ORDIN nr. 5.511 din 28 octombrie 2021pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1047 din 2 noiembrie 2021  Având în vedere: – prevederile art. 94 alin. (2) lit. d) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 2.020/DGMRURS din 22.10.2021,în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar, instituțiile de învățământ superior în structura cărora funcționează unități de învățământ preuniversitar și furnizorii de educație autorizați să funcționeze provizoriu duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 octombrie 2021.Nr. 5.511.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile deînvățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețeleiunităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023