ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 22 martie 2022  Având în vedere situația determinată de creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale la nivel internațional, precum și efectele provocate de aceste creșteri, este necesară instituirea unor măsuri cu caracter temporar, astfel încât prețurile la energie electrică și gaze naturale plătite de către clienții finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică,ținând cont de faptul că operatorii economici s-au confruntat pe perioada stării de alertă cu probleme determinate de existența unor restricții, întreruperea activității, scăderea cifrei de afaceri, toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activități economice la nivel național, ceea ce grevează asupra posibilității suportării costurilor suplimentare determinate de creșterea prețului pe piețele de energie, având în vedere importanța asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor,luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajați a apela la practici incorecte,ținând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și a unui înalt nivel de protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este: (la 16-12-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv; prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:(i) clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;(ii) clienții casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor; pentru luna ianuarie 2023, în locul confirmării medicale se depune o declarație pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior; (la 30-12-2022, Punctul (ii) din Litera a) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 ) (iii) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior; (la 30-12-2022, Punctul (iii) din Litera a) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 ) (iv) clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior; (la 30-12-2022, Punctul (iv) din Litera a) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 ) (la 16-12-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 și 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depășește 255 kWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh; (la 16-12-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) Notă
  Conform articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022, în facturile emise de furnizori aferente consumului de energie electrică al clienților casnici realizat intre 16 decembrie 2022 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, clientul casnic beneficiază de prețul plafonat prevazut la art. 1 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clientilor finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate locurile de consum.
  c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori:(i) întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;(ii) operatorii/operatorii regionali definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b^1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., precum și aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;(iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03;(iv) autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale;(v) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare; (la 16-12-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale; (la 16-12-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată; diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus; (la 16-12-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) f) abrogată; (la 16-12-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici și noncasnici care nu sunt prevăzuți la lit. a)-e). (la 16-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
  (1^1) Prevederile alin. (1) lit. a) pct. (ii)-(iv) se aplică și pentru locurile de consum utilizate în baza unui contract de închiriere. În această situație, la furnizor se depun de către clientul casnic următoarele documente:a) cererea privind aplicarea prețului plafonat;b) copia contractului de închiriere;c) declarația pe propria răspundere a chiriașului că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii)-(iv) sau confirmarea medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) pct. (ii), după caz. (la 30-12-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 ) (2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este: (la 16-12-2022, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici;b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică; începând cu data de 1 ianuarie 2023, de prețul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază și clienții noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-12-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (3) Prețul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 sau pentru clienții casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat.(4) Prețul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților noncasnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh. (la 16-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienților casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalație comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), consumul fiecărui proprietar se determină prin împărțirea consumului total al asociației de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situația prevăzută la alin. (8), la 12, respectiv la numărul de luni de consum și la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.(6) Pentru calcul la fiecare spațiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale/energie electrică se determină prin împărțirea consumului total anual al asociației de proprietari/ locatari la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.(7) În cazul cartierelor de tip rezidențial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociațiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienților casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte și împărțirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile dispozițiile alin. (5) și (6).(8) În cazul clienților casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) și b) în funcție de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), precum și în cazul clienților casnici și noncasnici racordați începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, utilizând prețul final conform tranșei aferente de consum, și facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la prețul final corespunzător tranșei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.(8^1) În cazul clienților noncasnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (2) lit. b) în funcție de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în consumul prevăzut la alin. (2) lit. b), furnizorii emit în semestrul II al anului 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent anului 2022, utilizând prețul maxim prevăzut la alin. (2) lit. b). (la 14-07-2023, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 ) (9) Valorile și tranșele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 3 din anexa nr. 11 și la art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, inițiată în conformitate cu dispozițiile art. 80 și 180 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de energie electrică și gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României. (la 16-12-2022, Alineatul (9) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (10) Abrogat. (la 30-12-2022, Alineatul (10) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 ) (11) Prețul aplicabil pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 din ofertele-tip pentru clienții prevăzuți la alin. (1) și/sau (2), elaborate și publicate de către furnizorii de energie electrică/gaze naturale, nu poate depăși valoarea prețului final facturat prevăzut la alin. (1) și/sau (2). (la 29-03-2024, Alineatul (11) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (12) Pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru perioadele de facturare pentru care consumul se stabilește în baza indexului citit și transmis de către client, încadrarea în tranșele de consum stabilite potrivit prevederilor art. 1 se realizează pe baza consumului de energie electrică determinat, luând în considerare indexul transmis de acesta. În cazul în care intervalul de citire de către operatorul de distribuție, denumit în continuare OD, este cel stabilit prin dispozițiile legale în vigoare, consumul aferent fiecărei perioade de facturare cuprinse între două citiri ale contorului de către OD se stabilește ca produs între numărul de zile al perioadei de facturare și consumul mediu zilnic, încadrarea și facturarea clientului fiind în conformitate cu tranșele de consum aferente. În cazul în care OD realizează citirea contorului la un interval mai mare decât cel de 3 luni prevăzut prin dispozițiile legale în vigoare, suplimentar față de sancțiunea prevăzută de lege și penalitățile prevăzute în standardul de performanță, regularizarea consumului de energie electrică se realizează prin raportare la ultimul index citit și comunicat de către client/OD, încadrarea în tranșele de consum pentru perioada de facturare fiind realizată în baza consumului stabilit ca diferență între indexul citit și comunicat de OD și indexul citit și comunicat de client/OD. (la 16-12-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (13) În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Nerespectarea de către furnizori a prezentei obligații constituie contravenție și se constată și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-12-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (14) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale au obligația să defalce prețul pentru clientul final din ofertele-tip de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, elaborate și publicate de către aceștia, și din contractele de furnizare încheiate cu clienții finali pe următoarele componente:a) prețul energiei electrice/gazelor naturale, care include componenta de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice/gazelor în rețea/sistem, costul de înmagazinare, după caz) și componenta de furnizare;b) componenta de rețea/sistem stabilită pe baza tarifelor reglementate pentru serviciile de rețea/sistem (distribuție, transport, serviciu sistem);c) taxe, impozite, contribuții stabilite conform dispozițiilor legale în vigoare. (la 29-03-2024, Alineatul (14) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (la 01-09-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 )
  Notă
  Articolele II, III, IV și VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, prevăd:
  Articolul II(1) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență a Guvernului începând cu data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modelele pentru solicitare și pentru declarația pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)-e), care nu au depus solicitarea însoțită de o declarație pe propria răspundere în termenul prevăzut la alin. (1), precum și cei înființați după data de 1 septembrie 2022 beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.Anexa nr. 4
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ........................, în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................, cu sediul social în localitatea .........................., str. ........................... nr. ..........., județul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ......................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că instituția/operatorul economic pe care îl administrez/reprezint se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în concret categoria de potențial beneficiar) din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................Semnătura ..............................Data .........................
  Anexa nr. 5
  SOLICITARE
  Către: ..........................(Se va completa cu denumirea furnizorului de energie electrică)Subscrisa, ...................., cu sediul social în localitatea ................................, str. ........................ nr. ........, județul ............................/municipiul................................, sectorul ......................, J, CIF/CUI nr. (...), reprezentată de ......., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................................, solicit aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în concret categoria de potențial beneficiar) din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioareNumele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................Semnătura ..............................Data .........................

  Articolul III(1) Pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor concesionate de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică și gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 martie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și, respectiv, consumului tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.(2) Costurile capitalizate prevăzute la alin. (1) se recunosc în tarifele reglementate cu respectarea criteriilor de recunoaștere a costurilor prevăzute în metodologiile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(3) Costurile capitalizate recunoscute conform alin. (2) se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri și se recunosc ca o componentă distinctă.(4) Activele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) se recunosc în evidențele contabile și în situațiile financiare anuale ale operatorilor de transport și ale operatorilor de distribuție, conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor
  Articolul IV(1) În vederea plății contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, începând cu data de 1 septembrie 2022, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piață de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza prezentei ordonanțe de urgență.(2) Persoanele nerezidente prevăzute la alin. (1) au obligația de a depune la Agenția Națională de Administrare Fiscală o declarație pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică. Modelul de declarație și termenul de depunere se stabilesc prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4).(3) Reprezentantul trebuie să aibă domiciliu/sediu în România si răspunde în solidar cu nerezidentul, pentru declararea și plata contribuției la Fondul de Tranziție Energetică.(4) Procedura și condițiile de înregistrare ale reprezentantului se aprobă prin Ordin al președintelui Agenția Națională de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să constituie garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară sau cash colateral, în cuantum de 1 milion Euro, echivalent în lei.(6) Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol atrage suspendarea dreptului de operare pe piețele din România.(7) Procedura și condițiile de înregistrare ale reprezentantului, precum și îndeplinirea obligațiilor de plată și de executare a garanției se aprobă prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul VIValoarea maximă a prețului mediu ponderat al energiei electrice la care ANRE calculează sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 700 lei/MWh, pentru consumul înregistrat începând cu 1 aprilie 2024.
