ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 30 martie 2022pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 1 aprilie 2022  Având în vedere situația generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, la nivelul Guvernului s-a constituit un task force având ca principale responsabilități monitorizarea situației și coordonarea măsurilor la nivelul structurilor guvernamentale pentru asigurarea funcționării tuturor serviciilor publice.Luând în considerare că în cadrul reuniunilor acestui task force, organizate în zilele de 26 februarie 2022 și 27 februarie 2022, au fost analizate situația din Ucraina și implicațiile acesteia pentru interesele României, inclusiv din punct de vedere umanitar, și s-a stabilit să fie întreprinse în continuare demersuri în vederea asigurării de sprijin și asistență umanitară pentru cetățenii afectați de conflictul armat din Ucraina, ținând cont de faptul că, în contextul actual al conflictului armat din Ucraina, lipsa unei reglementări care să asigure scutirea de la plata tarifului de utilizare poate genera întârzieri ale transporturilor umanitare și ale misiunilor de protecție civilă, prin evitarea tranzitării țării noastre cu destinația Ucraina, în vederea alinierii măsurilor adoptate de statul român în raport cu celelalte state europene care au instituit măsuri similare în ceea ce privește scutirea de la aceste tarife, pentru facilitarea tranzitului acestor tipuri de transporturi pe teritoriul lor,luând în considerare evoluția situației din Ucraina care este într-o continuă dinamică, precum și faptul că România, în deplină coordonare cu partenerii săi internaționali, va urmări adoptarea și implementarea celor mai bune variante de răspuns la provocările umanitare generate de această criză umanitară,ținând cont de faptul că Departamentul pentru Situații de Urgență, prin structurile aflate în coordonare operațională, organizează și participă la misiuni umanitare și de protecție civilă, atât prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă, cât și prin alte mecanisme internaționale de cooperare în domeniul protecției civile și cel umanitar,având în vedere că misiunile umanitare reprezintă un răspuns la o situație de criză, iar rolul acestora este de a sprijini și a reduce consecințele negative asupra populației și bunurilor,ținând cont de tipurile de risc la care este expusă România, misiunile umanitare putând fi desfășurate atât pe plan intern, cât și internațional, prin tranzitarea țării,având în vedere că legislația în vigoare nu permite popotelor înființate la nivelul unităților instituțiilor publice din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională încasarea de sume prin mijloace moderne de plată, se impune modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare.Ținând cont de faptul că este necesară derogarea de la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru accelerarea procesului de adoptare și implementare a schemelor de ajutor de stat, iar procedura de notificare la CE a schemelor de ajutor de stat se va derula în paralel cu procedura de aprobare a acestora prin ordine de ministru, având în vedere că termenul pentru implementarea Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01 este data de 30 iunie 2022,apreciind că reglementarea acestei situații este posibilă doar pe calea unei intervenții normative urgente și că aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă articolul 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi articole, articolele 3^1 și 3^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecție civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare, pe baza solicitării transmise Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență.(2) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. (1), Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu cel puțin o zi lucrătoare sau îndată ce primește informarea privind desfășurarea misiunii prevăzute la alin. (1) pe teritoriul României, emiterea de roviniete cu titlu gratuit.(3) În vederea obținerii scutirii prevăzute la alin. (1), autoritățile naționale din statele care organizează misiunea sau organizațiile internaționale organizatoare au obligația de a comunica Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne informațiile prevăzute la alin. (4), în termenul stabilit la alin. (2).(4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoțită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora, precum și perioada de desfășurare a transporturilor pe teritoriul României.(5) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. emite, cel târziu în a doua zi lucrătoare de la data primirii solicitării, numărul minim de roviniete cu titlu gratuit, în funcție de tipul vehiculului și de duratele de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, prevăzute în anexa nr. 1, astfel încât să fie acoperită integral perioada menționată la alin. (4) pentru desfășurarea pe teritoriul României a transporturilor menționate la alin. (1), așa cum a fost solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență, și îl informează cu privire la emiterea acestora.(6) Contravaloarea rovinietelor eliberate în baza prevederilor alin. (5) se decontează bianual Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din sumele alocate de către Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului sau alte sume legal constituite, prevăzute cu această destinație în legile bugetare anuale, pe baza situației transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (5), pentru situații urgente în care termenele nu pot fi respectate, procedura de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit se stabilește prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 3^2Vehiculele care sunt deținute în proprietate, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și unitățile teritoriale subordonate, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare, pe baza solicitării transmise Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (la 16-12-2023, Articolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 390 din 12 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1124 din 13 decembrie 2023 )  +  Articolul IIOrdinul prevăzut la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pot încasa prin intermediul mijloacelor moderne de plată sumele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Instituțiile acceptante de carduri au obligația de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (1^1), precum și a comercianților prevăzuți la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceștia.  +  Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, programelor aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească nu le sunt aplicabile dispozițiile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În baza programelor aprobate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, ajutoarele de stat se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.  +  Articolul VLa articolul 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 18 martie 2022, alineatul (6) se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  București, 30 martie 2022.Nr. 34.----