ORDIN nr. 233 din 21 martie 2022pentru aprobarea conținutului și instrucțiunilor de elaborare a planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici, precum și a modalității de comunicare a datelor solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la perfecționarea profesională a funcționarilor publici
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 30 martie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 401 alin. (1) lit. g) și ale art. 626 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 11, 15 și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici; – Referatul de aprobare nr. 391/2022 a proiectului de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea conținutului și instrucțiunilor de elaborare a planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici, precum și a modalității de comunicare a datelor solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la perfecționarea profesională a funcționarilor publici, în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a și al art. 459 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă conținutul formatului standard al planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici, denumit în continuare format standard, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă instrucțiunile de elaborare a planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici, precum și a modalității de comunicare a datelor solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la perfecționarea profesională a funcționarilor publici, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligațiile prevăzute la art. 459 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a raporta anual către Agenția Națională a Funcționarilor Publici datele cu privire la planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici și perfecționarea profesională a funcționarilor publici, în forma și conținutul stabilite prin formatul standard. (3) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice răspund de corectitudinea datelor cuprinse în formatul standard.(4) În aplicarea prevederilor art. 404 și art. 459 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice își îndeplinesc obligațiile stabilite de prezentul ordin în condițiile prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.(5) În vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor cu privire la completarea corectă și în termenele solicitate a datelor cuprinse în formatul standard, la solicitarea compartimentelor de resurse umane, Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă asistență de specialitate.  +  Articolul 5Agenția Națională a Funcționarilor Publici centralizează datele cuprinse în formatul standard, transmise în condițiile prevăzute la art. 16 din anexa nr. 2, pe baza cărora elaborează raportul anual privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici, pe care îl aduce la cunoștința publicului inclusiv prin publicare pe site-ul propriu.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor și a formatului standard de transmitere a datelor și informațiilor privind planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Vasile-Felix Cozma
  București, 21 martie 2022.Nr. 233.  +  Anexa nr. 1
  Conținutul formatului standard al planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici
  I. DATE PRIVIND AUTORITATEA SAU INSTITUȚIA PUBLICĂ ȘI FUNCȚIONARII PUBLICI
  Denumirea autorității sau instituției publice 
  Numele și prenumele funcționarilor publici responsabili cu elaborarea planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici desemnați în condițiile prevăzute la art. 2 din anexa nr. 2 la ordin: 
  Funcția publică deținută: 
  Telefon: 
  E-mail: 
  Categoria din care face parte autoritatea sau instituția publicăa) administrația publică centrală;b) administrația publică locală.
  II. DATE CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI, FONDURILE ALOCATE, GRADUL DE CORELARE DINTRE PLANIFICAREA APROBATĂ, MĂSURILE EFECTIV IMPLEMENTATE ȘI REZULTATELE EFECTIV OBȚINUTE
  II.1. Date cu privire la perfecționarea profesională a funcționarilor publici:
  Avizul comisiei paritare referitor la planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici, emis în condițiile legii
   
  Măsuri referitoare la perfecționarea profesională a funcționarilor publici cuprinse în acordul colectiv, încheiat în condițiile legii
   
  Propuneri de îmbunătățire a sistemului de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici la nivelul autorității sau instituției publice cuprinse în raportul anual privind formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici
   
  II.2. Date cu privire la fondurile alocate:
  De la bugetul autorității sau instituției publice: 
  Alte surse: 
  II.3. Date cu privire la gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate și rezultatele efectiv obținute:
  Grad de corelare dintre planificarea aprobată și măsurile efectiv implementate (% din măsurile planificate au fost efectiv implementate) 
  Grad de corelare între măsurile efectiv implementate și rezultatele efectiv obținute (% din măsurile implementate au contribuit efectiv la obținerea rezultatelor) 
  II.4. Date cu privire la programe de perfecționare profesională recomandate în rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publiciNumăr
  Programe de perfecționare profesională recomandate în rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici 
  Funcționari publici evaluați 
  III.DOMENIILE PRIORITARE DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI TEMATICILE SPECIFICE PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI*)
  1. Domeniul prioritar de formare profesională
  1.1.Tematica specifică programelor de perfecționare profesională a funcționarilor publici Nr. de funcționari publici alocați a) înalți funcționari publici b) funcții publice de conducere c) funcții publice de execuție d) funcții publice specifice
  1.2.... 
  1.3.... 
  2.
  *) Tabelul nr. III - Domeniile prioritare de formare profesională și tematicile specifice programelor de perfecționare profesională a funcționarilor publici se completează cu domeniile prioritare de formare profesională și tematicile specifice programelor de perfecționare profesională a funcționarilor publici.
  IV.ALTE PROPUNERI DE TEMATICI SPECIFICE PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI**)
  1.
  2.
  3.
  **) Tabelul nr. IV - Alte propuneri de tematici specifice programelor de perfecționare profesională a funcționarilor publici se completează cu propuneri de tematici specifice programelor de perfecționare profesională a funcționarilor publici care nu sunt prevăzute în cuprinsul tabelului nr. III.
  V. CODIFICAREA REGIUNILOR
  Denumire regiunecod
  Nord-Est1
  Sud-Est2
  Sud-Muntenia3
  Sud-Vest Oltenia4
  Vest5
  Nord-Vest6
  Centru7
  București - Ilfov8

  Întocmit
  Numele și prenumele salariatului
  Funcția
  Data
  Vizat
  Superior ierarhic
  Funcția
  Data
  Aprobat
  Conducătorul instituției/autorității publice,
  ...............................................................
   +  Anexa nr. 2INSTRUCȚIUNIde elaborare a planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici, precumși modalitatea de comunicare a datelor solicitate de Agenția Națională a FuncționarilorPublici cu privire la perfecționarea profesională a funcționarilor publici