ORDIN nr. 857 din 19 iulie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016  Având în vedere referatele de aprobare nr. 89.514 din 24 martie 2016 și nr. 91.763 din 8 iulie 2016 întocmite de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală,în baza prevederilor:- art. 21 alin. (1) lit. (a), art. 22 și art. 81 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;- art. 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările și completările ulterioare;- anexei I, partea 1, secțiunea 8, pct. 2 lit. (e), pct. 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);- art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;- cap. 13 - Elementele necesare pentru evaluarea ajutoarelor de stat, pct. 13.5 M08 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor și Fișei măsurii M08 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor de la pct. 8.2.6 din cap. 8 - descrierea măsurilor selectate, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor:- art. 1 alin. (1) lit. e) și art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;- art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite", aferentă măsurii 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Schema enunțată la art. 1 este exceptată de la obligația notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 19 iulie 2016.Nr. 857.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite