organizarea în colaborare cu Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" a activităților de pregătire a personalului cu responsabilități în domeniu;2.2.9. dezvoltarea și aplicarea la nivelul unităților medicale din teritoriul arondat de programe integrate de servicii medicale și de consiliere;2.2.10. estimarea anuală a necesarului de medicamente antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul profilactic al infecțiilor asociate, pentru activitățile proprii și pentru activitățile din unitățile sanitare din teritoriul arondat și transmiterea acestuia către Unitatea de asistență tehnică și management;2.2.11. raportarea către Unitatea de asistență tehnică și management și Compartimentul de monitorizare și raportare a infecției HIV din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș" a datelor legate de controlul infecției HIV. Notă: *1) Centrele regionale și arondarea județelor la acestea este următoarea:1. Centrul regional București: Institutul de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș":a) județul Argeș;b) județul Buzău;c) județul Dâmbovița;d) județul Galați;e) județul Ialomița;f) județul Ilfov;g) județul Prahova;h) județul Vâlcea;i) județul Vrancea; Institutul de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș" asigură:a) coordonarea tehnică și metodologică a centrelor regionale HIV/SIDA în domeniul de competență;b) afișarea pe pagina de internet a institutului a datelor privind situația epidemiologică HIV/SIDA, situația testărilor HIV, alte date și informații rezultate din evaluări epidemiologice, clinice sau de comportament legate de HIV/SIDA;c) realizarea atribuțiilor în domeniul asistenței tehnice și managementului programului prevăzute la art. 17 din normele tehnice.2. Centrul regional București: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș" București:a) județul Brăilab) județul Călărași;c) județul Giurgiu;d) județul Teleorman.3. Centrul regional Craiova: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova:a) județul Dolj;b) județul Gorj;c) județul Mehedinți;d) județul Olt.4. Centrul regional Timișoara: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Victor Babeș" Timișoara:a) județul Arad;b) județul Caraș-Severin;c) județul Hunedoara;d) județul Timiș.5. Centrul regional Târgu Mureș: Spitalul Clinic Județean Mureș:a) județul Alba;b) județul Bistrița-Năsăud;c) județul Mureș;d) județul Sibiu.6. Centrul regional Brașov: Spitalul de Boli Infecțioase Brașov:a) județul Brașov;b) județul Covasna;c) județul Harghita.7. Centrul regional Cluj-Napoca: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca:a) județul Bihor;b) județul Cluj;c) județul Maramureș;d) județul Satu Mare;e) județul Sălaj.8. Centrul regional Iași: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași:a) județul Bacău;b) județul Botoșani;c) județul Iași;d) județul Neamț;e) județul Suceavaf) județul Vaslui.9. Centrul regional Constanța: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța:a) județul Constanța;b) județul Tulcea.2.3. Activități implementate la nivelul spitalelor de boli infecțioase sau spitalelor care au în structură secții sau compartimente de boli infecțioase:2.3.1. realizarea inițierii și continuării, în spital și în ambulatoriu, a tratamentului cu medicamente ARV la bolnavii cu infecție HIV aflați în evidență activă, conform recomandărilor efectuate de centrul regional căruia îi este arondat teritorial;2.3.2. asigură colaborarea cu bolnavul și cu întreaga echipă medicală aflată la dispoziție pentru promovarea unei aderențe la tratamentul ARV > 95%;2.3.3. evaluarea evoluției bolii prin efectuarea periodică a testelor de laborator, în regim de spitalizare de zi, în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.3.3.1. bianual: hemoleucogramă, teste enzimatice hepatice, glicemie, colesterol, trigliceride, LDL, HDL, uree, creatinină, lipază;2.3.3.2. anual: markeri de hepatită virală și de sifilis;2.3.4. îndrumă persoanele seropozitive către centrul regional căruia îi este arondat teritorial în vederea confirmării infecției HIV prin test RNA-HIV, în vederea încadrării clinice și imuno- virusologice și a aprecierii oportunității de a iniția tratamentul specific și profilaxia unor infecții oportuniste;2.3.5. aplicarea recomandărilor specialiștilor de la nivelul centrului