   +  Articolul 2(1) Prețul final facturat prevăzut la art. 1 alin. (1) și (2) se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 3; b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) Abrogat. (la 14-07-2023, Alineatul (2), Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 ) (3) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va elabora și va aproba, cu consultarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și a furnizorilor de gaze naturale/energie electrică, conținutul minim obligatoriu al facturilor de gaze naturale și de energie electrică astfel încât facturile să conțină informații corecte, transparente, clare, lizibile și ușor de înțeles, care să ofere clienților casnici posibilitatea să își ajusteze propriul consum și să compare condițiile comerciale de furnizare. (la 18-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 64, Sectiunea VI, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 18 iulie 2022 ) (3^1) Furnizorii au obligația de implementare în sistemul informatic a prevederilor privind factura la gaze naturale/energie electrică astfel încât să fie aplicate în mod unitar începând cu facturile aferente consumului de energie electrică/gaze naturale din luna aprilie 2023. (la 18-07-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul 64, Sectiunea VI, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 18 iulie 2022 ) (4) Pentru clienții prevăzuți la art. 1 alin. (1) și (2), prețul final facturat de către fiecare furnizor de energie electrică/gaze naturale este valoarea minimă dintre:a) prețul final maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) și/sau (2);b) prețul contractual;c) prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6. (la 14-07-2023, Alineatul (4), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 )  +  Articolul 3(1) Valoarea componentei de achiziție se calculează de către fiecare furnizor, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ca diferență între prețul final facturat prevăzut la art. 1 alin. (1) și (2) și componentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-d), după caz. (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) Prețul mediu de achiziție realizat se calculează de către fiecare furnizor, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, și va include: a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate prin toate contractele la termen și din piața de ziua următoare/piața intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzând contravaloarea cantităților achiziționate în luna de analiză și destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană, precum și valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienților finali; (la 01-09-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 ) b) contravaloarea dezechilibrului realizat, dar nu mai mult de 5% din contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale prevăzută la lit. a). (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 preluați în regim de ultimă instanță, furnizorii de ultimă instanță determină prețul mediu de achiziție realizat, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, și va include: a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, prin contracte la termen și din piața de ziua următoare/piața intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzând contravaloarea cantităților achiziționate în luna de analiză și destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană, precum și valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale, pentru asigurarea consumului clienților preluați în regim de ultimă instanță; (la 01-09-2022, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 ) b) suma aferentă contravalorii dezechilibrului realizat lunar aferent clienților preluați în regim de ultimă instanță.  +  Articolul 4(1) Până la data de 31 martie 2024, componenta de furnizare a energiei electrice, respectiv a gazelor naturale este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. (la 29-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), componenta de furnizare din prețurile aplicate clienților preluați în regim de ultimă instanță este de 80 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 13,5 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.  +  Articolul 4^1(1) În perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, componenta de furnizare este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 15 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, componenta de furnizare din prețurile aplicate clienților preluați în regim de ultimă instanță este de 80 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 15 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. (la 29-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 5(1) În perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, pentru clienții finali de gaze naturale și energie electrică prevăzuți la art. 1 alin. (1) și (2), prețul final prevăzut la art. 2 alin. (4) lit. c), iar pentru clienții finali de gaze naturale alții decât cei prevăzuți la art. 1 alin. (2), prețul final se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6;b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4 și 4^1;c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. (la 29-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) În cazul în care prețul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienții finali prevăzuți la alin. (1) este mai mic decât prețul final rezultat prin aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prețul contractual.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și art. 3, în cazul producătorilor de energie care transferă energie electrică din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, pentru cantitățile de energie electrică transferate, prețul final este:a) prețul contractual în cazul în care acesta asigură încadrarea în plafoanele de la art. 1 alin. (1);b) prețul plafonat prevăzut la art. 1 alin. (1) în cazul în care prețul contractual este mai mare decât valoarea plafoanelor.(5) În cazul producătorilor care transferă energie din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, componenta de achiziție prevăzută la alin. (1) și art. 3 din contractele de furnizare pentru care se va achiziționa energie electrică din piață va fi determinată luând în calcul exclusiv prețul de achiziție realizat. Pentru cantitatea de energie achiziționată pentru acoperirea acestor contracte producătorii vor întocmi și vor menține o evidență separată de cantitatea transferată din producția proprie. (la 01-01-2023, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 5^1Abrogat. (la 18-07-2022, Articolul 5^1 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 64, Sectiunea VI, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 18 iulie 2022 )  +  Articolul 6(1) Componenta de achiziție se calculează de către fiecare furnizor pentru fiecare lună, denumită luna n, din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și va include:a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, care cuprinde și cantitățile extrase din depozitele de înmagazinare subterană, precum și cele transferate între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale;b) contravaloarea estimată a energiei electrice/gazelor naturale necesar a fi achiziționate din piața pentru ziua următoare/piața intrazilnică;c) o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferență între componenta de achiziție luată în calcul în prețul final facturat în luna n-1 și prețul mediu de achiziție realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2). În aceste condiții, prevederea nu se aplică la stabilirea prețului final facturat pentru primele două luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime două luni se va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b). (la 14-07-2023, Alineatul (1), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul clienților prevăzuți la art. 5, preluați în regim de ultimă instanță, componenta de achiziție din prețul final facturat se determină similar prețului mediu de achiziție realizat prevăzut la art. 3 alin. (3). (la 16-12-2022, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5^1, Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 7(1) Valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică/gaze naturale facturată clienților finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanță de urgență, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) și valoarea componentei de achiziție determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru clienții casnici, și prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienții noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 11-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizori, separat pentru clienții casnici și clienții noncasnici, în vederea acoperirii diferențelor de preț compensate potrivit alin. (1) sunt:a) documentele justificative care atestă contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, inclusiv cantități extrase din depozitele de înmagazinare subterană sau transferate din producția proprie către activitatea de furnizare (de exemplu: contracte de achiziții, facturi, note interne);b) documentele justificative care atestă suma aferentă contravalorii dezechilibrului realizat lunar (de exemplu: note de decontare, facturi);c) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată lunar în vederea acoperirii consumului clienților finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) și (2) pe categorii de clienți și tranșe de consum;d) orice alte documente sau informații necesare solicitate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea verificării și determinării valorilor prevăzute la alin. (1). (la 11-04-2022, sintagma: furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 7^1Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienților finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanță de urgență, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) a cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 sau, după caz, determinat conform prevederilor art. 3 alin. (3) și valoarea componentei de achiziție determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate, va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru clienții casnici, și prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienții noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 16-12-2022, Articolul 7^1 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 8(1) Valorile aferente compensărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare, al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, depuse și înregistrate la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei și, în copie, către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro, de către furnizori. (la 01-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 ) (2) În situația în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei constată apariția unor erori materiale, lipsa unor documente justificative sau erori de calcul ca urmare a încărcării datelor de către furnizori pe platforma IT, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungește cu termenele prevăzute la art. 9 alin. (9) și (10). (la 11-04-2022, sintagma: furnizori/operatori de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 9(1) Furnizorii au obligația de a ține evidența lunară, în mod diferențiat, a clienților finali prevăzuți la art. 1 pentru care se aplică diferențele de preț compensate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și a clienților finali prevăzuți la art. 5. (la 11-04-2022, sintagma: Furnizorii/Operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) Clienții se identifică de către furnizori prin atributele de identificare aferente locului de consum, conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare/vânzare încheiate în mod valabil.(3) La solicitarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, furnizorii au obligația să pună la dispoziția acesteia evidența prevăzută la alin. (1), precum și orice alte informații în legătură cu documentele prevăzute la art. 7.(4) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate prin cererea de decontare revine exclusiv furnizorilor. (la 11-04-2022, sintagma: furnizorilor/operatorilor de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (5) Pe baza facturilor emise pentru fiecare lună din perioada de aplicare, furnizorii depun la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială la adresa de e-mail: plafonare.casnici@mmanpis.ro, respectiv Ministerul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@energie.gov.ro și, în copie, la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro, prin încărcare pe platforma IT la adresa www.spv.anre.ro, cererea de decontare lunară a sumelor aferente compensației, în mod diferențiat pentru clienții casnici și noncasnici prevăzuți la art. 1, separat pentru energie electrică și/sau gaze naturale, conform anexei nr. 1 sau anexei nr. 2. (la 29-03-2024, Alineatul (5) , Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (6) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei vor transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 2 zile lucrătoare, confirmarea luării în evidență a cererii de decontare depuse de furnizor. (la 11-04-2022, sintagma: furnizorul/operatorul de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (7) Odată cu depunerea cererii de decontare lunară la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv la Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, fiecare furnizor are obligația de a încărca în termen de 5 zile lucrătoare documentele justificative, însoțite de către declarația pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pe platforma IT pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (8) În cazul în care se constată existența unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării integrale a documentației justificative sau din cauza introducerii eronate de date în platforma IT pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a verificărilor efectuate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sau ca urmare a constatărilor furnizorilor comunicate către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, autoritatea de reglementare va comunica furnizorului și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerului Energiei aceste erori, precum și valorile rectificate ale compensațiilor, în termen de 5 zile de la data constatării.(9) În termen de 5 de zile de la data comunicării prevăzute la alin. (8), furnizorul urmează a realiza rectificările aferente și va comunica către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau Ministerul Energiei, după caz, cererea de decontare refăcută.(10) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, prevăzute la art. 7 alin. (1), către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei, iar acestea efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării consumurilor realizate în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2024, după cum urmează:a) 40% din valoarea solicitată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de decontare conform prevederilor alin. (5), din Fondul de Tranziție Energetică și din alte surse legal constituite;b) diferența de plată dintre valoarea determinată conform prevederilor art. 8 alin. (1) și valoarea prevăzută la lit. a), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii valorilor aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, în limita sumelor disponibile în Fondul de Tranziție Energetică și a altor sume legal constituite;c) dacă valoarea determinată conform art. 8 alin. (1) este mai mică decât valoarea decontată conform lit. a), furnizorii au obligația returnării diferenței dintre cele două valori în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării valorii determinate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 29-03-2024, Alineatul (10) , Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (10^1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, prevăzute la art. 7 alin. (1), către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei, iar acestea efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării consumurilor realizate după 1 aprilie 2024, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii valorilor aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, în limita sumelor disponibile în Fondul de Tranziție Energetică și a altor sume legal constituite. (la 29-03-2024, Articolul 9 a fost completat de Punctul 7. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (11) Diferențele prevăzute la art. 7 alin. (1) nu sunt subvenții legate direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nu se includ în baza de impozitare a TVA.(12) Sumele aferente compensațiilor acordate potrivit art. 7 alin. (1) se asigură prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și bugetul Ministerului Energiei din Fondul de Tranziție Energetică. (la 27-10-2023, Alineatul (12), Articolul 9 a fost modificat de Punctul 2., Articolul XIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 27 octombrie 2023 ) (13) Toate cererile de decontare depuse de furnizori trebuie să se refere la cantitățile de energie și/sau gaze naturale vândute conform perioadelor contractuale de facturare din facturile emise pentru luna pentru care se solicită decontul.  +  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 2 pct. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei efectuează verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată, numai pe baza cererilor de decontare și a declarațiilor pe propria răspundere depuse de furnizori, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-3. Fazele ulterioare parcurse ale cheltuielilor bugetare se realizează exclusiv cu privire la sumele aprobate spre decontare, ca urmare a verificărilor realizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență. (la 11-04-2022, sintagma: furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 11(1) În perioada 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2023, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice pentru consumul destinat populației în calitate de clienți direcți ai producătorilor de gaze naturale, denumiți în continuare PET client direct, au obligația de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea clienților săi finali/asigurarea consumului propriu și suportabilității prețului de către aceștia; cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliul propriu/consumului propriu. (la 01-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 ) (2) Furnizorii de gaze naturale/PET client direct își îndeplinesc obligația privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenței de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; și/saub) încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantități de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale; (la 01-09-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 11 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 ) c) încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.  +  Articolul 12(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2024, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2024 necesarul de consum al clienților casnici din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar până la data de 31 martie 2024, stabilite conform anexei nr. 5. În perioada 1 aprilie 2024-31 decembrie 2024, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să livreze, cu prețul de 120 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al clienților casnici din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, stabilite conform anexei nr. 5. (la 29-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 12 a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2) În perioada 1 aprilie 2022-31 august 2022, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 250 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5. (la 16-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2^1) În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2024, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 și 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5. În perioada 1 aprilie 2024-31 decembrie 2024, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să livreze, cu prețul de 120 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5. (la 29-03-2024, Alineatul (2^1) , Articolul 12 a fost modificat de Punctul 9. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2^2) În perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către operatorul de transport și sistem și către operatorii concesionari de distribuție titulari ai unei licențe de operare - operatori de rețea în vederea asigurării a 75% din cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic (CT) stabilit conform anexei nr. 5. În perioada 1 aprilie 2024-31 decembrie 2024, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să livreze, cu prețul de 120 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către operatorul de transport și sistem și către operatorii concesionari de distribuție titulari ai unei licențe de operare - operatori de rețea în vederea asigurării a 75% din cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic (CT) stabilit conform anexei nr. 5. (la 29-03-2024, Alineatul (2^2) , Articolul 12 a fost modificat de Punctul 10. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2^3) Prețul gazelor naturale prevăzut la alin. (1), (2^1) și (2^2) aferent perioadei 1 aprilie 2024-31 decembrie 2024 va putea fi modificat prin hotărâre a Guvernului, inițiată în conformitate cu dispozițiile art. 180 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României. (la 29-03-2024, Articolul 12 a fost completat de Punctul 11. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2^4) La încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), (2^1) și (2^2), aferente perioadei 1 aprilie 2024-31 decembrie 2024, părțile vor include clauze care să permită aplicarea prevederilor alin. (2^3). (la 29-03-2024, Articolul 12 a fost completat de Punctul 11. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (3) În categoria clienților casnici, denumiți în continuare CC, prevăzuți la alin. (1), intră și clienții casnici din condominii, asociații de proprietari, asociații de locatari și cartiere de tip rezidențial.(4) În funcție de evoluțiile ulterioare de pe piața gazelor naturale, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5. (la 16-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (5) Până la data de 31 martie 2024, redevența datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantitățile de gaze naturale vândute conform alin. (1), (2), (2^1) și (2^2) pentru acoperirea consumului CC și PET și pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport și distribuție a gazelor, precum și pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie electrică conform alin. (6) se va stabili în baza prețului prevăzut la alin. (1), (2), (2^1), (2^2) și (6) prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 29-03-2024, Alineatul (5) , Articolul 12 a fost modificat de Punctul 12. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (5^1) În perioada 1 aprilie 2024-31 decembrie 2024, redevența datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantitățile de gaze naturale vândute conform alin. (1), (2), (2^1) și (2^2) pentru acoperirea consumului CC și PET și pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport și distribuție a gazelor se va stabili în baza prețului prevăzut la alin. (1), (2), (2^1) și (2^2) prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. (la 29-03-2024, Articolul 12 a fost completat de Punctul 13. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (6) Abrogat. (la 29-03-2024, Alineatul (6) , Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 14. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (7) Abrogat. (la 29-03-2024, Alineatul (7) , Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 14. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (la 01-09-2022, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 ) Notă
  Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 prevede:
  Articolul VIII(1) Aplicarea prevederilor art. 177 alin. (3^15)-(3^17) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la 31 decembrie 2024.(2) Pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cantitățile aferente îndeplinirii de către producătorii de gaze naturale a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (3^15) și (3^16) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se vor vinde potrivit dispozițiilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu anexa 5 la aceasta.
