HOTĂRÂRE nr. 367 din 18 martie 2022privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 18 martie 2022  Având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 71 din data de 4 martie 2022,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 131 alin. (4) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În sensul cap. IX din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, în categoria beneficiarilor protecției temporare sunt incluse persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382.(2) În aplicarea art. 2 alin. (3) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, beneficiare ale protecției temporare sunt și următoarele categorii de persoane:a) persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, care se află pe teritoriul României dinaintea datei de 24 februarie 2022;b) membrii de familie ai persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, dacă acestea din urmă sunt recunoscute de către autoritățile române ca beneficiare ale protecției temporare;c) alte rude apropiate care trăiau împreună, ca parte a familiei, atunci când au avut loc evenimentele care au condus la afluxul masiv de persoane strămutate și de care era în acel moment în totalitate sau în principal dependentă persoana prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) și alin. (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382. (la 02-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.077 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 02 septembrie 2022 ) (2^1) Prin membri de familie, în sensul alin. (2) lit. b), se înțeleg soțul (soția), precum și copiii minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, necăsătoriți, fără a se distinge dacă sunt legitimi, născuți în afara căsătoriei sau adoptați. (la 02-09-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.077 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 02 septembrie 2022 ) (2^2) Rude apropiate, în sensul alin. (2) lit. c), sunt ascendenții și descendenții până la gradul al doilea, respectiv rudele colaterale până la gradul al treilea. (la 02-09-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.077 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 02 septembrie 2022 ) (2^3) Notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) teza finală din Directiva 2001/55/CE se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (la 02-09-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.077 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 02 septembrie 2022 ) (3) În aplicarea art. 2 alin. (4) lit. a) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, beneficiari ai protecției temporare sunt soțul sau, după caz, soția persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din aceeași decizie.  +  Articolul 2(1) Protecția temporară se acordă de către Inspectoratul General pentru Imigrări categoriilor de persoane prevăzute la art. 1 aflate într-un punct de trecere a frontierei de stat a României, inclusiv în zona de tranzit, sau pe teritoriul României și care nu se află în niciuna din cauzele de excludere prevăzute la art. 141 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) În scopul aplicării art. 141 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru legitimarea și stabilirea identității persoanelor, Poliția de Frontieră Română și Poliția Română efectuează, din oficiu sau la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări, demersuri, potrivit art. 27^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau art. 34 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) și c), precum și al celor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări realizează o analiză, prin activități specifice, privitoare la posibilitatea acestora de a se întoarce în condiții sigure și stabile în țara sau regiunea lor de origine, rezultatul acestei analize fiind consemnat într-un proces-verbal. (la 02-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.077 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 02 septembrie 2022 ) (4) Dacă în urma analizei realizate potrivit alin. (3) se constată posibilitatea persoanelor de a se întoarce în condiții sigure și stabile în țara sau regiunea lor de origine, acestea sunt informate, de îndată, cu privire la rezultatul analizei, printr-o informare într-o limbă pe care străinul o cunoaște sau se presupune în mod rezonabil că o înțelege, prevederile cap. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 3(1) În aplicarea art. 133 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarilor protecției temporare Inspectoratul General pentru Imigrări le eliberează, gratuit, permise de ședere, forma și conținutul acestora fiind prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor, cu modificările și completările ulterioare.(2) În aplicarea art. 133 alin. (1) lit. c)-g) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarilor de protecție temporară li se atribuie de către Inspectoratul General pentru Imigrări un cod numeric personal.  +  Articolul 4Drepturile prevăzute la art. 133 alin. (1) lit. c)-g) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, se acordă potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.  +  Articolul 5(1) În aplicarea art. 134 din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în scopul eliberării permiselor de ședere potrivit art. 3 alin. (1), beneficiarilor de protecție temporară li se preia imaginea facială și li se înregistrează următoarele date:a) numele și prenumele;b) data nașterii;c) cetățenia;d) sexul;e) starea civilă;f) situația familială;g) legăturile de familie;h) reședința în România. (la 17-05-2024, Litera h), Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 505 din 16 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 17 mai 2024 ) (1^1) În vederea atestării reședinței în România prevăzute la alin. (1) lit. h), beneficiarul protecției temporare trebuie să depună la structura competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări unul dintre documentele prevăzute la art. 50 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-05-2024, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 505 din 16 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 17 mai 2024 ) (1^2) În lipsa documentelor prevăzute la alin. (1^1), în permisul de ședere pentru beneficiarii protecției temporare se indică localitatea și județul, respectiv sectorul în cazul municipiului București, astfel cum acestea sunt declarate de către beneficiarul protecției temporare. (la 17-05-2024, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 505 din 16 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 17 mai 2024 ) (1^3) În cazul beneficiarilor protecției temporare internați sau primiți spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire, în centre de servicii sociale sau în centre educative care se află în administrarea autorităților administrației publice locale, în permisul de ședere pentru beneficiarii protecției temporare se înscrie adresa instituției ori a centrului respectiv. Dovada reședinței se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției de ocrotire, al centrului de servicii sociale sau al centrului educativ ori a persoanei abilitate de acesta. (la 17-05-2024, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 505 din 16 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 17 mai 2024 ) (2) Datele prevăzute la alin. (1) sunt implementate și stocate în Sistemul informatic de management al străinilor, prevăzut la art. 2^2 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 347/2007, cu completările ulterioare, denumit în continuare SIMS.(3) În termen de 12 luni de la încetarea aplicării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, datele prevăzute la alin. (1), stocate în SIMS, se șterg prin procedură automată și ireversibilă, cu excepția situației în care persoanei care a beneficiat de protecție temporară i-a fost acordat un drept de ședere sau permisiunea de a rămâne pe teritoriul României ori care are o solicitare în acest sens în curs de soluționare. Notă
  Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 505 din 16 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 17 mai 2024, prevede:(1) Permisele de ședere pentru beneficiarii protecției temporare eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri își mențin valabilitatea pe perioada aplicării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, cu modificările ulterioare.(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii protecției temporare pot solicita Inspectoratului General pentru Imigrări sau formațiunilor sale teritoriale preschimbarea permisului pentru beneficiarii protecției temporare.
