RECTIFICARE nr. 964 din 31 martie 2022referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 4 aprilie 2022  La Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis din 1 aprilie 2022, se face următoarea rectificare:– în loc de: „Anexa nr. 1 la normele tehnice“ se va citi:  +  ANEXĂ
  NORMELE TEHNICE
  de realizare a programelor naționale de sănătate publică
   +  Capitolul I Cadrul general de realizare a programelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 1Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, se derulează următoarele programe de sănătate publică:I. Programul național de vaccinareII. Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritareStructură:1. Subprogramul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;2. Subprogramul național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;3. Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR și de secvențiere.III. Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDAIV. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozeiV. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncăVI. Programul național de securitate transfuzionalăVII. Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publiceStructură:a) Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin;b) Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de sân;c) Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul colorectal;d) Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D.VIII. Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatricăIX. Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umanăStructură:1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți;3. Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer.X. Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de riscXI. Programul național de tratament dietetic pentru boli rareXII. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătateStructură:1. Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;2. Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun.XIII. Programul național de sănătate a femeii și copiluluiStructură:1. Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului;2. Subprogramul de sănătate a femeii.  +  Articolul 2Programele naționale de sănătate publică prevăzute la art. 1 sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 3Implementarea programelor naționale de sănătate publică se realizează prin următoarele unități de specialitate:a) instituții publice;b) furnizori publici de servicii medicale din:b1) subordinea Ministerului Sănătății;b2) rețeaua autorităților administrației publice locale;b3) rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;c) furnizori privați de servicii medicale, pentru serviciile medicale care depășesc capacitatea furnizorilor publici de servicii medicale.  +  Articolul 4(1) Condițiile privind implementarea programelor naționale de sănătate publică enumerate la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1-13 la prezentele norme tehnice.(2) Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării programelor naționale de sănătate publică la nivel național se realizează de către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, în mod direct sau prin intermediul unităților naționale de asistență tehnică și management ale programelor naționale de sănătate publică, după caz.  +  Capitolul II Termeni și condiții privind finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 5(1) Fondurile necesare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică prevăzute la art. 1 provin de la bugetul de stat, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii.(2) Repartiția bugetului alocat din sursa buget de stat pe programe naționale de sănătate publică este prevăzută în anexa nr. 14 la prezentele norme tehnice.(3) Sumele necesare pentru realizarea în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Sud-Muntenia a activităților subprogramului prevăzut la art. 1 pct. VII lit. a) sunt asigurate, în perioada 2022-31 decembrie 2023, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.(4) Sumele necesare pentru realizarea activităților subprogramelor prevăzute la art. 1 pct. VII lit. b)-d) sunt asigurate, în perioada 2022-31 decembrie 2023, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul 6Programele naționale de sănătate publică se finanțează de la bugetul de stat, de la titlurile bugetare 20 «Bunuri și servicii» și 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», prevăzute în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.  +  Articolul 7(1) Finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică din bugetul Ministerului Sănătății se face lunar, detaliat pentru fiecare sursă de finanțare și titlu, pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate care le implementează, însoțite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, în raport cu:a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;b) disponibilul din cont rămas neutilizat;c) bugetul aprobat cu această destinație.(2) Cererile de finanțare fundamentate ale unităților de specialitate, întocmite conform formularelor prevăzute în anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. A-E, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit în format electronic, asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, după cum urmează:a) în vederea avizării, la DSP, până cel târziu la data de 20 a lunii pentru care se face finanțarea, în cazul unităților de specialitate care implementează programe/subprograme în baza relațiilor contractuale cu DSP, conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. A și E; DSP verifică eligibilitatea cheltuielilor și încadrarea în bugetul aprobat și întocmesc documente centralizatoare conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. B, distinct pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică, sursă de finanțare și titlul bugetar pe care le transmit, în format electronic, asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal, unităților de asistență tehnică și management, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face finanțarea;b) în vederea avizării, la unitățile de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică, denumite în continuare UATM, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face finanțarea, însoțite de borderoul centralizator al bunurilor și serviciilor achiziționate, al serviciilor medicale realizate și raportate sau, după caz, al cheltuielilor de personal efectuate în condițiile legii pentru realizarea activităților prevăzute în cadrul programelor în conformitate cu prevederile normelor tehnice și cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinație și nota justificativă, după caz, pentru unitățile de specialitate care funcționează în subordinea Ministerului Sănătății, conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. B;c) la structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate până cel târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face finanțarea, însoțite de borderoul centralizator al bunurilor și serviciilor achiziționate, al serviciilor medicale realizate și raportate sau, după caz, al cheltuielilor de personal efectuate în condițiile legii pentru realizarea activităților prevăzute în cadrul programelor în conformitate cu prevederile normelor tehnice și cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinație, în cazul unităților de specialitate care implementează Programul național de securitate transfuzională și Programul național de tratament dietetic pentru boli rare (conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. C).Cererile de finanțare fundamentate ale DSP pentru finanțarea activităților din cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening, precum și ale unităților din subordinea Ministerului Sănătății care implementează activitățile acestui program se transmit spre avizare UATM a INSP. Borderoul centralizator care însoțește cererea de finanțare este avizat în prealabil de UATM din regiunea căreia îi este arondată rețeaua de screening.(3) UATM ale programelor naționale de sănătate publică solicită structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate finanțarea unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), precum și a cheltuielilor necesare organizării și funcționării UATM, în baza unor situații centralizatoare întocmite distinct pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică, sursă de finanțare și titlul bugetar, conform formularelor din anexa nr. 15 la prezentele norme tehnice, lit. D, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinație, până cel târziu în data de 5 a lunii în care se face finanțarea.(4) Cererile de finanțare transmise de către unitățile de specialitate, respectiv de UATM, după termenul stabilit în prezentul ordin nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanțare se finanțează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea.(5) În urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici se stabilește și modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 8(1) Cheltuielile eligibile care fac obiectul finanțării de la titlul 20 «Bunuri și servicii» și titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice» sunt prevăzute distinct la titlul «Natura cheltuielilor eligibile» în cadrul fiecărui program/subprogram național de sănătate publică.(2) Din fondurile alocate unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică nu se pot finanța cheltuieli de natura utilităților și de capital.  +  Articolul 9(1) Pentru realizarea atribuțiilor și activităților prevăzute în cadrul programelor naționale de sănătate publică, unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 pot angaja personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sau, după caz, pot încheia contracte de prestări de servicii cu medici, asistenți medicali și alte categorii de personal, precum și cu persoane juridice, potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Contractele de muncă, contractele de prestări de servicii/convențiile civile încheiate de către unitățile de specialitate prevăzute la art. 3 se încheie pentru toată perioada de implementare a programelor naționale de sănătate.(3) Cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, precum și contribuțiile aferente acestora pentru personalul angajat care desfășoară activități prevăzute în cadrul programelor naționale de sănătate publică, precum și cheltuielile pentru derularea contractelor încheiate în temeiul Codului civil conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt finanțate din fondurile alocate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică.(4) Personalul care desfășoară activități medicale în cadrul programelor naționale de sănătate publică poate fi remunerat în limitele maxime ale tarifului orar care corespunde salariului de bază aprobat, precum și sporurilor aferente locului de muncă unde își desfășoară activitatea pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice.(5) Personalul care desfășoară alte activități decât cele medicale poate fi remunerat cu încadrarea în limitele maxime ale tarifului orar corespunzător salariului de bază aprobat pentru pregătirea profesională și numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice.  +  Articolul 10(1) Din fondurile alocate la titlul 20 «Bunuri și servicii», DSP pot încheia contracte pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme tehnice, cu următoarele unități de specialitate:a) instituții publice;b) furnizori publici de servicii medicale din:b1) rețeaua autorităților administrației publice locale;b2) rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;c) furnizori privați de servicii medicale, pentru serviciile medicale care depășesc capacitatea furnizorilor publici de servicii medicale.(2) Contractele încheiate conform prevederilor alin. (1) reprezintă acțiuni multianuale, sunt de natură civilă și au valabilitate până la data de 31 decembrie 2022.(3) În baza contractelor încheiate conform prevederilor alin. (1), DSP finanțează cheltuielile efectuate pentru realizarea activităților contractate în cadrul programelor naționale de sănătate publică, în condițiile prezentelor norme tehnice.(4) Finanțarea activităților curente ale programelor naționale de sănătate publică se efectuează în limita sumelor disponibile aprobate cu această destinație, în ordine cronologică, după cum urmează:a) în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor pentru activitățile din cadrul programelor naționale de sănătate publică contractate de către DSP, instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății sau, după caz, Ministerul Sănătății;b) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru sumele solicitate de către DSP sau, după caz, instituțiile publice din subordinea Ministerului Sănătății, în vederea asigurării sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului care desfășoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate publică.  +  Capitolul III Achiziția de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea pentru implementarea programelor de sănătate publică  +  Articolul 11(1) Ministerul Sănătății, în calitatea sa de unitate de achiziții publice centralizată, desemnată în condițiile legii, efectuează, la nivel național, achiziții centralizate de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea pentru implementarea:a) Programului național de vaccinare;b) Programului național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA;c) Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;d) Intervenției «Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf» din cadrul Programului național de sănătate a femeii și copilului.(2) Ca urmare a achizițiilor centralizate prevăzute la alin. (1) unitatea de achiziții publice centralizată încheie acorduri-cadru în numele și pentru instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății, furnizorii publici de servicii medicale din rețeaua Ministerului Sănătății și rețeaua autorităților administrației publice locale, precum și unitățile sanitare publice din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, la solicitarea acestora.(3) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziții publice centralizată Ministerul Sănătății încheie și derulează contracte subsecvente pentru achiziționarea vaccinurilor necesare pentru implementarea Programului național de vaccinare, precum și a testelor utilizate pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA.(4) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziții publice centralizată unitățile de specialitate prevăzute în lista unităților care implementează programele naționale de sănătate publică prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), respectiv intervenția de sănătate prevăzută la alin. (1) lit. d), încheie și derulează contracte subsecvente, cu avizul structurii de specialitate cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice din cadrul Ministerului Sănătății.(5) Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziționează de unitățile de specialitate prin care se derulează programele/intervențiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, în cazul medicamentelor.(6) Pentru realizarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică în cadrul cărora se utilizează medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea pentru care se efectuează achiziții centralizate la nivel național, unitățile de specialitate pot primi produsele achiziționate în baza contractelor încheiate cu DSP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme tehnice.(7) Pentru realizarea activității din cadrul intervenției «Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf» din cadrul Programului național de sănătate a femeii și copilului, pentru care se efectuează achiziție centralizată la nivel național, autoritățile administrației publice locale pot primi lapte praf în baza contractelor încheiate cu DSP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme tehnice.  +  Articolul 12Achiziționarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altora asemenea, necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate publică cărora nu le sunt aplicabile prevederile art. 11, se realizează după cum urmează:a) de unitățile de specialitate prin care se derulează programele, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție;b) de Ministerul Sănătății în baza Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013,(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, prin încheierea de contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Comisia Europeană cu ofertanții selectați pentru livrarea vaccinurilor împotriva COVID-19, a testelor rapide pentru detecția antigenului SARS-CoV-2, precum și a altor materiale sanitare sau dispozitive medicale utilizate pentru controlul pandemiei de COVID-19.  +  Articolul 13(1) Contractele prevăzute la art. 11 sunt atribuite de structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.(2) Derularea contractelor încheiate de Ministerul Sănătății cu furnizorii adjudecați în urma procedurilor de achiziție organizate de Ministerul Sănătății se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății.  +  Capitolul IV Prescrierea și eliberarea medicamentelor decontate în cadrul programelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 14(1) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA și tuberculoză se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripție medicală/condică medicală.(2) Perioada de prescriere a medicației pentru bolnavii cu infecție HIV/SIDA și tuberculoză poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz.  +  Capitolul V Responsabilitățile/Obligațiile specifice în derularea programelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 15(1) Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării programelor naționale de sănătate publică la nivel național se realizează de către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, în mod direct sau prin intermediul unităților naționale/regionale de asistență tehnică și management ale programelor naționale de sănătate publică, după caz.