   +  Articolul 13Cantitățile de gaze naturale destinate asigurării consumurilor CC și PET, prevăzute la art. 12, precum și cantitățile de gaze naturale vândute în condițiile art. 12alin. (2^2) sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată. (la 16-12-2022, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 11^1, Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 14(1) Pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, generate de creșterea prețurilor pe piața angro peste valoarea luată în considerare de autoritatea de reglementare la calculul tarifelor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale din anul 2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei modifică tarifele reglementate, cu aplicabilitate începând cu data de 1 aprilie 2022.(2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili tarife reglementate de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, precum și tarife reglementate de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023, conform cadrului de reglementare și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) Abrogat. (la 11-11-2022, Alineatul (3) din Articolul 14 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 11 noiembrie 2022 ) (4) Abrogat. (la 11-11-2022, Alineatul (4) din Articolul 14 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 11 noiembrie 2022 ) (5) Abrogat. (la 01-04-2023, Alineatul (5) din Articolul 14 a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (la 01-09-2022, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 )  +  Articolul 15(1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, precum și partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică, stabilită în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexele nr. 6, 6.1 și 6.2. (la 16-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2) Capacităților de producție puse în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, precum și companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1). (la 16-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (3) Contractele bilaterale încheiate pe piața angro prin negociere directă se raportează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către părțile contractante în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii.(4) Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se calculează, se declară și se plătește de către vânzător lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează. Notă
  Conform articolului IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022, modelul și conținutul declarației privind contribuția la Fondul de Tranziție Energetică prevăzută la art. 15 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, realizată de producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de traiding și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică/gaze naturale pe piața angro se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (5) Sumele reprezentând contravaloarea contribuției la Fondul de Tranziție Energetică se plătesc într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului(6) În primele 3 zile lucrătoare a fiecărei luni, sumele încasate în contul prevăzut la alin. (5) se virează de unitățile Trezoreriei Statului într-un cont distinct de disponibil în lei deschis pe numele Ministerului Finanțelor deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, denumit «Fondul pentru Tranziție Energetică».(7) La solicitarea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se autorizează Ministerul Finanțelor să majoreze, veniturile bugetului de stat, la o poziție distinctă, precum și creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetele acestora, în limita sumelor disponibile în soldul contului prevăzut la alin. (6), pentru plata compensărilor prevăzut de prezentul articol.(8) Sumele cu care au fost majorate veniturile bugetului de stat conform prevederilor alin. (6) se virează de Ministerul Finanțelor din contul prevăzut la alin. (5) în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (6) codificate cu codul de identitate fiscală ale Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, după caz.(9) Se autorizează Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (7) în buget și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.(10) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (7) și plățile efectuate se virează de către Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil prevăzut la alin. (6).(11) Sumele rămase disponibile la finele anului în contul prevăzut la alin. (6), inclusiv sumele virate potrivit alin. (10), se utilizează în anul următor în baza mecanismului prevăzut la alin. (7).(12) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt purtătoare de dobândă și nu sunt supuse executării silite.(13) Abrogat. (la 16-12-2022, Alineatul (13) din Articolul 15 a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (la 01-09-2022, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 )
   +  Articolul 16(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(9), art. 3, 4, 4^1, art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) și art. 12 alin. (1), (2), (2^1), (2^2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării. (la 28-04-2024, Alineatul (1) , Articolul 16 a fost modificat de Punctul 15. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 20.000 de lei la 400.000 de lei.(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (11), (12) și (14), art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) și (13), art. 15 alin. (3), art. 20, art. 23 alin. (5) și art. 23^3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei. (la 28-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 16 a fost modificat de Punctul 15. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (4) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 constituie contravenție care se constată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și se sancționează conform dispozițiilor alin. (1), prin derogare de la dispozițiile art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. d^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (5) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență săvârșite de către furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică și gaze naturale în raport cu clienții casnici se constată și se sancționează de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(6) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, săvârșite de către furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică și gaze naturale, în raport cu clienții noncasnici, precum și nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) și (13), art. 12 alin. (1), (2), (2^1) și (2^2), art. 14 alin. (5) și art. 23 alin. (5) se constată și se sancționează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Aplicarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri se realizează în condițiile dispozițiilor art. 95 alin. (2) și (3) și ale art. 198 alin. (2) și (3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-12-2022, Alineatul (6) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 13^1, Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (7) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) și (4) de către producătorii de energie electrică se constată și se sancționează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. (la 16-12-2022, Alineatul (7) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (7^1) Nerespectarea de către operatori a instrucțiunilor de încărcare a datelor prevăzute în anexele nr. 7-10 conform art. 23 alin. (2^2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravenționala de la 25.000 lei la 50.000 lei. (la 21-04-2022, Articolul 16 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (7^2) Nerespectarea de către operatori a termenului de rectificare a datelor încărcate pe platforma informatică și redepunere a cererilor de decontare și/sau a declarațiilor pe propria răspundere prevăzute la art. 23 alin (2^1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 25.000 lei la 50.000 lei. (la 21-04-2022, Articolul 16 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (7^3) Contravențiile prevăzute la alin. (7^1) și (7^2) se constată și se sancționează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 21-04-2022, Articolul 16 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (7^4) Vânzarea succesivă a unor cantități de energie electrică sau gaze naturale de către traderi și/sau furnizori cu activități de trading, în scopul vădit de a creste prețul, se sancționează de către ANRE, cu amenda de 5% din cifra de afaceri. (la 01-09-2022, Articolul 16 a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 ) (7^5) Nerespectarea obligațiilor prevăzute în anexa nr. 11, după cum urmează:a) de către OPCOM - cele prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) și (3) și art. 16;b) de către producătorii de energie electrică - cele prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) teza finală și alin. (7), art. 6, 10 și 13;c) de către operatorii economici - cele prevăzute la art. 7 alin. (1) și (4), art. 10 și 13, constituie contravenție, se constată și se sancționează de către ANRE cu amendă contravențională de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării corespunzătoare activității licențiate. (la 14-07-2023, Alineatul (7^5), Articolul 16 a fost modificat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 ) (8) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4), (7^1), (7^2), (7^4), (7^5) și (11) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum și ale art. 29 din ordonanța anterior menționată. (la 16-12-2022, Alineatul (8) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 15^1, Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (9) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârșirii faptei.(10) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licențiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înființată și/sau care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă contravențională de la 1.000.000 de lei la 10.000.000 de lei. (la 16-12-2022, Alineatul (10) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 15^2, Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (11) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 2 alin. (3^1) de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale constituie contravenție și se constată și se sancționează de către ANRE cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 1.000.000 de lei. (la 16-12-2022, Articolul 16 a fost completat de Punctul 15^3, Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 17(1) Pentru stabilirea și aplicarea sancțiunii prin raportare la cifra de afaceri, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor se constituie, prin ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, o comisie ce are ca scop analizarea documentelor de control și stabilirea sancțiunii conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea componență:a) directorul general al Direcției generale control și supraveghere piață și armonizare europeană sau înlocuitorul desemnat de acesta;b) șeful Serviciului produse și servicii alimentare sau înlocuitorul desemnat de acesta;c) șeful Serviciului juridic sau înlocuitorul desemnat de acesta;d) șeful Serviciului armonizare europeană și parteneriat sau înlocuitorul desemnat de acesta;e) comisarul desemnat prin act administrativ de către președintele autorității, altul decât cel care a întocmit documentul de control.(2) Comisarul ce a întocmit documentul de control sesizează comisia în termen de 24 de ore, iar comisia se întrunește în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea documentului de control. (3) Prin ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor se aprobă procedura de stabilire și aplicare a sancțiunii la cifra de afaceri, precum și instrucțiunile referitoare la procedura de lucru, ordin ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică până la data de 31 martie 2025. (la 30-12-2022, Articolul 18 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 16-12-2022, Articolul 19 a fost abrogat de Punctul 15^4, Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 20Furnizorul va notifica clienții aflați în portofoliul propriu cu privire la modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență odată cu prima factură transmisă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 21Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Prin derogare de la prevederile art. 2 pct. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei efectuează verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată, numai pe baza cererilor de decontare și a declarațiilor pe propria răspundere depuse de furnizorii/operatorii de distribuție. Fazele ulterioare parcurse ale cheltuielilor bugetare se realizează exclusiv cu privire la sumele aprobate spre decontare, ca urmare a verificărilor realizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență.2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Verificarea conformității cu regulile din materia ajutorului de stat și/sau de minimis, precum și din materia IMM-urilor se realizează strict pe baza declarațiilor pe propria răspundere completate de clienții finali conform metodologiei stabilite prin procedura de decontare prevăzută la art. 2 alin. (3).(2) În condițiile în care, ulterior decontării sumelor aferente schemei de sprijin, Ministerul Energiei constată neconformitatea declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) cu normele din materia ajutorului de stat și/sau de minimis, precum și din materia IMM-urilor, sumele decontate necuvenit se recuperează potrivit normelor și termenelor de prescripție din materia ajutorului de stat și de minimis. (2^1) În urma derulării procedurii de decontare, sumele declarate neeligibile în conformitate cu regulile din materia ajutorului de stat și/sau de minimis, precum și din sfera IMM-urilor se notifică de către Ministerul Energiei furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, în vederea recuperării de către aceștia a sumelor acordate necuvenit drept compensație în facturile clienților finali. (la 14-07-2022, Articolul 11^1 din Punctul 2. , Articolul 21 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 8 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 11 iulie 2022 ) (3) Structurile din cadrul Ministerului Energiei cu atribuții în domeniul ajutorului de stat vor lua măsuri de recuperare a ajutorului de stat și/sau de minimis acordat necuvenit, conform normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat și/sau de minimis utilizate în mod abuziv sau incompatibile.  +  Articolul 22Articolul III alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 17 februarie 2022, se abrogă.  +  Articolul 23(1) În scopul aplicării schemei de sprijin, atunci când o perioadă de regularizare cuprinde două sau mai multe luni, aceasta urmează a fi defalcată pe fiecare lună calendaristică incidentă.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, noțiunea de «furnizor» include furnizorul de energie electrică, furnizorul de gaze naturale, producătorul de energie electrică pentru clienții racordați în instalațiile sale și operatorul de distribuție de energie electrică cu drept de revânzare a energiei electrice. (la 11-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 23 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2^1) Ca urmare a efectuării procedurii de regularizare prevăzute la alin. (5), în situația în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei constată, ca urmare a verificărilor efectuate, erori, diferențe, lipsa unor documente justificative, solicită furnizorilor rectificarea datelor încărcate pe platforma informatică și redepunerea cererilor de decontare lunare, inclusiv a declarațiilor pe propria răspundere, în termen de 15 zile de la data comunicării către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 11-04-2022, Articolul 23 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2^2) Rectificarea datelor încărcate pe platforma informatică pusă la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei «spv.anre.ro», de către furnizori, conform alin. (2^1), se realizează potrivit anexelor nr. 7-10. (la 11-04-2022, Articolul 23 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (3) Prevederile alin. (1)-(2) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări cu Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prevederile art. 21 se aplică pentru cererile depuse sau redepuse, după caz, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) La sfârșitul perioadei de acordare a schemei-suport pentru mecanismul de plafonare a prețului aferent volumelor de energie electrică și gaze naturale, pentru sezonul rece 2021-2022, se va efectua regularizarea sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale. În vederea regularizării sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, furnizorii transmit la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, până cel târziu la data de 15 iulie 2022, pentru fiecare lună din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și pentru fiecare categorie de clienți beneficiari ai prețului final plafonat, următoarele informații: (la 11-04-2022, Partea introductivă a alineatului (5) din Articolul 23 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) a) valoarea componentei de preț a energiei electrice/gazelor naturale din prețul final facturat plafonat, stabilită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare;b) valoarea componentei de achiziție determinată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1); c) diferența rezultată între valoarea stabilită la lit. a) și cea stabilită la lit. b).(6) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică datele transmise de către furnizori în termen de 30 de zile de la data primirii informațiilor prevăzute la alin. (5) și comunică Ministerului Energiei datele primite în vederea decontării către furnizori. (7) Decontarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, în conformitate cu valorile calculate și comunicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 23^1(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2024 se instituie mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta ordonanță de urgență. (la 29-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 23^1 a fost modificat de Punctul 16. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2) Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică prevăzut în anexa nr. 11 nu se aplică operatorilor economici, producători de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru următoarele tehnologii și puteri instalate:a) energie hidraulică exclusiv pentru acele centrale din portofoliu a căror putere instalată per centrală/unitate de producție este inferioară 10 MW;b) energie eoliană;c) energie solară;d) energie geotermală;e) biomasă;f) biolichide;g) biogaz;h) gaz de fermentare a deșeurilor, precum și capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, precum și producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET, cât și producătorilor de energie electrică pe bază de huilă. (la 14-07-2023, Alineatul (2), Articolul 23^1 a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 ) (la 11-11-2022, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul 23^2(1) Prin procedura de regularizare se înțelege atât procesul de regularizare descris la art. 23, cât și regularizarea volumelor facturate de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Regularizarea volumelor facturate de energie electrică și gaze naturale se determină lunar ca produs între:(i) diferența dintre cantitatea facturată tuturor clienților finali care au beneficiat de plafonare pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și cantitatea distribuită clienților finali plafonați, care a stat la baza calculului sumelor validate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și decontate de la bugetul de stat, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, și (ii) diferența între prețul mediu ponderat calculat în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și plafoanele maxime prevăzute, respectiv de:– 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, și 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare (exclusiv modificările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“), în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022; – 200 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 336 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022;– 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 6^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022.(2) În cazul în care cantitatea distribuită este mai mare decât cantitatea facturată, sumele rezultate în vederea regularizării volumelor facturate de energie electrică și gaze naturale sunt negative și furnizorii beneficiari ai schemei de sprijin au obligația restituirii sumelor rezultate către bugetul de stat, prin Ministerul Energiei, iar în cazul în care cantitatea distribuită este mai mică decât cantitatea facturată, sumele rezultate sunt pozitive și furnizorii au dreptul să solicite aceste sume de la bugetul de stat, prin Ministerul Energiei.(3) În vederea verificării încadrării corecte de către furnizori a clienților finali beneficiari ai schemei de compensare, în ceea ce privește prețul final facturat, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, solicită și verifică aleatoriu facturi emise și contracte de furnizare încheiate de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru clienții finali al căror preț contractual este superior plafoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), dar prețul final facturat acestora a fost sub plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2).(4) Furnizarea informațiilor către ANRE se va realiza respectând următoarele termene finale de transmitere:(i) termenul final este la 15 zile de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru depunerea cererilor/declarațiilor și a documentelor justificative, aferente Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în platforma informatică ANRE;(ii) pentru perioada aprilie-august 2022, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 31 decembrie 2022;(iii) Pentru perioada septembrie 2022-august 2023, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 30 iulie 2024; pentru perioada septembrie 2023 - august 2024, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 31 decembrie 2024; pentru perioada septembrie 2024-martie 2025, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 30 iulie 2025. (la 29-03-2024, Punctul (iii) , Alineatul (4) , Articolul 23^2 a fost modificat de Punctul 17. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (la 16-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 15^5, Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 23^3Pentru perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026, furnizorii de energie electrică/gaze naturale elaborează și publică/comunică oferte-tip doar pentru perioade de aplicare din intervalul 1 aprilie 2025-31 martie 2026 pentru care au achiziționat, la data elaborării ofertei, o cantitate de energie electrică/gaze naturale cel puțin egală cu 50% din consumul clienților finali în regim concurențial și în regim de serviciu universal din portofoliu, după caz, realizat în ultima lună pentru care există date de consum la data elaborării ofertei. (la 29-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 18. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 23^4(1) Determinarea cantităților de energie electrică din surse regenerabile tranzacționate prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică prevăzut în anexa nr. 11, care pot beneficia de garanții de origine a producției de energie electrică din surse regenerabile, se realizează conform prevederilor din anexa nr. 12.(2) Furnizorii de energie electrică participanți la mecanismul definit în anexa nr. 11 pot solicita transferul garanțiilor de origine, pentru 90% din cantitățile determinate conform art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (ii) din anexa nr. 12, cu respectarea prevederilor Regulamentului de emitere și urmărire a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2011. (la 29-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 18. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) Notă
  Alin. (2) al Articolului V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024, prevede:
  Furnizorii de energie electrică participanți la MACEE pot solicita transferul garanțiilor de origine conform prevederilor art. 23^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, pentru garanțiile de origine valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   +  Articolul 24Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 29-03-2024, Articolul 24 a fost modificat de Punctul 19. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 18 martie 2022.Nr. 27.  +  Anexa nr. 1Denumire furnizor ....................Adresă sediu social ...................Județ ...................CUI ........................C.I.S. .......................Cont escrow sau cont bancar nr. ............Telefon .......................E-mail .......................Către: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție SocialăSpre știință: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  CERERE DE DECONTARE
  Subsemnatul, .................................(*), în calitate de reprezentant legal al ...........................(**), înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., CUI ................, cu sediul social în .............., nr. telefon ............., nr. fax .................., titular al Licenței nr. ................. din data de ............... și contului ......................... deschis la Banca ............., Sucursala ............., solicit decontarea sumei de ..................... lei, aferentă lunii ......................................, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..................................(***) .Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ......................., datele, informațiile și documentele justificative care au stat la baza stabilirii sumei solicitate urmează a fi încărcate pe platforma pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea determinării valorii compensației ce urmează a fi suportată din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Declar pe propria răspundere că datele, informațiile și documentele justificative puse la dispoziția Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și calculele prin care am stabilit suma solicitată sunt reale și corecte, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. .............................., potrivit cărora: „Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.“
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  .......................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data .................... (*) Se completează cu numele și prenumele reprezentantului legal al furnizorului solicitant. (**) Se completează cu denumirea furnizorului.(***) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..........................................
   +  Anexa nr. 2Denumire furnizor .....................Adresă sediu social .......................Județ .......................CUI .......................C.I.S. .......................Cont escrow sau cont bancar nr. .......................Telefon .......................E-mail .......................Către: Ministerul EnergieiSpre știință: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  CERERE DE DECONTARE
  Subsemnatul, .................................(*), în calitate de reprezentant legal al ...........................(**), înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., CUI ................, cu sediul social în .............., nr. telefon ............., nr. fax .................., titular al licenței nr. ................. din data de ............... și contului ......................... deschis la Banca ……………, Sucursala …………, solicit decontarea sumei de ………............... lei, aferentă lunii ....................................., în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. .................................. .(***)Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ......................., datele, informațiile și documentele justificative care au stat la baza stabilirii sumei solicitate urmează a fi încărcate pe platforma pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea determinării valorii compensației ce urmează a fi suportată din bugetul Ministerului Energiei. Declar pe propria răspundere că datele, informațiile și documentele justificative puse la dispoziția Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și calculele prin care am stabilit suma solicitată sunt reale și corecte, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. .............................., potrivit cărora: „Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.“
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  ...........................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data ....................... (*) Se completează cu numele și prenumele reprezentantului legal al furnizorului solicitant. (**) Se completează cu denumirea furnizorului.(***) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..........................................
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal
  - model -
  Subsemnatul, ..........................................., reprezentant legal al ...................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ........................., CUI ..............................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:1. datele și informațiile cuprinse în machetele întocmite în temeiul art. 8 alin. (1), precum și documentele justificative încărcate pe platforma pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și suma de ………………………, solicitată spre a fi suportată din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale/Ministerului Energiei, conform Cererii de decontare nr. ........... din data de ............., depuse la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/Ministerul Energiei, aferentă lunii ………………., sunt corecte, reale și în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ...................;2. toate documentele transmise la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sunt conforme cu originalele acestora.
  Semnez prezenta declarație.
  ...............................................
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  ............................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data ...........................
   +  Anexa nr. 4Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul EnergieiENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALE
  Către:
  Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
  sau
  Ministerul Energiei
  În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. …………., aferent furnizorului ....................., care a emis Cererea de decontare nr. ............., vă comunicăm că, în urma analizării datelor introduse de furnizorul ..................... în platforma pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a rezultat următoarea valoare de compensație .......... .
  Furnizor ………luna
  Clienți casnici nr. /sumăClienți noncasnici nr./sumă
  Nr. total beneficiari
  Valoare compensație (lei)

  Semnătura reprezentantului
  Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
   +  Anexa nr. 5
  MOD DE CALCUL
  al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET/PET client direct,
  precum și CT al operatorilor de rețea
  1. Cantitățile de gaze naturale din producția internă pe care producătorii au obligația de a le vinde furnizorilor CC și ai PET/PET client direct și operatorilor de rețea se stabilesc distinct pentru următoarele perioade:a) 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET, precum și cantitățile necesare consumului lunar al CC;b) 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și PET; c) 1 aprilie 2023-31 martie 2024, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, cantitățile necesare consumului lunar al CC, cantitățile necesare consumului lunar al PET în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, precum și cantitățile destinate CT al operatorilor de rețea pentru perioada de referință;d) 1 aprilie 2024-31 martie 2025, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, cantitățile necesare consumului lunar al CC, cantitățile necesare consumului lunar al PET în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, precum și cantitățile destinate CT al operatorilor de rețea pentru perioada de referință.2. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. a) și b), producătorii, furnizorii și PET care au optat pentru achiziția directă de la producător (PET client direct) au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, următoarele categorii de informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună.3. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. c), producătorii, furnizorii, PET client direct, operatorii de înmagazinare și operatorii de rețea, denumiți în continuare OR, au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, până la data de 1 februarie 2023, următoarele informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, defalcat pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populație/total energie produsă;d) OR transmit operatorului de transport și sistem, denumit în continuare OTS, următoarele informații:(i) cantitatea de gaze naturale destinată CT aferent fiecărei luni din perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024;(ii) cantitatea de gaze naturale precizată la pct. (i) se determină după următoarea formulă:în care:Q^CTi_ORm - cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorului de rețea m pentru luna i din perioada de referință;CT_i^2022 - consumul tehnologic al operatorului de rețea m pentru luna i din intervalul de referință din perioada 2021/2022, acceptat de ANRE; e) operatorii de înmagazinare transmit capacitatea de înmagazinare maximă disponibilă;f) OR transmit cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată CT, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună.4. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. d), producătorii, furnizorii, PET client direct, operatorii de înmagazinare și OR au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, până la data de 1 februarie 2024, următoarele informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2024 -31 martie 2025 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, defalcat pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populație/total energie produsă;d) OR transmit OTS următoarele informații:(i) cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorilor de rețea aferent fiecărei luni din perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025;(ii) cantitatea de gaze naturale precizată la pct. (i) se determină după următoarea formulă:în care:Q^CTi_ORm - cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorului de rețea m pentru luna i din perioada de referință;CT_i^2023 - consumul tehnologic al operatorului m din luna i din intervalul de referință din perioada 2022/2023, acceptat de ANRE; e) operatorii de înmagazinare transmit capacitatea de înmagazinare maximă disponibilă;f) OR transmit cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată CT, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună.5. În cazul participanților noi la piața de gaze naturale, datele prevăzute la pct. 2, 3 și 4 se transmit de la data obținerii licenței de furnizare sau a celei de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, respectiv de la data procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare în cazul clienților finali.6. Producătorii de gaze naturale, furnizorii CC și PET/PET client direct, OR, după caz, sunt direct răspunzători de corectitudinea informațiilor transmise conform prevederilor pct. 2, 3 și 4.7. Cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă rămase disponibile fiecărui producător, după respectarea obligațiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență cu livrare în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, precum și cele încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2025, se stabilesc ca diferența dintre cantitățile de gaze naturale estimate a fi produse de fiecare producător, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada respectivă, și cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada respectivă.8. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete prevăzute la pct. 2, operatorul de transport și sistem desfășoară următoarele activități:a) determină și transmite furnizorilor/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:unde:Q_Dep(furnizor i/PETj) - stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;N_consum CC+PET(furnizor i/PETj) - necesarul de consum al CC și PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023;Q_ctr(furnizor i/PETj) - cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim și a necesarului de consum CC:unde:Q_Pkdep(furnizor i/PETj) - cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct;N_(consum CC furnizor i) - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;Q_Pt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;Q_Pk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;c) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC și PET în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023:unde:Q_Pkc (furnizor i/PETj) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.9. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete prevăzute la pct. 3 și 4, operatorul de transport și sistem desfășoară următoarele activități:a) determină și transmite furnizorilor/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim destinat CC și PET în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE;b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct, operatorilor de rețea și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct, operator de rețea pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim, a necesarului de consum CC, precum și CT al OR:în care:Q^Prodk_Furi/PETj/ORm - cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv perioadei 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR;Q^Dep_Furi/PETj - cantitatea de gaze naturale destinată stocului minim pe care furnizorul i sau PET client direct j are obligația de a o constitui în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, determinată în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE;Q^CC_Furi - cantitatea de gaze naturale destinată consumului CC al furnizorului i aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv perioadei 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024;∑Q^CTi_ORm - cantitatea de gaze destinată CT aferent operatorului de rețea m pentru perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv pentru perioada 1 aprilie 2024- 31 octombrie 2024;Q^CTR_Furi/Petj/ORm - cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și/sau PET contractate de către furnizorul i/PET client direct j anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, stabilite pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliul furnizorului sau pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populație/total energie în cazul PET client direct, respectiv cantitățile de gaze naturale contractate de ORm destinate CT, cu livrare în perioadele de referință;Prod_k - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția: cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024- 31 octombrie 2024;∑^n_k=1Prod_k - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția: cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu, precum și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024;c) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct, OR și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct/OR pentru gazele naturale destinate consumului CC și PET, precum și CT în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024:unde:Q^Prodk_Furi/PETj/ORm - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR, aferentă perioadei 1 noiembrie 2023-31 martie 2024.Pentru perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025:unde:Q^Prodk_Furi/PETj/ORm - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR, aferentă perioadei 1 noiembrie 2024-31 martie 2025;Q^Deptot_Furi/PETj - cantitatea de gaze naturale reprezentând stocul minim pe care furnizorul isau PET client direct j are obligația de a-l constitui în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024. (la 29-03-2024, Litera c) , Punctul 9. , Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 20. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) 10. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al CC și PET care au solicitat schimbarea se transferă noului furnizor.11. În cazul în care necesarul de consum lunar al OR, clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor sau PET client direct se modifică cu mai mult de 5%, după caz, ca urmare a punerii în funcțiune a unor noi locuri de consum, operatorul de transport și sistem recalculează cantitatea de gaze naturale destinată furnizorului sau PET client direct în limita cantităților de gaze naturale disponibile.12. În cazul în care clienții CC și PET ai unui furnizor se transferă către un furnizor de ultimă instanță, cantitățile de gaze naturale aferente acestora și, implicit, contractele cu producătorii pentru aceste cantități se transferă către respectivul furnizor de ultimă instanță. Prețul gazelor naturale este cel prevăzut la art. 12 din ordonanța de urgență la care se adaugă tarifele reglementate.13. Furnizorul sau PET client direct transmit la operatorul de transport o solicitare însoțită de următoarele informații:a) perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale/CT;b) fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale/CT.14. