ORDIN nr. 234 din 21 martie 2022pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare și perfecționare profesională și a tematicii specifice programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 30 martie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 401 alin. (1) lit. h) și p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; – Adresa nr. 535 din 5.01.2022, prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a consultat Institutul Național de Administrație cu privire la domeniile și tematicile de perfecționare profesională a funcționarilor publici; – Adresa nr. 66 din 13.01.2022, prin care Institutul Național de Administrație a comunicat observații și propuneri cu privire la domeniile și tematicile de perfecționare profesională a funcționarilor publici;– Referatul de aprobare nr. 2.366/2022 a proiectului de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare și perfecționare profesională și a tematicii specifice programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici, în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se stabilesc domeniile prioritare de formare și perfecționare profesională și tematicile specifice programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcții publice potrivit art. 385 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015.
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Vasile-Felix Cozma
  București, 21 martie 2022.Nr. 234.  +  ANEXĂ
  DOMENIILE PRIORITARE
  de formare și perfecționare profesională și tematicile specifice programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici
  Nr. crt. 1.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
   Audit, control, calitate și integritate1.1.Audit public intern
  1.2.Control, legalitate și conformitate
  1.3.Managementul calității
  1.4.Sistemul de control intern managerial (SCIM)
  1.5.Indicatori și standarde de cost, analiza cost-beneficiu
  1.6.Managementul riscurilor
  Nr. crt. 2.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
   Comunicare publică, informare, promovare și transparență decizională2.1.Comunicare internă
  2.2.Comunicare și relații cu publicul
  2.3.Medierea și negocierea în administrația publică
  2.4.Comunicare în gestionarea crizelor
  2.5.Comunicare interinstituțională. Reprezentare instituțională
  2.6.Social media pentru administrația publică
  2.7.Programe de învățare/aprofundare limbi străine (engleză, franceză, germană etc.)
  2.8.Relații publice, comunicare cu mass-media și imagine instituțională
  2.9.Marketingul serviciilor publice
  2.10.Managementul documentelor și arhivarea
  2.11.Transparență decizională și liberul acces la informații de interes public
  2.12.Informații publice, date deschise, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
  Nr. crt. 3.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
   Drept, legislație, norme și proceduri3.1.Codul administrativ
  3.2.Drept constituțional
  3.3.Drept administrativ și contencios administrativ
  3.4.Drept contractual - achiziții, concesionări, vânzări și închirieri
  3.5.Cod fiscal, Cod de procedură fiscală
  3.6.Legislație privind regimul proprietății
  3.7.Drepturile copilului în reglementările interne și internaționale
  3.8.Dreptul de autor și drepturile conexe în administrația publică
  3.9.Legislație cadastru
  3.10.Registrul agricol și fond funciar
  3.11.Dreptul Uniunii Europene
  3.12.Protecția juridică a drepturilor omului - jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
  3.13.Abordare tehnico-legislativă pentru elaborarea și publicarea actelor normative
  3.14.Norme și proceduri de tehnică legislativă
  3.15.Proceduri de aplicare a legilor speciale în administrația publică
  Nr. crt. 4.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
   Dezvoltare instituțională și politici publice4.1.Programe și politici pentru reformă și dezvoltare
  4.2.Elaborarea propunerilor de finanțare pentru accesarea instrumentelor/fondurilor structurale
  4.3.Evaluarea și selecția proiectelor
  4.4.Managementul și implementarea proiectelor finanțate din instrumente/fonduri structurale
  4.5.Management financiar în proiecte cu finanțare externă
  4.6.Achiziții publice în proiecte finanțate din instrumente/fonduri structurale
  4.7.S.M.I.S. - Sistem unic informatizat al proiectelor (aplicația MySMIS)
  4.8.Management strategic
  4.9.Politici publice
  4.10.Managementul schimbării
  4.11.Smart city și dezvoltare durabilă
  4.12.Managementul mediului. Managementul deșeurilor
  4.13.Management energetic
  Nr. crt. 5.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
   Politici și afaceri europene5.1.Politicile Uniunii Europene. Instituțiile Uniunii Europene
  5.2.Politica de coeziune economică, socială și teritorială
  5.3.Coordonarea națională postaderare a politicilor Uniunii Europene
  5.4.Strategii și programe europene pentru modernizarea administrației publice
  5.5.Administrație și afaceri europene
  5.6.Relații europene și internaționale
  Nr. crt. 6.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
   T.I.C. (Tehnologia informației și comunicării)6.1.Atestare pentru obținerea permisului european de conducere a computerului (ECDL/ICDL)
  6.2.Instrumente digitale pentru munca la distanță/telemuncă
  6.3.Instrumente digitale pentru formarea online (e-learning, blended learning)