regional căruia îi este arondat teritorial;2.3.6. estimează anual necesarul de medicamente antiretrovirale, antiinfecțioase pentru tratamentul profilactic al infecțiilor asociate și îl trimite centrului regional căruia îi este arondat teritorial.2.3.7. îndrumă periodic pacientul către Centrul regional coordonator pentru monitorizare CD4, RNA-HIV și test de rezistență, după caz.D. Beneficiarii programului: Persoanele care au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse pot fi incluse în program în condițiile îndeplinirii următoarelor criterii:1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV/SIDA:1.1. pentru efectuarea testelor de screening HIV/SIDA:1.1.1. femeia gravidă;1.1.2. persoane din grupele la risc:1.1.2.1. persoane cu TB;1.1.2.2. persoane cu ITS;1.1.2.3. donatori de sânge;1.1.2.4. personal medico-sanitar;1.1.2.5. hemodializați;1.1.2.6. transfuzați;1.1.2.7. nou-născuți din mame seropozitive HIV;1.1.2.8. deținuți;1.1.2.9. utilizatori de droguri IV;1.1.2.10. homosexuali;1.1.2.11. persoane care practică sex comercial;1.1.2.12. contacți cu persoane infectate HIV;1.1.2.13. persoane cu parteneri sexuali multipli;1.1.2.14. victime ale violului sau abuzurilor sexuale;1.1.2.15. șoferi de transport internațional;1.1.2.16. marinari de cursă lungă;1.1.2.17. persoane cu sejur > 6 luni în străinătate;1.1.2.18. persoane care au lucrat > 6 luni în străinătate;1.1.2.19. persoane care urmează să se căsătorească;1.1.2.20. persoane care solicită testarea;1.2. pentru efectuarea profilaxiei postexpunere:1.2.1. gravide HIV-pozitive și nou-născuți până la vârsta de 6 săptămâni;1.2.2. persoane expuse accidental la sânge și alte secreții provenind de la persoane infectate sau cu status HIV neprecizat și cu comportament la risc.2. în domeniul tratamentului și monitorizării răspunsului terapeutic al bolnavilor cu infecție HIV/SIDA:2.1. pentru efectuarea tratamentului ARV: persoane confirmate cu infecție HIV/SIDA, aflate în supraveghere activă, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidului național de tratament ARV:2.1.1. infecție HIV simptomatică;2.1.2. infecție HIV asimptomatică + criterii imunologice:2.1.2.1. limfocite CD4 < 500/mmc;2.1.2.2. limfocite CD4 > 500/mmc, dar cu o rată mare de scădere;2.1.3. infecție HIV asimptomatică + criterii virusologice;2.1.3.1. nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) peste 100.000 copii/ml;2.1.3.2. nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) < 100.000 copii/ml, dar cu o rată mare de creștere.2.2. pentru efectuarea profilaxiei infecțiilor oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA:2.2.1. CD4 < 200/mmc: profilaxie PCP cu Cotrimoxazol;2.2.2. CD4 < 100/mmc: profilaxie Toxoplasmoză cu Cotrimoxazol;2.2.3. CD4 < 50/mmc: profilaxia pentru infecții cu Mycobacterii atipice cu Azithromycinum sau Clarithromycinum;2.2.4. bolnavi cu meningită criptococică: profilaxie cu Fluconazolum;2.2.5. bolnav HIV cu infecție TB: profilaxie cu Isoniazidum și Rifampicinum.2.3. pentru efectuarea testelor de rezistență genotipică la ARV: bolnavi HIV/SIDA în eșec terapeutic. Persoanele aflate în tranzit pe teritoriul României care prezintă un risc epidemiologic sau o situație de urgență pot fi beneficia activitățile programului pentru perioada limitată în care tranzitează teritoriul țării.E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de teste HIV efectuate (pe tipuri de teste):1.1.1. teste rapide HIV: 120.000 teste, din care 110.000 de teste efectuate la gravide;1.1.2. teste ELISA HIV 1+2:101.000 teste, din care 81.000 de teste efectuate la gravidă;1.2. număr de persoane la care s-a realizat profilaxia postexpunere: 800 persoane;1.3. număr de bolnavi HIV/SIDA beneficiari de tratamentul cu ARV: 13.000 bolnavi;1.4. număr de bolnavi HIV/SIDA beneficiari de profilaxie cu non-ARV-uri: 800 bolnavi;1.5. număr de bolnavi HIV/SIDA în eșec terapeutic beneficiari de efectuarea testului rezistență genotipică la ARV: 1000 teste;2. Indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/testare rapidă HIV: 4 lei;2.2. cost mediu estimat/testare ELISA HIV 1+2: 9 lei;2.3. cost mediu ARV estimat/persoană la care s-a realizat profilaxia postexpunere: 713 lei;2.4. cost mediu estimat/bolnav HIV/SIDA beneficiar de tratament cu ARV/an: 22.330 lei;2.5. cost mediu estimat/bolnav