ORDIN nr. 336 din 29 martie 2022privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 31 martie 2022    În temeiul art. 7 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 pct. 73 și al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 22 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 și 1.039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) Pentru vagoanele de călători scadente la reparații planificate de tip revizie tehnică generală - RTG sau de tip reparație planificată - RP în perioada 1 aprilie 2022-31 decembrie 2022, termenul de reparație planificată se poate prelungi prin majorarea normei de timp cu cel mult 6 luni.2. După alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prelungirea termenului de reparație planificată se poate efectua o singură dată în intervalul dintre două reparații planificate de tip RP sau RTG.  +  Articolul IIAutoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR și operatorii de transport feroviar de călători care utilizează vagoane de călători vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 29 martie 2022.Nr. 336.-----