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la pct. 13, operatorul de transport și sistem recalculează cantitățile aferente. Aceasta se comunică părților implicate care, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz, pentru transferarea cantităților de gaze naturale.15. În cazul în care cantitățile de gaze naturale rămase disponibile fiecărui producător, stabilite în conformitate cu prevederile pct. 7, se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a modificării cantităților de gaze naturale estimate a fi produse, consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu sau a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, producătorul transmite la operatorul de transport și sistem, până la data de 10 a lunii anterioare celei de producție, următoarele informații:a) perioada pentru care intervine modificarea producției disponibile de gaze naturale;b) fundamentarea majorării/reducerii producției disponibile de gaze naturale.16. În situația în care cantitatea de gaze naturale disponibilă este mai mare cu 5% decât cea comunicată în conformitate cu prevederile pct. 3 și pct. 4, în termen de două zile lucrătoare de la primirea documentelor cu informațiile prevăzute la pct. 15, operatorul de transport și sistem împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei repartizează această cantitate furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR, în funcție de situația existentă la momentul respectiv pe piața gazelor naturale. În situația în care cantitatea de gaze naturale rămasă disponibilă este mai mică cu 5% decât cea comunicată în conformitate cu prevederile pct. 3 și pct. 4, producătorul reduce pro rata cantitățile livrate în baza tuturor contractelor încheiate pentru toată perioada în care intervine modificarea producției disponibile și comunică noile cantități OTS și părților implicate odată cu datele prevăzute la pct. 15 lit. a) și b). OTS comunică OR/furnizorilor CC și PET/PET client direct alocați producătorului noile cantitățile repartizate; în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, părțile au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz.17. Livrarea cantităților de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în baza contractelor încheiate între producător și furnizorii CC și ai PET/PET client direct/OR. Cumpărătorul are obligația de a constitui în favoarea producătorului o garanție financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a plăti în avans contravaloarea gazelor naturale livrate, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor, cu excepția OR.18. La sfârșitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct/OR completează o declarație pe propria răspundere referitoare la destinația gazelor naturale achiziționate în baza prezentei ordonanțe de urgență. Cumpărătorul are obligația de a respecta destinația gazelor naturale cumpărate.19. În situația transferului între furnizori, respectiv între PET client direct și furnizor a cantităților alocate în baza prezentei ordonanțe de urgență, la determinarea acestor cantități se utilizează media zilnică aferentă intervalului, înmulțită cu numărul de zile din fiecare lună.20. În situația în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la pct. 8 lit. b) și c) și pct. 9 diferă de totalul producției disponibile a producătorilor pentru perioada respectivă, obligația de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporțional cu ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităților destinate fiecărui furnizor/PET client direct/OR se determină aplicând cantităților calculate pentru aceștia ponderea obligației ajustate în totalul cantităților calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităților destinate înmagazinării pentru CC și PET se realizează proporțional cu ponderea consumului CC și PET în necesarul de consum.21. Pentru simplificarea procesului de contractare, OTS atribuie cantitățile de gaze naturale din producția internă pe care producătorii de gaze naturale au obligația de a le vinde furnizorilor CC și ai PET/PET client direct/OR, conform următoarelor principii:a) primii furnizori cu cota de piață cea mai mare vor achiziționa toate cantitățile pe care producătorii cu cota de piață cea mai mică au obligația să le vândă, după caz, conform alocării OTS;b) diferența necesarului de consum al CC și al PET, după caz, al primilor furnizori cu cota de piață cea mai mare rămasă neacoperită va fi achiziționată proporțional cu cota de piață deținută de primii producători cu cota de piață cea mai mare;c) furnizorii cu cota de piață cea mai mică/PET client direct și OR vor achiziționa cantitățile de gaze naturale necesare consumului CC și PET, după caz, de la producătorii cu cota de piață cea mai mare, conform alocării OTS. (la 16-12-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 6
  MODUL DE CALCULal contribuției la Fondul de Tranziție Energetică datorate de producătorii de energie electrică pentru activitatea de producție/entitățile agregate
  (la 16-12-2022, Titlul anexei nr. 6 a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență/entitățile agregate calculează contribuția la Fondul de Tranziție Energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menționate anterior. (la 16-12-2022, Alin. (1) al articolului 1 din Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (2) Prezenta metodologie stabilește:a) categoriile de operatori economici cu obligație de supunere la plata contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, prevăzută la art. 15 din ordonanța de urgență;b) definirea veniturilor lunare provenite din vânzarea energiei electrice produse, pe piețele de electricitate de către operatorii economici prevăzuți la lit. a); (la 16-12-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) c) definirea cheltuielilor lunare; (la 16-12-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) d) modul de calcul al venitului net lunar;e) modul de calcul al prețului lunar de vânzare a energiei electrice;f) modul de calcul al venitului lunar suplimentar.  +  Articolul 2Prețul lunar de vânzare a energiei electrice și valoarea venitului lunar suplimentar sunt utilizate pentru calculul valorii la Fondul de Tranziție Energetică prevăzut la art. 15 din ordonanța de urgență.  +  Secţiunea a 2-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică și este utilizată drept instrument de lucru în activitatea producătorilor de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență/entităților agregate. (la 16-12-2022, Articolul 3 din Sectiunea a 2-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 4Prezenta metodologie se aplică de către toți producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență/entitățile agregate, în perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025. (la 16-12-2022, Articolul 4 din Sectiunea a 2-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Secţiunea a 3-a Termeni utilizați  +  Articolul 5Termenii specifici utilizați în prezenta metodologie sunt:  + 
  Piețe de electricitatePotrivit definiției din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Preț de referință400 lei MWh
  Cantitate lunară vândută - C_1 (MWh)cantitatea livrată lunar pe piețele de electricitate de producătorul de energie electrică/entitatea agregată din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare
  Venituri lunare – V_1 (lei)veniturile obținute din vânzarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie și/sau din transferarea acesteia din portofoliul de producție în cel de furnizare
  Cheltuieli lunare – Che_1 (lei):a) cheltuielile cu dezechilibrele, în procent de maximum 10% din valoarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie în cazul producătorilor de energie electrică din energie eoliană și solară; 5% în cazul celorlalți producători;b) cheltuieli în baza contractelor cu instrumente financiare derivate din domeniul energiei (hedging);c) cheltuielile cu certificatele de CO 2 aferente energiei electrice produse și vândute în alte condiții decât prin mecanismul prevăzut în anexa nr. 11. Nu se includ cheltuielile efective de producție pentru obținerea unui MWh de energie electrică.
  Venit net lunar - Vnl (lei)Diferența dintre veniturile lunare si cheltuielile lunare
  Prețul lunar de vânzare a energiei electrice – P_lv (lei/MWh)prețul rezultat din diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare raportată la totalul cantității de energie livrată fizic din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare în luna respectivă
  Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică - C_s (lei)(diferența dintre prețul lunar de vânzare și prețul de referință) * cantitatea lunară livrată fizic din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare
  (la 29-03-2024, Tabelul din Articolul 5 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 21. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (la 14-07-2023, Tabelul de la articolul 5 din Sectiunea a 3-a, Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 )
   +  Secţiunea a 4-a Calculul prețului lunar de vânzare a energiei electrice și al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică  +  Articolul 6Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv se calculează ca raport între venitul net lunar și cantitatea produsă și livrată fizic lunar pe piețele de electricitate și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare:P_lv = V_nl/C_l,unde:V_nl = V_l – Che_l (la 16-12-2022, Articolul 6 din Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 7Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică - C_s se determină în condițiile în care P_lv > 400 lei/MWh și se calculează ca produs între diferența dintre prețul lunar de vânzare și 400 de lei/MWh și cantitatea lunară livrată fizic din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare - C_l.C_s= (P_lv – 400) * C_l (la 29-03-2024, Articolul 7 , Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 22. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 7^1Pentru cantitățile de energie electrică vândute prin mecanismul prevăzut în anexa nr. 11 nu se plătește contribuție la Fondul de Tranziție Energetică. (la 29-03-2024, Articolul 7^1 , Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 23. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 8Calculul prevăzut la art. 6 și 7 se realizează lunar de către producătorii de energie electrică prevăzuți la art. 15 din prezenta ordonanță de urgență/entitățile agregate. (la 16-12-2022, Articolul 8 din Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 9Producătorii de energie electrică/Entitățile agregate pot depune declarații rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare. (la 16-12-2022, Articolul 9 din Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Articolul 10Contractele cu instrumente financiare derivate (hedging) prevăzute la art. 5 se raportează Autorității de Supraveghere Financiară și/sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, respectiv în două zile lucrătoare de la semnare de către părți. (la 16-12-2022, Sectiunea a 4-a din Anexa nr. 6 a fost completată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) (la 01-09-2022, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 6.1
  MODUL DE CALCUL
  al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică datorate de entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică pentru activitatea de trading
  (la 16-12-2022, Titlul din anexa nr. 6.1 a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )  +  Secţiunea 1 Scop  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență calculează contribuția la Fondul de tranziție energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menționate anterior.(2) Prezenta metodologie stabilește:a) definirea prețului mediu ponderat lunar de vânzareb) definirea prețului mediu ponderat lunar de achiziție;c) modul de calcul al contribuției la tranziția energetică.  +  Articolul 2Prețurile de vânzare și de achiziție a energiei electrice și gaze naturale sunt utilizate pentru calculul valorii contribuției la Fondul de tranziția energetică prevăzută la art. 15 alin (1) din ordonanță de urgență.  +  Secţiunea A 2-A Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul a contribuției la tranziția energetică și este utilizată drept instrument de lucru în activitatea entităților producătoare de energie electrică și gaze naturale, entităților agregate de producere a energiei electrice, traderilor de energie electrica și gaze naturale, furnizorilor și agregatorilor care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 4Prezenta metodologie se aplică de către entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii și agregatorii care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență, până la 31 martie 2025. (la 29-03-2024, Articolul 4 , Sectiunea A 2-A , Anexa nr. 6.1 a fost modificat de Punctul 24. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )  +  Secţiunea a 3-a Termeni utilizați  +  Articolul 5Termenii specifici utilizați în prezenta metodologie sunt:  + 
  Preț de referințăprețul mediu lunar de achiziție a energiei electrice, gazelor naturale la care se adaugă o marja de 10%
  Piața angro deenergieelectricăpotrivit definiției din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Q_livrată lunarcantitatea livrată pe piața angro de energie electrică, gaze naturale, de către toți operatorii economici care desfășoară activitatea de trading. La calculul cantității livrate sunt luate în considerare toate cantitățile tranzacționate cu livrare în luna de referință, indiferent de data încheierii contractului, cu excepția cantităților provenite din import și/sau din spațiul intracomunitar, la prima tranzacționare
  Preț_mediu -vzprețul mediu ponderat lunar de vânzare a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referință
  Preț_mediu aczprețul mediu ponderat lunar de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referințăPentru furnizorii care desfășoară activitate de trading și nu alocă specific contractele de achiziție între activitatea de furnizare și activitatea de trading, pentru calculul prețului mediu de achiziție pentru activitatea de trading se ia în considerare întreaga achiziție făcută de furnizori, indiferent de destinația energiei electrice/gazelor naturale, cu excepția achizițiilor de gaze naturale conform art. 12 din ordonanță, respectiv achizițiile de energie electrică conform art. 23^1 din ordonanță.
