ORDIN nr. 1.144/C din 9 martie 2022privind stabilirea categoriilor de polițiști de penitenciare care își desfășoară efectiv activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, precum și durata concediului de odihnă suplimentar de care aceștia beneficiază în fiecare an calendaristic
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 21 martie 2022    Având în vedere dispozițiile art. 104 lit. f) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 604/2021 pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă,în conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Polițiștii de penitenciare din sistemul administrației penitenciare care își desfășoară activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, stabilite pe baza determinărilor pentru evaluările de risc profesional prevăzute de cadrul legal aplicabil, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de 7 zile calendaristice.  +  Articolul 2(1) Nominalizarea polițiștilor de penitenciare care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar se face de către comisiile tehnice de securitate și sănătate în muncă, constituite la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al fiecărei unități subordonate potrivit dispozițiilor legale în vigoare. (2) Comisiile tehnice de securitate și sănătate în muncă prevăzute la alin. (1) întocmesc documentația necesară în vederea încadrării locurilor de muncă în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, în baza buletinelor de determinare/expertizare eliberate de către autoritățile abilitate, ca urmare a evaluării de risc profesional efectuate la locurile de muncă.  +  Articolul 3(1) Pentru polițiștii de penitenciare care la data efectuării concediului de odihnă suplimentar nu mai lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, durata acestuia se stabilește proporțional cu timpul lucrat în asemenea condiții în anul calendaristic respectiv. (2) Pentru polițiștii de penitenciare care sunt încadrați în cursul anului, durata concediului de odihnă suplimentar se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat în asemenea condiții, de la data încadrării până la sfârșitul anului calendaristic.  +  Articolul 4Comisiile prevăzute la art. 2 alin. (1) analizează anual sau ori de câte ori este nevoie evoluția condițiilor specifice de muncă și dispun toate măsurile necesare normalizării acestora.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică și polițiștilor de penitenciare din cadrul Ministerului Justiției, atribuțiile prevăzute la art. 2 și 4 fiind îndeplinite de structurile de lucru de la nivelul ministerului care au atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Marian-Cătălin Predoiu
    București, 9 martie 2022.Nr. 1.144/C.----