ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2022privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 21 martie 2022  Având în vedere interesul ridicat al întreprinderilor mici și mijlocii cu privire la măsurile de sprijin și relansare economică implementate de Guvernul României,luând în considerare numărul ridicat de solicitanți care vor depune cereri de finanțare în cadrul apelului aferent acțiunii 4.1.1. - „Investiții în activități productive“, axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, prioritatea de investiții 4d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific 4.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19 din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, implementat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,ținând cont de faptul că aplicația MySMIS/MySMIS 2014, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, nu poate susține un volum ridicat de cereri,luând act de faptul că Sistemul informatic integrat IMM-RECOVER, dezvoltat și implementat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, deține infrastructura fizică, virtuală și software necesară preluării și gestionării unui număr ridicat de cereri,având în vedere interesul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de a utiliza sistemul informatic integrat IMMRECOVER în procesul de implementare a acțiunii 4.1.1. - „Investiții în activități productive“, axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, prioritatea de investiții 4d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific 4.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19,ținând cont de faptul că cele anterior menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, care vizează interesul public, având în vedere riscul neacordării ajutoarelor de stat în valoare totală de 358 milioane de euro până la data-limită de aplicare a cadrului temporar, respectiv 30 iunie 2022, cu impact asupra absorbției sumelor alocate prin Programul operațional Competitivitate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC(1) În scopul implementării acțiunilor de sprijin acordate prin intermediul fondurilor externe nerambursabile și/sau rambursabile, Serviciul de Telecomunicații Speciale dezvoltă, în limitele tehnice existente, noi funcționalități și module de gestionare a măsurilor în cadrul sistemului informatic integrat - IMM RECOVER, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este administratorul operațional al măsurilor dezvoltate în sistemul informatic prevăzut la alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale este administratorul tehnic al acestuia, asigurând dezvoltarea, mentenanța și securitatea cibernetică a sistemului pe toate componentele sale, respectiv: infrastructură, hardware, software de bază, aplicație specifică.(3) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale să prelucreze datele cu caracter personal în cadrul măsurii dezvoltate în sistemul informatic prevăzut la alin. (1), în vederea stocării datelor și desfășurării operațiunilor necesare administrării sistemului informatic, potrivit prevederilor alin. (2).(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale poate beneficia de finanțare din fonduri externe nerambursabile sau rambursabile pentru dezvoltarea, mentenanța și securitatea cibernetică a sistemului pe toate componentele sale prevăzute la alin. (2).(5) Prelucrarea datelor în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) se efectuează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Florin-Sergiu Dobrescu,
  secretar de stat
  București, 18 martie 2022.Nr. 25.----