ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 33 din 30 martie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 1 aprilie 2022  Având în vedere faptul că măsurile de sprijinire a sectorului economiei sociale au ca scop creșterea ocupării persoanelor aparținând grupului vulnerabil, definit la art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,întrucât întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupul vulnerabil, prevăzut la art. 6 lit. p) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe termen scurt sau mediu, sunt contribuitori de importanță strategică la integrarea socioprofesională, precum și la crearea de locuri de muncă pentru persoanele din grupul vulnerabil, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de măsuri care vizează creșterea accesului la finanțare,având în vedere că persoanele aparținând grupului vulnerabil au dificultăți de integrare pe piața muncii, luând în considerare și necesitatea scăderii dependenței acestora de măsurile de protecție socială, iar entitățile de economie socială oferă un cadru adecvat pentru a obține statutul de persoană ocupată, fapt ce conduce la creșterea numărului de persoane la nivel național,luând în considerare evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 care a necesitat adoptarea de către Guvernul României a unor măsuri administrative restrictive care au afectat inclusiv sectorul economiei sociale,ținând cont de necesitatea redresării economice a economiei, implicit a sectorului economiei sociale afectat de criza generată de pandemia de COVID-19, care nu ar putea beneficia de condiții de finanțare adecvată pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente în lipsa adoptării unor facilități de finanțare în regim de urgență,în considerarea necesității de a-și atinge potențialul economic și social, este necesar ca domeniului economiei sociale să i se creeze mediul favorabil prin urgentarea creării de facilități fiscale.Ținând seama că o lipsă de reacție rapidă în contextul actual sau o neacordare a facilităților fiscale propuse ar conduce chiar la întreruperea activităților economice derulate de întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție vizate, afectând grav existența locurilor de muncă și integrarea socioprofesională a persoanelor din grupul vulnerabil,având în vedere că întreprinderile sociale contribuie în mod sustenabil la dezvoltarea comunităților locale prin crearea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile, preluând din serviciile care nu pot fi satisfăcute de serviciile publice locale, iar autoritățile publice locale le sprijină prin acordarea unor facilități fiscale și mecanisme de promovare și susținere, este imperios necesar ca autoritățile publice locale să aibă timp suficient de a se informa în privința noilor modificări legislative, să identifice măsuri, resurse financiare și să elaboreze mecanisme de implementare.Ținând cont de atribuțiile instituțiilor responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor stabilite în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României (PNRR), prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării PNRR al României din 29 octombrie 2021, având în vedere termenul scurt până la care a fost asumată îndeplinirea reformei 6 „Îmbunătățirea legislației privind economia socială“, respectiv 30 iunie 2022, jalon care prevede intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială,dat fiind faptul că accesul acestor entități de economie socială la surse de finanțare nu este facilitat, existând în acest sens un vid legislativ, neadoptarea unor măsuri în regim de urgență ar conduce la întârzierea relansării economice, periclitarea sustenabilității acestora și, implicit, la neintegrarea socioprofesională a persoanelor din grupul vulnerabil.Ținând cont că neluarea acestor măsuri cu caracter urgent ar conduce la neîndeplinirea de către România a obiectivelor și neatingerea jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții, astfel cum sunt prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României, respectiv sfârșitul trimestrului al II al anului 2022,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin prezenta lege se reglementează și condițiile de atestare a întreprinderilor sociale și de certificare a întreprinderilor sociale de inserție.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Economia socială reprezintă ansamblul activităților private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale și/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări. (2) Economia socială are la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului sau excedentului, după caz, către asociați sau membri.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei legi, pot fi întreprinderi sociale:a) societățile cooperative care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;b) cooperativele de credit, care funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;c) asociațiile și fundațiile, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;d) casele de ajutor reciproc ale salariaților, care funcționează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, republicată;e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înființate și funcționează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare;f) societățile agricole, care funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;g) cooperativele agricole care funcționează în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;h) orice alte categorii de persoane juridice, indiferent de domeniul de activitate, care respectă, conform actelor legale de înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.4. La articolul 4, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) proces decizional transparent și responsabil în interesul colectivității pe care o deservește.5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Economia socială contribuie la:a) dezvoltarea