ORDIN nr. 501 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 17 aprilie 2013    În aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 15 mai 2013, deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale se efectuează potrivit Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.819/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul delegat pentru buget,
    Liviu Voinea
    București, 12 aprilie 2013.Nr. 501.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat,bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fonduluinațional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetulFondului pentru mediu și bugetele locale