(2) Asigurarea asistenței tehnice și managementului programelor naționale de sănătate publică se realizează de către unitățile de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică, UATM, organizate ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, după cum urmează:a) în cadrul INSP se organizează și funcționează UATM a INSP, care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru:1. Programul național de vaccinare;2. Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;3. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă;4. Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice;5. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate - Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;b) în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș» se organizează și funcționează UATM a Institutului Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș», care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA;c) în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» se organizează și funcționează UATM a Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta», care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru:1. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;2. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate - Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun;d) în cadrul Institutului Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță» se organizează și funcționează UATM a Institutului Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță», care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Nord-Vest care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;e) în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași se organizează și funcționează UATM a Institutului Regional de Oncologie Iași, care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Nord-Est care grupează județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;f) în cadrul Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu» se organizează și funcționează UATM a Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu», care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea București-Ilfov care grupează municipiul București și județul Ilfov și în regiunea Sud-Est care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;g) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se organizează și funcționează UATM a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Centru care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;h) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara se organizează și funcționează UATM a Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Vest care grupează județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;i) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova se organizează și funcționează UATM a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Sud-Vest care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;j) în cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu» se organizează și funcționează UATM a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu», care asigură asistență tehnică și management pentru:1. Programul național de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice - Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin, implementat în regiunea Sud-Muntenia care grupează județele Călărași, Giurgiu, Ialomița Argeș, Dâmbovița, Teleorman și Prahova;2. Programul național de sănătate a femeii și copilului;k) în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog se organizează și funcționează UATM a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică;l) în cadrul Agenției Naționale de Transplant se organizează și funcționează UATM a Agenției Naționale de Transplant, care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană:1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;2. Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer;m) în cadrul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice se organizează și funcționează UATM a Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stem de la donatori neînrudiți;n) în cadrul Institutului Național de Endocrinologie «C.I. Parhon» se organizează și funcționează UATM a Institutului Național de Endocrinologie «C.I. Parhon», care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc.(3) Până la aprobarea înființării structurilor care să asigure asistența tehnică și managementul, în cazul Programului național de securitate transfuzională și Programului național de tratament dietetic pentru boli rare, asistența tehnică și managementul acestora se asigură de către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate.(4) Organizarea și funcționarea unităților de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică se realizează în baza planurilor de activități și resurse umane elaborate de fiecare UATM, conform Regulamentului-cadru cu privire la desfășurarea activităților din cadrul unităților de asistență tehnică și management, prevăzut în anexa nr. 18 la prezentele norme tehnice. Planul de activități și resurse umane pentru fiecare UATM se aprobă de ministrul sănătății la propunerea structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate.(5) Pentru realizarea atribuțiilor de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică, instituțiile publice în cadrul cărora se înființează structurile prevăzute la alin. (2) pun în aplicare art. 57 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheind în acest sens contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, contracte de prestări servicii/convenții civile, în temeiul Codului civil, după caz.(6) În vederea realizării atribuțiilor de asistență tehnică și management al programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în fiecare din instituțiile prevăzute la alin. (2) se constituie, prin act administrativ al conducătorilor acestora, o echipă a UATM, pe baza propunerilor coordonatorului UATM desemnat de către acesta. Echipa UATM are în componență, în mod obligatoriu, un coordonator UATM și 2 categorii de poziții, respectiv: responsabil tehnic(o)-/medical și responsabil financiar/economic. Membrii echipei UATM ce sunt desemnați pentru ocuparea pozițiilor obligatorii trebuie să respecte următoarele cerințele minime:a) coordonatorul UATM: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul medical sau economic;b) responsabilul tehnic(o)-/medical: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în unul dintre domeniile: medicină, farmacie, biologie, biochimie, psihologie sau asistență socială, după caz;c) responsabilul financiar/economic: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul economic.Componența propriu-zisă a fiecărei echipe UATM se stabilește în funcție de: numărul de programe/subprogram/intervenții de sănătate publică pentru care se asigură asistența tehnică și managementul, volumul și complexitatea activităților desfășurate în cadrul UATM, numărul de ore estimate a fi desfășurate efectiv pentru realizarea activităților, numărul de persoane necesare și nivelul pregătirii profesionale solicitat.Coordonatorul elaborează planul de activități și resurse umane al UATM, conform prevederilor alin. (4).(7) În situația în care membrii echipei prevăzute la alin. (6) au și calitatea de angajați ai instituției în cadrul căreia funcționează UATM, activitățile desfășurate de către aceștia în cadrul UATM nu se suprapun cu atribuțiile aferente funcției de bază stabilite prin fișa postului, în calitate de angajați ai instituției, fiind evidențiate distinct, prin fișa de activități, anexă a contractelor în baza cărora își desfășoară activitatea în cadrul UATM. Pentru toate situațiile în care timpul lucrat pentru îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor specifice ale unității de asistență tehnică și management și remunerat corespunzător se suprapune cu cel aferent funcției de bază, date fiind condițiile și cauzele de desfășurare (program de lucru identic cu al unităților de specialitate ce implementează programe naționale de sănătate publică, respectarea termenelor de transmitere a documentelor), orele astfel desfășurate ce corespund programului de lucru aferent normei de bază vor fi recuperate în cursul aceleiași zile sau în perioada următoare, potrivit planificărilor stabilite.(8) Cheltuielile privind funcționarea UATM sunt incluse în sumele alocate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică pe care le gestionează și sunt aprobate de conducerea unității de specialitate, la propunerea coordonatorului fundamentată în raport cu volumul și complexitatea activităților desfășurate și cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului național de sănătate publică.