  6.4.Utilizarea aplicațiilor de Project Management
  6.5.Instrumente de comunicare și promovare online
  6.6.Statistică - colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor
  6.7.Automatizarea proceselor
  6.8.Proiectarea sistemelor de E-government
  6.9.Instrumente de consultare online
  6.10.Instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare LINUX
  6.11.Administrarea și dezvoltarea rețelelor IT C
  6.12.Baze de date (de exemplu, Oracle, SQL)
  6.13.Web design (Dezvoltarea aplicațiilor web)
  6.14.Dezvoltarea aplicațiilor desktop (non web)
  6.15.Instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare Windows Server
  6.16.Instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare Windows Workstation
  6.17.Securitatea informației
  6.18.Inițiere în Business Analysis
  6.19.Inteligența artificială (inclusiv utilizare în Helpdesk)
  6.20.Inovare și digitalizare
  Nr. crt. 7.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
  Resurse umane, diversitate, incluziune și leadership7.1.Formare de formatori
  7.2.Asistență profesională în dezvoltarea profesională și a carierei (coaching, mentoring)
  7.3.Dezvoltarea abilităților pentru „învățare unii de la alții“
  7.4.Managementul competențelor
  7.5.Managementul timpului și stresului
  7.6.Motivarea personalului
  7.7.Managementul echipei
  7.8.Managementul carierei
  7.9.Managementul conflictelor
  7.10.Evaluarea personalului. Evaluarea competențelor generale și specifice
  7.11.Managementul performanței în administrația publică
  7.12.Protecția muncii, sănătatea și securitatea în muncă
  7.13.Flexibilitatea timpului și modului de lucru
  7.14.Tehnici și programe de dezvoltare personală
  7.15.Managementul talentelor
  7.16.Recrutarea în funcția publică
  7.17.Leadership incluziv
  7.18.Inteligența emoțională în leadership
  7.19.Egalitatea de șanse și incluziune la locul de muncă
  7.20.Sănătatea la locul de muncă. Importanța sănătății organizației
  7.21.Tehnici de creștere a rezilienței personale
  7.22.Prevenirea hărțuirii morale la locul de muncă
  Nr. crt. 8.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
   Resurse publice8.1.Contabilitate, finanțe și control financiar preventiv
  8.2.Management financiar și contabilitate bugetară
  8.3.Investiții publice și administrarea patrimoniului/domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale
  8.4.Salarizarea personalului plătit din fondurile publice
  8.5.Managementul funcției publice și al funcționarilor publici
  8.6.Managementul resurselor umane din entitățile publice
  8.7.Achiziții, contracte și investiții publice
  8.8.Managementul contractelor de lucrări
  8.9.Sistemul informativ colaborativ de desfășurare a achizițiilor publice (SICAP)
  Nr. crt. 9.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
   Servicii publice9.1.Arhitectură, proiectare și planificare urbană
  9.2.Amenajarea teritoriului și urbanism
  9.3.Managementul contractelor de lucrări: derulare/verificare/recepție
  9.4.Activitatea de autorizare: lucrări de construcții/comerț/producție/servicii și alimentație publică
  9.5.Administrare fond funciar
  9.6.Administrare fond locativ și utilități
  9.7.Evidența persoanelor
  9.8.Stare civilă
  9.9.Ordine și siguranță publică
  9.10.Poliție locală
  9.11.Autoritate tutelară
  9.12.Asistență socială
  9.13.Managementul serviciilor publice
  9.14.Managementul serviciilor sociale
  9.15.Cadastrul - abordări și reglementări în context european
  9.16.Managementul impozitelor și taxelor locale
  9.17.Managementul protecției civile
  9.18.Managementul situațiilor de urgență
  9.19.Reziliența serviciilor publice
  Nr. crt. 10.Domeniu prioritar de formare și perfecționare profesionalăNr. crt.Tematici de perfecționare profesională a funcționarilor publici
   Etică și integritate în administrația publică 10.1.Etica în instituțiile publice: consilierul de etică, raportare, monitorizare, măsuri și politici, norme/standarde de conduită, conduita profesională
  10.2.Avertizorul de integritate și avertizare în interes public. Mecanisme de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale legii
  10.3.Responsabilități instituționale în implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
  10.4.Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională
  10.5.Incompatibilități și conflicte de interese în administrația publică
  10.6.Cultura organizațională bazată pe etică și integritate, încredere și leadership bazat pe valori
  10.7.Formare pentru potențiali consilieri de etică. Formare inițială pentru consilierii de etică nou desemnați
  10.8.Consiliere etică în administrația publică: tehnici de consiliere etică, noțiuni generale și specifice despre tipurile de personalitate, tehnici de comunicare, dileme etice
  10.9.Tendințe și evoluții în domeniul managementului integrității
  10.10.Impactul corupției asupra serviciilor publice
  10.11.Mecanisme de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici în vederea prevenirii corupției în sectorul public
  10.12.Proceduri de control cu privire la respectarea interdicțiilor post-angajare la nivelul sectorului public
  10.13.Mecanisme de protecție a personalului specializat în achiziții publice
  10.14.Mecanisme de gestionare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul sectorului public
  ----