   +  Articolul 6(1) Producerea documentelor prevăzute la art. 3 se realizează de Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. în aplicarea art. 7 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin grija Inspectoratului General pentru Imigrări.  +  Articolul 7(1) Pentru punerea în aplicare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 și a prezentei hotărâri, în realizarea activităților de informare, înregistrare și în procesul de emitere a documentelor persoanelor prevăzute la art. 1, structurile din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sprijină Inspectoratul General pentru Imigrări, în condițiile legii.(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, poate solicita sprijin operațional agențiilor europene, în condițiile art. 3 alin. (2) teza finală din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, precum și organizațiilor internaționale și nonguvernamentale.  +  Articolul 8(1) În aplicarea art. 135 din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul protecției temporare solicită Inspectoratului General pentru Imigrări sau formațiunilor sale teritoriale declanșarea procedurii de reunificare.(2) În scopul aplicării alin. (1), beneficiarul protecției temporare prezintă documente, în original sau în copie, din care să rezulte legătura de rudenie dintre acesta și membrul de familie pentru care se solicită reunificarea.(3) Inspectoratul General pentru Imigrări comunică beneficiarului protecției temporare soluția de îndeplinire sau neîndeplinire a condițiilor pentru reunificarea familiei, într-o limbă pe care o înțelege sau în mod rezonabil se presupune că o înțelege.(4) În situația în care membrii de familie ai beneficiarului protecției temporare se află într-un stat terț și aceștia îndeplinesc condițiile pentru reunificare prevăzute de art. 135 alin. (1) și (5) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări notifică Direcția generală afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru reunificare.(5) În situația prevăzută la alin. (4), dispozițiile art. 71 alin. (3) și (3^1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(6) Dispozițiile art. 5 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 9În aplicarea art. 136 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, eliberarea permisului prevăzut la art. 3 alin. (1) și accesarea drepturilor prevăzute la art. 133 din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, se realizează după numirea și în prezența reprezentantului legal.  +  Articolul 10(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor protecției temporare în temeiul prezentei hotărâri se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(2) Datele colectate în temeiul prezentei hotărâri nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.  +  Articolul 11Cheltuielile generate de acordarea protecției temporare și care decurg din aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se asigură din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Imigrări.  +  Articolul 12La articolul 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) După acordarea protecției internaționale, străinului i se eliberează, gratuit, un permis de ședere, al cărui model este stabilit în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 29 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 litera a), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:(iii) străinului care a obținut protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare - documentul care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări străinilor cărora li s-a acordat protecție temporară în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 10.3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.4. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  București, 18 martie 2022.Nr. 367.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
  PERMIS DE ȘEDERE
  pentru beneficiarii protecției temporare
  1. ConținutRubrici:a) Titlul documentului: Permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporareb) Autoritatea emitentă: Inspectoratul General pentru Imigrăric) Nr. document: numărul documentuluid) CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Inspectoratul General pentru Imigrărie) Numele și prenumele: numele și prenumele titularului, în această ordine, cu litere marif) Data nașterii: ziua, luna, anul nașterii titularuluig) Cetățenie: țara al cărei cetățean este titularul sau reședința obișnuită a acestuia, în cazul apatrizilor, cu litere marih) Sex: simbolizat prin litera F sau Mi) Identitate: pe bază de document sau declarativj) Emis de IGI la: locul unde a fost emis documentul, cu literă mare la începutul cuvântuluik) Data emiterii: data emiterii documentuluil) Valabilitate: pe perioada de aplicare a Deciziei (UE) 2022/3822. Notea) Se eliberează beneficiarilor protecției temporare.b) Hârtie în format A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală.c) Denumirile rubricilor se scriu cu caracterele alfabetului latin în limbile română și engleză.d) Documentul cuprinde stema României și fotografia titularului.e) Documentul conține elemente de securizare.
  ----