INSTRUCȚIUNI din 10 februarie 2022pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice în anul 2022 - indicativ AND 557-2022
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 18 martie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 145/359/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 264 din 18 martie 2022.
   +  Capitolul I Generalități  +  PreambulRevizuirea reglementării tehnice „Instrucțiuni pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice - AND 557-2020“ s-a impus deoarece:– prezentele instrucțiuni stabilesc operațiile ce urmează a fi efectuate, regulile și obligațiile ce trebuie respectate pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile de interes național, de interes județean și drumurile comunale, în cadrul Recensământului general de circulație ce urmează a se realiza în anul 2022;– prezentele instrucțiuni țin cont de recomandările CEE-ONU, ECE/TRANS/WP.6/2018/11, de recomandările JASPERS „Asistență tehnică pentru îmbunătățirea Modelului Național de Transport pentru România“, precum și de Decizia DG-CNAIR nr. 876 din 15.06.2017 privind rețeaua de echipamente de clasificare, contorizare și cântărire în mers a vehiculelor.Principala modificare adusă de instrucțiunile revizuite față de cele aflate în vigoare este reprezentată de adaptarea calendarului pentru înregistrarea circulației rutiere corespunzător zilelor din anul 2022, astfel încât activitatea de recenzare să se desfășoare în 7 zile de lucru și în 3 zile de weekend, potrivit AND 602/2012 - Metode de investigare a traficului rutier.  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezentele instrucțiuni stabilesc operațiile care trebuie efectuate, regulile și obligațiile ce trebuie respectate pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile de interes național, de interes județean și drumurile comunale.  +  Articolul 2(1) Prezentele instrucțiuni sunt obligatorii pentru personalul care efectuează înregistrarea circulației rutiere (denumit în cuprinsul instrucțiunilor recenzori), precum și pentru personalul tehnic cu sarcini de coordonare, îndrumare și control în cadrul efectuării înregistrării circulației.(2) Prezentele instrucțiuni nu se aplică la pregătirea și organizarea înregistrării circulației rutiere.  +  Articolul 3Înregistrarea circulației rutiere se efectuează periodic, o dată la cinci (5) ani, și are ca scop determinarea repartiției și evoluției în timp a traficului de vehicule de marfă și persoane pe rețeaua de drumuri publice interurbane din țara noastră și stabilirea gradului de solicitare din trafic a acesteia.  +  Articolul 4Efectuarea înregistrării circulației rutiere se face pe baza metodei specifice de investigare a traficului din țara noastră, care are în vedere și recomandările Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (ECE/TRANS/WP.6/2018/11).  +  Articolul 5Înregistrarea circulației se realizează în scopul determinării cât mai exacte a celor mai importante caracteristici ale traficului: intensitatea și componența.  +  Articolul 6Cunoașterea caracteristicilor traficului pe rețeaua rutieră este absolut necesară atât pentru fundamentarea și proiectarea investițiilor rutiere și a lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor, fundamentarea măsurilor de organizare a circulației rutiere și urmărirea dinamicii de evoluție a traficului pe rețeaua rutieră, cât și pentru elaborarea de studii referitoare la evaluarea calității aerului, prin estimarea emisiilor generate de traficul rutier, și a impactului asupra mediului.  +  Secţiunea a 2-a Terminologie și definiții  +  Articolul 7(1) Terminologia utilizată în prezentele instrucțiuni este conform STAS 4032/2-92.(2) În sensul prezentelor instrucțiuni, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) C.N.A.I.R. - S.A. - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;b) D.R.D.P. - Direcția regională de drumuri și poduri;c) CESTRIN - Centrul de studii tehnice rutiere și informatică;d) SDN - Secția de drumuri naționale;e) MZA - intensitatea medie zilnică anuală a traficului;f) formular - formular de înregistrare a traficului;g) post - post de înregistrare a circulației;h) MTMA - masa totală maximă autorizată.  +  Secţiunea a 3-a Documente de referință  +  Articolul 8Prezentele instrucțiuni au la bază prevederile următoarelor documente:
  - O.G. nr. 43/1997Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinul M.T. nr. 1.297/2017Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național;
  - Ordinul M.T. nr. 1295/2017Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
  - AND 602-2012Metode de investigare a traficului rutier;
  - STAS 4032/2-92Tehnica traficului rutier. Terminologie;
  - AND 93/1052-2000Instrucțiuni de montare și exploatare a contorilor de trafic de tip totalizator cu detecție electromagnetică;
  - SR 10795/2:2001Tehnica traficului rutier. Aparatura pentru înregistrarea traficului rutier. Clasificare;
  - AND 584-2012Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punctul de vedere al capacității portante și al capacității de circulație;
  - O.U.G. nr. 84/2003Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  - O.U.G. nr. 55/2016Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021;
  - Legea nr. 319/2006Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  - H.G. nr. 1.048/2006Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
  - H.G. nr. 1.425/2006Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  - Recomandări CEE - ONURecensământul traficului în Organizația Națiunilor Unite Economice;
  - ECE/TRANS/ WP.6/2018/11Comisia pentru regiunea Europa: recensământul traficului 2020;
  - H.G. nr. 782/2014Hotărârea Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice.