(9) Cheltuielile prevăzute la alin. (8) sunt următoarele:a) furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri;b) cheltuieli pentru editarea și tipărirea de rapoarte, ghiduri, protocoale, standarde, proceduri sau metodologii, formulare tipizate, suporturi de curs și materiale informative pentru personalul medical sau pentru beneficiarii programelor, precum și multiplicarea, legătoria și diseminarea lor;c) cheltuieli pentru organizarea instruirii metodologice și cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistență tehnică și management sau în implementarea activităților programelor naționale de sănătate publică: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou și materiale de curs pentru participanții la manifestare;d) cheltuieli pentru timbre, servicii de poștă și curierat, abonament telefon, fax și internet;e) cheltuieli de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare sau pentru desfășurarea activității de coordonare a UATM și a altor activități pentru managementul programelor, după caz: transport, cazare și diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare, taxe de drum;f) cheltuieli pentru activitatea de constituire și întreținere a bazei de date a programului;g) cheltuieli de personal și/sau cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte încheiate conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC.(10) La estimarea cheltuielilor prevăzute la alin. (9) lit. g) se au în vedere volumul și complexitatea activităților desfășurate în cadrul UATM, numărul de ore estimat a fi lucrat efectiv pentru realizarea activităților, numărul de persoane implicate și nivelul pregătirii profesionale a acestora, cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului național de sănătate publică.(11) Echipa prevăzută la alin. (6) care desfășoară activități în cadrul UATM este remunerată cu o sumă pentru activitatea depusă, cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar după cum urmează: 68 lei/oră pentru coordonatorul UATM - la nivel național, respectiv 60 lei/oră pentru coordonatorul UATM - la nivel regional, 48 lei/oră pentru personalul cu studii superioare și 32 lei/oră pentru personalul cu studii medii. Remunerarea echipei se realizează în baza foilor colective de prezență care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contracte încheiate între părțile contractante, însoțite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfășoară activități în cadrul unităților de asistență tehnică și management, din care să rezulte activitățile și numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora. Documentele se certifică prin semnare și de către coordonatorul UATM.  +  Articolul 16Atribuțiile unităților de asistență tehnică și management ale programelor naționale de sănătate publică sunt următoarele:a) acordă consultanță și asistență tehnică unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, cu consultarea structurilor de specialitate, după caz;b) planifică, organizează și coordonează desfășurarea activităților din cadrul programelor de sănătate publică;c) monitorizează activitățile desfășurate în cadrul programelor naționale de sănătate publică;d) elaborează proceduri și metodologii pentru procesele pe care le desfășoară;e) asigură managementul fondurilor alocate programelor naționale de sănătate publică prin:1. estimarea și fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică și transmiterea acestuia către structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;2. propunerea repartizării fondurilor alocate pe unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;3. întocmirea și avizarea situațiilor centralizate privind cererile de finanțare lunară a programelor naționale de sănătate publică și transmiterea acestora structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 7 alin. (1)-(3);4. comunicarea sumelor aprobate pentru finanțarea lunară a programelor naționale de sănătate publică către unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;5. centralizează semestrial și anual execuția bugetară, pe baza raportărilor efectuate de unitățile de specialitate în condițiile prezentelor norme tehnice;6. formularea propunerilor cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică și înaintarea acestora structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate;f) centralizează semestrial și anual indicatorii specifici programelor naționale de sănătate raportați de unitățile de specialitate în condițiile prezentelor norme tehnice;g) transmit structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, semestrial și anual, indicatorii prevăzuți în cadrul programelor naționale de sănătate și execuția bugetară centralizate la nivel național, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;h) monitorizează consumurile și stocurile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale și altele asemenea raportate de unitățile de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică și transmit structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, semestrial și anual, situații centralizate ale consumurilor și stocurilor raportate, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei după care se face raportarea; situațiile centralizate vor fi însoțite și de balanțele de stocuri cantitativ-valorice pe depozite întocmite de unitățile de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;i) estimează cantitățile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale și altele asemenea necesare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, pe baza estimărilor realizate de unitățile de specialitate;j) elaborează și transmit structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate rapoarte semestriale și anuale cu privire la implementarea programelor naționale de sănătate publică în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;k) informează structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate asupra problemelor și disfuncționalităților întâmpinate în implementarea programelor naționale de sănătate și formulează propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a acestora;l) organizează și administrează la nivel național sau regional, după caz, sistemul informațiilor din domeniul programelor naționale de sănătate publică;m) formulează propuneri cu privire la strategia programelor naționale de sănătate publică, de organizare și desfășurare a acestora, pe care le înaintează structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor;n) formulează propuneri cu privire la structura programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, pe care le înaintează structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor.  +  Articolul 17În vederea realizării programelor naționale de sănătate publică, structurile de specialitate din Ministerul Sănătății au următoarele atribuții:(1) Structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate:a) participă la elaborarea strategiei programelor naționale de sănătate, parte integrantă a Strategiei naționale de sănătate publică;b) elaborează structura programelor naționale de sănătate publică, în colaborare cu direcțiile și comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, pe baza propunerilor formulate de unitățile de specialitate în structura cărora funcționează unitățile de asistență tehnică și management;c) fundamentează anual necesarul de resurse financiare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, în colaborare cu direcțiile și comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, pe baza propunerilor coordonatorilor unităților de asistență tehnică și management, fundamentate pe estimările realizate de unitățile de specialitate care implementează programele;d) propune spre aprobare ministrului sănătății normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, elaborate în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății;e) realizează coordonarea derulării programelor naționale de sănătate publică prin organizarea activităților specifice, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat și în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare;f) realizează monitorizarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică, în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1), cu referire la:1. realizarea indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;2. consumurile și stocurile cantitativ-valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităților programelor naționale de sănătate publică;3. încadrarea în bugetul aprobat;4. respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile unităților de specialitate care derulează programe naționale de sănătate publice;5. urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentele norme tehnice;g) identifică posibile disfuncționalități în derularea programelor naționale de sănătate publică; propune spre aprobare ministrului sănătății măsuri pentru remedierea disfuncționalităților constatate în implementarea programelor naționale de sănătate publică sau pentru îmbunătățirea derulării acestora, după caz;h) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartiția fondurilor pe surse și titluri bugetare, programe/subprograme naționale de sănătate publică, respectiv pe unități de specialitate;i) comunică unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică, precum și unităților de asistență tehnică și management sumele aprobate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, precum și activitățile pentru care acestea se utilizează;j) comunică structurii cu atribuții în coordonarea sănătății publice sumele aprobate pentru derularea Programului național de vaccinare, precum și pentru realizarea achiziției de teste rapide și teste ELISA necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA;k) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, pe baza solicitărilor centralizate și avizate de unitățile de asistență tehnică și management, referatul privind finanțarea lunară a programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;l) transmite structurii cu atribuții economice referatul aprobat în vederea deschiderii de credite;m) comunică lunar UATM sumele aprobate pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică;n) analizează gradul de utilizare a fondurilor aprobate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică și propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, la solicitările fundamentate ale unităților de specialitate care implementează programe, modificări ale bugetului, în sensul diminuării sau suplimentării acestuia;o) comunică structurii cu atribuții în realizarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Sănătății necesitățile din domeniul programelor naționale de sănătate publică, în vederea întocmirii programului anual al achizițiilor publice, în condițiile legii;p) primește de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, trimestrial și anual, raportul privind modul de derulare a programelor naționale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și indicatorii specifici ai acestora.(2) Structura cu atribuții în coordonarea sănătății publice:a) colaborează cu structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate în vederea elaborării structurii programelor naționale de sănătate publică;b) colaborează cu structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate în vederea elaborării normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică;c) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru implementarea Programului național de vaccinare;d) estimează necesarul anual de vaccin pentru implementarea Programului național de vaccinare, cu detalierea acestuia pe tipuri și cantități, pe baza situației elaborate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin centralizarea solicitărilor direcțiilor de sănătate publică;e) coordonează activitățile de achiziționare, depozitare și distribuire a vaccinurilor necesare pentru implementarea Programului național de vaccinare prin:1. elaborarea și supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza inițierii procedurilor de achiziție publică centralizată a vaccinurilor și serviciilor de depozitare, conservare și eliberare a produselor achiziționate la nivel național, precum și a produselor primite ca donație/sponsorizări de Ministerul Sănătății;2. coordonarea activităților aferente procedurilor de achiziție conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziție publică, avizarea documentelor care fac dovada recepționării vaccinurilor și serviciilor către comisia de recepție a Ministerului Sănătății, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea vaccinurilor și supunerea acestora spre aprobare ministrului sănătății, întocmirea și semnarea documentelor de angajare și ordonanțare a cheltuielilor pentru efectuarea plății vaccinurilor și serviciilor achiziționate și supunerea spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;3. monitorizarea consumurilor și, respectiv, a stocurilor cantitativ-valorice de vaccinuri pe baza raportărilor Institutul Național de Sănătate Publică;f) estimează necesarul anual de teste rapide și teste ELISA pentru depistarea infecției HIV/SIDA pe baza situației elaborate de către Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș» prin centralizarea solicitărilor direcțiilor de sănătate publică;g) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru achiziționarea testelor rapide și testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA;h) coordonează activitățile de achiziționare, depozitare și distribuire a testelor rapide și testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA prin:1. elaborarea și supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza inițierii procedurilor de achiziție publică centralizată a testelor necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA;2. coordonarea activităților aferente procedurilor de achiziție conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziție publică, avizarea documentelor care fac dovada recepționării testelor de comisia de recepție a Ministerului Sănătății, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea acestora și supunerea spre aprobare ministrului sănătății, întocmirea și semnarea documentelor de angajare și ordonanțare a cheltuielilor pentru efectuarea plății testelor achiziționate și supunerea spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;3. monitorizarea consumurilor și, respectiv, a stocurilor cantitativ-valorice de teste pe baza raportărilor Institutului Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș».(3) Structura cu atribuții economice:a) elaborează proiectul bugetului anual, în care sunt cuprinse sumele aferente programelor naționale de sănătate publică, pe baza propunerilor prezentate de structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate;b) comunică structurii cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanțare și titluri bugetare, în vederea repartizării acestora pe programe/subprograme naționale de sănătate publică, respectiv pe unități de specialitate;c) elaborează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanțare, titluri bugetare și articole de cheltuieli și le comunică unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;d) primește lunar referatul de finanțare al unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, elaborat de structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare și propune deschiderile lunare de credite necesare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică;e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică, pe unități de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;f) efectuează modificări în structura și volumul bugetului programelor naționale de sănătate, în repartiția acestuia pe unități de specialitate care implementează programe, precum și pe titluri bugetare prin virări de credite, la propunerea structurii cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate;g) organizează și conduce înregistrarea evidenței analitice a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea achiziționate de Ministerul Sănătății și transferate direcțiilor de sănătate publică pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică și în cadrul acestora pe fiecare tip de produse.(4) Structura cu atribuții în realizarea achizițiilor publice organizează procedurile de achiziție publică centralizate și proprii ale Ministerului Sănătății în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18În vederea implementării programelor naționale de sănătate publică, unitățile de specialitate au următoarele obligații:a) să ia măsurile necesare în vederea realizării activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în concordanță cu actele normative în vigoare;b) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de programele/subprogramele naționale de sănătate publică pe care le derulează, conform prevederilor legale în vigoare;c) să organizeze evidența beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică prin înregistrarea la nivel de pacient a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile și serviciile acordate, cantitatea și valoarea de decontat acestora;d) să asigure prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) să dețină autorizația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;f) să ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;g) să utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram de sănătate publică, potrivit destinației acestora, cu respectarea naturii cheltuielilor eligibile pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică;h) să cuprindă sumele alocate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică în bugetul de venituri și cheltuieli și să le aprobe odată cu acesta, în condițiile legii;i) să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate și să analizeze indicatorii realizați;j) să ia măsurile necesare și să răspundă de achiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor în baza necesarului stabilit pentru implementarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate, în condițiile prevăzute în normele tehnice, ținând cont de nevoile reale, consumurile realizate și de stocurile cantitativ-valorice;k) să organizeze