HOTĂRÂRE nr. 424 din 25 martie 2022privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflat pe raza localității Balș din județul Olt
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflat pe raza localității Balș din județul Olt, prevăzut în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflat pe raza localității Balș din județul Olt, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilul proprietate privată supus exproprierii, potrivit alin. (1), aflat pe raza localității Balș din județul Olt, proprietarul sau deținătorul acestuia, precum și suma individuală aferentă despăgubirii, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Suma individuală estimată de expropriator aferentă despăgubirii pentru imobilul proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflat pe raza localității Balș din județul Olt, este în cuantum de 113 lei și este alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.(2) Suma individuală prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarului/deținătorului imobilului proprietate privată care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilul proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștința publică și prin afișarea la sediul consiliului local implicat și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legi.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 25 martie 2022.Nr. 424.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând proprietarul sau deținătorul imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar,
  care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
  de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2,
  aflat pe raza localității Balș din județul Olt, precum și suma individuală aferentă despăgubirii
  ----