  (la 29-03-2024, Tabelul din Articolul 5 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 6.1 a fost modificat de Punctul 25. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )
  (la 16-12-2022, Articolul 5 din Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 6.1 a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
   +  Secţiunea a 4-a Calculul contribuție la Fondul de Tranziție Energetică  +  Articolul 6Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică (C_TE) se determină astfel:C_TE = (Preț(mediu-vz) – Preț(mediu acz) x 1,1) x Q (livrata lunar). (la 29-03-2024, Articolul 6 , Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 6.1 a fost modificat de Punctul 26. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 7Contribuția la Fondul de tranziție Energetică (C_TE) se determină în condițiile în care prețul de tranzacționare este mai mare decât prețul de referință.  +  Articolul 8Calculul prevăzut la art. 6 se realizează lunar de către entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență. (la 01-09-2022, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 septembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 6.2
  MODUL DE CALCUL
  al Contribuției la Fondul de Tranziție Energetică cu reținere la sursă
  din veniturile entităților rezidente/nerezidente
  realizate în baza contractelor de hedging
   +  ARTICOL UNICProducătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, vor reține prin stopaj la sursă și vor plăti contribuția la Fondul de Tranziție Energetică din veniturile obținute de entități rezident/nerezident, aferente produselor de acoperire a riscurilor de piață pe termen lung, în conformitate cu art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, conform formulei:C_TE = (Preț_variabil el – 400) x Q_lunară,unde:Preț_variabil el = preț variabil electricitate conform contract hedging;Q_lunară = cantitate de electricitate aferentă lunii de decontare conform contract hedging. (la 29-03-2024, ARTICOLUL UNIC , Anexa nr. 6.2 a fost modificat de Punctul 27. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (la 16-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 7
  MACHETĂ
  noiembrie 2021-ianuarie 2022
  privind datele, informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021
  (la 11-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 8
  MACHETĂ
  februarie-martie 2022
  privind datele, informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021
  (la 11-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 9
  MACHETĂ
  aprilie 2022-martie 2023
  (la 11-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 10
  MACHETĂ
  regularizare perioada noiembrie 2021-martie 2023
  (la 11-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 11
  Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică
   +  Articolul 1Prezenta anexă stabilește mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, respectiv regulile de funcționare ale acestuia și obligațiile aplicabile operatorilor economici implicați.  +  Articolul 2(1) Pe durata utilizării mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică, societatea Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale „OPCOM“ - S.A., denumită în continuare OPCOM, are calitatea de achizitor unic pe piața de energie electrică.(2) OPCOM, în calitate de achizitor unic, cumpără energia electrică de la producătorii prevăzuți la art. 3 alin. (1) și vinde energia electrică achiziționată furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică concesionari, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor exploatate de aceștia. (la 14-07-2023, Alineatul (2), Articolul 2, Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 5., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 )  +  Articolul 3(1) Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică se aplică producătorilor ale căror capacități de producere totalizează o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW.(1^1) La mecanismul de achiziție centralizată pot participa voluntar și alți producători în afara celor prevăzuți la alin. (1). (la 29-03-2024, Articolul 3 , Anexa nr. 11 a fost completat de Punctul 28. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2) Prețul plătit de achizitorul unic prevăzut la art. 2 alin. (1) producătorilor de energie electrică pentru cantitățile de energie electrică contractate de aceștia prin intermediul mecanismului prevăzut la alin. (1) este după cum urmează:a) 450 lei/MWh până la data de 31 martie 2024;b) 400 lei/MWh de la data de 1 aprilie 2024. (la 29-03-2024, Alineatul (2) , Articolul 3 , Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 29. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (3) Achizitorul unic prevăzut la art. 2 alin. (1) contractează cantitățile de energie electrică cumpărate, prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, de către operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (2), cu prețul de:a) 450 lei/MWh până la data de 31 martie 2024;b) 400 lei/MWh de la data de 1 aprilie 2024. (la 29-03-2024, Alineatul (3) , Articolul 3 , Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 29. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 4(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, publică și transmite OPCOM și Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica - S.A., denumită în continuare Transelectrica, lista producătorilor prevăzuți la art. 3 alin. (1), alții decât cei prevăzuți la art. 23^1 alin. (2) din ordonanța de urgență, și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), aferentă anului pentru care se organizează procedura de achiziție anuală. (la 29-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 4 , Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 30. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 ) (2) Producătorii de energie electrică au obligația de a transmite la Transelectrica și OPCOM, până la data de 24 noiembrie a anului anterior anului de aplicare, situația privind:a) prognoza cantității de energie electrică ce va fi livrată în sistem în anul de aplicare;b) în cazul producătorilor care contractează servicii de echilibrare, cantitatea de energie electrică prognozată necesară pentru asigurarea serviciilor de echilibrare contractate;c) cantitatea de energie electrică din producția anului de aplicare care a fost deja contractată la vânzare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;d) cantitatea de energie electrică disponibilă pentru anul de aplicare, defalcată pe luni, rezultată din diferența între prognoza cantității de energia electrică ce va fi livrată și cantitatea de energie electrică aferentă asigurării serviciilor de echilibrare, conform dispozițiilor lit. b), precum și cantitatea de energia electrică contractată deja la vânzare, conform dispozițiilor lit. c).  +  Articolul 5(1) Transelectrica centralizează și analizează cantitățile prognozate transmise de producătorii de energie electrică și le compară cu prognozele realizate de Transelectrica în baza datelor statistice pe care le deține, în termen de 7 zile de la primirea acestora.(2) În cazul în care din comparația prognozelor cantităților de energie electrică ce vor fi livrate în anul de aplicare și a cantităților de energie electrică necesare pentru asigurarea serviciilor de echilibrare contractate, transmise de producători cu prognozele determinate de Transelectrica rezultă diferențe mai mari de 3%, Transelectrica solicită clarificări producătorului. Producătorul este obligat să transmită în termen de 3 zile către Transelectrica documente justificative pentru diferențele prognozate sau valorile corectate ale prognozelor, după caz.(3) Transelectrica validează prognozele producătorilor aferente cantităților de energie electrică ce vor fi livrate în sistem în anul de aplicare și ale cantităților de energie electrică necesare pentru asigurarea serviciilor de echilibrare contractate, considerând valoarea cea mai mare dintre cea transmisă de producător și cea calculată de Transelectrica, calculează 80% din valorile prognozate validate și le comunică ANRE, împreună cu cantitățile de energie electrică din producția anului de aplicare care au fost deja contractate la vânzare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, transmise de producători la Transelectrica conform dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. c), până la data de 9 decembrie a anului anterior anului de aplicare.(4) ANRE verifică valorile de producție prognozate transmise de Transelectrica și transmite la OPCOM prognoza cantităților de energie electrică disponibile a fi contractate, prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, pentru anul de aplicare, defalcate pe luni, până la data de 16 decembrie a anului anterior anului de aplicare. ANRE poate solicita Transelectrica și/sau producătorilor refacerea prognozelor sau a calculelor, caz în care aceștia au obligația să le retransmită la ANRE în termen de 2 zile de la data solicitării.(5) OPCOM transmite producătorilor valorile aprobate de ANRE ale prognozelor cantităților de energie electrică disponibile a fi contractate conform dispozițiilor alin. (4), prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, pentru anul de aplicare, defalcate pe luni, până la data de 20 decembrie a anului anterior anului de aplicare.(6) ANRE actualizează lista producătorilor prevăzuți la art. 3 alin. (1), alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2), și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2) până cel târziu în ziua a 15-a a lunii anterioare lunii de livrare.(7) Producătorii determină și transmit lunar la OPCOM pe propria răspundere prognozele cantităților suplimentare cantităților contractate prevăzute la art. 9 lit. e), până cel târziu în ziua a 15-a a lunii anterioare lunii de livrare.  +  Articolul 6Începând cu data de 1 aprilie 2024, producătorii prevăzuți la art. 3 alin. (1) vând către OPCOM, pe bază de voluntariat, conform prezentului mecanism de achiziție centralizată, cantitățile de energie electrică stabilite și comunicate potrivit prevederilor art. 5 alin. (7). (la 29-03-2024, Articolul 6 , Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 31. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 7(1) Operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), au obligația de a transmite la OPCOM prognoze de consum anuale, precum și cantitățile de energie electrică care au fost deja contractate la cumpărare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, defalcate lunar, până la data de 10 decembrie a anului anterior anului de aplicare.(2) OPCOM centralizează prognozele de consum și cantitățile de energie electrică care au fost deja contractate la cumpărare conform prevederilor alin. (1) și le transmite ANRE în termen de 2 zile lucrătoare. ANRE verifică prognozele de consum pe baza datelor statistice disponibile din anul anterior. În cazul în care, din comparația prognozelor de consum cu datele statistice, rezultă diferențe mai mari de 3%, ANRE solicită clarificări operatorilor economici respectivi. Aceștia sunt obligați să transmită, în termen de 3 zile, documente justificative pentru diferența prognozată sau valoarea corectată a prognozei, după caz. Prognozele de consum validate sunt transmise de ANRE operatorilor economici până la data de 20 decembrie a anului anterior anului de aplicare. (la 30-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 7 , Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 ) (3) ANRE validează prognozele de consum și transmite către OPCOM, până la data de 20 decembrie a anului anterior anului de aplicare, următoarele date:a) în cazul operatorului de transport și de sistem energie electrică și al operatorilor de distribuție energie electrică, 75% din prognozele de consum validate, diminuate cu cantitățile din contractele de achiziție energie electrică deja încheiate;b) în cazul celorlalți operatori economici prevăzuți la art. 2 alin. (2), 80% din prognozele de consum validate, diminuate cu cantitățile din contractele de achiziție energie electrică deja încheiate.(4) Operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), determină și transmit la OPCOM prognozele lunare ale cantităților suplimentare cantităților contractate pentru consum prevăzute la art. 9 lit. e), până cel târziu în ziua a 15-a a lunii anterioare lunii în care va avea loc consumul.  +  Articolul 8(1) OPCOM organizează o procedură de achiziție anuală, precum și câte o procedură de achiziție suplimentară, în fiecare lună, pentru cantitățile de energie electrică care se livrează în luna următoare. Calendarul este stabilit de OPCOM și publicat pe pagina proprie de internet.(2) În cazul nesemnării de către producătorii care vând energie electrică prevăzuți la art. 3 alin. (1), respectiv de către operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), a contractelor prevăzute la art. 16 sau a actelor adiționale, după caz, sau în cazul în care OPCOM constată că aceștia nu mai îndeplinesc condițiile legale de participare la Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, OPCOM va organiza sesiuni extraordinare pentru ajustarea cantităților alocate prin procedura de achiziție centralizată. (la 30-12-2022, Articolul 8 din Anexa nr. 11 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 )  +  Articolul 9Mecanismul anual de achiziție centralizată se desfășoară după cum urmează: (la 14-07-2023, Partea introductivă a Articolului 9, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 6., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 ) a) OPCOM însumează cantitățile de energie electrică prevăzute la art. 7 alin. (3) pentru consum, respectiv la art. 5 alin. (4) pentru producție, din care ia în considerare, pentru procedura de achiziție anuală, un procent de 50% din cantitățile de energie electrică însumate;b) cantitățile de energie electrică obținute potrivit metodei de calcul prevăzute la lit. a) sunt comparate în vederea acoperirii consumului de energie electrică;c) în cazul în care cantitatea de energie electrică pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mică decât cantitatea de energie electrică necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce cantitatea de energie electrică necesară acoperirii consumului, după cum urmează:i) pentru operatorul de transport și de sistem energie electrică și operatorii de distribuție energie electrică se va asigura întregul consum conform prognozelor prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a);ii) pentru restul operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) se reduce proporțional, după scăderea cantității de energie electrică prevăzute la lit. i);d) în cazul în care cantitatea de energie electrică pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mare decât cantitatea de energie electrică necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce proporțional cantitatea de energie electrică pe care producătorii au obligația să o vândă;e) cantitățile de energie electrică anuale și lunare rezultate în urma mecanismului anual de achiziție centralizată constituie obligații ferme ale producătorilor de energie electrică și ale operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) și se repartizează uniform pe toate intervalele de decontare din fiecare lună.f) în situația în care există o reducere de disponibilitate pe o perioadă mai mare de o lună calendaristică notificată de producător și aprobată de către Transelectrica, prognoza de energie electrică livrată anual în rețea, validată de către Transelectrica și aprobată de către ANRE, se reduce cu valoarea scăderii de disponibilitate. (la 14-07-2023, Articolul 9, Anexa nr. 11 a fost completat de Punctul 7., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 )  +  Articolul 10(1) Orice notificare pe propria răspundere de modificare a prognozei lunare a cantităților suplimentare de energie electrică disponibile/solicitate a fi achiziționate pentru acoperirea consumului va fi transmisă OPCOM cu justificarea aferentă, cu cel puțin 3 zile înainte de data organizării procedurii de achiziție, pentru diferențe mai mari de 2% între cantitatea suplimentară de energie electrică disponibilă/solicitată de către producători/operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) și prognozele prevăzute la art. 5 alin. (7) și art. 7 alin. (4).(2) Cantitățile de energie electrică transmise conform dispozițiilor art. 5 alin. (7), art. 7 alin. (4) și/sau prevederii alin. (1) sunt ferme.  +  Articolul 11Mecanismul lunar de achiziție centralizată se desfășoară după cum urmează:a) OPCOM însumează cantitățile de energie electrică suplimentare prevăzute la art. 5 alin. (7), pentru producție, și la art. 7 alin. (4) pentru consum, respectiv la art. 10, după caz;b) cantitățile de energie electrică suplimentare obținute potrivit metodei de calcul prevăzute la lit. a) sunt comparate în vederea acoperirii consumului de energie electrică;c) în cazul în care cantitatea de energie electrică suplimentară pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mică decât cantitatea de energie electrică suplimentară necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce cantitatea de energie electrică suplimentară necesară acoperirii consumului, după cum urmează:i) pentru operatorul de transport și de sistem energie electrică și operatorii de distribuție energie electrică se va asigura întregul consum suplimentar conform prognozelor prevăzute la art. 7 alin. (4);ii) pentru restul operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) se reduce proporțional, după scăderea cantității de energie electrică prevăzute la lit. i);d) în cazul în care cantitatea de energie electrică suplimentară pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mare decât cantitatea de energie electrică suplimentară necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce proporțional cantitatea de energie electrică suplimentară pe care producătorii au obligația să o vândă;e) cantitățile de energie electrică lunare suplimentare rezultate în urma mecanismului lunar de achiziție centralizată constituie obligații ferme ale producătorilor de energie electrică și ale operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) și se repartizează uniform pe toate intervalele de decontare din luna respectivă.  +  Articolul 12Prin excepție de la prevederile art. 9 și 11, pentru luna ianuarie se vor considera cantitățile de energie electrică prevăzute la art. 7 alin. (3) pentru consum, respectiv art. 5 alin. (4) pentru producție. Acestea constituie obligații ferme ale producătorilor de energie electrică și ale operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) și se repartizează uniform pe toate intervalele de decontare din luna respectivă. (la 14-07-2023, Articolul 12, Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 8., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 )  +  Articolul 13Încheierea contractelor între OPCOM și producătorii care vând energie electrică prevăzuți la art. 3 alin. (1), respectiv între OPCOM și operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), în urma desfășurării mecanismului de achiziție centralizată, anual și lunar, se realizează prin semnarea, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, a contractului-cadru prevăzut la art. 16 și a actelor adiționale, după caz.  +  Articolul 14(1) Operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), trebuie să deschidă un cont în lei la o instituție bancară din România, să încheie un mandat SEPA Direct Debit cu instituția bancară respectivă, publicat pe pagina de internet a OPCOM, prin care acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPCOM, pentru a emite instrucțiuni de debitare directă asupra contului său deschis la instituția bancară respectivă, precum și dreptul băncii pentru a-i debita contul cu suma prevăzută în instrucțiunile de debitare directă emise de OPCOM. Notă
  Conform punctului 3, articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022, alineatul (1) al articolului 14 se va abroga începând cu data de 1 februarie 2023.