HIV/SIDA beneficiar de profilaxie cu non-ARV-uri: 2.000 lei;2.6. cost mediu estimat/test de rezistență genotipică la ARV: 898 lei.3. Indicatori de rezultat:3.1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV:3.1.1. efectuarea testării HIV la minimum 60% gravide din totalul gravidelor;3.1.2. efectuarea testării HIV la minimum 1% persoane din populația generală;3.1.3. efectuarea profilaxiei pentru reducerea transmiterii verticale a infecției HIV/SIDA la minimum 95% din femeile gravide cu rezultat pozitiv la screening-ul HIV/SIDA;3.1.4. efectuarea profilaxiei pentru reducerea transmiterii verticale a infecției HIV la minimum 99% din copiii născuți din mame HIV pozitive;3.1.5. efectuarea profilaxiei postexpunere la 100% din persoanele expuse accidental care au indicație de tratament ARV;3.2. în domeniul tratamentului și monitorizării persoanelor cu infecție HIV/SIDA:3.2.1. efectuarea tratament ARV la minimum 80% din bolnavii HIV/SIDA aflați în evidență activă;3.2.2. efectuarea profilaxiei pentru infecții oportuniste la minimum 5% din totalul bolnavi HIV/SIDA aflați în tratament ARV;3.2.3. efectuarea testării de rezistență genotipică la ARV la 70% din bolnavii HIV/SIDA aflați în eșec terapeutic.F. Natura cheltuielilor eligibile:1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV:1.1. reactivi: teste HIV rapide și teste ELISA HIV 1+2 achiziționate de Ministerul Sănătății prin achiziție publică centralizată;1.2. medicamente specifice ARV*1) necesare profilaxiei postexpunere;1.3. materiale sanitare: seringi, ace, vacutainere cu ace, mănuși de unică folosință, vată, alcool, cutii colectoare pentru seringi și ace, recipiente pentru depozitare - transport de probe;1.4. dezinfectanți;1.5. materiale de laborator: eprubete, criotuburi;1.6. prestări servicii pentru:1.6.1. neutralizarea deșeurilor medicale;1.6.2. organizarea instruirilor metodologice și a campaniilor de informare-educare-comunicare;1.6.3. prestări de servicii pentru confirmarea infecției HIV/SIDA la gravide și persoane din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA prin testare Western blot;1.7. cheltuieli de personal și/sau cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea desfășurată de consilierii HIV/SIDA care fac dovada parcurgerii unei forme de pregătire; această cheltuială este eligibilă până la trecerea la sistemul de testare opt-out.2. pentru activitățile din domeniul tratamentului și monitorizării persoanelor cu infecție HIV/SIDA:2.1. medicamente specifice ARV*1) și medicamente antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate*2);2.2. teste de rezistență geno tipică la ARV, în condițiile achiziționării acestora de Ministerul Sănătății prin achiziție publică centralizată. Notă: *1) medicamentele specifice ARV și *2) medicamentele antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate sunt prevăzute la punctul P1 din secțiunea C2 din anexa la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare; decontarea lor se realizează, conform prevederilor art. 58 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la prețul de achiziție, care nu poate depăși prețul de decontare, aprobat prin ordin comun al ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate.G. Unități de specialitate care implementează:1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV:1.1. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" București;1.2. I.N.S.P.;1.3. D.S.P.;1.4. spitale de boli infecțioase și spitale care au în structură secții sau compartimente de boli infecțioase;1.5. spitale cu secții de obstetrică-ginecologie (maternități);1.6. spitale de pneumoftiziologie și spitale care au în structură secții sau compartimente de pneumoftiziologie;1.7. spitale de boli dermato-venerice și spitale care au în structură secții sau compartimente de boli dermato-venerice;1.8. cabinete de medicină de familie, cabinete de planificare familială;2. în domeniul tratamentului și monitorizării răspunsului terapeutic al bolnavilor cu infecție HIV/SIDA:2.1. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș";2.2. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia;2.3. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;2.4. Spitalul Județean de Urgență Pitești;2.5. Spitalul Județean de Urgență Bacău;2.6. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea;2.7. Spitalul Județean de Urgență Bistrița;2.8. Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani;2.9. Spitalul Județean de Urgență Brăila;2.10. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov;2.11. Spitalul Județean de Urgență Buzău;2.12. Spitalul Județean de Urgență Călărași;2.13. Spitalul Județean de Urgență Reșița;2.14. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca2.15. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;2.16. Spitalul Județean de Urgență "Dr. F. Kristof" Sfântu Gheorghe;2.17. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;2.18. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova;2.19. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Galați;2.20. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu;2.21. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu;2.22. Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc;2.23. Spitalul de Urgență Petroșani;2.24. Spitalul Județean de Urgență Deva;2.25. Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara;2.26. Spitalul Județean de Urgență Slobozia;2.27. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași;2.28. Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;2.29. Spitalul Municipal Sighetu Marmației;2.30. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin;2.31. Spitalul Clinic Județean Mureș;2.32. Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;2.33. Spitalul Municipal de Urgență Roman;2.34. Spitalul Județean de Urgență Slatina;2.35. Spitalul Județean de Urgență Ploiești;2.36. Spitalul Județean de Urgență Zalău;2.37. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;2.38. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;2.39. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;2.40. Spitalul Municipal Mediaș;2.41. Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava;2.42. Spitalul Județean de Urgență Alexandria;2.43. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Victor Babeș" Timișoara;2.44. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara;2.45. Spitalul Județean de Urgență Tulcea;2.46. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;2.47. Spital Județean de Urgență Vaslui;2.48. Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad;2.49. Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani;2.50. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș" București;2.51. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov;2.52. Spitalul Penitenciar Jilava;2.53. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" București.  +  Anexa nr. 4la normele tehniceIV. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A TUBERCULOZEI (PNPSCT)A. Obiective:1. reducerea incidenței, prevalenței și a mortalității TB;2. creșterea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară.B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"C. Activități:1. depistarea și supravegherea cazurilor de TB;2. diagnosticul cazurilor de TB;3. tratamentul bolnavilor TB;4. monitorizarea răspunsului terapeutic.1. Activități efectuate la nivelul Ministerului Sănătății:1.1. efectuează, la nivel național, achiziții centralizate pentru dispozitivele medicale și medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor TB, prevăzute în Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013, cu modificările și completările ulterioare;1.2. până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prevăzute la punctul 1.1. prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, dispozitivele medicale și medicamentele specifice care se acordă bolnavilor, se achiziționează de unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție, care, în cazul medicamentelor, nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii;1.3. achiziționarea medicamentelor, dispozitivelor medicale, materialelor sanitare și altora asemenea, necesare pentru derularea programului cărora nu le sunt aplicabile prevederile punctului 1.1., se realizează de unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție, care, în cazul medicamentelor, nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.2. Activități desfășurate în domeniul asistenței tehnice și managementului:2.1. Activități desfășurate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" București: conform Ghidului metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioare;2.2. Activități desfășurate de către coordonatorul tehnic județean:Ghidul metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioare;3. Activitățile derulate la nivelul I.N.S.P. prin CNSCBT și structurile sale regionale: conform Ghidului metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioare.4. Activități derulate la nivelul direcțiilor de sănătate publică:4.1. efectuează, în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA, testarea HIV pentru pacienții suspecți/confirmați cu tuberculoză, pentru unități medicale care nu au posibilitatea de testare HIV;4.2. coordonează investigația epidemiologică și măsurile de control în focarele cu minimum 3 cazuri și la apariția unui caz de tuberculoză dr într-o colectivitate, în conformitate cu prevederile titlului C punctul 2 subpunctul 2.3. din Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare;4.3. raportează la INSP - CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri, depistate în colectivități, precum și apariția unui caz de tuberculoză DR într-o colectivitate, pe formularul furnizat de CNSCBT;4.4. colaborează cu rețeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului;4.5. monitorizează la nivel județean derularea activităților acestui domeniu, în colaborare cu medicul coordonator județean TB;4.6. asigură, împreună cu coordonatorul tehnic județean, repartiția fondurilor alocate programului, pentru unitățile sanitare de pneumoftiziologie din județ;4.7. asigură, împreună cu coordonatorul tehnic județean, corectitudinea în înregistrarea și raportarea datelor epidemiologice privind infecția TB, precum și a indicatorilor specifici programului.5. Activități derulate la nivelul unităților sanitare de specialitate TB sau care au în structura organizatorică secții sau dispensare de pneumoftiziologie: conform Ghidului metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioare6. Activități derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie și al cabinetelor medicale din unitățile de învățământ: conform Ghidului metodologic de implementare a programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei aprobat prin OMS nr. 1171/2015, cu modificările și completările ulterioareD. Beneficiarii programului: Persoane care au calitatea de: simptomatici respiratori, suspecți TB, contacți TB și altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză, bolnavi cu tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară, confirmată ori nu bacteriologic, la care medicul pneumolog sau, pentru tuberculoză extrarespiratorie, specialistul de organ împreună cu medicul pneumolog a decis inițierea unui tratament antituberculos și care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;3. sunt în tranzit pe teritoriul României și prezintă un risc epidemiologic sau o situație de urgență medicală.E. Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici:1.1. numărul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infecție/îmbolnăvire de tuberculoză (simptomatici respiratori, suspecți TB, contacți TB și altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză): 262.0001.2. număr de persoane examinate care au beneficiat de examene radiologice: 157.000;1.3. număr de persoane examinate care au beneficiat de examene bacteriologice bK prin metoda convențională: 62.000 persoane;1.4. număr de persoane care au beneficiat de testare cutanată la tuberculină: 8.000;1.5. număr de persoane care au beneficiat de testare IGRA: 2001.6. numărul de persoane care au beneficiat de administrarea tratamentului chimioprofilactic: 5.000;1.7. număr anchete epidemiologice efectuate: 8.000;1.8. număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea de examene radiologice: 10.300 bolnavi (se efectuează 3 examinări radiologice/bolnav TB-DS și 4/examinări radiologice/bolnav TB- DR);1.9. număr bolnavi TB monitorizați prin efectuarea examenelor bacteriologice bK prin metoda convențională: 13.000 bolnavi (se efectuează cel puțin 4 examinări bacteriologice bK/bolnav TB- DS și 12 examinări bacteriologice bK/bolnav TB- DR);1.10. număr bolnavi TB care au beneficiat de tratament: 13.611, din care:1.10.1. număr de bolnavi TB -DS: 11.783;1.10.2. număr de bolnavi cu tratament individualizat TB-DR:707;1.11. număr de examene radiologice efectuate: 187.000;