HOTĂRÂRE nr. 434 din 30 martie 2022privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 5 aprilie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,în baza prevederilor art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 și ale art. 155 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023, în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate nu organizează admitere pentru anul I de studii la programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2022-2023.(2) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate vor asigura școlarizarea studenților deja înmatriculați la programele intrate în lichidare.(3) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate nu vor înmatricula noi studenți, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la programele de studii intrate în lichidare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 30 martie 2022.Nr. 434.  +  ANEXA nr. 1-2ANEXEreferitoare la domeniile și programele de studii universitare de master acreditate șinumărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022 - 2023