comunităților locale; b) crearea de locuri de muncă; c) dezvoltarea incluziunii și coeziunii sociale;d) tranziția către economia circulară și inovarea socială;e) implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activități cu caracter social și/sau activități economice;f) accesul persoanelor din grupul vulnerabil la resursele și serviciile comunității.6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) activitate de interes general - orice activitate din domeniul economic, cultural-artistic, social, educațional, științific, al sănătății, sportului, locuirii, protecției mediului, menținerii tradițiilor, al cărei scop final este îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (2);b) activitate cu caracter social - activitate care urmărește interesul general, în realizarea nevoilor sociale ale grupurilor vulnerabile, a prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială și a promovării incluziunii sociale;c) activitate economică - orice activitate generatoare de venit;d) impact social - consecințele care rezultă din activitatea unei organizații (schimbări, beneficii, învățare și/sau alte efecte, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt);e) comunitate de practică - un grup de oameni cu expertiză într-un domeniu comun, motivați de dorința de a depăși granițele organizaționale, de a relaționa unii cu alții și de a construi un corp de cunoștințe utile prin coordonare și colaborare;f) întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale și care deține un atestat de întreprindere socială;g) întreprindere socială de inserție - întreprinderea socială atestată care deține marca socială;h) atestat de întreprindere socială - forma prin care se recunoaște contribuția întreprinderilor sociale la dezvoltarea domeniului economiei sociale;i) marca socială - forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserție în scopul recunoașterii contribuției directe a acestora la realizarea interesului general și/sau la îmbunătățirea situației grupului vulnerabil;j) grup vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau în conformitate cu strategiile naționale aferente diferitelor domenii care vizează grupuri vulnerabile sau dezavantajate/ defavorizate în ocupare, educație, sănătate, locuire sau altele asemenea; (la 24-07-2022, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 240 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022 ) k) registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale - instrumentul de evidență a întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție, atestate și certificate, după caz, conform prezentei legi.7. La articolul 7, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție;7^1. La articolul 7, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) facilitarea accesului întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție la târguri de profil sau târguri comerciale organizate de instituțiile publice în țară, prin scutirea de taxe de participare. (la 24-07-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 240 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022 ) 8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, denumit în continuare atestat.(2) Atestatul se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute la art. 3 pe baza actelor de înființare și funcționare.(3) Atestatul certifică scopul social al întreprinderii sociale și conformarea acesteia la principiile enunțate la art. 4.(4) Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care prevăd în actele de înființare și funcționare respectarea cumulativă a următoarelor criterii:a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;b) alocă minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare; (la 24-07-2022, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 8 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 240 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022 ) c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;d) aplică principiul echității sociale față de angajați și administratori asigurând niveluri de salarizare/remunerare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8. (la 24-07-2022, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 8 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 240 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022 ) (5) Atestatul se eliberează de către agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție de ocupare.(6) Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării acestuia.(7) Procedura de acordare a atestatului, precum și condițiile de suspendare, retragere, anulare, renunțare, emitere a unui duplicat după atestat se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(8) Întreprinderea socială atestată poate renunța la acest statut prin notificarea agenției de ocupare.9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Întreprinderea socială are următoarele obligații:a) de a comunica agenției de ocupare orice modificări ale actelor de înființare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;b) de a comunica agenției de ocupare rapoartele de activitate anuale, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic;c) de a transmite agenției de ocupare, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic sau de la încheierea exercițiului financiar specific categoriei de persoană juridică, raportul social anual privind activitatea desfășurată și situațiile financiare anuale.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi consultate, la cerere, de către orice persoană interesată la sediul agenției județene de ocupare a forței de muncă, respectiv a municipiului București, unde întreprinderea socială a fost atestată.(3) Întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea condițiilor legale de desfășurare a activității, pentru a se verifica respectarea criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de întreprindere socială.