procedurile de achiziție a bunurilor și serviciilor necesare pentru implementarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în situațiile în care acestea nu fac obiectul achizițiilor centralizate organizate de Ministerul Sănătății;l) să încheie contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Ministerul Sănătății pentru bunurile achiziționate prin proceduri centralizate;m) să organizeze transmiterea cererilor de finanțare fundamentate, în condițiile prevăzute la art. 7;n) să monitorizeze și să evalueze modul de realizare a activităților cuprinse în programele/subprogramele naționale de sănătate publică;o) să monitorizeze consumurile și stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea înregistrate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică; contravaloarea bunurilor expirate sau a celor utilizate cu altă destinație decât implementarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică se recuperează de la unitatea de specialitate;p) să ia măsurile necesare și să răspundă pentru asigurarea stocurilor de bunuri adecvate consumurilor din punctul de vedere al structurii și volumului acestora;q) să ia măsurile necesare și să răspundă de asigurarea unui stoc tampon de bunuri necesare pentru asigurarea continuității consumului, în situațiile în care stocul curent urmează a se epuiza și pot fi înregistrate întârzieri în reîntregirea lui, ca urmare a unor dereglări în livrările de la furnizori, în transport sau a creșterii ritmului consumului curent;r) să elaboreze, prin coordonatorii fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, un raport de activitate care cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;s) să întocmească, sub îndrumarea coordonatorilor fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, raportări privind:1. indicatorii specifici programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;2. execuția bugetară;3. situația consumurilor și stocurilor cantitativ-valorice de bunuri, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 19 la prezentele norme tehnice;4. balanțele de stocuri cantitativ-valorice după preț, conform machetei de raportare prevăzute în anexa nr. 20 la prezentele norme tehnice;t) raportările prevăzute la lit. r) și s) se elaborează trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual și se transmit, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, către:1. DSP, până cel târziu la data de 20 a lunii pentru care se face raportarea, dacă unitatea de specialitate implementează programul/subprogramul în baza unei relații contractuale cu această instituție;2. UATM, până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face raportarea, dacă unitatea de specialitate care implementează programul/subprogramul funcționează în subordinea Ministerului Sănătății;3. structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, până cel târziu la data de 5 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea pentru unitățile de specialitate care implementează Programul național de securitate transfuzională și Programul național de tratament dietetic pentru boli rare;u) să analizeze gradul de utilizare a fondurilor alocate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică luând în considerare indicatorii realizați, consumurile și stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unității de specialitate și să transmită propuneri fundamentate de modificare a bugetului, fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul unității de specialitate, fie în sensul rectificării lor către:1. DSP, dacă unitatea de specialitate implementează programul/subprogramul în baza unei relații contractuale cu această instituție;2. structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, dacă unitatea de specialitate care implementează programul/subprogramul funcționează în subordinea Ministerului Sănătății;v) să realizeze estimarea cantităților de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale și altele asemenea necesare pentru organizarea achizițiilor publice centralizate și să le transmită către DSP, unitățile de asistență tehnică sau structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, după caz;w) să realizeze estimarea și fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică și să le transmită către DSP, UATM sau structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, după caz;x) să asigure publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 10 zile de la comunicare, a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de sănătate publică, sau a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar;y) să asigure publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 20 zile după realizarea deschiderilor de credite, a execuției înregistrate, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de sănătate publică;z) să asigure, la sfârșitul fiecărui an calendaristic, stocuri cantitativ-valorice adecvate și continue de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea necesare implementării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de două luni; pentru Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA și, respectiv, Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea vor fi dimensionate, la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de 3 luni;aa) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea asistenței medicale, elaborate în condițiile legii;ab) să asigure tratamentul adecvat și prescrierea medicamentelor conform reglementărilor în vigoare;ac) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;ad) să asigure raportarea corectă, completă și la termenele stabilite a datelor care fac obiectul implementării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în conformitate cu evidențele primare;ae) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele justificative care atestă bunurile și serviciile acordate și raportate, respectiv toate documentele justificative privind sumele finanțate din bugetul alocat programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;af) să transmită direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, unităților de asistență tehnică și management sau direcțiilor de sănătate publică, după caz, informațiile și documentele solicitate de aceasta pe parcursul derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;ag) să nu raporteze în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în vederea decontării, activitățile, respectiv bunurile sau serviciile ce se finanțează din bugetul aferent programelor naționale de sănătate publică; în situațiile în care se constată încălcarea acestei obligații, sumele reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor finanțate din bugetul programelor/subprogramelor naționale de sănătate se recuperează de la unitatea de specialitate;ah) să nu încaseze sume de la beneficiari pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea, care se asigură în cadrul programelor naționale de sănătate publică;ai) să organizeze evidența distinctă a categoriilor de persoane prevăzute în cuprinsul Ordonanței de urgență nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, beneficiare ale programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, prin înregistrarea la nivel de pacient a următorului set minim de date: date de identificare pacient, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile și serviciile acordate, cantitatea și valoarea de decontat acestora;aj) să raporteze distinct indicatorii realizați pentru categoriile de persoane prevăzute la lit. ai), utilizând macheta de raportare, aprobată prin ordin al ministrului sănătății, corespunzătoare programului/subprogramului național de sănătate publică de care a beneficiat persoana.  +  Articolul 19Ordonatorii de credite ai unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică au următoarele atribuții și răspund de realizarea obligațiilor prevăzute la art. 19, precum și de:a) utilizarea fondurilor în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate, cu respectarea dispozițiilor legale;b) gestionarea eficientă a mijloacelor materiale (medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea) și bănești;c) organizarea și conducerea, prin directorul financiar contabil al unității de specialitate, a evidenței contabile a cheltuielilor pe fiecare program/subprogram, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție;d) organizarea și conducerea, prin directorul financiar contabil al unității de specialitate, a evidenței tehnico-operative pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;e) organizarea și conducerea, prin directorul financiar contabil al unității de specialitate, a evidenței analitice a consumurilor și stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea achiziționate pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică și în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;f) desemnarea prin act administrativ propriu a unui coordonator pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică pe care îl implementează;g) desemnarea, prin act administrativ propriu, la propunerea directorului financiar-contabil, a persoanelor care vor participa la elaborarea raportărilor cu caracter financiar-contabil prevăzute la art. 19 lit. s);h) aprobarea fișelor de post ale persoanelor desemnate în conformitate cu prevederile lit. f) și g), cu înscrierea atribuțiilor corespunzătoare activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;i) exactitatea și realitatea datelor înregistrate și raportate în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;j) realizarea raportărilor corecte, complete și la termenele stabilite.  +  Articolul 20(1) DSP care încheie relații contractuale pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății au următoarele obligații:a) să încheie contracte, conform prevederilor art. 10, cu unitățile de specialitate nominalizate în prezentele norme tehnice sau desemnate în condițiile prevăzute în anexele nr. 1-13 la prezentele norme tehnice;În acest scop, DSP are obligația să comunice termenele de depunere a cererilor, însoțite de documentele prevăzute de normele tehnice necesare încheierii contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, prin afișare la sediile instituțiilor, publicare pe paginile de internet ale acestora și anunț în mass-media, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de depunere/transmitere a documentelor de mai sus, respectiv cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care se încheie contractele în vederea respectării termenului-limită de încheiere a acestora.În cazul în care unitățile de specialitate depun cererile însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite și comunicate de către direcțiile de sănătate publică sau casele de asigurări de sănătate și nu participă la încheierea contractelor în termenele stabilite, acestea nu vor mai realiza implementarea programelor naționale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, și notificate de îndată direcției de sănătate publică sau casei de asigurări de sănătate, după caz.Direcțiile de sănătate publică pot stabili, prin act administrativ al conducătorului instituției, și alte termene de contractare decât cele prevăzute mai sus, în funcție de necesarul de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, după caz, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate pentru implementarea fiecărui program național de sănătate.Unitățile sanitare au obligația de a depune/de a transmite în format electronic, asumate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, documentele prevăzute în anexa nr. 21 la normele tehnice, la termenele stabilite pentru contractare. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.b) să comunice lista unităților de specialitate cu care sunt încheiate contracte în perioada de contractare, prin publicare pe paginile web de internet ale DSP, și să informeze structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății până cel târziu la data intrării în vigoare a contractului pentru anul în curs. Lista unităților de specialitate care implementează programe/subprograme naționale de sănătate publică în baza contractelor încheiate cu DSP va fi actualizată în funcție de rezultatele contractării comunicate de către DSP;c) să asigure fondurile necesare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică în luna aprilie 2022, limita lunară de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului aprobat în anul precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite ai unităților de specialitate;d) să monitorizeze derularea contractelor încheiate cu unitățile de specialitate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică;e) să asigure fondurile necesare pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică în cadrul bugetului aprobat cu această destinație, prin finanțarea lunară, în limita valorii de contract, contravaloarea bunurilor și serviciilor acordate în cadrul programului/subprogramului; finanțarea lunară a programelor/subprogramelor naționale de sănătate se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate care le implementează, prevăzute la art. 7, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare realizată de Ministerul Sănătății;f) să urmărească și să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;g) să informeze unitățile de specialitate cu privire la condițiile de contractare pentru finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, precum și cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a direcțiilor de sănătate publică, precum și prin e-mail/fax la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;h) să efectueze controlul implementării programelor/subprogramelor de sănătate publică, respectiv controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către unitățile de specialitate cu care se află în relație contractuală, potrivit prevederilor normelor tehnice;i) să recupereze de la unitățile de specialitate sumele reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor medicale în situația în care acestea au făcut și obiectul raportărilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și sumele reprezentând contravaloarea bunurilor expirate;j) să monitorizeze și să evalueze modul de realizare a activităților cuprinse în programele/subprogramele naționale de sănătate publică de către unitățile de specialitate în baza contractelor încheiate și, în situația constatării unor disfuncționalități, să ia măsurile pentru remedierea acestora;k) să monitorizeze și să controleze consumurile și stocurile de bunuri înregistrate și raportate de unitățile de specialitate pentru implementarea programelor/subprogramelor național de sănătate publică;l) să monitorizeze și să controleze evidențele financiar-contabile ale cheltuielilor aferente fiecărui program/subprogram, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție, evidențele tehnico-operative pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, precum și evidențele analitice ale consumurilor și stocurilor de bunuri utilizate în realizarea activităților fiecărui program/subprogram național de sănătate publică;m) să primească de la unitățile de specialitate raportările trimestriale, cumulate de la începutul anului și anuale, privind: indicatorii specifici programelor naționale de sănătate publică, execuția bugetară, situația consumurilor și stocurilor cantitativ-valorice de bunuri, balanțele de stocuri cantitativ-valorice după preț, rapoartele de activitate, transmise în primele 10 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;n) să verifice corectitudinea datelor consemnate în raportările prevăzute la litera k), să realizeze centralizarea datelor raportate de unitățile de specialitate și transmiterea acestora către unitățile de asistență tehnică și management în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea; situațiile centralizate vor fi însoțite de balanțele de stocuri cantitativ-valorice după preț întocmite și raportate de fiecare unitate de specialitate care implementează programele/subprogramele naționale de sănătate publică;o) să formuleze și să transmită unităților de specialitate măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate cu prilejul monitorizărilor, evaluărilor sau controalelor efectuate și să monitorizeze punerea în aplicare a acestora;p) să verifice organizarea evidenței nominale a beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;q) să verifice publicarea pe site-ul unităților de specialitate a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanțare, titluri bugetare și programe/subprograme naționale de sănătate publică, precum și a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar;r) să verifice publicarea pe site-ul unităților de specialitatea a execuției înregistrate, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de sănătate publică;s) să primească de la unitățile de specialitate solicitările fundamentate pentru modificarea bugetului alocat pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică; să realizeze analiza solicitărilor adresate luând în considerare indicatorii realizați, execuția bugetară, consumurile și stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unității de specialitate și să transmită structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate propuneri fundamentate de modificare a bugetului fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul direcției de sănătate publică, fie în sensul rectificării lor.(2) Obligațiile direcțiilor de sănătate prevăzute la alin. (1) se completează corespunzător cu obligațiile prevăzute în anexele care reglementează condițiile privind implementarea programelor naționale de sănătate publică.  +  Articolul 21Coordonatorii programelor naționale de sănătate publică, desemnați în condițiile prevăzute la art. 19 lit. f), au următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora:a) răspund de utilizarea fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate, potrivit destinației stabilite pentru acestea;b) organizează evidența nominală a beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, pe baza setului minim de date prevăzut la art. 19 lit. c), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;c) dispun măsurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, în vederea realizării activităților prevăzute în acesta;d) monitorizează modul de implementare a programelor naționale de sănătate publică pe care le coordonează;e) răspund de desfășurarea activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în conformitate cu prevederile în vigoare;f) monitorizează consumurile și stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate publică pe care le coordonează, informează conducerea unității de specialitate care implementează programul/subprogramul asupra termenului estimat de epuizare a stocurilor și propun măsurile necesare pentru reîntregirea acestora;g) să asigure îndrumarea personalului desemnat pentru întocmirea raportărilor prevăzute la art. 18 lit. s) și să participe la realizarea acestora; răspunde de realizarea raportărilor corecte, complete și la termenele stabilite a datelor către DSP, precum și de realitatea și exactitatea acestora;h) să întocmească un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care să îl transmită conducerii instituției până la data de 7 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, cu precizarea cauzelor depășirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficiență, precum și a impactului nerealizării acestora, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a programelor naționale de sănătate publică;i) să ia măsurile necesare astfel încât serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract să se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condițiile legii;j) răspund de respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea metodologiilor, protocoalelor de diagnostic și tratament în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;k) să informeze permanent conducerea unității sanitare cu privire la disfuncționalitățile identificate în derularea programelor naționale de sănătate publică și să propună măsuri de soluționare a acestora;l) orice alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 22Raportarea indicatorilor prevăzuți în programe/subprograme naționale de sănătate publică se realizează în format electronic, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătății la propunerea structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate, după cum urmează:a) trimestrial, cumulat de la începutul anului, și anual, pentru unitățile de specialitate prevăzute la art. 10;b) semestrial și anual, pentru UATM și instituții publice/furnizori publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății;  +  Articolul 23Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați conform metodologiilor elaborate pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică de către unitățile de asistență tehnică și management, cu aprobarea acestora de structura din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate. În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala efectivă pentru fiecare acțiune.  +  Articolul 24Monitorizarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică se referă la:a) modul de realizare al indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;b) consumurile și respectiv stocurile cantitativ-valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităților programelor naționale de sănătate publică;c) încadrarea în bugetul aprobat;d) respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile unităților de specialitate care derulează programe naționale de sănătate publică;e) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentele norme tehnice;f) identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea programelor naționale de sănătate publică.  +  Capitolul VI Controlul derulării programelor naționale de sănătate publică  +  Articolul 25Controlul derulării programelor naționale de sănătate publică se exercită de către DSP și/sau de către structurile de control din cadrul Ministerului Sănătății, după caz.  +  Articolul 26(1) Unitățile de specialitate au obligația de a pune la dispoziția structurilor care efectuează controlul toate documentele justificative care atestă efectuarea activităților prevăzute în cadrul programelor de sănătate publică pe care le implementează și realizarea indicatorilor prevăzuți în normele tehnice, respectiv toate documentele justificative privind sumele finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.(2) Controlul derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică va urmări, în principal, următoarele obiective:a) încadrarea în bugetul aprobat, precum și modul în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în programul/subprogramul respectiv;b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților legate de derularea programelor de sănătate;c) realitatea indicatorilor raportați;d) acuratețea și validarea datelor colectate și raportate;e) eventuale disfuncționalități în derularea programelor.  +  Capitolul VII Alte prevederi  +  Articolul 27Bunurile achiziționate din sumele alocate pentru derularea programelor naționale de sănătate publică, aflate în perioada de valabilitate, pot fi transmise fără plată de la o unitate de specialitate la alta, în cazurile stabilite la art. 52 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:a) în vederea disponibilizării bunurilor, compartimentul de specialitate al unității de specialitate va întocmi un referat de disponibilizare în care descrie bunul ce urmează a fi disponibilizat, menționând toate caracteristicile tehnice ale acestuia. Referatul astfel întocmit va fi aprobat de către conducătorul unității de specialitate. Unitatea de specialitate care disponibilizează bunurile va informa în scris alte unități de specialitate care derulează programele naționale de sănătate curative în cadrul cărora se decontează medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale;b) transmiterea, fără plată, de la o unitate de specialitate la alta se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire semnat de conducerile celor două unități de specialitate, cea care disponibilizează bunurile, respectiv cea care le preia, cu avizul ordonatorului principal de credite al unității de specialitate care a disponibilizat bunul, precum și cu avizul ordonatorului principal de credite al unității de specialitate care a solicitat transmiterea bunului.În cazul furnizorilor privați de servicii medicale, prin ordonator principal de credite sau ordonator de credite se înțelege reprezentantul legal;c) la predarea-primirea, fără plată, a bunurilor, conducătorii unităților de specialitate împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile, după caz, răspund de înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor;d) la transferul fără plată al bunurilor, unitățile de specialitate au obligația de a menționa aceste transferuri în machetele de raportare a indicatorilor fizici și de eficiență, aprobate prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 28Pentru implementarea programelor naționale de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății sunt admise pierderi sau scăderi cantitative de medicamente, vaccinuri, reactivi și altele asemenea în limitele maxime de perisabilitate după cum urmează:a) 5% în cazul vaccinurilor monodoză;b) 10% în cazul vaccinurilor liofilizate sau lichide care conțin 2-6 doze;c) 50% în cazul vaccinurilor liofilizate care conțin 10-20 de doze;d) 5% în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a)-c);e) 25% în cazul vaccinurilor lichide care conțin 10-20 de doze;f) 25% în cazul vaccinurilor împotriva COVID-19, conform alin. (1) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29(1) Pentru tehnica de calcul și programele informatice achiziționate în vederea derulării Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, a căror stare tehnică permite exploatarea lor în continuare, se încheie noi contracte de comodat între DSP și cabinetele de medicină de familie.(2) Tehnica de calcul și programele informatice atribuite în folosință gratuită cabinetelor de medicină de familie în condițiile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru derularea unor programe naționale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.(3) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1) a căror durată normală de utilizare este îndeplinită, iar starea tehnică nu mai permite exploatarea lor în continuare se inițiază procedurile de clasare și declasare potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 30Unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate au obligația să respecte prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, precum și prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 31Pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul unor programe naționale de sănătate publică pot fi elaborate norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa nr. 1la normele tehnice
  ----