  (2) Operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), trebuie să solicite unei bănci comerciale emiterea unei scrisori de garanție bancară de plată - document prin care banca respectivă se angajează în mod irevocabil și necondiționat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM, suma solicitată.(3) Pentru luna ianuarie 2023 obligațiile de plată ale operatorilor economici care au cumpărat energie electrică, pentru fiecare zi de livrare, se achită prin instrucțiuni de debitare directă emise de către OPCOM în zilele bancare lucrătoare. (la 30-12-2022, Alineatul (3) din Articolul 14 , Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 ) (4) Începând cu luna februarie 2023 obligațiile de plată ale operatorilor economici care cumpără energie electrică prin mecanismele anuale și lunare de achiziție centralizată se achită în primele 10 zile din luna calendaristică care urmează lunii de livrare. (la 30-12-2022, Articolul 14 din Anexa nr. 11 a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 ) (5) Valoarea scrisorii de garanție bancară prevăzută la alin. (2) trebuie să acopere minimum suma următoarelor valori ale obligațiilor de plată:a) valoarea obligațiilor de plată aferente cantităților de energie electrică achiziționate pentru luna în curs; prin excepție, pentru alocarea lunară pentru luna februarie 2023 se ia în considerare valoarea obligațiilor de plată aferente cantităților achiziționate pentru ultima decadă a lunii ianuarie 2023; b) valoarea obligațiilor de plată aferente cantităților de energie electrică achiziționate din mecanismul anual pentru luna următoare;c) valoarea obligațiilor de plată aferente prognozei lunare ale cantității de energie electrică suplimentare pentru luna următoare, prevăzute la art. 7 alin. (4). (la 30-12-2022, Articolul 14 din Anexa nr. 11 a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 ) (6) În funcție de evoluția cantităților suplimentare de la art. 5 alin. (7) și de la art. 7 alin. (4), OPCOM stabilește prin procedurile prevăzute la art. 16 și publică pe pagina proprie de internet modul de estimare a necesarului de garantare pentru cantitățile suplimentare lunare cantităților contractate pentru consum conform art. 9 lit. e). (la 30-12-2022, Articolul 14 din Anexa nr. 11 a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 )
   +  Articolul 15Drepturile de încasare ale producătorilor pentru cantitățile de energie electrică vândute prin mecanismele anuale și lunare de achiziție centralizată se plătesc de către OPCOM în primele 15 zile din luna calendaristică care urmează lunii de livrare. (la 30-12-2022, Articolul 15 din Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 )  +  Articolul 16OPCOM elaborează și publică pe pagina proprie de internet, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, contractul-cadru, procedurile și convențiile utilizate în vederea funcționării mecanismului descris în cadrul prezentei anexe.  +  Articolul 17(1) Pentru activitățile și serviciile desfășurate, OPCOM are dreptul să perceapă participanților la mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică tarife pentru organizarea mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activității respective. (2) Dacă în situațiile excepționale prevăzute la art. 8 alin. (2) sau art. 9 lit. f) sunt generate costuri suplimentare pentru OPCOM, acestea vor fi incluse în tarifele percepute de OPCOM pentru organizarea mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică. (la 14-07-2023, Alineatul (2), Articolul 17, Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 9., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023 ) (la 30-12-2022, Articolul 17 din Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 12
  Determinarea cantităților de energie electrică din surse regenerabile tranzacționate
  prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică
   +  Articolul 1(1) Pe perioada de aplicare a mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică, stabilit în anexa nr. 11 la ordonanța de urgență, denumit în continuare MACEE, Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., denumită în continuare OPCOM, calculează și publică lunar pe pagina de internet, în termen de 10 zile lucrătoare de la începutul fiecărei luni, cantitățile de energie electrică prognozată a fi livrată în sistem din surse regenerabile alocate furnizorilor de energie electrică participanți de la fiecare producător de energie electrică din surse regenerabile, astfel:a) cantitățile totale de energie electrică prognozată a fi livrată în sistem din surse regenerabile, achiziționate de la producătorii de energie electrică pentru luna precedentă de livrare, calculate ca sumă a cantităților de energie electrică achiziționate atât prin sesiunile anuale și lunare, cât și prin sesiunile extraordinare, pentru fiecare producător de energie electrică;b) cantitățile totale de energie electrică prognozată a fi livrată în sistem din surse regenerabile, calculate a fi alocate furnizorilor de energie electrică participanți prin metoda pro rata pentru luna precedentă de livrare, din totalul cantităților de energie electrică livrată în sistem din surse regenerabile alocate atât prin sesiunile anuale și lunare, cât și prin sesiunile extraordinare, pentru fiecare furnizor de energie electrică, astfel:E_SRE_Fj (n-1) = E_SRE (n-1) x E_Fj (n-1)/E_MACEE (n-1), unde:E_SRE_Fj (n-1) = cantitatea de energie electrică livrată în sistem din surse regenerabile calculată prin mecanism pro rata și alocată furnizorului de energie electrică j pentru luna de livrare (n-1);E_SRE (n-1) = suma cantităților totale de energie electrică prognozată a fi livrată în sistem din surse regenerabile pentru fiecare producător de energie electrică, prevăzute la lit. a);E_Fj (n-1) = cantitatea totală de energie electrică cumpărată prin MACEE de furnizorul de energie electrică j pentru luna precedentă de livrare (n-1);E_MACEE (n-1) = cantitatea totală de energie electrică cumpărată de OPCOM pentru luna precedentă de livrare (n-1);Fj = furnizorul de energie electrică j, unde j ia valori de la 1 la i;i = numărul total de furnizori de energie electrică participanți la MACEE în calitate de cumpărători pentru luna precedentă de livrare (n-1);(n-1) = luna precedentă de livrare;c) coeficienții de repartizare a cantităților de energie electrică livrate în sistem din surse regenerabile, prevăzute la lit. a) și alocate conform lit. b), și cantitățile de energie electrică alocate de la fiecare producător de energie electrică din surse regenerabile, în calitate de vânzător, la fiecare furnizor de energie electrică, în calitate de cumpărător, astfel:(i) coeficienții de repartizare a cantităților de energie electrică produsă din surse regenerabile: Cr_Fj = E_SRE_Fj (n-1)/E_SRE (n-1), unde: Cr_Fj = coeficientul de repartizare pentru cantitățile de energie electrică produsă din surse regenerabile pentru furnizorul de energie electrică j; E_SRE_Fj (n-1) = cantitatea de energie electrică livrată în sistem din surse regenerabile calculată prin mecanism pro rata și alocată furnizorului de energie electrică j pentru luna de livrare (n-1); E_SRE (n-1) = suma cantităților totale de energie electrică prognozată a fi livrată în sistem din surse regenerabile pentru fiecare producător de energie electrică, prevăzute la lit. a);(ii) cantitățile de energie electrică alocate de la fiecare producător de energie electrică din surse regenerabile, în calitate de vânzător, la fiecare furnizor de energie electrică, în calitate de cumpărător: E_SRE_Fj (n-1)_Pk (n-1) = Cr_Fj x E_SRE_Pk (n-1), unde: E_SRE_Fj (n-1)_Pk (n-1) = cantitatea de energie electrică alocată furnizorului de energie electrică j, pentru luna de livrare (n-1), din cantitatea totală, prevăzută la lit. a), vândută de producătorul k de energie electrică din surse regenerabile; E_SRE_Pk (n-1) = cantitatea totală, prevăzută la lit. a), vândută de producătorul de energie electrică k; Pk = producătorul de energie electrică k, prevăzut la lit. a), unde k ia valori de la 1 la p; p = numărul total de producători de energie electrică din surse regenerabile participanți la MACEE în calitate de vânzători pentru luna precedentă de livrare (n-1); (n-1) = luna precedentă de livrare.(2) Conform repartizării prevăzute la alin. (1), furnizorii de energie electrică participanți la MACEE pot solicita transferul garanțiilor de origine, cu respectarea prevederilor Regulamentului de emitere și urmărire a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2011, în procent de maximum 90% din cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1) lit. c) pct. (ii). (la 29-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 32. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2024 )
  ----