   +  Capitolul II Metoda de înregistrare a circulației  +  Secţiunea 1 Principiul metodei  +  Articolul 9(1) Înregistrarea circulației pe rețeaua de drumuri publice interurbane se realizează folosind o metodă combinată: manual și automat.(2) Această metodă prevede efectuarea de:a) înregistrări automate de circulație cu caracter permanent, folosind contoare de trafic, de tip totalizator sau tip clasificator, care acoperă circa 45% din rețeaua de drumuri naționale;b) înregistrări manuale de circulație, efectuate o dată la cinci (5) ani, pe baza unui plan de sondaj, care acoperă rețeaua de drumuri publice interurbane cuprinsă în recensământ.  +  Articolul 10Intensitatea medie zilnică anuală a traficului se determină pe baza datelor rezultate din înregistrările manuale de circulație ajustate la nivel de MZA folosind coeficienți de ajustare determinați prin prelucrarea înregistrărilor automate de circulație.  +  Secţiunea a 2-a Categoriile de posturi de înregistrare a circulației  +  Articolul 11Posturile se împart în trei categorii în funcție de modul de efectuare a înregistrărilor de circulație:a) categoria 1 - posturi principale, în care se efectuează înregistrări automate permanente, folosind echipamente pentru clasificarea autovehiculelor;b) categoria 2 - posturi secundare, în care se efectuează înregistrări automate permanente, folosind contoare de trafic totalizatori cu detecție electromagnetică;c) categoria 3 - posturi de acoperire, în care se efectuează numai înregistrări manuale de circulație.  +  Articolul 12În toate posturile, indiferent de categorie, se efectuează înregistrări de circulație după același calendar.  +  Articolul 13Pe rețeaua de drumuri de interes național vor funcționa toate categoriile de posturi de înregistrare a circulației astfel:a) la posturile de categoriile 1 și 2 funcționale se vor efectua înregistrări manuale doar în zilele prevăzute a se efectua înregistrări timp de 24 de ore;b) la posturile de categoria a treia se vor efectua înregistrări manuale corespunzător calendarului prevăzut la anexa nr. 2.  +  Articolul 14În cadrul înregistrării circulației pe rețeaua de drumuri de interes județean și drumuri comunale vor funcționa posturi de categoria 3 și, în mod facultativ, în funcție de aparatura disponibilă și posibilitățile de organizare, și posturi de categoria 1 sau 2.  +  Capitolul III Modul de efectuare a înregistrărilor manuale de circulație  +  Secţiunea 1 Categoriile de vehicule înregistrate  +  Articolul 15În cadrul înregistrărilor de circulație, vehiculele vor fi încadrate în 12 categorii precizate în anexa nr. 1.  +  Articolul 16Vehiculele tehnice, cum sunt: automacarale, autoateliere, se încadrează în categoria de autocamioane corespondentă al căror șasiu îl folosesc sau/și număr de axe.  +  Articolul 17Utilajele și autovehiculele pentru construcția și întreținerea drumurilor, care lucrează pe sectorul de drum pe care se efectuează înregistrarea circulației, vehiculele participante la concursuri de biciclete, motociclete sau automobile, precum și coloanele de autovehicule militare nu se înregistrează, dar se face mențiune asupra lor în coloana „Viza de control“ a formularului, cu excepția coloanelor militare.  +  Secţiunea a 2-a Calendarul înregistrării circulației  +  Articolul 18Înregistrările manuale de circulație se efectuează în posturile de înregistrare, în cele 10 zile prevăzute în anexa nr. 2, ținându-se cont de prevederile art. 13.  +  Articolul 19Calendarul și durata înregistrărilor manuale ale circulației sunt precizate în anexa nr. 2.  +  Secţiunea a 3-a Înregistrarea vehiculelor  +  Articolul 20Înregistrarea vehiculelor se realizează pe formularul unic prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 21În fiecare post, formularele se completează separat pentru fiecare zi de înregistrare a circulației, după cum urmează:a) un singur formular pentru ambele sensuri de circulație la drumurile cu două (2) benzi de circulație cu trafic orar mai mic de 500 de vehicule/oră sau MZA calculată la nivelul anului 2015 mai mică de 5.000 de vehicule/24 de ore;b) câte un formular pentru fiecare sens de circulație la drumurile cu patru (4) benzi de circulație și la autostrăzi, precum și la drumurile cu două (2) benzi de circulație cu trafic orar mai mare de 500 de vehicule/oră sau MZA calculată la nivelul anului 2015 mai mare de 5.000 de vehicule/24 de ore.  +  Articolul 22(1) Înainte de începerea înregistrării circulației, șefii de district din cadrul D.R.D.P.-urilor și persoanele cu atribuții de control și verificare operativă din cadrul consiliului județean completează formularul cu datele de identificare: unitatea, drumul, numărul și poziția kilometrică a postului, sensul de circulație (în cazul înregistrării traficului pe sensuri), data.(2) La sensul de circulație se va completa: în sensul kilometrajului (1), invers sensului kilometrajului (2) sau ambele sensuri (3).  +  Articolul 23Datele de identificare din formular vor fi cele cuprinse în lista datelor generale pentru posturile de înregistrare a circulației rutiere, definitivată de către CESTRIN și transmisă către DRDP-uri și consiliile județene care administrează drumurile de interes județean și coordonează drumurile comunale.  +  Articolul 24(1) Toate vehiculele, indiferent de țara de înmatriculare, care trec prin secțiunea de drum în care este amplasat postul sunt încadrate în una dintre categoriile de vehicule, conform anexei nr. 1, și se înscriu în formular.(2) Înregistrarea se face după trecerea vehiculului prin dreptul postului, printr-o liniuță verticală în căsuța din formular aferentă categoriei respective de vehicule.(3) Pentru ușurarea însumării, liniuțele se grupează câte cinci: patru verticale și una orizontală.(4) În cazul tractoarelor fără/cu remorcă, înregistrările se vor face printr-o singură linie.(5) Microbuzele cu mai mult de 8 + 1 locuri se vor înregistra în coloana autobuze/autocare.(6) În situația în care există îndoieli privind înregistrarea unui vehicul în categoria 4 (autovehicule cu MTMA ≤ 3,5 t) sau în categoria 5 (autocamioane și derivate cu 2 axe), acestea vor fi înregistrate în categoria 5.(7) În situația unui trafic foarte intens, în special pe autostrăzi, pe formularul de înregistrare, autovehiculele pot fi înregistrate și cu cifra 5, după trecerea a 5 autovehicule de același tip, urmată de o bară oblică. Se interzice înregistrarea unei singure linii după trecerea a 5 autovehicule.  +  Articolul 25Rulotele sau remorcile tractate de autocare nu se înregistrează separat.  +  Articolul 26(1) Înregistrările se efectuează pe perioade de câte o oră. Fiecărei ore i se atribuie, după necesitate, unul sau mai multe rânduri din formular.(2) În cazul completării unui formular sau a unei coloane din formular, în situația unui trafic intens sau la înregistrările de 24 de ore, înregistrarea datelor se continuă pe un al doilea formular.  +  Articolul 27(1) Este interzisă efectuarea de completări sau modificări de date în formulare după încheierea operațiunii de înregistrare a circulației.(2) Formularul se completează într-un singur exemplar.(3) La încheierea zilei de înregistrare a circulației, recenzorii vor semna formularele și le vor preda șefului de district.  +  Articolul 28Totalizarea vehiculelor pe categorii și ore și înscrierea rezultatelor în cifre în căsuțele respective se fac de către:a) responsabilul cu traficul rutier de la SDN, pentru drumurile de interes național;b) persoana cu atribuții de control și verificare operativă de la consiliul județean, pentru drumurile de interes județean și drumurile comunale.  +  Articolul 29Înregistrarea de date nereale în formularul de înregistrare atrage după sine sancțiuni conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 4-a Înregistrarea vehiculelor străine  +  Articolul 30În toate posturile, toate vehiculele, atât cele înmatriculate în România, cât și cele înmatriculate în alte țări, se înregistrează pe același formular.  +  Secţiunea a 5-a Măsuri organizatorice de securitate și sănătate în muncă  +  Articolul 31Respectarea orei de începere și încheiere a fiecărei perioade de înregistrare a circulației este obligatorie. Personalul însărcinat cu efectuarea înregistrărilor se va prezenta la post cu 30 minute înainte de începerea înregistrării circulației.  +  Articolul 32Pentru fiecare post se va asigura numărul necesar de recenzori în funcție de categoria drumului, intensitatea traficului și modul de înregistrare a acestuia: în ambele sensuri sau pe fiecare sens.  +  Articolul 33Pentru buna desfășurare a operațiunilor de înregistrare a vehiculelor este necesar ca fiecare post de recensământ să fie dotat cu masă (sau un suport ferm pentru formular) și scaune pentru recenzori, pixuri, ceas și o sursă corespunzătoare de lumină pentru perioada de noapte.  +  Articolul 34Se vor lua măsuri pentru protejarea recenzorilor împotriva soarelui și intemperiilor prin montarea de gherete, umbrele de soare sau altele, precum și dotarea lor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35(1) Amplasarea posturilor se va face în afara platformei drumului, asigurându-se desfășurarea activității recenzorilor în deplină siguranță. Pe timp de ploaie sau furtună este interzisă adăpostirea recenzorilor sub copaci.(2) Amplasarea posturilor de recensământ, în situația în care înregistrarea se face pe sensuri de circulație, va trebui să se facă în mod corespunzător sensului pentru care a fost destinat postul.  +  Articolul 36În caz de necesitate, se vor lua și alte măsuri de protecție a muncii, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 37Fiecare post va fi marcat printr-un jalon așezat pe partea dreaptă a drumului, în loc vizibil, pe care se va monta o plăcuță cu numărul drumului, numărul postului și poziția km (de exemplu: DN3 post nr. 1, km 40+250 sau DJ105 post nr. 2, km 11 + 200), având partea scrisă orientată către sensul de mers. Pentru posturile la care recensământul se face pe sensuri, plăcuța va fi inscripționată pe ambele părți.  +  Secţiunea a 6-a Raportul recapitulativ zilnic  +  Articolul 38Raportul recapitulativ zilnic, prevăzut în anexele nr. 4.1-4.3, constituie documentul de bază pentru centralizarea și prelucrarea rezultatelor înregistrării manuale a circulației rutiere.  +  Articolul 39(1) Raportul recapitulativ zilnic se completează pe baza datelor înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 3 de către:a) responsabilul cu traficul rutier de la D.R.D.P. pentru drumurile de interes național - va completa anexa nr. 4.1 sau anexa nr. 4.3 (pentru înregistrarea de 24 de ore);b) persoana cu atribuții de control și verificare operativă de la consiliul județean, pentru drumurile de interes județean și drumurile comunale - va completa anexa nr. 4.2 sau anexa nr. 4.3 (pentru înregistrarea de 24 de ore).(2) Se completează câte un raport recapitulativ pentru fiecare post și zi de înregistrare a circulației, cu excepția posturilor în care înregistrarea circulației se face pe sensuri de circulație, unde se va completa câte un raport recapitulativ zilnic pentru fiecare sens de circulație.  +  Articolul 40(1) Raportul recapitulativ zilnic este conceput astfel încât să fie ușurată prelucrarea automată a datelor, în formă tabelară EXCEL.(2) Raportul cuprinde două categorii de date:a) datele generale, servind la identificarea postului, a datei de efectuare a înregistrărilor și sensului de circulație, care se înscriu în spațiile rezervate în formular, deasupra tabelului;b) datele rezultate din înregistrări (totalurile pe ore și categorii de vehicule din formular) se înscriu în căsuțele aferente în tabel. Pe fiecare rând din raportul recapitulativ zilnic se înscriu datele corespunzătoare unei ore de înregistrare a circulației.(3) Datele sunt totalizate pe linii și coloane.(4) Se interzice modificarea formularului privind raportul recapitulativ. Pentru orice nelămuriri sau completări se va lua legătura cu CESTRIN - Departamentul inginerie de trafic și aplicații informatice, la telefon: 021/317.11.20/int. 201 sau email: traficrutier@cestrin.ro.  +  Articolul 41Codificarea unităților se face astfel:a) pentru unitățile C.N.A.I.R. - S.A.:
  - D.R.D.P. Bucureșticod 1;
  - D.R.D.P. Craiovacod 2;
  - D.R.D.P. Timișoaracod 3;
  - D.R.D.P. Clujcod 4;
  - D.R.D.P. Brașovcod 5;
  - D.R.D.P. Iașicod 6;
  - D.R.D.P. Constanțacod 7;
  b) pentru consiliile județene, codurile sunt prezentate în anexa nr. 5.
   +  Articolul 42(1) Pentru a ușura completarea și editarea, precum și pentru eliminarea unor eventuale erori care pot să apară la înscrierea și la calculul manual al datelor de trafic în raportul recapitulativ zilnic, a fost creată câte o machetă în format .xls pentru drumurile:a) de interes național - 8 ore, prevăzută în anexa nr. 4.1;b) de interes județean și comunal - 14 ore, prevăzută în anexa nr. 4.2;c) pentru toate rețelele de drumuri recenzate - 24 de ore, prevăzută în anexa nr. 4.3.(2) Anexele nr. 4.1-4.3 se transmit prin e-mail tuturor unităților care efectuează recensământul circulației rutiere.  +  Articolul 43După fiecare zi de înregistrare a circulației, raportul recapitulativ zilnic, verificat de șeful compartimentului specializat din cadrul D.R.D.P. sau de către persoana cu atribuții de coordonare desemnată de consiliul județean, va fi predat la termenele și în condițiile prevăzute în anexa nr. 6, la CESTRIN, pentru centralizare și prelucrare automată.
   +  Capitolul IV Înregistrarea automată a circulației  +  Secţiunea 1 Metoda de înregistrare  +  Articolul 44Înregistrarea automată a circulației se efectuează astfel:a) în posturile principale se efectuează înregistrări cu caracter permanent, folosind echipamente de tip ADR (Automatic Data Recorder) pentru clasificarea vehiculelor;b) în posturile secundare se efectuează înregistrări cu caracter permanent, folosind contoare de trafic totalizatori cu detecție electromagnetică (contoare ISAF modernizate);c) funcționalitatea posturilor de categoriile 1 și 2, care nu sunt dotate cu echipamente de teletransmisie, se va asigura de către D.R.D.P. 1-7, prin personalul cu atribuții în acest sens de la D.R.D.P., SDN și districte, care vor trebui să urmărească, în săptămâna premergătoare unei perioade de recensământ, starea de funcționare a acestora;d) pentru posturile prevăzute cu echipamente de teletransmisie, verificările săptămânale privind starea de funcționare vor fi asigurate de persoane desemnate din cadrul CESTRIN sau de la D.R.D.P. 1-7, în situația în care există contracte de service pentru aceste echipamente;e) constatările privind starea de funcționare a rețelei de contoare vor fi transmise imediat după încheierea activității, sub forma unui raport, la CESTRIN.  +  Articolul 45La posturile de categoria 2 dotate cu contoare de trafic de tip totalizator, în ziua în care se efectuează înregistrarea manuală de 24 de ore, cu o oră înainte de începerea recensământului, se va efectua o verificare sumară a stării de funcționare a acestora.  +  Articolul 46Montarea, exploatarea și întreținerea contoarelor de trafic pe drumurile naționale se face numai cu consultarea în scris a CESTRIN, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.  +  Articolul 47Responsabilii cu traficul rutier de la D.R.D.P. și de la SDN au obligația de a asigura buna desfășurare a înregistrărilor automate de trafic, urmărindu-se în mod special verificarea periodică a preciziei de funcționare a aparatelor, întreținerea și depanarea operativă a aparatelor, în scopul asigurării continuității în funcționarea posturilor.  +  Articolul 48Rezultatele înregistrărilor automate de circulație, pe suport informatic, se centralizează trimestrial la D.R.D.P. unde se verifică, după care se transmit pentru prelucrare la CESTRIN.  +  Capitolul V Obligații și responsabilități ce revin personalului tehnic al unităților de drumuri în legătură cu efectuarea înregistrării manuale a circulației rutiere pe drumurile publice  +  Secţiunea 1 Nivel coordonare  +  Articolul 49C.N.A.I.R. - S.A. prevede bugetul și asigură fondurile necesare pentru D.R.D.P. 1-7 și CESTRIN în vederea bunei desfășurări a recensământului circulației rutiere din anul 2022 pe întreaga rețea de drumuri naționale și autostrăzi.  +  Articolul 50CESTRIN are următoarele obligații și responsabilități:a) ia măsuri pentru asigurarea tipăririi necesarului de instrucțiuni, extrase pentru recenzori și formulare de înregistrare manuală a autovehiculelor;b) organizează și coordonează activitatea de recensământ general al circulației rutiere;c) elaborează recomandări în legătură cu activitatea de recensământ și asigură transmiterea lor în teritoriu;d) asigură și efectuează instruirea personalului care participă la această activitate;e) în caz de necesitate, ia măsuri pentru suspendarea temporară a recensământului și decide asupra reluării acțiunii;f) participă la acțiunea de îndrumare și control în zilele de înregistrare a circulației rutiere;g) întocmește lista cu datele generale de identificare a posturilor de înregistrare manuală, înainte de începerea acțiunii de înregistrare a circulației rutiere;h) instruiește personalul de la D.R.D.P. 1-7 și unitățile de drumuri din cadrul consiliilor județene care răspunde de organizarea și efectuarea înregistrării circulației rutiere și care participă la verificarea, controlul și îndrumarea acțiunii de înregistrare manuală a circulației rutiere din anul 2022;i) stabilește, în caz de necesitate, noi date în afara calendarului de recensământ.  +  Articolul 51D.R.D.P. are următoarele obligații și responsabilități:a) analizează și aprobă planul de măsuri, defalcat pe personal și termene, astfel ca acțiunea de organizare și desfășurare a înregistrării circulației să se realizeze la timp și în bune condiții.b) asigură:– materialele necesare;– personalul tehnic pentru îndrumare și control;– mijloacele de transport pentru acesta în zilele de înregistrare a circulației;c) aprobă graficul de repartizare pe rețea a personalului de îndrumare și control din D.R.D.P. care va fi transmis la CESTRIN cu cinci (5) zile înainte de data efectuării înregistrării circulației;d) controlează și îndrumă personalul din subordine, pe întreaga perioadă de organizare și efectuare a înregistrării circulației rutiere;e) verifică însușirea de către personalul desemnat pentru efectuarea recensământului circulației rutiere a prezentelor instrucțiuni, luând măsurile necesare pentru realizarea unor înregistrări de circulație corecte;f) desemnează o persoană cu atribuții de coordonare și o persoană cu atribuții de control și verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulație;g) asigură mijloc de transport persoanelor delegate de la CESTRIN pentru control în zilele de înregistrare a circulației;h) asigură punerea în practică a sugestiilor și propunerilor prezentate de delegații CESTRIN ca urmare a controlului efectuat în zilele de recensământ.  +  Articolul 52Consiliul județean are următoarele atribuții și responsabilități:a) organizează și coordonează activitatea de recensământ al circulației rutiere pe drumurile publice aflate în administrare;b) asigură materialele necesare;c) poate suspenda temporar recensământul circulației rutiere în caz de necesitate, cu acordul C.N.A.I.R. - S.A. - CESTRIN;d) stabilește o nouă dată de recensământ în colaborare cu C.N.A.I.R. - S.A. - CESTRIN;e) verifică însușirea de către personalul desemnat pentru efectuarea recensământului circulației rutiere a prezentelor instrucțiuni, luând măsurile necesare pentru realizarea unor înregistrări de circulație corecte;f) desemnează o persoană cu atribuții de coordonare și o persoană cu atribuții de control și verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulație;g) asigură mijloc de transport persoanelor delegate de la CESTRIN pentru control în zilele de înregistrare a circulației;h) asigură punerea în practică a sugestiilor și propunerilor prezentate de delegații CESTRIN ca urmare a controlului efectuat în zilele de recensământ.  +  Secţiunea a 2-a Nivel operativ  +  Articolul 53Compartimentul specializat din cadrul D.R.D.P. are următoarele obligații și responsabilități:a) verifică și înaintează spre aprobare conducerii D.R.D.P. planul de măsuri defalcat pe personal și termene;b) organizează și coordonează înregistrarea circulației rutiere și verifică efectuarea controlului corespunzător planurilor stabilite;c) în caz de necesitate, aduce la cunoștința conducerii D.R.D.P. suspendarea temporară a recensământului și propune măsurile necesare reluării acestuia.  +  Articolul 54Responsabilul cu traficul rutier desemnat din cadrul D.R.D.P. are următoarele obligații și responsabilități:a) întocmește și înaintează conducerii pentru verificare și aprobare planul de măsuri privind organizarea și coordonarea înregistrării circulației rutiere;b) organizează și coordonează înregistrarea circulației rutiere, verificarea și controlul pe timpul desfășurării sale, difuzarea formularelor și instrucțiunilor la unitățile din subordine, precum și instruirea personalului;c) difuzează la unitățile din subordine datele generale de identificare pentru posturile de înregistrare a circulației rutiere;d) în cazul în care, din motive obiective cum sunt întreruperea circulației din cauza alunecărilor de teren sau inundarea drumului, nu se poate face înregistrarea circulației în una dintre zilele prevăzute în calendarul din anexa nr. 2, anunță telefonic, cel mai târziu în dimineața zilei respective, conducerea D.R.D.P.;e) primește, în termen de cel mult patru (4) zile de la terminarea fiecărei zile de înregistrare a circulației, formularele prevăzute în anexa nr. 3, pe care le verifică și pe baza cărora completează rapoartele recapitulative zilnice prevăzute în anexa nr. 4.1 sau 4.3 (pentru înregistrarea de 24 de ore);f) transmite personal, cu adresă, rapoartele recapitulative zilnice pentru drumurile de interes național, județean și drumurile comunale la CESTRIN în termenele prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 55Șeful Secției de drumuri naționale are următoarele obligații și responsabilități:a) propune, justifică și înaintează spre aprobare reamplasarea, în caz de necesitate, a posturilor de recensământ;b) asigură materialele, mijloacele de transport și personalul necesare organizării efectuării înregistrării circulației rutiere și răspunde de respectarea prevederilor art. 31-37;c) controlează și verifică prezența personalului la post, modul de efectuare a înregistrărilor de trafic pe timpul înregistrării circulației, respectarea normelor pentru securitatea și sănătatea în muncă și semnează de verificare în formular;d) certifică exactitatea datelor din formular, semnând și aplicând ștampila în rubrica respectivă.  +  Articolul 56Persoana cu atribuții de coordonare desemnată din cadrul consiliului județean are următoarele obligații și responsabilități:a) participă la activitățile de instruire organizate de CESTRIN;b) verifică documentația de înregistrare a circulației rutiere, formularele prevăzute în anexele nr. 3, 4.2 și 4.3 rezultate după fiecare zi de recensământ. Semnează formularele prevăzute în anexa nr. 3 la rubrica „ȘEF SECȚIE“. Semnează și ștampilează formularul de raport recapitulativ zilnic prevăzut în anexa nr. 4.2 sau 4.3 la rubrica „VERIFICAT“;c) predă cu adresă la D.R.D.P. din cadrul C.N.A.I.R. - S.A. în raza căreia se află rapoartele recapitulative zilnice prevăzute în anexa nr. 4.2 sau 4.3 completate și semnate, în termenele prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 57Responsabilul cu traficul de la SDN are următoarele obligații și responsabilități:a) colaborează cu responsabilul de trafic de la D.R.D.P. de care aparține pentru organizarea și efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice, instruirea personalului și difuzarea instrucțiunilor și formularelor necesare;b) predă șefilor de district din subordine datele generale de identificare pentru posturile de înregistrare a circulației rutiere;c) controlează și verifică funcționarea posturilor pe timpul efectuării înregistrărilor, precum și dacă înscrierea datelor în formular se realizează conform instrucțiunilor;d) primește de la șeful de district formularele prevăzute în anexa nr. 3 în termen, conform art. 59 lit. g), și verifică dacă datele de identificare a postului sunt scrise citeț și corect;e) efectuează însumarea vehiculelor pe categorii și ore, înscrie cu cifre arabe rezultatul în caseta respectivă și confirmă sub semnătură datele respective;f) predă formularele semnate și ștampilate la D.R.D.P. în termen de cel mult patru (4) zile de la terminarea zilei de înregistrare a circulației.  +  Articolul 58Persoana cu atribuții de control și verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulație, desemnată de consiliul județean, are următoarele obligații și responsabilități:a) primește formularele prevăzute în anexa nr. 3, pe care le verifică și le semnează la rubrica „ȘEF DISTRICT“;b) întocmește formularul de raport recapitulativ zilnic prevăzut în anexa nr. 4.2 sau 4.3, pe care îl semnează la rubrica „ÎNTOCMIT“;c) participă la activitățile de verificare și control organizate în zilele de recensământ, împreună cu delegații CESTRIN.  +  Articolul 59Șeful de district are următoarele obligații și responsabilități:a) organizează posturile de înregistrare a circulației, asigură personalul necesar și transportul acestuia, precum și dotarea materială necesară funcționării posturilor, conform art. 31-37, cu respectarea normelor pentru securitatea și sănătatea în muncă;b) în zilele de înregistrare a circulației, predă formularele necesare recenzorilor, completate cu datele de identificare conform art. 20-23;c) instruiește recenzorii în privința normelor pentru securitatea și sănătatea în muncă ce trebuie avute în vedere și respectate la efectuarea înregistrării manuale a circulației rutiere;d) controlează dacă recenzorii sunt prezenți la posturi conform programului stabilit în anexa nr. 2;e) verifică dacă recenzorii înscriu corect și citeț datele în formularul prevăzut în anexa nr. 3, conform art. 24-26;f) colectează formularele la terminarea zilei de înregistrare a circulației, efectuează verificarea acestora, semnează și aplică ștampila în rubrica respectivă pentru certificarea datelor înscrise;g) transmite formularele, în termen de 16 ore de la terminarea zilei de înregistrare a circulației, responsabilului de trafic de la SDN. Se exceptează zilele de recensământ de vineri și sâmbătă, pentru care formularele se transmit în ziua de luni a săptămânii următoare.  +  Articolul 60Recenzorul are următoarele obligații și responsabilități:a) să se prezinte la post cu 30 de minute înainte de începerea înregistrării circulației;b) să respecte ora de începere și încheiere a fiecărei perioade de înregistrare a circulației;c) să cunoască tipurile de vehicule care urmează să fie înregistrate;d) să cunoască modul de înscriere a datelor în formularul de înregistrare;e) să nu părăsească fără aprobare postul pe durata de efectuare a recensământului;f) să nu stea în locuri fără vizibilitate sau în incinta unor clădiri (locuințe, localuri publice, întreprinderi etc.);g) să efectueze înregistrarea vehiculelor exclusiv conform situației reale. Înscrierea de date nereale în formularul de înregistrare se pedepsește conform legilor aflate în vigoare;h) să semneze formularele la sfârșitul zilei de înregistrare a traficului și să le predea șefului de district;i) să nu facă modificări sau completări de date în formulare după terminarea operațiunii de înregistrare a circulației;j) să respecte măsurile de securitate și sănătate în muncă.  +  Articolul 61Fondurile necesare efectuării înregistrărilor manuale pe rețeaua de drumuri județene se vor asigura prin grija consiliilor județene care administrează drumurile respective, iar cele necesare pentru rețeaua drumurilor comunale, prin grija consiliilor locale de pe raza administrativ-teritorială a acestora.  +  Articolul 62Anexele nr. 1-3, 4.1-4.3, 5 și 6 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Anexa nr. 1la instrucțiuni
  Principalele tipuri de vehicule care intră în componența categoriilor de vehicule înregistrate
  1. Biciclete și motociclete a) bicicletă simplă b) bicicletă cu motor c) motocicletă d) motoretă e) scuter f) trotinete electrice2. Autoturisme– toate autoturismele, inclusiv cele de teren3. Microbuze cu cel mult 8 + 1 locuri– microbuz de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri, inclusiv conducătorul auto4. Autocamionete și autospeciale cu MTMA de cel mult 3,5 tonea) autocamionetăb) autospeciale cu MTMA de până la 3,5 tone5. Autocamioane și derivate cu 2 axea) autocamion cu 2 axeb) autobasculantă cu 2 axec) autofurgon cu 2 axed) autocisternă cu 2 axee) alte autovehicule cu șasiu de autocamion cu 2 axe și MTMA mai mare de 3,5 tone6. Autocamioane și derivate cu 3 sau 4 axea) autocamioane și derivate cu 3 sau 4 axeb) autobasculantă cu 3 sau 4 axec) autoremorcher cu 3 sau 4 axed) automacara cu 3 sau 4 axee) alte vehicule cu șasiu de autocamion cu 3 sau 4 axe și MTMA mai mare de 3,5 tone7. Autovehicule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 axe, remorchere cu trailera) autotractor cu semiremorcă sau peridocb) autoremorcher cu trailerc) autoremorcher cu mai mult de 4 axed) automacara cu mai mult de 4 axee) alte vehicule cu mai mult de 4 axe8. Autobuzea) autobuzb) autocarc) microbuze cu peste 8 + 1 locuri9. Tractoare cu/fără remorcă și vehicule specialea) tractor universal cu/fără remorcăb) tractor agricol cu/fără remorcăc) utilaj agricold) utilaj de construcții (buldozer, autogreder etc.)10. Autocamioane și derivate (tren rutier) cu MTMA mai mare de 3,5 tone, cu remorcă– autocamioane cu 2-4 axe, cu remorcă11. Autoturisme, autocamionete sau autospeciale cu MTMA de cel mult 3,5 tone, cu remorcă12. Vehicule cu tracțiune animală** Vehiculele cu tracțiune animală nu se recenzează pe rețeaua de autostrăzi și de drumuri naționale europene.
   +  Anexa nr. 2la instrucțiuni
  Calendarul pentru înregistrarea circulației rutiere din anul 2022
  Nr. crt.DataZiua din săptămânăDrumuri de interes naționalDrumuri de interes județean sau comunal
  Durata înregistrării zilnice (ore)Intervalul orarDurata înregistrării zilnice (ore)Intervalul orar
  14 aprilieLuni88-12; 14-18146-20
  212 aprilieMarți88-12; 14-18146-20
  311 maiMiercuri246-6246-6
  422 maiDuminică88-12; 14-18146-20
  522 iulieVineri88-12; 14-18146-20
  67 augustDuminică88-12; 14-18146-20
  720 augustSâmbătă88-12; 14-18146-20
  86 octombrieJoi88-12; 14-18146-20
  919 octombrieMiercuri88-12; 14-18146-20
  1010 noiembrieJoi88-12; 14-18146-20
   +  Anexa nr. 3^1la instrucțiuni^1 Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 4.1*)la instrucțiuni*) Anexa nr. 4.1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 4.2*)la instrucțiuni*) Anexa nr. 4.2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 4.3*)la instrucțiuni*) Anexa nr. 4.3 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 5la instrucțiuni
  CODIFICAREA JUDEȚELOR
  Nr. crt.Denumirea județuluiIndicativCodul județului
  1AlbaAB49
  2AradAR8
  3ArgeșAG9
  4BacăuBC10
  5BihorBH11
  6Bistrița-NăsăudBN12
  7BotoșaniBT13
  8BrașovBV14
  9BrăilaBR15
  10BuzăuBZ16
  11Caraș-SeverinCS17
  12CălărașiCL46
  13ClujCJ18
  14ConstanțaCT19
  15CovasnaCV20
  16DâmbovițaDB21
  17DoljDJ22
  18GalațiGL23
  19GiurgiuGR47
  20GorjGJ24
  21HarghitaHR25
  22HunedoaraHD26
  23IalomițaIL27
  24IașiIS28
  25IlfovIF29
  26MaramureșMM30
  27MehedințiMH31
  28MureșMS32
  29NeamțNT33
  30OltOT34
  31PrahovaPH35
  32Satu MareSM36
  33SălajSJ37
  34SibiuSB38
  35SuceavaSV39
  36TeleormanTR40
  37TimișTM41
  38TulceaTL42
  39VasluiVS43
  40VâlceaVL44
  41VranceaVN45
   +  Anexa nr. 6la instrucțiuni
  Calendarul pentru transmiterea raportului recapitulativ zilnic anul 2022
   Data înregistrării circulațieiData predării rapoartelor recapitulative
  Unitatea județeană la D.R.D.P.D.R.D.P. la CESTRIN
  14 aprilie11 aprilie15 aprilie
  212 aprilie19 aprilie22 mai
  311 mai18 mai23 mai
  422 mai29 mai6 iunie
  522 iulie29 iulie2 august
  67 august15 august19 august
  720 august29 august2 septembrie
  86 octombrie13 octombrie18 octombrie
  919 octombrie26 octombrie2 noiembrie
  1010 noiembrie17 noiembrie22 noiembrie
  Rapoartele recapitulative zilnice se transmit grupate pe drumuri în ordinea kilometrajului.Rapoartele recapitulative zilnice se îndosariază cu perforarea deasupra titlului „Raport recapitulativ zilnic“.Rapoartele recapitulative zilnice, editate pe calculator, vor fi însoțite de suportul informatic cu fișierele respective, în cazul în care nu sunt transmise prin e-mail.Unitățile județene pot preda rapoartele recapitulative zilnice și prin delegat, direct la CESTRIN.
  -----