(4) Controalele prevăzute la alin. (3) se realizează de către organele de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale conform Planului anual de control sau ori de câte ori este nevoie, precum și de organele de control ale instituțiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.10. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) are cel puțin 30% din personalul angajat sau membrii cooperatori aparținând grupului vulnerabil. Timpul de lucru cumulat al angajaților din grupuri vulnerabile trebuie să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de muncă al tuturor angajaților; (la 24-07-2022, Litera a) a alineatului (1) al articolului 10 din Punctul 10., Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 240 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022 ) 11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Măsurile de acompaniament pot fi:a) informare și consiliere profesională;b) acces la formare profesională;c) îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională;d) adaptarea și accesibilizarea locului de muncă la capacitatea persoanei;e) alte măsuri de acompaniament care să asigure inserția profesională și socială.12. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Marca socială cuprinde certificatul prin care se recunoaște statutul de întreprindere socială de inserție, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum și un element specific de identitate vizuală care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau lucrărilor executate ori documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.(2) Statutul de întreprindere socială de inserție instituie următoarele obligații:a) de a comunica agenției de ocupare orice modificări ale actelor de înființare sau constitutive, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; compartimentul județean pentru economie socială are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;b) de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfășurată și situațiile financiare anuale în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale, prevăzut la art. 27. Modelul extrasului situațiilor financiare anuale se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor, la inițiativa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(3) Întreprinderile sociale de inserție se supun controlului cu privire la respectarea condițiilor legale de desfășurare a activității, pentru a se verifica respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării mărcii sociale.(4) Controalele prevăzute la alin. (3) se realizează de către organele de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, precum și de organele de control ale instituțiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.(5) Întreprinderea socială de inserție certificată prin eliberarea mărcii poate renunța la acest statut prin notificarea agenției de ocupare.13. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Procedurile de certificare și acordare a mărcii sociale, a elementului specific de identitate vizuală, procedurile privind întocmirea Raportului social anual privind activitatea desfășurată, precum și condițiile de suspendare, retragere, anulare, renunțare la cererea întreprinderii sociale de inserție la marca socială, acordare a unui nou certificat și procedura de eliberare a unui duplicat al certificatului/mărcii sociale se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.14. Titlul secțiunii a 3-a „Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III^1 Finanțarea întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție, mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora15. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție pot fi finanțate din surse publice și/sau private, naționale ori internaționale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac parte sursele de finanțare.16. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului, a mărcii sociale și înregistrarea în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale.17. Articolul 17 se abrogă.18. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție pot beneficia de consiliere gratuită cu privire la procesul de atestare și/sau certificare, oferită de agenția de ocupare.19. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Întreprinderile sociale de inserție pot beneficia de următoarele facilități din partea autorităților administrației publice locale:a) atribuirea unor spații și/sau terenuri aflate în domeniul public al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în scopul desfășurării activităților pentru care le-a fost acordată marca socială;b) sprijin în promovarea produselor realizate și/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum și în identificarea unor piețe de desfacere a acestora;c) alte facilități și scutiri de taxe și impozite acordate de autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii.(2) Pentru acordarea facilităților prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), autoritățile administrației publice locale își pot aproba în bugetele proprii sumele necesare.(3) Modalitatea de acordare a facilităților prevăzute la alin. (1) se reglementează în normele metodologice.20. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, care angajează tineri cu risc de marginalizare socială, astfel cum sunt aceștia definiți în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate angajatori de inserție și beneficiază de facilitățile prevăzute de lege pentru această categorie de angajatori.(2) Întreprinderile sociale prevăzute la alin. (1) beneficiază și de prevederile art. 80 și 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. (3) Prin derogare de la prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile sociale prevăzute la alin. (1) care organizează programe de formare profesională desfășurate de furnizori de formare profesională autorizați, pentru angajații proprii care aparțin grupului vulnerabil, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională.21. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, prevăzute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea legislației naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat și vor fi implementate prin hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local.22. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se organizează un compartiment cu atribuții în elaborarea politicilor și strategiilor în domeniul economiei sociale, promovarea și sprijinirea întreprinderilor sociale, precum și furnizarea de informații către persoanele fizice și juridice interesate.23. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Principalele atribuții ale compartimentelor pentru economie socială din cadrul agențiilor de ocupare sunt:a) analizează și evaluează solicitările persoanelor juridice care desfășoară activități în domeniul economiei sociale în vederea acordării, după caz, a atestatului sau a mărcii sociale;b) emit deciziile de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv a mărcii sociale;c) informează și acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserție, precum și pentru desfășurarea activității acestora în raport cu drepturile și obligațiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/ întreprinderi sociale de inserție;d) propun suspendarea sau retragerea, după caz, a atestatul ori a mărcii sociale;e) actualizează Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale cu informațiile privind întreprinderile sociale atestate, respectiv întreprinderile sociale de inserție certificate;f) monitorizează la nivel județean, respectiv la nivelul municipiului București activitatea întreprinderilor sociale atestate, respectiv a întreprinderilor sociale de inserție certificate, pe baza rapoartelor anuale transmise de acestea; g) propun conducerii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă efectuarea de controale pentru verificarea îndeplinirii criteriilor și principiilor care au stat la baza atestării/certificării întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție; h) întocmesc raportul anual de activitate aferent județului, respectiv al municipiului București, pe care îl transmit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;i) propun Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă măsuri de îmbunătățire și dezvoltare a domeniului de economie socială;j) elaborează, prin consultare cu întreprinderile sociale de inserție, planul de inserție socioprofesională județean, respectiv al municipiului București, definit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;k) publică raportul anual de activitate pe pagina proprie de internet;l) organizează, în colaborare cu întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, autoritățile publice locale, alte entități relevante, activități de consultări, evenimente, grupuri de lucru, seminare, evenimente sau acțiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, precum și acțiuni de consultare cu privire la acest domeniu.24. La articolul 26, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Comisia națională va avea o reprezentare paritară, va fi compusă din 8 membri și va fi condusă de un președinte. Comisia va avea în componență:a) câte un reprezentant al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Finanțelor, la nivel de secretar de stat;b) 2 reprezentanți din partea întreprinderilor sociale;c) 2 reprezentanți ai întreprinderilor sociale de inserție..................................(5) Organizarea și funcționarea Comisiei naționale se reglementează prin regulament intern, aprobat prin ordin comun al miniștrilor reprezentanților prevăzuți la alin. (2) lit. a).25. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Reprezentantul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale are calitatea de președinte al Comisiei naționale.26. La articolul 27, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Registrul este administrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și cuprinde, după caz, următoarele informații cu privire la întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție atestate, respectiv certificate în România referitoare la: a) date de identificare a întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție;b) date referitoare la numărul de angajați/membri;c) date referitoare la numărul de angajați/membri din rândul persoanelor din grupul vulnerabil;d) date referitoare la numărul total de voluntari;e) date despre atestare/certificare;f) abateri și sancțiuni constatate/aplicate în raport cu statutul de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție. (3) Întreprinderile sociale de inserție sunt obligate să transmită documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) agențiilor de ocupare, în termen de 5 zile de la data la care se demonstrează că persoana angajată aparține grupului vulnerabil sau, după caz, de la data la care au intervenit modificări în documentele furnizate cu privire la acestea.27. La articolul 29, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru necomunicarea către agenția de ocupare a oricăror modificări ale actelor de înființare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a).28. La articolul 30, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) organele de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru contravențiile prevăzute la art. 29 lit. a)-c), e) și f);  +  Articolul IIDispozițiile art. I pct. 28 intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va modifica și completa în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016.  +  Articolul IVPână la data intrării în vigoare a prevederilor art. III, acordarea atestatelor de întreprindere socială, respectiv a certificatelor de întreprindere socială de inserție se realizează conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016.  +  Articolul VLegea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 30 martie 2022.Nr. 33.